Đề cương ôn tập môn Tin học Lớp 6 - Trường THCS Phong Sơn

Đề cương ôn tập môn Tin học Lớp 6 - Trường THCS Phong Sơn

 1/ Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

 a b c d

 2/ Muốn căn lề trái văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

 a b c d

 3/ Muốn định dạng chữ in đậm ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

 a b c d

 4/ Muốn định dạng chữ in nghiêng và gạch chân ta sử dụng những nút lệnh nào?

 a và b và c và d và

 5/ Để định dạng đoạn văn bản ta sử dụng hộp thoại nào sau đây?

 a Page numbers b Paragraph c Format Picture d Font

 6/ Để định dạng chữ "Nhà trường" thành "Nhà trường " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây?

 a và b và c và d và

 7/ Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây?

 a và b và c và d và

 8/ Để định dạng phông chữ ta sử dụng hộp thoại nào sau đây?

 a Font b Paragraph

 c Print d Find

 9/ Định dạng ký tự gồm các tính chất phổ biến là:

 a Phông chữ, kiểu chữ b Kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc

 c Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ d Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc

 10/ Nút lệnh dùng để:

 a Căn thẳng hai lề đoạn văn b Căn thẳng lề phải đoạn văn

 c Căn thẳng lề trái đoạn văn d Căn giữa đoạn văn

 11/ Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh:

 a (Save) b (New) c (Open) d (Cut)

 12/ Để có khoảng trống giữa các ký tự ta gõ phím:

 a Delete b Backspace c Enter d Spacebar

 13/ Để sao chép phần văn bản ta đánh dấu phần văn bản đó và dùng nút lệnh:

 a Print b Close c Copy d Cut

 14/ Để xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo ta dùng phím

 a Spacebar b Enter c Backspace d Delete

 15/ Để di chuyển phần văn bản ta đánh dấu phần văn bản đó và dùng nút lệnh:

 a Copy b Print c Cut d Close

 16/ Bảng chọn nằm ở đâu trên cửa sổ làm việc Word?

 a Thanh cuốn ngang b Thanh cuốn dọc c Thanh bảng chọn d Thanh công cụ

 17/ Nút lệnh nằm ở đâu trên cửa sổ làm việc Word?

 a Thanh cuốn dọc b Thanh cuốn ngang c Thanh bảng chọn d Thanh công cụ

 18/ Lệnh nào sau đây dùng để mở một văn bản mới?

