Giáo án môn Ngữ văn 6 - Trường THCS Nghi Yên

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Trường THCS Nghi Yên

 CON RỒNG CHÁU TIÊN

( Truyền thuyết )

A. Mục tiêu cần đạt :

Giúp học sinh :

- Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện và ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo .

- Kể được truyện .

B. Chuẩn bị :

- Học sinh : Đọc kỹ văn bản và sọan bài theo câu hỏi gợi ý .

- Giáo viên : Tích hợp với Tiếng Việt “ Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt “ với tập làm văn “ giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt “ .

C. Tiến trình họat động :

1. Ổn định :

- Kiểm tra sĩ số .

- Giới thiệu về chương trình Sách giáo khoa và cách sọan bài cho học sinh .

2. Bài mới :

* Giới thiệu bài : Truyền thuyết là một thể lọai văn học dân gian được nhân dân ta từ bao đời ưa thích. Một trong những truyền thuyết tiêu biểu, mở đầu cho chuỗi truyền thuyết về thời đại các Vua Hùng đó là truyện “ Con Rồng, cháu Tiên “ . Vậy nội dung ý nghĩa của truyện là gì ? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều ấy ?

 

doc 310 trang Người đăng thu10 Lượt xem 512Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Trường THCS Nghi Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngaøy daïy : / / 2010
 Bµi 1: TiÕt1. 
 CON ROÀNG CHAÙU TIEÂN
( Truyeàn thuyeát ) 
A. Muïc tieâu caàn ñaït : 
Giuùp hoïc sinh : 
Hieåu ñöôïc ñònh nghóa sô löôïc veà truyeàn thuyeát 
Hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa truyeän vaø yù nghóa cuûa nhöõng chi tieát töôûng töôïng kyø aûo . 
Keå ñöôïc truyeän . 
B. Chuaån bò : 
Hoïc sinh : Ñoïc kyõ vaên baûn vaø soïan baøi theo caâu hoûi gôïi yù .
Giaùo vieân : Tích hôïp vôùi Tieáng Vieät “ Töø vaø caáu taïo cuûa töø Tieáng Vieät “ vôùi taäp laøm vaên “ giao tieáp, vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït “ .
C. Tieán trình hoïat ñoäng : 
1. OÅn ñònh : 
Kieåm tra só soá . 
Giôùi thieäu veà chöông trình Saùch giaùo khoa vaø caùch soïan baøi cho hoïc sinh . 
2. Baøi môùi : 
* Giôùi thieäu baøi : Truyeàn thuyeát laø moät theå loïai vaên hoïc daân gian ñöôïc nhaân daân ta töø bao ñôøi öa thích. Moät trong nhöõng truyeàn thuyeát tieâu bieåu, môû ñaàu cho chuoãi truyeàn thuyeát veà thôøi ñaïi caùc Vua Huøng ñoù laø truyeän “ Con Roàng, chaùu Tieân “ . Vaäy noäi dung yù nghóa cuûa truyeän laø gì ? Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu ñieàu aáy ? 
* Tieán trình baøi hoïc : 
Hoïat ñoäng cuûa thaày vaø troø
- Hoïc sinh ñoïc ñònh nghóa truyeàn thuyeát phaàn daáu sao trang 7 . 
- Giaùo vieân giôùi thieäu khaùi quaùt veà ñònh nghóa, veà caùc truyeàn thuyeát gaén lieàn vôùi lòch söû ñaát nöôùc ta . 
- Vaên baûn “ Con Roàng, chaùu Tieân “ laø moät truyeàn thuyeát daân gian ñöôïc lieân keát bôûi ba ñoïan : 
+ Ñoïan 1 : Töø ñaàu  “ Long Trang “ 
