Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 22, Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết

Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 22, Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết

A.Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm: thời tiết, khí hậu, nhiệt độ không khí.

- Nắm được cách tính nhiệt độ trung bình, lượng mưa.

- Biết được nhiệt độ không khí thay đổi đa dạng.

2. Kĩ năng:

- Biết đo, tính nhiệt độ không khí.

- Rèn kĩ năng đọc tranh ảnh địa lý.

3. Thái độ:

Quan tâm đến các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày và ý nghĩa quan trọng của nó.

B. Phương pháp:

- Đàm thoại gợi mở,

- Thảo luận nhóm.

C. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :

- Hình 47, 48,49 phóng to.

- Tranh ảnh về các hiện tượng khí tượng.

2.Học sinh: Soạn bài

D. Tiến trình lên lớp :

I . Ổn định :

II. Bài cũ: ( 4p)

- Đường đồng mức là những đường như thế nào?

- Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?

III. Bài mới:

1.Đặt vấn đề :

Thời tiết, khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người và các sinh vật trên trái đất. Việc nghiên cứu thời tiết khí hậu là rất quan trọng. Thời tiết là gì?Khí hậu là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 6 - Tiết 22, Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Năm học 2009-2010 - Võ Thanh Khiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 22. Bài 18. THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
	NS: 29/01/2010	ND: 01/02/2010
A.Mục tiêu : 
1. Kiến thức: 
- Nắm được các khái niệm: thời tiết, khí hậu, nhiệt độ không khí.
- Nắm được cách tính nhiệt độ trung bình, lượng mưa.
- Biết được nhiệt độ không khí thay đổi đa dạng.
2. Kĩ năng:
- Biết đo, tính nhiệt độ không khí.
- Rèn kĩ năng đọc tranh ảnh địa lý.
3. Thái độ:
Quan tâm đến các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày và ý nghĩa quan trọng của nó.
B. Phương pháp:
- Đàm thoại gợi mở, 
- Thảo luận nhóm.
C. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên :
- Hình 47, 48,49 phóng to.
- Tranh ảnh về các hiện tượng khí tượng.
2.Học sinh: Soạn bài
D. Tiến trình lên lớp :
I . Ổn định :
II. Bài cũ: ( 4p)
Đường đồng mức là những đường như thế nào?
Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?
III. Bài mới:
1.Đặt vấn đề : 
Thời tiết, khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người và các sinh vật trên trái đất. Việc nghiên cứu thời tiết khí hậu là rất quan trọng. Thời tiết là gì?Khí hậu là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
2. Triển khai bài:
Hoạt động của GV và HS
TG
Kiến thức cơ bản
* Hoaït ñoäng 1.
? Chöông trình döï baùo thôøi tieát treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng coù noäi dung gì? 
HS: Khu vöïc; nhieät ñoä, caáp gioù, höôùng gioù, ñoä aåm, löôïng möa; Thôøi gian.
? Thôøi tieát laø gì?
HS: Laø söï bieåu hieän cuûa caùc hieân töôïng khí töôïng... 
? Döï baùo thôøi tieát laø döï baùo ñieàu gì?
HS: Döï baùo caùc hieän töôïng khí töôïng.
? Trong moät ngaøy bieåu hieän thôøi tieát nhö theá naøo? ÔÛ caùc ñòa phöông coù khaùc nhau khoâng?
HS: - Khaùc nhau.
? Nguyeân nhaân naøo laøm cho thôøi tieát luoân thay ñoåi?
HS: - Söï di chuyeån cuûa caùc khoái khí, söï chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi
