Giáo án Công Nghệ Lớp 7 - Tiết 35, Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Năm học 2010-2011 - Lâm Thanh Liêm

Giáo án Công Nghệ Lớp 7 - Tiết 35, Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Năm học 2010-2011 - Lâm Thanh Liêm

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: Sau bµi học nµy, giúp häc sinh:

 - BiÕt ®­îc môc ®Ých chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i.

 - BiÕt ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i.

2. Kĩ năng: Hoạt động theo nhóm và sử dụng SGK có hiệu quả.

3. Thái độ: Cã tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc và yêu thích bộ môn CN.

II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:

 - GV: Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu tham kh¶o.

 - HS: §äc SGK, tham kh¶o tranh vÏ.

III. TiÕn tr×nh d¹y häc:

1. Ổn ®Þnh tæ chøc: (2’)

2. KiÓm tra bµi cò: (5’)

GV: Thøc ¨n ®­îc c¬ thÓ vËt nu«i tiªu ho¸ nh­ thÕ nµo?

ĐA: - Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

 - Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo. Gluxit dược hấp thụ dưới dạng đường đơn.

 - Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng.

 - Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

GV: Vai trß cña thøc ¨n ®èi víi c¬ thÓ vËt nu«i.

HS: - Thøc ¨n ®­îc c¬ thÓ vËt nu«i tiªu ho¸ qua ®­êng tiªu ho¸.

- Thøc ¨n cung cÊp cho c¬ thÓ vËt nu«i lµm viÖc, cung cÊp chÊt dinh d­ìng cho c¬ thÓ vËt nu«i lín lªn, t¹o ra s¶n phÈm ch¨n nu«i.

3. Bµi míi: Năng suất vật nuôi do 2 yếu tố là giống và diều kiện nuôi dưỡng chăm sóc, quyết định. 1 công việc quan trọng trong nuôi dưỡng chăm sóc là chế biến và dự trữ thức ăn để chúng luôn có đủ thức ăn về số lượng và chất lượng. Mục đích và các phương pháp chế biến dự trữ thức ăn cho vật nuôi như thế nào đó là nội dung bài học hôm nay.

 

