Đề kiểm tra định kỳ chất lượng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2007-2008

Đề kiểm tra định kỳ chất lượng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2007-2008

I, Pronunciation: em hãy chọn từ có phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại.

 1, A. clock B. close C. City D. clas

 2, A . day B. game C. fat D. face

 3, A. meat B. bean C. head D. eat

 4. A stool B. good C. foot D. door

 5. A. family B. country C. city D. fly

II, Language focus: chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau:

 1, My school is very .so it has many pupils

 A. small B. beautiful C. fine D. big

 2, Hoa,s house is not near her school so she goes to school .

 A. on foot B. by bike C. by a bike D. on bus.

 3, Hoa is not so as Lan.

 A. thinner B. thick C. thin D. thicker

 4, We shouldn,t .trash on the street.

 A.pick B. save C. throw D. switch off

 5, is the weather like?

 A. how B. what C. who D. which.

III, Tìm một lỗi sai trong những câu sau rồi chữa lại cho đúng.

 1, There isn,t some water in the bottle.

 2, Is Nam want to sing song?

 3, I can,t to swim.

 4, Why is not he go to school on Friday?

 5, Mount Phanxipang is the higher mountain in Vietnam.

IV, Đưa ra thì đúng của động từ trong ngoặc.

 1, who often (teach) you English?

 2, He (can) sing English song? Yes . Look, he (sing).

 3, They( not go) to the zoo every morning.

 4, Why she (not go ) to school on Sunday morning?

 5, What your mother (do) ? she (be) a teacher.

V, Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.

 1, Mr Dung teaches English.

 2, We often go to the zoo on Monday afternoon

 3, Mrs Mary eyes are black

 4, It,s very cold in Vinh city

 5, Nga often listens to music twice a week.

VI. Hãy điền một từ phù hợp vào ô trốngđể hoàn thành đoạn văn sau:

 I go to school(1) .Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday(2) .Sunday. I lẻan English on Monday (3) school . I have English(4) on Monday(5) .Friday. Mrs Ha (6) my teacher of English. There(7) forty students (8) my class.

Dủring the lesson. I read my test.I writeEnglish words(9) the board. The teacher speaks English(10) me. I like English.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/02/2021 Lượt xem 231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ chất lượng môn Tiếng Anh Lớp 6 - Năm học 2007-2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm định chất lượng
 Năm học 2007-2008
Môn tiếng Anh 6 - thời gian : 90 phút 
I, Pronunciation: em hãy chọn từ có phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại.
 1, A. clock B. close C. City D. clas
 2, A . day B. game C. fat D. face
 3, A. meat B. bean C. head D. eat
 4. A stool B. good C. foot D. door
 5. A. family B. country C. city D. fly
II, Language focus: chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau:
 1, My school is very..so it has many pupils
 A. small B. beautiful C. fine D. big
 2, Hoa,s house is not near her school so she goes to school.
 A. on foot B. by bike C. by a bike D. on bus.
 3, Hoa is not so as Lan.
 A. thinner B. thick C. thin D. thicker
 4, We shouldn,t.trash on the street.
 A.pick B. save C. throw D. switch off
 5, is the weather like?
 A. how B. what C. who D. which.
III, Tìm một lỗi sai trong những câu sau rồi chữa lại cho đúng.
 1, There isn,t some water in the bottle.
 2, Is Nam want to sing song?
 3, I can,t to swim.
 4, Why is not he go to school on Friday?
 5, Mount Phanxipang is the higher mountain in Vietnam.
IV, Đưa ra thì đúng của động từ trong ngoặc.
 1, who often (teach) you English?
 2, He (can) sing English song? Yes . Look, he (sing).
 3, They( not go) to the zoo every morning.
 4, Why she (not go ) to school on Sunday morning?
 5, What your mother (do) ? she (be) a teacher.
V, Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.
 1, Mr Dung teaches English.
 2, We often go to the zoo on Monday afternoon
 3, Mrs Mary eyes are black
 4, It,s very cold in Vinh city
 5, Nga often listens to music twice a week.
VI. Hãy điền một từ phù hợp vào ô trốngđể hoàn thành đoạn văn sau:
 I go to school(1).Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday(2).Sunday. I lẻan English on Monday (3) school . I have English(4)on Monday(5) .Friday. Mrs Ha (6) my teacher of English. There(7) forty students (8) my class.
Dủring the lesson. I read my test.I writeEnglish words(9)the board. The teacher speaks English(10) me. I like English.
Đáp án đề thi kiểm định môn tiếng anh 6- 90,
I, 0,25=1 mark
Câu
1 2 3 4 5
đáp án
C c c d d
II, 0,4 mark. 
Câu
1 2 3 4 5
đáp án
D B C C B
III, 0,25=1 mark.
 1, isn,t=is 3, to=0 5 highẻr=highest
 2, is=does 4, is=does
IV, 2 mark. 1: teacher
 2: can she sing(is she singing)
 3: do not go
 4: does not she go.
 5: does your mother do? – is.
V, 2 mark.
 1, Who teaches you English?
 2, Where do you often go on Monday aftenoon?
 3, What colour are her eyes?
 4, What,s the weather like in Vinh city?
 5, How often does Nga listen to music?
VI, 1. on. 2. and 3. at 4. lesson 5.and 6.is 7. are 8. in 9,on 10. to
 0,210=2 mark.

Tài liệu đính kèm:

  • docAnh 6.doc