Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 9 và tiết 10

Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 9 và tiết 10

 - Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây. Phân biệt được rễ cọc và rễ chùm

 GV : Tranh phãng to HS : Kiến thức

III: Phương pháp: trực quan, đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1061Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 9 và tiết 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5 Ch­¬ng 2: RÔ
Tiết 9 : c¸c lo¹i rÔ
I_ Môc tiªu:
 - Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đối với cây. Phân biệt được rễ cọc và rễ chùm
 - RÌn kü n¨ng quan s¸t h×nh vÏ , so s¸nh, ho¹t ®éng nhãm cho häc sinh .
 - Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ thùc vËt.
II_ C¸c thiÕt bÞ :
 GV : Tranh phãng to HS : Kiến thức
III: Phương pháp: trực quan, đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm
IVTiÕn tr×nh tæ chøc bµi day:
 1. æn ®Þnh líp:
 2 .KiÓm tra: 
 3. Bµi míi: 
Câu hỏi
Đáp án
- Cho biết sự lớn lên của tế bào như thế nào?
 - Tế bào phân chia như thế nào? Sù lín lªn vµ ph©n chia cña tÕ bµo cã ý nghÜa g× ®èi víi thùc vËt?
Sù lín lªn ë v¸ch tÕ bµo, mµng nguyªn sinh, chÊt tÕ bµo
Sù ph©n chia tõ 1 tÕ bµo thµnh hai tÕ bµo( nh©n ph©n chia tr­íc, v¸ch tÕ bµo ph©n chia sau)
- Các TB ở mô phân sinh có kả năng phân chia.
 3. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
 GV cho HS lên xác định các bộ phận của cây?
 Rễ thuộc loại cơ quan nào?
Rễ có những vai trò gì đối với cây ?
 GV yêu cầu học sinh để các mẫu vật lên bàn và kiểm tra sự chuẩn bị.
 Gv nhận xét sự chuẩn bị của học sinh
 Gv chia nhóm 4 học sinh và yêu cầu học sinh gom tất cả các mẫu vật với nhau.
 Các em kiểm tra cẩn thận các rễ, sau đó các em phân loại chúng thành các nhóm dựa vào hình 9.1
 Đặt tên cho các loại rễ?
 Có mấy loại rễ? Đó là những loại nào?
 Nêu đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm? Cho ví dụ
 Gv cho học sinh quan sát hình 9.2 và yêu cầu điền vào chỗ chấm ?
học sinh để các mẫu vật lên bàn 
HS chia nhóm 
kiểm tra cẩn thận,sau đó các em phân loại chúng thành các nhóm?
 I/ Chức năng của rễ
 - Rễ: là cơ quan sinh dưỡng của cây.
 - Vai trò của rễ:
 + giữ cho cây mọc được trên đất; 
 + giúp hút nước và muối khoáng hòa tan
 II/ Các loại rễ
- Có 2 loại rễ chính:
Rễ cọc
Rễ chùm
Cã mét rÔ c¸i to , khoÎ, ®©m s©u xuèng ®Êt vµ nhiÒu rÔ con mäc xiªn. Tõ c¸c rÔ con l¹i mäc ra nhiÒu rÔ con bÐ h¬n n÷a.
+VÝ dô: C©y c¶i, c©y nh·n, c©y ®Ëu,......
Gåm nhiÒu rÔ to dµi gÇn b»ng nhau, th­êng mäc to¶ ra tõ gèc th©nthµnh mét chïm
+VÝ dô: C©y hµnh, c©y ng«,......
 4. Củng cố
 Câu 1: Các loại rễ chính ở cây
 A. Rễ cọc và rễ móc C. Rễ cọc và rễ chùm
 B. Rễ chùm và rễ thở D. Rễ cọc và rễ củ
 Câu 3: Nhóm có toàn các cây có rễ chùm là