doc 36 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/01/2021 Lượt xem 316Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Công Nghệ Lớp 7 - Tiết 35, Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Năm học 2010-2011 - Lâm Thanh Liêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 23 
Ngày dạy: 11 / 02 /2011
Lớp: 7/3
Tiết 35 Bµi 39. ChÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Sau bµi học nµy, giúp häc sinh:
	- BiÕt ®­îc môc ®Ých chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i.
	- BiÕt ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i.
2. Kĩ năng: Hoạt động theo nhóm và sử dụng SGK có hiệu quả.
3. Thái độ: Cã tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc và yêu thích bộ môn CN. 
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
	- GV: Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu tham kh¶o.
	- HS: §äc SGK, tham kh¶o tranh vÏ.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Ổn ®Þnh tæ chøc: (2’) 
2. KiÓm tra bµi cò: (5’)
GV: Thøc ¨n ®­îc c¬ thÓ vËt nu«i tiªu ho¸ nh­ thÕ nµo?
ĐA: - Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
 - Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo. Gluxit dược hấp thụ dưới dạng đường đơn.
 - Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng.
 - Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
GV: Vai trß cña thøc ¨n ®èi víi c¬ thÓ vËt nu«i.
HS: - Thøc ¨n ®­îc c¬ thÓ vËt nu«i tiªu ho¸ qua ®­êng tiªu ho¸.
Thøc ¨n cung cÊp cho c¬ thÓ vËt nu«i lµm viÖc, cung cÊp chÊt dinh d­ìng cho c¬ thÓ vËt nu«i lín lªn, t¹o ra s¶n phÈm ch¨n nu«i.
3. Bµi míi: Năng suất vật nuôi do 2 yếu tố là giống và diều kiện nuôi dưỡng chăm sóc, quyết định. 1 công việc quan trọng trong nuôi dưỡng chăm sóc là chế biến và dự trữ thức ăn để chúng luôn có đủ thức ăn về số lượng và chất lượng. Mục đích và các phương pháp chế biến dự trữ thức ăn cho vật nuôi như thế nào đó là nội dung bài học hôm nay.
Ho¹t ®éng
Néi dung
H§1.T×m hiÓu vÒ môc ®Ýnh cña viÖc chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n. (15’)
GV: (đặt 1 số câu hỏi gợi ý)
 ChÕ biÕn thøc ¨n nh»m môc ®Ých g×?
 . . . . . . . . 
HS: Tr¶ lêi 
GV: (đặt 1 số câu hỏi gợi ý)
 Dù tr÷ thøc ¨n ®Ó lµm g×? . . .
HS: Tr¶ lêi
H§2.T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n. (15’)
GV: Dïng s¬ ®å tranh vÏ vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n - Nªu c©u hái. HS thảo luận theo nhóm, đại diện nhóm trả lời.
GV: Thøc ¨n ®­îc chÕ biÕn b»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµo?
- H×nh 1,2,3 thuéc ph­¬ng ph¸p vËt lý.
- B»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h×nh 6 vµ 7.
- B»ng ph­¬ng ph¸p vi sinh vËt häc biÓu thÞ h×nh 4.
GV: Dïng tranh vÏ h×nh 6 vµ 7 m« t¶ c¸c ph­¬ng ph¸p dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i.
HS: NhËn biÕt tõ thùc tÕ cuéc sèng, ph¬i r¬m, th¸i l¸t s¾n, khoai råi ph¬i kh«.
Bµi tËp: HS điền vào chỗ trống
I. Môc ®Ých cña chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n.
1.ChÕ biÕn thøc ¨n.
- Lµm t¨ng mïi vÞ, tÝnh ngon miÖng, ñ men r­îu, vÈy n­íc muèi vµo rơm cá cho tr©u bß, ñ chua c¸c lo¹i rau.
- Khö c¸c chÊt ®éc h¹i.
2.Dù tr÷ thøc ¨n.
- Nh»m gi÷ thøc ¨n l©u háng vµ lu«n cã ®ñ nguån thøc ¨n dù tr÷ cho vËt nu«i.
II. C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n.
1) C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n.
*KÕt luËn ( SGK ).
2.C¸c ph­¬ng ph¸p dù tr÷ thøc ¨n.
- Dù tr÷ thøc ¨n ë d¹ng kh« b¨ng nguån nhiÖt tõ mÆt trêi hoÆc sÊy (điÖn, than).
- Dù tr÷ thøc ¨n ë d¹ng n­íc (ñ xanh).
ĐA: làm khô ; ủ xanh
4. Củng cố: (5’) - Chỉ định 3 HS đọc phần ghi nhớ;
