Đề kiểm tra một tiết môn Tin học Lớp 6 (4 mã đề)

Đề kiểm tra một tiết môn Tin học Lớp 6 (4 mã đề)

Câu 1: (0.5ñ) Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là:

A. Dữ liệu B. Nhập liệu C. Hình ảnh D. Thông tin

Câu 2: (0.5ñ) Có mấy dạng thông tin cơ bản?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3: (0.5ñ) Mô hình của quá trình ba bước là:

A. Nhập- xuất –xử lý B. Nhập- xử lý – xuất

C. Xử lý- nhập – xuất D. Xuất –xử lý- nhập

Câu 4: (0.5ñ) Đâu là điều máy tính chưa thể làm được?

A. Phân biệt mùi vị, cảm giác B. Lưu trữ dữ liệu

C. Xử lý và tính toán D. Chứa hình ảnh

Câu 5: (0.5ñ) Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy:

A. ký hiệu B. byte C. Bit D. Ký tự

Câu 6: (0.5ñ) Thành phần chính của bộ nhớ trong là:

A. Rom B. Ram C. Ổ cứng D. Ổ mềm

Câu 7: (0.5ñ) Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:

A. Thiết bị nhập B. Bộ nhớ ngoài

C. Bộ nhớ trong D. Bộ não của máy tính

Câu 8: (0.5ñ) Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 9: (0.5ñ) Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là:

A. bit B. Byte C. kg D. Niu-tơn

Câu 10: (0.5ñ) Thông tin gồm các dạng:

A. Dạng hình ảnh B. Dạng âm thanh C. Dạng văn bản D. Cả 3 câu A, B, C trên đều đúng

Câu 11: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập?

A. Máy in và chuột B. Chuột và màn hình C. Bàn phím và màn hình D. Bàn phím, chuột

Câu 12: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất?

A. Bàn phím, chuột B. Chuột và màn hình C. Máy in và màn hình D. Bàn phím và màn hình

Câu 13: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài?

A. Ram B. Chuột C. Bàn phím D. Ổ cứng

Câu 14 : (0.5 đ) Biển báo cấm rẻ phải thuộc loại thông tin dạng :

A. Âm thanh B. Số C. Văn bản D. Hình ảnh

Câu 15: (0.5ñ) Có thể đọc thông tin trong thiết bị nào?

A. Đĩa quang B. USB C. RAM D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 16: Nháy đúp chuột là :

A. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay B. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay

C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột D. Nhấn và giữ nút trái chuột

Câaâu 17(0.5ñ) Ñieàu gì mang laïi thoâng tin cho con ngöôøi chuùng ta?

 A. Baùo chí. B. Con ngöôøi. C. Internet. D. Caû A, B, C đều đúng.

 