 A. Cây: lúa, hành, ngô, dừa	 C. Cây: mía, cà chua, lạc, nhãn
 B. Cây: tre, lúa, dừa, cam	 D. Cây: chanh, tỏi tây, lúa, ngô
 Câu 4: Nhóm có toàn các cây có rễ cọc là
 A. Cây: xoài, dừa, đậu, hoa cúc C. Cây: mít, táo, lạc, nhãn
 B. Cây: bưởi, cải, hành, dừa	 D. Cây: tre, dừa, lúa, ngô
 5. DÆn dß:
 - Học bài 
 - Làm bài tập 1 sgk
Tiết 10 : c¸c MIỀN CỦA RỄ
I_ Môc tiªu:
 - Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền
 - RÌn kü n¨ng quan s¸t h×nh vÏ , so s¸nh, ho¹t ®éng nhãm cho häc sinh .
 - Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ thùc vËt.
II_ C¸c thiÕt bÞ :
 GV : Tranh phãng to HS : Kiến thức
III: Phương pháp: trực quan, đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm
IVTiÕn tr×nh tæ chøc bµi day:
 1. æn ®Þnh líp:
 2 .KiÓm tra: 
Câu hỏi
Đáp án
- Nêu chức năng của rễ?
Nêu đặc điểm các loại rễ?
- Vai trò của rễ:+ giữ cho cây mọc được trên đất; 
 + giúp hút nước và muối khoáng hòa tan
- Có 2 loại rễ chính:
Rễ cọc
Rễ chùm
Cã mét rÔ c¸i to , khoÎ, ®©m s©u xuèng ®Êt vµ nhiÒu rÔ con mäc xiªn. Tõ c¸c rÔ con l¹i mäc ra nhiÒu rÔ con bÐ h¬n n÷a.
+VÝ dô: C©y c¶i, c©y nh·n, c©y ®Ëu,......
Gåm nhiÒu rÔ to dµi gÇn b»ng nhau, th­êng mäc to¶ ra tõ gèc th©nthµnh mét chïm
+VÝ dô: C©y hµnh, c©y ng«,......
 3. Bài mới
 Tiết trước các em đã phân biệt được rễ cọc, rễ chùm và nắm được các đặc điểm của từng rễ. Rễ nói chung gồm các miền nào, chức năng của từng miền ra sao? Các em đi tìm hiểu bài học hôm nay
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Nội dung
 Gv treo tranh hình 9.3 sgk và giới thiệu
Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận:
 Quan sát hình và hoàn thành vào bảng sau:
A
B
1
2
3
4
a) Làm cho rễ dài ra
b) Hấp thụ nước và muối khoáng
c) che chở cho đầu rễ
d) Dẫn truyền
1+ , 2+ , 3+ , 4+
 Rễ có mấy miền, đặt tên từng miền?
 Nêu đặc điểm và chức năng của từng miền?
 Khi chúng ta nhổ cây đi trồng, cần chú ý đến gì?
 Nếu ta làm đứt miền sinh trưởng thì rễ như thế nào? Tại sao?
Học sinh thảo luận nhóm 4 phút
Các nhóm lên trình bày kết quả
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Không làm tổn thương đến các miền của rễ
Nếu ta làm đứt miền sinh trưởng rễ sẽ không dài ra được nữa
Các miền của rễ
Chức năng chính của từng miền
Miền trưởng thành: có các mạch dẫn
 Hút nước và muối khoáng hòa tan
Miền hút: có các lông hút
 Làm rễ dài ra
Miền sinh trưởng: gồm các tế bào mô phân sinh
 Che chở cho đầu rễ
Miền chóp rễ: các tế bào có vách dầy
 Dẫn truyền
 4. Củng cố
 Trong các miền rễ sau, miền nào làm cho rễ dài ra
 A. Miền trưởng thành	C. Miền hút
 B. Miền chóp rễ	D. Miền sinh trưởng
 Đọc phần em có biết
 5. Dặn dò:
 - Học bài
 - Làm bài tập 2sgk
 - Chuẩn bị bài tiếp theo
 Kí duyệt, ngày tháng năm
 PHT 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5 sinh 6.doc