 - GV tóm tắt nội dung bài học, giáo dục thái độ đúng cho HS.
5. Hướng dẫn về nhà: (2’)	
 - HS học bài và trả lời 3 câu hỏi trang 106/SGK.
 - Đọc trước bài 40. 
* Rút kinh nghiệm: 
 . .
TuÇn 24 
Ngày dạy: 15 / 02 /2011
Lớp: 7/7 ; 7/3
Tiết 36
Bµi 40. S¶n xuÊt thøc ¨n vËt nu«i
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Sau bµi học nµy, giúp häc sinh:
 - BiÕt ®­îc c¸c lo¹i thøc ¨n cña vËt nu«i.
	- BiÕt ®­îc mét sè thøc ¨n giµu pr«tªin, gluxÝt vµ thøc ¨n th« xanh cho vËt nu«i.
2. Kĩ năng: Hoạt động theo nhóm và sử dụng SGK có hiệu quả.
3. Thái độ: Cã tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc và yêu thích bộ môn CN. 
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
	- GV: Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu tham kh¶o.
	- Bảng phân loại mục 1 trang 107; Hình 68; Phiếu học tập trang 109.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Ổn ®Þnh tæ chøc: (2’) 
2. KiÓm tra bµi cò: (5’)
 HS 1: T¹i sao ph¶i chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n vËt nu«i?
 - Lµm t¨ng mïi vÞ, tÝnh ngon miÖng, dÔ tiªu, ®é th« cøng, khö ®éc h¹i.
 - Lµm gi¶m khèi l­îng
 HS 2: Trong c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n th× ph­¬ng ph¸p nµo ®­îc dïng phæ biÕn nhÊt ë n­íc ta?
 + ChÕ biÕn: c¾t ng¾n, nghiÒn nhá, rang hÊp, nÊu chÝn, kiÒm ho¸, ñ men.
 + Dù tr÷: b»ng ph­¬ng ph¸p lµm kh«, ñ xanh.
3. Bµi míi: Bài trước chúng ta đã nghiên cứu các phương pháp chế biến và dữ trữ thức ăn vật nuôi. Muốn có thức ăn để chế biến và dự trữ thì phải biết các phương pháp sản xuất ra các loại thức ăn. Vậy làm sao để sản xuất ra nhiều loại thức ăn với chất lượng tốt để phát triển chăn nuôi ta tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.
Ho¹t ®éng
Néi dung
H§1: T×m hiÓu ph©n lo¹i thøc ¨n vËt nu«i. (10’)
GV: §Æt vÊn ®Ò dùa vµo thµnh phÇn c¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n.
GV: §­a ra mét sè lo¹i thøc ¨n kh¸c ®Ó häc sinh tham kh¶o.
HS: Hoµn thµnh bµi tËp SGK ®Ó cñng cè kiÕn thøc.
H§2. Giíi thiÖu mét sè thøc ¨n giµu protein. (10’)
GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 68 vµ nªu tªn cña ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu protein.
HS: tr¶ lêi
GV: yêu cầu HS đánh dấu X vào vở BT
H§3. Giíi thiÖu mét sè ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu gluxit vµ thøc ¨n th« xanh. 
GV: Yªu cÇu häc sinh lµm vào Phiếu bµi tËp ®Ó nhËn biÕt ph­¬ng ph¸p nµy.
HS: §äc néi dung tõng ph­¬ng ph¸p vµ nhËn xÐt xem mçi néi dung thuéc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt nµo?
I. Ph©n lo¹i thøc ¨n.
- Dùa vµo thµnh phÇn dinh d­ìng cña thøc ¨n.
- Thøc ¨n cã hµm l­îng protein > 14% thuộc loại thøc ¨n giµu protein.
- Thøc ¨n cã hµm l­îng gluxit > 50% thuộc loại thøc ¨n giµu gluxit.
- Thøc ¨n cã hµm l­îng x¬ > 30% thuộc loại thøc ¨n th«.
II. Mét sè ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu protein.
- H×nh 68a. S¬ ®å cña ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt bét c¸.
- H×nh 68b. TËn dông ph©n, x¸c cña vËt nu«i, nu«i giun.
- H×nh 68c. Trång xen, t¨ng vô nhiÒu c©y hä ®Ëu.
III. Mét sè ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu gluxit vµ thøc ¨n th« xanh.
- Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu gluxit: a.
- Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n th« xanh: b và c.
- d : kh«ng ph¶i lµ 1 ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt.
4. Củng cố: (5’) - Chỉ định 3 HS đọc phần ghi nhớ;
- HS trả lời câu hỏi: Dùa vµo c¬ së nµo ®Ó ph©n lo¹i thøc ¨n vËt nu«i? ph©n lo¹i nh­ thÕ nµo?