doc 5 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Tin học Lớp 6 (4 mã đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã đề: TH01
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
THỜI GIAN: 45’
Mỗi câu hỏi dưới đây có 4 ý trả lời, trong đó chỉ có 1 ý trả lời đúng, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng:
Câu 1: (0.5ñ) Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 2: (0.5ñ) Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là:
A. Nhập liệu	B. Dữ liệu	C. Hình ảnh	D. Thông tin
Câu 3: (0.5ñ) Đâu là điều máy tính chưa thể làm được?
A. Xử lý và tính toán	B. Lưu trữ dữ liệu
C. Phân biệt mùi vị, cảm giác	 D. Chứa hình ảnh
Câu 4: (0.5ñ) Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy: 
A. ký hiệu 	B. bit	C. Byte	D. Số
Câu 5: (0.5ñ) Mô hình của quá trình ba bước là:
A. Nhập- xuất –xử lý	B. Xử lý- nhập – xuất
C. Nhập- xử lý – xuất	D. Xuất –xử lý- nhập
Câu 6: (0.5ñ) Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
A. Bộ nhớ trong 	B. Bộ nhớ ngoài
C. Bộ não của máy tính	D. Thiết bị nhập
Câu 7: (0.5ñ) Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?
A. 1	B. 2 	C. 3	D. 4
Câu 8: (0.5ñ) Thành phần chính của bộ nhớ trong là:
A. Rom	B. Ổ cứng	C. Ram	D. Ổ mềm
Câu 9: (0.5ñ) Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là: 
A. byte	B. bit	C. kg	D. met
Câu 10: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập?
A. Bàn phím, chuột	B. Chuột và màn hình	C. Bàn phím và màn hình	D. Máy in và chuột
Câu 11: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất?
A. Bàn phím, chuột	B. Chuột và màn hình	C. Bàn phím và màn hình	D. Máy in và màn hình
Câu 12: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài?
A. Ram	B. Đĩa cứng	C. Bàn phím	D. Chuột
Câu 13: (0.5ñ) Thông tin gồm các dạng:
A. Dạng hình ảnh	B. Dạng văn bản	C. Dạng âm thanh	D. Cả 3 câu A, B, C trên đều đúng
Câu 14: (0.5ñ) Có thể đọc thông tin trong thiết bị nào?
A. Đĩa quang	B. USB	C. RAM	D. Cả 3 câu đều đúng
Câaâu 15: (0.5ñ) Ñieàu gì mang laïi thoâng tin cho con ngöôøi chuùng ta?
	A. Baùo chí.	B. Con ngöôøi.	C. Internet.	D. Caû A, B, C đều đúng.
Caâu 16: (0.5ñ) Khaû naêng cuûa maùy tính laø: 
A. Tính toaùn nhanh.	B. Lưu trữ lớn	C. Tính toán với độ chính xác cao D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 17 : (0.5 đ) Biển báo cấm đậu xe thuộc loại thông tin dạng :
A. Âm thanh	B. Hình ảnh	C. Văn bản	D. Số
Câu 18 : Nháy đúp chuột là :
A. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay	B. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột	D. Nhấn và giữ nút trái chuột
Câu 19: (0.5đ) Phần mềm Mouse Skills là phần mềm:
A. Quan sát Trái đất và các vì sao.	B. Luyện gõ phím bằng 10 ngón 
C. Luyện tập chuột	D. Cả ba câu A, B, C đều sai
Câu 20: (0.5đ) Phần mềm Mario dùng để làm gì?
A. Luyện gõ 10 ngón	B. Quan sát Trái đất và các vì sao	
C. Luyện tập chuột	D. Cả A, B, C đều đúng	
Mã đề: TH02
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
THỜI GIAN: 45’
Mỗi câu hỏi dưới đây có 4 ý trả lời, trong đó chỉ có 1 ý trả lời đúng, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng:
Câu 1: (0.5ñ) Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là:
A. Dữ liệu	B. Nhập liệu	C. Hình ảnh	D. Thông tin
Câu 2: (0.5ñ) Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 3: (0.5ñ) Mô hình của quá trình ba bước là:
A. Nhập- xuất –xử lý	B. Nhập- xử lý – xuất 
C. Xử lý- nhập – xuất	D. Xuất –xử lý- nhập
Câu 4: (0.5ñ) Đâu là điều máy tính chưa thể làm được?
A. Phân biệt mùi vị, cảm giác	B. Lưu trữ dữ liệu
C. Xử lý và tính toán	 D. Chứa hình ảnh
Câu 5: (0.5ñ) Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy: 
A. ký hiệu 	B. byte	C. Bit	D. Ký tự
Câu 6: (0.5ñ) Thành phần chính của bộ nhớ trong là:
A. Rom	B. Ram	C. Ổ cứng	D. Ổ mềm
Câu 7: (0.5ñ) Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
A. Thiết bị nhập	B. Bộ nhớ ngoài
C. Bộ nhớ trong	D. Bộ não của máy tính 
Câu 8: (0.5ñ) Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?
A. 4	B. 3	C. 2	D. 1