 a File -> Open b File -> New c File -> Save as d File -> Save

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 28/01/2021 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Tin học Lớp 6 - Trường THCS Phong Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phong Sơn 
Họ và tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 	 
I. Trắc Nghiệm (7.5đ)
Hãy chọn câu đúng nhất
 1/ 	Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
	a	b	 	c	d	
 2/ 	Muốn căn lề trái văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
	a	b	c	d	
 3/ 	Muốn định dạng chữ in đậm ta sử dụng nút lệnh nào sau đây? 
	a	b	c	d	
 4/ 	Muốn định dạng chữ in nghiêng và gạch chân ta sử dụng những nút lệnh nào?
	a	 và 	b	 và 	c	 và 	d	 và 
 5/ 	Để định dạng đoạn văn bản ta sử dụng hộp thoại nào sau đây?
	a	Page numbers	b	Paragraph	c	Format Picture	d	Font
 6/ 	Để định dạng chữ "Nhà trường" thành "Nhà trường " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 
	a	 và 	b	 và 	c	 và 	d	 và 
 7/ 	Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 
	a	 và 	b	 và 	c	 và 	d	 và 
 8/ 	Để định dạng phông chữ ta sử dụng hộp thoại nào sau đây?
	a	Font	b	Paragraph
	c	Print	d	Find
 9/ 	Định dạng ký tự gồm các tính chất phổ biến là:
	a	Phông chữ, kiểu chữ	b	Kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc
	c	Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ	d	Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc
 10/ 	Nút lệnh dùng để:
	a	Căn thẳng hai lề đoạn văn 	b	Căn thẳng lề phải đoạn văn 
	c	Căn thẳng lề trái đoạn văn	d	Căn giữa đoạn văn 
 11/ 	Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh: 
	a	 (Save)	b	 (New)	c	(Open)	d	 (Cut)
 12/ 	Để có khoảng trống giữa các ký tự ta gõ phím:
	a	Delete	b	Backspace	c	Enter	d	Spacebar
 13/ 	Để sao chép phần văn bản ta đánh dấu phần văn bản đó và dùng nút lệnh:
	a	Print	b	Close	c	Copy	d	Cut 
 14/ 	Để xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo ta dùng phím
	a	Spacebar	b	Enter	c	Backspace	d	Delete
 15/ 	Để di chuyển phần văn bản ta đánh dấu phần văn bản đó và dùng nút lệnh:
	a	Copy	b	Print	c	Cut 	d	Close
 16/ 	Bảng chọn nằm ở đâu trên cửa sổ làm việc Word?
	a	Thanh cuốn ngang	b Thanh cuốn dọc 	c Thanh bảng chọn	 	d Thanh công cụ
 17/ 	Nút lệnh nằm ở đâu trên cửa sổ làm việc Word?
	a	Thanh cuốn dọc	b Thanh cuốn ngang c Thanh bảng chọn	d Thanh công cụ
 18/ 	Lệnh nào sau đây dùng để mở một văn bản mới?
	a	File -> Open 	b	File -> New 	c	File -> Save as 	d	File -> Save 
 19/ 	Các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm gọi là:
	a	Thanh công cụ	b	Thanh bảng chọn 	c	Bảng chọn	d	Nút lệnh
 20/ 	Các thành phần cơ bản của văn bản là:
	a	Kí tự, dòng, đoạn	b	Kí tự, dòng, đoạn, trang 
	c	Kí tự, dòng	d	Dòng, đoạn, trang 
 21/ 	Để dán một đối tượng vào trang văn bản ta thực hiện các thao tác: 
	a Chọn Edit -> Paste	b Chọn Edit -> Copy c Chọn File -> Open 	 d Chọn File -> Save 
 22/ 	Lệnh nào sau đây dùng để lưu văn bản mới?
	a	File -> New	b	File -> Open 	c	File -> Save as	d File -> Save 
 23/ 	Các thành phần cơ bản có trên cửa sổ làm việc Word là:
	a	Bảng chọn, thanh công cụ, nút lệnh
	b	Bảng chọn, thanh công cụ, nút lệnh, con trỏ soạn thảo
	c	Bảng chọn, thanh công cụ, nút lệnh, con trỏ soạn thảo, vùng soạn thảo, thanh cuốn ngang - dọc
	d	Bảng chọn, nút lệnh
 24/ 	Để khởi động nhanh phần mềm Word ta nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?
	a	b	c	d	
 25/ 	Để xóa ký tự ngay sau con trỏ soạn thảo ta dùng phím:
	a	Enter	b	Delete	c	Backspace	d	Spacebar
 26/ 	Để khôi phục trạng thái của văn bản trước ta thực hiện nút lệnh:
	a	b	c	d	
27/ Nút có tác dụng là:
 a Tô màu cho chữ .	 b Tô màu cho khung 
 c Tô màu cho chữ và khung	 d Tạo màu cho cả trang	
28/ Nút có tác dụng là: 
 a Tạo chữ nghiêng	 b Tạo chữ in đậm	
 c Gạch chân chữ 	 d Tạo chữ in đậm, gạch chân
29/ Nút có tác dụng là:
 a Tạo chữ nghiêng	 b Tạo chữ in đậm	
 c Gạch chân chữ 	 d Tạo chữ in đậm, gạch chân
 30/ Nút có tác dụng 
 a Căn đều hai bên	 	 b Căn đều bên phải 
 c Căn đều giữa 	 d Căn đều bên trái 
II. Tự luận(2.5đ)
Câu 1: Em hãy nêu các thành phần trên cửa sổ của Word.(1.5đ)
Câu 2: G¹ch ch©n vµo nh÷ng tõ, c©u mµ m¸y tÝnh sÏ x¸c ®Þnh lµ sai theo qui t¾c gâ v¨n b¶n tiÕng ViƯt trong v¨n b¶n sau ®©y(1®):
Tin häc lµmét ngµnh nghiªn cøuvỊ cÊu trĩc vµ tÝnh chÊt cđa th«ng tin,vỊ l­u tr÷ , xư lý vµ truyỊn tin.Qu¸ tr×nh ®ã ®­ỵc thùc hiƯn mét c¸ch tù ®éng trªn m¸y tÝnh ®iƯn tư.
Câu 3: Hãy nêu các qui tắc gõ văn bản trong word?
Câu 4: Hãy nêu các bước sao chép( di chuyển) một đoạn văn bản?
Câu 5: Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím DELETE và BACKSPACE trong soạn thảo văn bản?
Câu 6: Trình bày các bước để chèn hình ảnh vào văn bản?
Câu 7: Hãy nêu cách để tạo bảng?
Câu 8: Trình bày cách chèn vào cột , hàng trong bảng?
Câu 9: Trình bày cách xĩa cột, hàng, bảng trong bảng?
Câu10:Trình bày cách để chọn hướng trang?

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap tin 6.doc