+ Ñoïan 2 : Tieáp  “ leân ñöôøng “ .. 
+ Ñoïan 3 : Coøn laïi 
- Giaùo vieân ñoïc ñoïan 1, Hoïc sinh ñoïc ñoïan 2, 3 . 
- Giaùo vieân höôùng daãn Hoïc sinh tìm hieåu phaàn chuù thích giaûi nghóa caùc töø khoù .
- Trong trí töôûng töôïng cuûa ngöôøi xöa, Laïc Long Quaân hieän leân vôùi nhöõng ñaëc ñieåm phi thöôøng naøo veà noøi gioáng vaø söùc maïnh . 
? - Theo em söï phi thöôøng aáy laø bieåu hieän cuûa moät veû ñeïp nhö theá naøo ? 
-> Veû ñeïp cao quyù cuûa baäc anh huøng . 
? - Aâu Cô hieän leân vôùi nhöõng ñaëc ñieåm ñaùng quyù naøo veà nhan saéc, gioáng noøi vaø ñöùc haïnh ? 
? - Theo em, nhöõng ñieåm ñaùng quyù ñoù ôû Aâu Cô laø bieåu hieän cuûa moät veû ñeïp nhö theá naøo ? 
-> Veû ñeïp cao quyù cuûa ngöôøi phuï nöõ . 
 Laïc Long Quaân keát duyeân cuøng AÂu Cô coù nghóa laø nhöõng veû ñeïp ca quyù cuûa thaàn tieân ñöôïc hoøa hôïp . 
? - Theo em moái tình duyeân naøy, ngöôøi xöa muoán ta nghó gì veà noøiø gioáng daân toäc ? 
? - Chuyeän Aâu Cô sinh con coù gì laï ? 
? - Theo em, chi tieát meï Aâu Cô sinh ra boïc traêm tröùng nôû thaønh traêm ngöôøi con khoûe ñeïp coù yù nghóa gì ? 
-> Giaûi thích moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu laø anh em ruoät thòt cuøng moät cha meï sinh ra . 
? - Laïc Long Quaân vaø Aâu Cô chia con nhö theá naøo ? 
? - Vì sao cha meï laïi chia con thaønh hai höôùng leân röøng, xuoáng bieån ? 
-> Röøng laø queâ meï, bieån laø queâ cha -> ñaëïc ñieåm ñòa lyù nöôùc ta roäng lôùn : nhieàu röøng vaø bieån . 
? - Qua söï vieäc Cha Laïc Long Quaân, meï Aâu Cô mang con leân röøng, xuoáng bieån, ngöôøi xöa muoán theå hieän yù nguyeän gì ? 
 yù nguyeän phaùt trieån daân toäc : laøm aên, môû roäng vaø giöõ vöõng ñaát ñai ; yù nguyeän ñoøan keát , thoáng nhaát daân toäc, moïi ngöôøi treân ñaát nöôùc ñaàu coù chung nguoàn goác, yù chí vaø söùc maïnh . 
? - Truyeän coøn keå raèng, caùc con cuûa Laïc Long Quaân vaø Aâu Cô noái nhau laøm vua ôû ñaát Phong Chaâu, ñaëc teân nöôùc laø Vaên Lang, laáy danh hieäu Huøng Vöông . Theo em, söï vieäc ñoù coù yù nghóa gì trong vieäc caét nghóa truyeàn thoáng daân toäc . 
? - Em hieåu theá naøo laø chi tieát töôûng töôïng kyø aûo ? 
? - Em thaáy nhöõng chi tieát kyø aûo naøo trong vaên baûn “ Con Roàng , chaùu Tieân “ ? 
?- Caùc chi tieát kyø aûo ñoù coù vai troø gì trong truyeän ? 
 Toâ ñaäm tính chaát lôùn lao, ñeïp ñeõ cuûa nhaânvaät. Thaàn kyø hoùa nguoàn goác, gioáng noøi ñeå chuùng ta theâm töï haøo, toân vinh toå tieân . 
Hoïc sinh thaûo luaän : Giaùo vieân chia nhoùm : Hoïc sinh thaûo luaän - traû lôøi : 
Caâu 1 : Em hieåu gì veà daân toäc ta qua truyeàn thuyeát “Con Roàng, chaùu Tieân “ 
=> Daân toäc ta coù nguoàn goác thieâng lieâng cao quyù ; laø moät khoái ñoøan keát, thoáng nhaát, beàn vöõng . 
Caâu 2 : Truyeàn thuyeát Con Roàng, Chaùu Tieân phaûn aùnh söï thaät lòch söû naøo cuûa nöôùc ta trong quaù khöù ? 