Câu 9: (0.5ñ) Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là: 
A. bit	B. Byte	C. kg	D. Niu-tơn
Câu 10: (0.5ñ) Thông tin gồm các dạng:
A. Dạng hình ảnh	B. Dạng âm thanh	C. Dạng văn bản	D. Cả 3 câu A, B, C trên đều đúng
Câu 11: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập?
A. Máy in và chuột	B. Chuột và màn hình	C. Bàn phím và màn hình	D. Bàn phím, chuột 
Câu 12: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất?
A. Bàn phím, chuột	B. Chuột và màn hình	C. Máy in và màn hình	 D. Bàn phím và màn hình
Câu 13: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài?
A. Ram	B. Chuột	C. Bàn phím	D. Ổ cứng 
Câu 14 : (0.5 đ) Biển báo cấm rẻ phải thuộc loại thông tin dạng :
A. Âm thanh	B. Số	C. Văn bản	D. Hình ảnh 
Câu 15: (0.5ñ) Có thể đọc thông tin trong thiết bị nào?
A. Đĩa quang	B. USB	C. RAM	D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 16: Nháy đúp chuột là :
A. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay	B. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột	D. Nhấn và giữ nút trái chuột
Câaâu 17(0.5ñ) Ñieàu gì mang laïi thoâng tin cho con ngöôøi chuùng ta?
	A. Baùo chí.	B. Con ngöôøi.	C. Internet.	D. Caû A, B, C đều đúng.
Caâu 18 : (0.5ñ) Khaû naêng cuûa maùy tính laø: 
A. Tính toaùn nhanh.	B. Lưu trữ lớn	C. Tính toán với độ chính xác cao D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 19: (0.5đ) Phần mềm Mouse Skills là phần mềm:
A. Quan sát Trái đất và các vì sao.	B. Luyện gõ phím bằng 10 ngón 
C. Luyện tập chuột	D. Cả ba câu A, B, C đều sai
Câu 20: (0.5đ) Phần mềm Mario dùng để làm gì?
A. Luyện tập chuột	B. Quan sát Trái đất và các vì sao	
C. Luyện gõ 10 ngón	D. Cả A, B, C đều đúng	
Mã đề: TH506
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
THỜI GIAN: 45’
Mỗi câu hỏi dưới đây có 4 ý trả lời, trong đó chỉ có 1 ý trả lời đúng, em hãy chọn ý đúng và ghi chữ cái đứng trước ý đúng vào phiếu trả lời:
Câu 1: (0.5ñ) Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
A. Bộ nhớ trong 	B. Bộ não của máy tính	
C. Bộ nhớ ngoài	D. Thiết bị nhập
Câu 2: (0.5ñ) Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là: 
A. met	B. lit	C. kg	D. byte	
Câu 3: (0.5ñ) Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 4: (0.5ñ) Thông tin gồm các dạng:
A. Dạng hình ảnh	B. Dạng văn bản	C. Dạng âm thanh	D. Cả 3 câu A, B, C trên đều đúng
Câu 5: (0.5ñ) Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là:
A. Nhập liệu	B. Thông tin	C. Hình ảnh	D. Dữ liệu 
Câu 6: (0.5ñ) Đâu là điều máy tính chưa thể làm được?
A. Xử lý và tính toán	B. Phân biệt mùi vị, cảm giác 
C. Lưu trữ dữ liệu	 D. Chứa hình ảnh
Câu 7: (0.5ñ) Mô hình của quá trình ba bước là:
A. Nhập- xuất –xử lý	B. Xử lý- nhập – xuất
C. Xuất –xử lý- nhập	D. Nhập- xử lý – xuất	
Câu 8: (0.5ñ) Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?
A. 1	B. 2 	C. 3	D. 4
Câu 9: (0.5ñ) Thành phần chính của bộ nhớ trong là:
A. Ram	B. Ổ cứng	C. Rom	D. Ổ mềm
Câu 10 : Nháy đúp chuột là :
A. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay	B. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột	D. Nhấn và giữ nút trái chuột
Câu 11: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập?
A. Chuột và màn hình	B. Bàn phím, chuột	C. Bàn phím và màn hình	D. Máy in và chuột
Câu 12: (0.5đ) Phần mềm Mario dùng để làm gì?
A. Luyện tập chuột	B. Quan sát Trái đất và các vì sao	C. Luyện gõ 10 ngón	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 13: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất?
A. Bàn phím, chuột	B. Máy in và màn hình	C. Bàn phím và màn hình	D. Chuột và màn hình
Câu 14: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài?
A. Ram	B. Chuột	C. Bàn phím	D. Ổ cứng 
Câu 15: (0.5ñ) Có thể đọc thông tin trong thiết bị nào?
A. Đĩa quang	B. USB	C. RAM	D. Cả 3 câu đều đúng
Câaâu 16: (0.5ñ) Ñieàu gì mang laïi thoâng tin cho con ngöôøi chuùng ta?
	A. Baùo chí.	B. Con ngöôøi.	C. Internet.	D. Caû A, B, C đều đúng.
Caâu 17: (0.5ñ) Khaû naêng cuûa maùy tính laø: 
