Đề khảo sát chất lượng đâu năm môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2012-2013

Đề khảo sát chất lượng đâu năm môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2012-2013

1. Em hãy hoàn thành mẩu đối thoại sau:(2đ)

 - Hello. My name's Mai. .(1).?

 - My name .(2). Tom

 - How .(3). are you?

 - .(4). eleven years old. .(5).?

 - .(6). twelve.

 - Where .(7). live?

 - I live .(8). Tran Hung Dao street.

2. Em hãy đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:(5đ)

 1. .? - My name's Lan.

 2. .? - I'm eleven.

 3. .? - That is a clock.

 4. .? - This is an eraser.

 5. .? - I live on Le Lai street.

 6 .? - I'm fine, thank you.

 7. .? - Yes, that is my classroom.

 8. .? - No. this isn't my bag.

 9. .? - I live in Hue.

 10. .? - It,' a waste basket.

3. Em hãy tự giới thiệu tên và tuổi của mình theo các gợi ý sau:(3đ)

 1. Lan/10 2. Hoa/11 3. Nam/12 4. Nga/13 5. Ba/14 6. Thu/9

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 24/02/2021 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đâu năm môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
Năm học 2012-2013 (Thời gian 45')
Đề ra:
1. Em hãy hoàn thành mẩu đối thoại sau:(2đ)
 	- Hello. My name's Mai. ............(1)...............?
	- My name ......(2)...... Tom
	- How ............(3)........ are you?
	- ..............(4)...... eleven years old. .....(5).......?
	- ........(6)....... twelve.
	- Where ........(7).............. live?
	- I live .........(8)....... Tran Hung Dao street.
2. Em hãy đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:(5đ)
 1. ................................................................? - My name's Lan.
 2. ................................................................? - I'm eleven.
 3. ................................................................? - That is a clock.
 4. ................................................................? - This is an eraser.
 5. ................................................................? - I live on Le Lai street.
 6 ................................................................? - I'm fine, thank you.
 7. ................................................................? - Yes, that is my classroom.
 8. ................................................................? - No. this isn't my bag.
 9. ................................................................? - I live in Hue.
 10. ...............................................................? - It,' a waste basket.
3. Em hãy tự giới thiệu tên và tuổi của mình theo các gợi ý sau:(3đ)
	1. Lan/10	2. Hoa/11	3. Nam/12	4. Nga/13	5. Ba/14	6. Thu/9
ĐÁP ÁN ĐỀ
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
Năm học 2012-2013
1. Điền đúng mỗi chỗ trống 0.25đ. Tổng cộng 2đ
	(1)	What's your name?
	(2)	is
	(3)	old
	(4)	i am
	(5)	and you
	(6)	i am
	(7) 	do you
	(8)	on
2. Viết đúng mỗi câu hỏi 0.5đ. Tổng cộng 5đ
	1. What is your name?
	2. How old are you?
	3. What is that?
	4. What is this?
	5. Where do you live?
	6. How are you?
	7. Is that your classroom?
	8. Is this your bag?
	9. Where do you live?
	10. What is it?
3. Viết đúng mỗi câu 0.5đ. Tổng cộng 3đ
My name is Lan. I am 10 years old. / I am Lan. I am 10 years old. 
My name is Hoa. I am 11 years old. / I am Hoa. I am 10 years old.
My name is Nam. I am 12 years old. / I am Nam. I am 10 years old.
My name is Nga. I am 13 years old. / I am Nga. I am 10 years old.
My name is Ba. I am 14 years old. / I am Ba. I am 10 years old.
My name is Thu. I am 9 years old. / I am Thu. I am 10 years old.

Tài liệu đính kèm:

  • dockscldn_lop 6_TranThiSong.doc