 -> Thôøi ñaïi caùc Vua Huøng, ñeàn thôø Vua Huøng ôû Phuù Thoï. 
- HS ñoïc muïc ghi nhôù . 
- HS keå dieãn caûm truyeän . 
Ghi baûng
I/ Ñònh nghóa truyeàn thuyeát ( Chuù thích phaàn daáu *) 
II/ Ñoïc - Hieåu vaên baûn 
1 / Ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích 
 (SGK) 
2/ Theå loïai : Töï söï 
3/ Phaân tích : 
a. Nguoàn goác vaø hình daïng cuûa Laïc Long Quaân vaø Aâu Cô . 
- Laïc Long Quaân : laø con thaàn bieån, coù nhieàu pheùp laï, söùc maïnh voâ ñòch, dieät yeâu quaùi giuùp daân . 
- Aâu Cô : laø con thaàn noâng, xinh ñeïp tuyeät traàn, yeâu thieân nhieân caây coû. 
 => Loøng toân kính, töï haøo veà noøi gioáng con Roàng, chaùu Tieân . 
b. Caâu chuyeän veà Laïc Long Quaân vaø Aâu Cô . 
- Aâu Cô sinh ra boïc traêm tröùng nôû thaønh traêm ngöôøi con khoûe ñeïp . 
- Hoï chia con ñi cai quaûn caùc phöông . 
- Khi coù vieäc gì thì luoân giuùp ñôõ nhau . 
- Ngöôøi con tröôûng leân laøm Vua, laáy hieäu laø Huøng Vöông . 
=> daân toäc ta coù truyeàn thoáng ñoøan keát , thoáng nhaát vaø beàn vöõng . 
c. Nhöõng chi tieát töôûng töôïng kyø aûo 
- laø caùc chi tieát töôûng töôïng khoâng coù thaät , raát phi thöôøng . 
- laøm taêng theâm söùc haáp daãn cuûa truyeän . 
 III / Toång keát ( ghi nhôù ) 
IV/ Luyeän taäp 
Keå dieãn caûm truyeän . 
3/ Höôùng daãn veà nhaø : 
Keå truyeän – Hoïc baøi 
Soïan : 
+ Baùnh chöng, baùnh giaày ( soïan kyõ caâu hoûi höôùng daãn ) 
+ Töø vaø caáu taïo cuûa töø Tieáng Vieät . 
 Ngµy d¹y: / / 2010
 TiÕt 2. 
 BAÙNH CHÖNG , BAÙNH GIAÀY
 ( Truyeàn thuyeát )( Töï hoïc coù höôùng daãn )
A. Muïc tieâu caàn ñaït 
-Giuùp hoïc sinh : 
Hieåu ñöôïc noäi dung yù nghóa cuûa truyeän . 
Keå ñöôïc truyeän 
B. Tieán trình hoaït ñoäng : 
OÅn ñònh : Kieåm tra só soá . 
Baøi cuõ : 
? Neâu yù nghóa truyeàn thuyeát . 
? Neâu yù nghóa cuûa truyeän “ Con Roàng, chaùu Tieân “ 
Baøi môùi : 
* Giôùi thieäu baøi : Haèng naêm, moãi khi xuaân veà, teát ñeán, nhaân daân ta , con chaùu Vua Huøng töø mieàn xuoâi ñeán mieàn ngöôïc laïi noâ nöùc, hoà hôûi chôûû laù rong, xay ñoã, goùi gaïo, giaõ baùnh. Quang caûnh aáy laøm cho ta theâm yeâu quyù, töï haøo neàn vaên hoaù coå truyeàn cuûa daân toäc vaø nhö laøm soáng laïi truyeàn thuyeát “ Baùnh chöng , baùnh giaày “ . Vaäy baøi hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu veà yù nghóa cuûa tuïc laøm baùnh chöng, baùnh giaày tronbg ngaøy Teát coå truyeàn cuûa daân toäc ta . 
* Tieán trình baøi hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
- Giaùo vieân chia ñoaïn : giaùo vieân ñoïc ñoaïn 1 , Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 2, 3 
+ Ñoaïn 1 : Töø ñaàu . “ chöùng giaùm “ 
+ Ñoaïn 2 : Tieáp  “ hình troøn “ 
+ Ñoaïn 3 : Coøn laïi 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu yù nghóa cuûa caùc töø khoù ôû muïc chuù thích . 