A. Tính toaùn nhanh.	B. Lưu trữ lớn	C. Tính toán với độ chính xác cao D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 18 : (0.5 đ) Biển báo cấm đậu xe thuộc loại thông tin dạng :
A. Âm thanh	B. Hình ảnh	C. Văn bản	D. Số
Câu 19: (0.5đ) Phần mềm Mouse Skills là phần mềm:
A. Quan sát Trái đất và các vì sao.	B. Luyện gõ phím bằng 10 ngón 
C. Luyện tập chuột	D. Cả ba câu A, B, C đều sai
Câu 20: (0.5ñ) Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy: 
A. ký hiệu 	B. Byte	C. bit	D. Ký tự
Mã đề: TH807
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
THỜI GIAN: 45’
Mỗi câu hỏi dưới đây có 4 ý trả lời, trong đó chỉ có 1 ý trả lời đúng, em hãy chọn ý đúng và ghi chữ cái đứng trước ý đúng vào phiếu trả lời:
Câu 1 : (0.5 đ) Biển báo cấm đậu xe thuộc loại thông tin dạng :
A. Hình ảnh	B. Âm thanh	C. Văn bản	D. Số
Câu 2: (0.5ñ) Có mấy dạng thông tin cơ bản?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 3: (0.5ñ) Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là:
A. Nhập liệu	B. Hình ảnh	C. Dữ liệu	D. văn bản
Câu 4 : (0.5ñ) Đâu là điều máy tính chưa thể làm được?
A. Phân biệt mùi vị, cảm giác	B. Lưu trữ dữ liệu
C. Xử lý và tính toán	 D. Chứa hình ảnh
Câu 5: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất?
A. Bàn phím, chuột	B. Chuột và màn hình	C. Máy in và màn hình 	D. Bàn phím và màn hình
Câu 6: (0.5ñ) Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy: 
A. ký hiệu 	B. Số	C. Byte	D. bit 
Câu 7: (0.5ñ) Mô hình của quá trình ba bước là:
A. Nhập- xuất –xử lý	B. Xử lý- nhập – xuất
C. Xuất –xử lý- nhập	D. Nhập- xử lý – xuất 
Câu 8: (0.5ñ) Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
A. Bộ nhớ trong 	B. Bộ nhớ ngoài
C. Thiết bị nhập	D. Bộ não của máy tính 
Câu 9: (0.5ñ) Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại?
A. 1	B. 2 	C. 3	D. 4
Câu 10 : Nháy đúp chuột là :
A. Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay	B. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột 
C. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay	D. Nhấn và giữ nút trái chuột
Câu 11: (0.5ñ) Thành phần chính của bộ nhớ trong là:
A. Rom	B. USB	C. Ram	D. Đĩa CD-ROM
Câu 12: (0.5ñ) Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là: 
A. byte	B. bit	C. kg	D. met
Câu 13: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập?
A. Bàn phím và màn hình	B. Chuột và màn hình	C. Bàn phím, chuột	D. Máy in và chuột
Câu 14: (0.5ñ) Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài?
A. Ram	B. Đĩa CD	C. Bàn phím	D. Chuột
Câu 15: (0.5ñ) Thông tin gồm các dạng:
A. Dạng hình ảnh	B. Dạng âm thanh	C. Dạng văn bản	D. Cả 3 câu A, B, C trên đều đúng
Câu 16: (0.5đ) Phần mềm Mario dùng để làm gì?
A. Luyện gõ 10 ngón	B. Quan sát Trái đất và các vì sao	C. Luyện tập chuột	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 17: (0.5ñ) Có thể đọc thông tin trong thiết bị nào?
A. Đĩa quang	B. USB	C. RAM	D. Cả 3 câu đều đúng
Câaâu 18: (0.5ñ) Ñieàu gì mang laïi thoâng tin cho con ngöôøi chuùng ta?
	A. Baùo chí.	B. Con ngöôøi.	C. Internet.	D. Caû A, B, C đều đúng.
Caâu 19: (0.5ñ) Khaû naêng cuûa maùy tính laø: 
A. Tính toaùn nhanh.	B. Lưu trữ lớn	C. Tính toán với độ chính xác cao D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 120: (0.5đ) Phần mềm Mouse Skills là phần mềm:
A. Quan sát Trái đất và các vì sao.	B. Luyện gõ phím bằng 10 ngón 
C. Luyện tập chuột	D. Cả ba câu A, B, C đều sai
PHIẾU TRẢ LỜI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
Họ và tên :  Lớp :Mã đề :
Phần trả lời
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chọn
PHIẾU TRẢ LỜI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
Họ và tên :  Lớp :Mã đề :
Phần trả lời
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chọn
PHIẾU TRẢ LỜI
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 6
Họ và tên :  Lớp :Mã đề :
Phần trả lời
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Chọn

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra Tin 6 Lan 1.doc