Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 14: Kiểm tra chương I

Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 14: Kiểm tra chương I

1. Kiến thức:

- HS kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I.

 2. Kỹ năng:

- Kĩ năng vẽ hình; kĩ năng sử dụng thước thẳng chia khoảng; compa.

- Kỹ năng lập luận để giải các bài toán đơn giản.

 3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, chính xác, kỉ kuật, tự giác.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1663Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 14: Kiểm tra chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/11/2010
Ngày kiểm tra: ./12/2010
Tiết 14: KIỂM TRA CHƯƠNG I.
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
- HS kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I.
	2. Kỹ năng:
- Kĩ năng vẽ hình; kĩ năng sử dụng thước thẳng chia khoảng; compa.
- Kỹ năng lập luận để giải các bài toán đơn giản.
	3. Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, kỉ kuật, tự giác.
II. Nội dung kiểm tra
1.Đề bài:
a) Ma trận
Các mức độ cần đánh giá
Tổng số
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Điểm. Đường thẳng
Số câu
2
2
 Điểm
1
1
2
Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
Số câu
3
2
2
Điểm
1,5
2
3
6,5
Trung điểm của đoạn thẳng
Số câu
1
1
 Điểm
0,5
1
1,5
Tổng số
Số câu
6
4
3
13
 Điểm
3
3
4
10
b) Đề bài kiểm tra:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3đ)
Từ câu 1 đến câu 4, hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 
a
•
• M
P
 Câu 1 : Cho h×nh vÏ bªn, cánh viết sau đây là đúng: 
 A. M a B. P a 
 C. P a D. Cả A, B, C đều sai 
 Câu 2. Đoạn thẳng AB là hình gồm:
A. Hai điểm A và B.
Tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B.
Hai điểm A, B và một điểm nằm giữa hai điểm A và B.
D. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
 Câu 3. Điểm I gọi là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu:
IM = IN. 
IM + IN = MN.
IM + IN = MN và IM = IN.
Cả ba câu trên đều đúng.
 Câu 4: Có mấy cách đặt tên cho đường thẳng:
	 A. 4	 	B. 3	 	 C. 2	 D. 1
	Câu 5: Điền vào chỗ trống để được một mênh đề đúng:
a/ Nếu M nằm giữa hai điểm P và Q thì.......
b/ Mỗi điểm trên một đường thẳng là ...của hai tia đối nhau.
	Câu 6: Điền đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống trong các phát biểu sau:
a / Hai tia phân biệt thì không có điểm chung. 
b / Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 đ)
Câu 1: ( 3đ)
Vẽ hình theo yêu cầu sau:
a) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng, C là điểm nằm giữa.
b) Vẽ đường thẳng EF.
c/ Vẽ tia At là tia đối của tia Ax.
e/ Vẽ đoạn thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại M.
Câu 2 : (4đ)
Trên tia Ox, lấy hai điểm M, N sao cho OM= 4cm; ON = 8cm . 
a/ Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại trong ba điểm O, M, N? Vì sao?
b / So sánh OM và MN .
c / M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao ?
3. Đáp án và thang điểm:
Bài
Nội dung
Điểm
A. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng 0,5 điểm
1 – B 2 – D 3 – C 4 - B
5) a) PM + MQ = PQ ; 
 b) Gốc chung 
6) a/ S	 
 b/ Đ
2
0,25
0,25
0,25
0,25
B. Tự luận
Bài 1
Vẽ đúng hình câu c, e được 1 điểm
Vẽ đúng mỗi hình còn lại được 0,5 điểm
3
Bài 2
HS vẽ hình:
a/ Vì OM < ON ( 4 < 8) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N 
b/ Vì M nằm giữa O, N nên :
	OM + MN = ON
	 4 + MN = 8
	MN = 8-4
	MN= 4 (cm)
V ậy OM = MN (= 4cm) 
c/ M là trung điểm của ON vì 
 M nằm giữa O và N và OM= MN
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3. KÕt qu¶
	- Sè HS ch­a kiÓm tra:............. häc sinh
	- Tæng sè bµi kiÓm tra: ........... Trong ®ã:
§iÓm giái
§iÓm kh¸
§iÓm TB
§iÓm yÕu
§iÓm kÐm
TB trë lªn
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
4. NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm:
	 - NhËn xÐt trªn líp: vÒ tinh thÇn, th¸i ®é chuÈn bÞ ®å dïng; ý thøc lµm bµi.
5. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
 	- Xem lại bài.
	- Ôn tập kỹ trong chương để chuẩn bị kiểm tra HKI 
	- Bắt đầu tuần sau các em sẽ học 4 tiết số học cho đến khi thi HKI.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 14 kt.doc