Giaùo vieân chia nhoùm : 
+ Hoïc sinh thaûo luaän caùc caâu hoûi . Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi 
+ Hoïc sinh nhaän xeùt boå sung
? - Caùc nhoùm thaûo luaän caâu 1(sgk). Vua Huøng choïn ngöôøi noái ngoâi trong hoaøn caûnh naøo , vôùi yù ñònh ra sao vaø baèng hình thöùc gì ? 
 Vua Huøng raát anh minh, saùng suoát, bieát choïn ngöôøi coù taøi ñöùc ñeå noái ngoâi ñeå lo cho daân, cho nöôùc . Ngöôøi noái ngoâi phaûi ñöôïc chí vua khoâng nhaát thieát phaûi laø con tröôûng . 
- Caùc nhoùm thaûo luaän caâu 2 vaø 3 . 
? + Vì sao trong caùc con Vua, chæ coù lang Lieâu ñöôïc thaàn giuùp ñôõ . 
? + Vì sao hai thöù baùnh cuûa Lang Lieâu ñöôïc Vua cha choïn ñeå teá trôøi , ñaát, Tieân Vöông vaø Lang lieâu ñöôïc choïn nôùi ngoâi Vua ? 
 Thaàn ôû ñaây chính laø nhaân daân. Hoï raát quyù troïng caùi nuoâi soáng mình, caùi mình laøm ra.. 
- Caùc nhoùm thaûo luaän caâu 4 . 
+ haõy neâu yù nghóa cuûa truyeàn thuyeát : “ Baùnh chöng, baùnh giaày “ . 
 Qua truyeàn thuyeát “ Baùnh chöng, baùnh giaày “ Nhaân daân ta nhaèm giaûi thích nguoàn goác cuûa baùnh chöng, baùnh giaày trong ngaøy Teát coå truyeàn vaø ñeà cao lao ñoäng , ñeà cao ngheà noâng . 
- Hoïc sinh ñoïc muïc ghi nhôù ? 
- HoÏc sinh laøm baøi taäp 1 – Traû lôøi – Gv nhaän xeùt . 
Ghi baûng
I/ Ñoïc – Hieåu vaên baûn
1/ Ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn 
2/ Phaân tích : 
a. Hoaøn caûnh, yù ñònh vaø caùch thöùc cuûa Vua Huøng choïn ngöôøi noái ngoâi . 
- Hoaøn caûnh : Giaëc ñaõ yeân, Vua ñaõ giaø.
- yù ñònh: Ngöôøi noái ngoâi phaûi noái ñöôïc chí Vua. 
- Caùch thöùc : baèng 1 caâu ñoá ñeå thöû taøi .
b. Lang Lieâu ñöôïc thaàn giuùp ñôõ : 
- laø ngöôøi thieät thoøi nhaát . 
- Chaêm lo vieäc ñoàng aùng . 
- Thoâng minh, thaùo vaùt laáy gaïo laøm baùnh . 
c. Lang Lieâu ñöôïc choïn noái ngoâi Vua . 
 - Baùnh hình troøn -> baùnh giaày . 
- Baùnh hình vuoâng -> baùnh chöng . 
Höôùng daãn veà nhaø : 
Keå laïi truyeän . Hoïc baøi . 
Laøm baøi taäp 2 ( Phaàn luyeän taäp ) 
Soaïn baøi : giao tieáp, vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït ( soaïn kyõ caâu hoûi höôùng daãn ) 
	 Ngµy d¹y: / / 2010
 TiÕt3
 TÖØ VAØ CAÁU TAÏO CUÛA TÖØ TIEÁNG VIEÄT 
A. Muïc tieâu caàn ñaït: 
Giuùp hoïc sinh : 
Hieåu ñöôïc theá naøo laø töø vaø ñaëc ñieåm caáu taïo töø Tieáng Vieät . 
Luyeän taäp bieát caùch duøng töø ñaët caâu . 
B. Chuaån bò : 
Hoïc sinh : Soïan baøi 
Giaùo vieân : Tích hôïp vôùi baøi “ Con Roàng, chaùu Tieân “, “ Baùnh chöng, baùnh giaày “ vôùi taäp laøm vaên “ giao tieáp, vaên baûn vaø phöông thöùc bieåu ñaït “ .
C. Tieán trình hoïat ñoäng: 
1. OÅn ñònh : 
Kieåm tra só soá . 
2. Baøi môùi: 