? Khí haäu laø gì?
HS: Laø söï laëp ñi laëp laïi cuûa thôøi tieát... 
? Thôøi tieát vaø khí haäu khaùc nhau nhö theá naøo?
* Hoaït ñoäng 2.
? Neâu qui trình haáp thuï nhieät cuûa ñaát vaø khoâng khí?
HS: Böùc xaï maët trôøi qua lôùp khoâng khí. Trong khoâng khí coù chöùa buïi vaø hôi nöôùc neân haáp thuï phaàn nhoû naêng löôïng nhieät maët trôøi.
? Nhieät ñoä khoâng khí laø gì? 
HS:
? Muoán bieát nhieät ñoä khoâng khí ngöôøi ta laøm theá naøo?
HS:Ño nhieät ñoä 
GV: Höôùng daãn HS caùch ño nhieät ñoä khoâng khí moãi ngaøy:
? Taïi sao phaûi ñeå nhieät keá trong boùng raâm, caùch ñaát 2m?
HS: Ñeå ño nhieät ñoä thöïc chuaån cuûa khoâng khí.
GV: Quan saùt H47 (thuøng nhieät keá) caùch ño nhieät ñoä chuaån.
* Hoaït ñoäng 3.
? Taïi sao vaøo nhöõng ngaøy heø ngöôøi ta thöôøng ra bieån nghæ vaø taém maùt?
HS: Vuøng bieån vaøo nhöõng ngaøy heø maùt hôn.
? Aûnh höôûng cuûa bieån ñoái vôùi vuøng ven bôø nhö theá naøo?
HS: Nöôùc bieån coù taùc duïng ñieàu hoøa nhieät ñoä, laøm khoâng khí muøa haï bôùt noùng, muøa ñoâng bôùt laïnh.
? Taïi sao vaøo muøa heø ngöôøi ta thöôøng ñi nghæ maùt taïi caùc vuøng cao nguyeân?
HS: Vì caøng leân cao nhieät ñoä caøng giaûm, neân ôû vuøng nuùi cao hay cao nguyeân muøa heø raát maùt meõ.
? Nhaän xeùt söï thay ñoåi nhieät ñoä theo ñoä cao? Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc giaûi thích söï thay ñoåi ñoù?
HS: - Nhieät ñoä thay ñoåi tuøy theo ñoä cao. Caøng leân cao nhieät ñoä caøng giaûm.
- Khoâng khí gaàn maët ñaát chöùa nhieàu buïi vaø hôi nöôùc neân haáp thuï nhieät nhieàu hôn khoâng khí loaõng ít buïi, ít hôi nöôùc treân cao.
? Quan saùt H49 söï thay ñoåi nhieät ñoä khoâng khí.
Nhaän xeùt veà söï thay ñoåi giöõa goùc chieáu cuûa aùnh saùng maët trôøi vaø nhieät ñoä töø xích ñaïo leân cöïc?
HS: Vuøng quanh xích ñaïo quanh naêm coù aùnh saùng maët trôøi lôùn hôn ôû caùc vuøng vó ñoä cao.
00c
 80C
18 0C
Chí tuyeán Baéc
250
Xích ñaïo
Söï thay ñoåi nhieät ñoä theo vó ñoä
9
19
9
1. Thôøi tieát vaø khí haäu:
- Thôøi tieát laø bieåu hieän caùc hieän töôïng khí töôïng ôû moät ñòa phöông trong thôøi gian ngaén, nhaát ñònh.
- Khí haäu laø söï laëp ñi laëp laïi cuûa tình hình thôøi tieát ôû moät ñòa phöông trong thôøi gian daøi vaø trôû thaønh qui luaät.
2.. Nhieät ñoä khoâng khí vaø caùch ño nhieät ñoä khoâng khí:
- Nhieät ñoä khoâng khí laø löôïng nhieät khi maët ñaát ñaõ haáp thuï naêng löôïng nhieät maët trôøi roài böùc xaï vaøo khoâng khí vaø chính caùc chaát trong khoâng khí haáp thuï.
- Duøng nhieät keá ño nhieät ñoä khoâng khí.
3. Söï thay ñoåi nhieät ñoä cuûa khoâng khí:
a. Nhieät ñoä khoâng khí treân bieån vaø treân ñaát lieàn:
- Nhieät ñoä khoâng khí thay ñoåi tuøy theo ñoä gaàn hoaëc xa bieån.
b. Nhieät ñoä khoâng khí thay ñoåi theo ñoä cao:
- Caøng leân cao nhieät ñoä khoâng khí caøng giaûm.
c. Nhieät ñoä khoâng khí thay ñoåi theo vó ñoä:
ÔÛ vuøng vó ñoä thaáp noùng hôn vuøng vó ñoä cao.
IV.Cũng cố : ( 3p)
- Thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?
- Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12h trưa mà lại nóng nhất vào lúc 13h?
V. Dặn dò( 1p)
Học bài cũ.
Làm các bài tập ở Vở thực hành
Soạn bài: Khí áp và gió trên Trái Đất.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 22-DIA 6.doc