* Giôùi thieäu baøi : Trong Tieáng Vieät, moãi tieáng bao giôø cuõng phaùt ra moät hôi, nghe thaønh moät tieáng vaø noù mang moät thanh ñieäu nhaát ñònh nhöng khoâng phaûi moãi tieáng phaùt ra laø moät töø, coù töø thì chæ coù moät tieáng ; coù töø coù töø 2 tieáng trôû leân . Vaäy baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu veà : töø vaø caáu taïo cuûa töø Tieáng Vieät . 
 * Tieán trình baøi hoïc : 
Hoïat ñoäng cuûa thaày vaø troø
- Hoïc sinh ñoïc ví duï trong SGK . 
+ laäp danh saùch caùc töø . 
=> Caâu vaên goàm coù 12 tieáng , 9 töø . 
? - Caùc ñôn vò ñöôïc goïi laø tieáng vaø töø coù gì khaùc nhau? 
? - Vaäy töø laø gì ? 
- Hoïc sinh ñoïc muïc ghi nhôù . 
- GV keû baûng – Hs ñieàn töø vaøo baûng . Pâhaân loïai töø ñôn vaø töø phöùc . 
? - Theá naøo laø t ... h vieát ñôn bôûi vì ñaây laø moät loïai vaên baûn hay vaän duïng trong cuoäc soáng haøng ngaøy . 
* Tieán trình baøi hoïc : 
Hoïat ñoäng cuûa thaày vaø troø
Haõy nhaän xeùt khi naøo thì caàn vieát ñôn ? Vì sao caàn phaûi vieát ñôn ? 
Hoïc sinh neâu caùc tröôøng hôïp caàn vieát ñôn ? 
Tröôøng hôïp thöù nhaát, thöù 2, thöù 4 . 
Hoïc sinh keå theâm caùc tröôøng hôïp khaùc : 
Ñôn xin nghæ hoïc , ñôn xin mieãm giaûm hoïc phí, xaây döïng 
Giaùo vieân giôùi thieäu veà hai loïai ñôn : Ñôn theo maãu vaø ñôn khoâng theo maãu . 
Hoïc sinh ñoïc ví duï : 
+ Ñôn xin hoïc ngheà 
+ Ñôn xin mieãn giaûm hoïc phí . 
Haõy cho bieát caùc muïc trong ñôn ñöôïc trình baøy theo thöù töï nhö theá naøo ? 
Theo em, caû hai maãu ñôn coù nhöõng ñieåm gì gioáng vaø khaùc nhau ? 
Nhöõng phaàn naøo laø quan troïng, khoâng theå thieáu trong caû hai maãu ñôn ? 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñieàn vaøo choã troáng trong laù ñôn vieát theo maãu . 
Hoïc sinh ñoïc phaàn vieát ñôn khoâng theo maãu . 
Hoïc sinh ñoïc phaàn löu yù 
Hoïc sinh ñoïc muïc ghi nhôù 
Ghi baûng
I/ Khi naøo caàn vieát ñôn : 
Khi coù moät yeâu caàu, nguyeän voïng vôùi moät ngöôøi hay vôùi moät ngöôøi hay moät cô quan, toå chöùc coù quyeàn haïn giaûi quyeát nguyeän voïng ñoù . 
Caùc tröôøng hôïp caàn vieát ñôn .
II/ Caùc loïai ñôn vaø nhöõng noäi dung khoâng theå thieáu trong ñôn . 
1/ Caùc loïai ñôn . 
a/ Ñôn theo maãu 
b/ Ñôn khoâng theo maãu . 
2/ Nhöõng noäi dung khoâng theå thieáu trong ñôn . 
Ñôn göûi ai ? 
Ai göûi ñôn ? 
Göûi ñôn ñeå laøm gì ? 
III/ Caùc thöùc vieát ñôn 
1/ Vieát theo maãu 
Ñieàn vaøo choã troáng nhöõng noäi dung caàn thieát . 
2/ Vieát khoâng theo maãu 
Trình baøy theo thöù töï nhaát ñònh ( SGK / 134 ) 
Caùch vieát ñôn 
Ghi nhôù ( SGK ) 
4/ Höôùng daãn veà nhaø : 
- Hoïc baøi 
- Soaïn baøi : Böùc thö cuûa thuû lónh da ñoû . 
Tuaàn 32 - Tieát 125, 126
Ngaøy soïan : 18/4//2007 
Ngaøy daïy : 20/4/2007– 22/4/2007 
BÖÙC THÖ CUÛA THUÛ LÓNH DA ÑOÛ 
A. Muïc tieâu caàn ñaït : 
Giuùp hoïc sinh : 
Thaáy ñöôïc böùc thö neâu leân moät vaán ñeà coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi cuoäc soáng hieän nay : Baûo veä vaø giöõ gìn söï trong saïch cuûa thieân nhieân, moâi tröôøng . 
Thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa vieäc söû duïng moät soá bieän phaùp ngheä thuaät trong vieäc dieãn ñaït yù nghó vaø bieåu hieän tình caûm cuûa taùc giaû . 
B. Chuaån bò : 
Hoïc sinh : Soïan baøi 
Giaùo vieân : Tích hôïp vôùi Tieáng Vieät “ Chöõa loãi veà chuû ngöõ, vò ngöõ”, vôùi Taäp laøm vaên caùc baøi ñaõ hoïc, vôùi thöïc teá cuoäc soáng, vôùi moân sinh hoïc . 
C. Tieán trình hoïat ñoäng : 
1. OÅn ñònh : 
Kieåm tra só soá . 
2. Baøi cuõ : Neâu yù nghóa cuûa vaên baûn “Caàu Long Bieân – chöùng nhaân lòch söû”? 
3. Baøi môùi : 
* Giôùi thieäu baøi : Naêm 1854, toång thoáng Myõ thöù 14 coù yù muoán mua ñaát cuûa ngöôøi da ñoû . Thuû lónh ngöôøi da ñoû Xi – aùt – tôn ñaõ vieát moät böùc thö ñeå traû lôøi . Ñaây laø moät böùc thö raát noåi tieáng töøng ñöôïc xem laø vaên baûn hay nhaát vieát veà baûo veä thieân nhieân moâi tröôøng . Caùc em seõ tìm hieåu vaên baûn . 
* Tieán trình baøi hoïc : 
Hoïat ñoäng cuûa thaày vaø troø
Hoïc sinh ñoïc muïc chuù thích phaàn daáu sao ? 
Giaùo vieân giôùi thieäu veà xuaát xöù cuûa böùc thö .
Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc : Ñoïc roõ raøng . 
Giaùo vieân ñoïc ñoïan 1 – Hoïc sinh ñoïc heát vaên baûn . 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu nghóa caùc töø khoù ôû muïc chuù thích . Chuù yù caùc cuïm töø “ Ngöôøi da ñoû”, “ Ngöôøi da traéng “ .
Vaên baûn ñöôïc vieát theo theå loïai naøo ? 
Boá cuïc böùc thö goàm maáy phaàn ? 
Neâu noäi dung cuûa töøng phaàn ? 
+ Ñoïan ñaàu : -> quan heä cuûa ngöôøi da ñoû ñoái vôùi ñaát vaø thieân nhieân . 
+ tieáp ñeán “ Söï raøng buoäc” -> caùch soáng, thaùi ñoä ñoái vôùi ñaát, vôùi thieân nhieân cuûa ngöôøi da ñoû vaø ngöôøi da traéng .
+ Coøn laïi : Thaùi ñoä cuûa thuû lónh ngöôøi da ñoû . 
Hoïc sinh ñoïc laïi ñoïan ñaàu cuûa böùc thö ? 
Haõy neâu moái quan heä giöõa ngöôøi da ñoû ñoái vôùi ñaát av2 thieân nhieân ? 
Haõy chæ ra caùc pheùp so saùnh vaø nhaân hoùa ñöôïc duøng . 
Haõy neâu leân taùc duïng cuûa pheùp so saùnh vaø nhaân hoùa ñoù ? 
+ Pheùp nhaân hoùa : Baø meï, ngöôøi chò, ngöôøi em, gia ñình, toå tieân, cha oâng . 
Hoïc sinh ñoïc ñoïan töø “ Toâi bieát” ñeán “ coù söï raøng buoäc” . 
Ñoïan vaên ñaõ noùi leân söï khaùc bieät, söï ñoái laäp trong “ caùch soáng”, trong thaùi ñoä ñoái vôùi “ Ñaát”, vôùi thieân nhieân giöõa ngöôøi da ñoû vaø ngöôøi da traéng môùi nhaäp cö treân nhöõng vaán ñeà gì ? 
Caùch ñoái xöû ñoái vôùi ñaát vaø thieân nhieân.
Hoïc sinh tìm caùc daãn chöùng – Phaân tích söï ñoái laäp trong hai caùch soáng, caùch ñoái xöû cuûa ngöôøi da ñoû vaø ngöôøi da traéng môùi nhaäp cö ñoái vôùi ñaát vaø thieân nhieân
+ Hoïc sinh tìm caùc ñieäp ngöõ trong vaên baûn . 
Toâi bieát, toâi thaät khoâng hieåu noåi , toâi khoâng hieåu. Neáu chuùngtoâi, ngaøi phaûi.
Neâu taùc duïng ? 
Hoïc sinh ñoïc phaàn cuoái böùc thö ? 
Haõy neâu yù chính cuûa ñoïan vaên. 
Caùch haønh vaên, gioïng ñieäu ñoïan naøy coù gì gioáng, coù gì khaùc vôùi hai phaàn treân? 
Neân hieåu theá naøo veà caâu : Ñaát laø meï 
Hoïc sinh lieân heä tìm caùc caâu tuïc ngöõ noùi veà thaùi ñoä cuûa daân toäc ta ñoái vôùi ñaát : 
- Taác ñaát, taác vaøng . 
- Ai ôi ñöøng boû ruoäng hoang
Bao nhieâu taác ñaát, taác vaøng baáy nhieâu . 
Haõy giaûi thích vì sao moät böùc thö noùi veà chuyeän mua baùn ñaát ñai caùch ñaây moät theá kyû röôõi nay vaãn ñöôïc nhieàu ngöôøi xem laø moät trong nhöõng vaên baûn hay nhaát noùi veà thieân nhieân vaø moâi tröôøng ? 
Böùc thö coù yù nghóa khoa hoïc vaø trieát lyù duùng ñaén saâu saéc veà moái quan heä giöõa ñaát, thieân nhieân ñoái vôùi con ngöôøi . 
- Phaàn luyeän taäp, hoïc sinh veà nhaø laøm .
Ghi baûng
I/ Giôùi thieäu chung 
1/ Taùc giaû : Thuû lónh Xi – aùt – tôn – ngöôøi da ñoû . 
 2/ Taùc phaåm : SGK 
II/ Ñoïc – hieåu vaên baûn . 
1/ Ñoïc vaø tìm hieåu chuù thích . 
2/ Theå loïai 
Thö töø – Nghò luaän 
3/ Boá cuïc : 3 phaàn
4/ Phaân tích 
a/ Quan heä cuûa ngöôøi da ñoû ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø thieân nhieân . 
Ñaát vaø thieân nhieân laø thieâng lieâng, laø meï cuûa ngöôøi da ñoû . 
Pheùp nhaân hoùa, so saùnh => moái quan heä maät thieát giöõa con ngöôøi vôùi ñaát vaø thieân nhieân . 
b/ Caùch soáng vaø thaùi ñoä ñoái vôùi ñaát cuûa ngöôøi da ñoû vaø “ngöôøi da traéng” . 
Ngöôøi da ñoû : 
+ Coi ñaát laø meï, laø anh em . 
+ Soáng hoùa nhaäp vôùi thieân nhieân, yeân tónh . 
Ngöôøi da traéng môùi nhaäp cö : 
+ Coi ñaát nhö nhöõng vaät mua ñöôïc roài baùn ñi . 
+ Laáy ñi töø loøng ñaát nhöõng gì hoï caàn . 
+ Soáng : oàn aøo, huûy dieät nhöõng thuù quyù hieám. 
Pheùp ñoái laäp, duøng ñieäp ngöõ ñeå khaúng ñònh taàm quan troïng cuûa ñaát, cuûa thieân nhieân ñoái vôùi con ngöôøi . 
c/ Thaùi ñoä cuûa thuû lónh ngöôøi da ñoû . 
Khaúng ñònh moái quan heä giöõa ñaát, thieân nhieân vôùi con ngöôøi . 
Neáu ngöôøi ña ñoû buoäc phaûi baùn ñaát thì ngöôøi da traéng phaûi ñoái xöû vôùi ñaát nhö ngöôøi ña ñoû . 
Lôøi caûnh baùo : neáu khoâng thì ngöôøi da traéng cuõng bò toån haïi . 
laäp luaän chaët cheõ, caùch so saùnh cuï theå böùc thö coù yù nghóa saâu saéc . 
III/ Toång keát ( ghi nhôù ) 
IV/ Luyeän taäp 
4/ Höôùng daãn veà nhaø : 
Hoïc baøi 
Soaïon : Chöõa loãi veà chuû ngöõ vaø vò ngöõ .
Tuaàn 32- Tieát 127
Ngaøy soïan : 22/4/2007 
Ngaøy daïy : 24/4/2007 
CHÖÕA LOÃI VEÀ CHUÛ NGÖÕ VAØ VÒ NGÖÕ ( Tieáp theo )
A. Muïc tieâu caàn ñaït : 
Giuùp hoïc sinh : 
Hieåu theá naøo laø caâu sai veà chuû ngöõ laãn vò ngöõ . 
Töï phaùt hieän ra caùc caâu sai veà chuû ngöõ laãn vò ngöõ ñeå vieát caâu ñuùng . 
B. Chuaån bò : 
Hoïc sinh : Soïan baøi 
Giaùo vieân : Tích hôïp vôùi caùc vaên baûn vaø Tieáng Vieät ñaõ hoïc . 
C. Tieán trình hoïat ñoäng : 
1. OÅn ñònh : 
Kieåm tra só soá . 
2. Baøi cuõ : Kieåm tra baøi soïan cuûa hoïc sinh 
3. Baøi môùi : 
* Giôùi thieäu baøi : Khi noùi vaø vieát, caàn traùnh nhöõng caâu vieát thieáu : chuû ngöõ vaø vò ngöõ , beân caïnh caùc loãi veà ngöõ phaùp coøn coù caùc caâu sai veà maët ngöõ nghóa . Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu veà caùch chöõa caùc caâu sai caùc loãi ñoù . 
* Tieán trình baøi hoïc : 
Hoïat ñoäng cuûa thaày vaø troø
Hoïc sinh ñoïc ví duï . 
Chæ ra choã sai trong töøng caâu -> caû hai caâu ñeàu sai . Thieáu caû chuû ngöõ vaø vò ngöõ . 
Hoïc sinh chöõa laïi . Theâm chuû ngöõ vaø vò ngöõ . 
Hoïc sinh coù theå theâm nhieàu caùch . 
Hoïc sinh ñoïc ví duï 
Boä phaän in ñaäm noùi veà ai ? 
Boä phaän in ñaäm mieâu taû haønh ñoäng cuûa chuû ngöõ trong caâu ( ta ) .. 
Caâu vieát sai veà maët nghóa
Hoïc sinh chöõa laïi caâu treân cho ñuùng . 
Baøi 1 : Hoïc sinh laøm – ñoïc – giaùo vieân nhaän xeùt . 
Hoïc sinh söû duïng caùch ñaët caâu hoûi ñeå xaùc ñònh chuû ngöõ vaø vò ngöõ . 
Baøi 2 : Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm . laøm vaøo baûng phuï – GV nhaän xeùt . 
Baøi 3 : Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm laøm vaøo baûng phuï – Gv nhaän xeùt 
Baøi 4 : Hoïc sinh laøm – ñoïc – GV nhaän xeùt . 
Ghi baûng
I/ Caâu thieáu caû chuû ngöõ laãn vò ngöõ 
a/ Moãi khi ñi qua caàu Long Bieân, toâi ñeàu say meâ ngaém nhìn maøu xanh cuûa baõi mía, baõo daâu. 
b/ Baèng khoái oùc saùng taïo vaø baøn tay lao ñoäng cuûa mình, chæ trong voøng saùu thaùng, coâng nhaân nhaø maùy xe tô ñaõ hoøan thaønh 60% keá hoïach naêm. 
II/ Caâu sai veà quan heä ngöõ nghóa giöõa caùc thaønh phaàn caâu . 
Ta / thaáy döôïng Höông Thö  
III/ Luyeän taäp : 
Baøi 1 : 
a/ Naêm 1945, caàu / ñöôïc ñoåi teân 
b/ ..loøng toâi / laïi nhôù. 
c/ toâi / caûm thaáy  
Baøi 2 : Vieát theâm chuû ngöõ vaø vò ngöõ : 
Baøi 3 : Chöõa laïi caâu . 
Baøi 4 : 
a/ Caây caàu ñöa nhöõng chieác xe vaän taûi naëng neà vöôït qua soâng, coøi xe roän vang caû doøng soâng yeân tónh .
b/ Thuùy vöøa ñi hoïc veà, meï ñaõ baûo sang ñoùn em . Thuùy voäi caát caëp roài ñi ngay . 
4/ Höôùng daãn veà nhaø : 
Xem laïi baøi 
Soaïn : Luyeän taäp caùch vieát ñôn vaø söûa loãi .
Tuaàn - Tieát 
Ngaøy soïan : 13/2/2007
Ngaøy daïy : 15/2/2007– 16/2/2007 
PHÖÔNG PHAÙP TAÛ CAÛNH 
A. Muïc tieâu caàn ñaït : 
Giuùp hoïc sinh : 
B. Chuaån bò : 
Hoïc sinh : Soïan baøi 
Giaùo vieân : Tích hôïp vôùi Vaên baøi “ Vöôït thaùc”, vôùi Tieáng Vieät baøi “ So saùnh” . 
C. Tieán trình hoïat ñoäng : 
1. OÅn ñònh : 
Kieåm tra só soá . 
2. Baøi cuõ : 
3. Baøi môùi : 
* Giôùi thieäu baøi : 
* Tieán trình baøi hoïc : 
Hoïat ñoäng cuûa thaày vaø troø
Ghi baûng
4/ Höôùng daãn veà nhaø : 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Van 6 NH 20102011.doc