 - GV tóm tắt nội dung bài học, giáo dục thái độ đúng cho HS.
5. Hướng dẫn về nhà: (2’)	
 - HS học bài và trả lời 2 câu hỏi trang 109/SGK.
 - Chuẩn bị dông cô vËt liÖu thùc hµnh bài 42 và 43.
Rót kinh nghiÖm
TuÇn 24 
Ngày dạy: 17 , 18/ 02 /2011
Lớp: 7/7 , 7/3
Tiết 37 
 Bài 42. Thực hành chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men.
 Bài 43. Thực hành đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi
 chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Sau bµi học nµy, giúp häc sinh:
	- BiÕt sö dông b¸nh men r­îu ®Ó chÕ biÕn c¸c lo¹i thøc ¨n giµu tinh bét, lµm thøc ¨n cho vËt nu«i.
- BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ chÊt l­îng của thøc ¨n ñ xanh hoÆc ñ men r­îu cho vËt nu«i và biÕt øng dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt.
	- Cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, ý thức làm việc cÈn thËn, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng.
2. Kĩ năng: Hoạt động theo nhóm và sử dụng SGK có hiệu quả.
3. Thái độ: Cã tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc và yêu thích bộ môn CN. 
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
	- GV: Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu tham kh¶o, lµm thö thÝ nghiÖm.
	- HS: ChuÈn bÞ chËu, thïng ®ùng bét ñ men, v¶i lãt ®¸y, cèi, chµy, b¸nh men, bét ng«, n­íc.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Ổn ®Þnh tæ chøc: (1’) 
2. KiÓm tra bµi cò: (2’)
 	GV kiÓm tra dông cô, vËt liÖu cña häc sinh.
3. Bµi míi: Thực hành 2 bài : 42 và 43.
Ho¹t ®éng
Néi dung
BÀI 42 (18’)
H§1.Giíi thiÖu bµi häc; tổ chức thực hiện.
GV: Nªu yªu cÇu vµ môc tiªu cña bµi.
+ BiÕt chän men r­îu ®Ó dïng
+ Ph­¬ng ph¸p sö dông men r­îu ®Ó chÕ biÕn thøc ¨n cho vËt nu«i tÝnh to¸n l­îng men vµ bét, chÕ biÕn men ®Ó chén vµo bét.
GV: Chia líp lµm 5 nhãm, kiÓm tra lại vËt liÖu dông cô thùc hµnh cña tõng nhãm.
H§2.T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.
GV: H­íng dÉn vµ thao t¸c mÉu cho häc sinh quan s¸t:
- H­íng dÉn häc sinh chän bánh men r­îu.
- Bá hÕt trÊu dÝnh ch©n, nghiÒn nhá thµnh bét.
- L­îng bét trén víi men r­îu ë r¹ng kh«, dïng n­íc s¹ch vÈy ®Òu, n¾m bét bóp lại, më tay ra bét gi÷ nguyªn lµ võa đủ ẩm, dµn phẳng mÆt bột, trên phñ ni l«ng.
- Ủ sau 24 giờ lÊy ra kiÓm tra chÊt l­îng.
HS: Thao t¸c thùc hµnh d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn, mçi nhãm thùc hµnh 1kg bét, men 4%.
BÀI 43 (18’)
H§1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.
HĐ 2: Tìm hiểu quy trình thực hành
GV: h­íng dÉn vµ thao t¸c mÉu, häc sinh quan s¸t.
- §¸nh gi¸ chÊt l­îng cña thøc ¨n ñ xanh theo quy tr×nh 4 b­íc (SGK).
- Kü thuËt ñ xanh liªn quan chÆt chẽ víi chÊt l­îng thøc ¨n ñ xanh. Qua quan s¸t ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng thøc ¨n ñ xanh.
- §¸nh gi¸ chÊt l­îng cña thøc ¨n ñ men r­îu theo quy tr×nh 3 b­íc(SGK).
 + Khi lấy thức ăn ñ men r­îu ph¶i c¶m nhËn ngay nhiÖt ®é vµ mïi vÞ cña thøc ¨n.
 + Khi lật tấm ni lông lãt trªn mÆt khèi thức ăn ủ men sẽ quan sát thấy màu sắc của
Bài 42:
I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt.
 - Nguyên liệu: đậu nành, đậu phộng.
 - Dụng cụ: chảo, nồi, rổ, chậu, nước, . . .
II. Quy tr×nh thùc hµnh.
B­íc1: C©n bét vµ men r­îu.
B­íc 2: Gi· nhá men r­îu, bá bít trÊu.
B­íc 3: Trén ®Òu men r­îu víi bét.
B­íc 4: Cho n­íc s¹ch vµo, nhµo kÜ ®Õn ®ñ Èm.
B­íc 5: NÐn nhÑ bét xuèng cho ®Òu, phñ ni l«ng s¹ch lªn mÆt. §em ñ n¬i kÝn giã, kh«, Êm trong 24 giờ.
Bài 43:
I. MÉu thøc ¨n vµ dông cô cÇn thiÕt.
- Mẫu thức ăn: TA ủ xanh, TA tinh ủ men rượu
- Dụng cụ: chén sứ, đũa thủy tinh, giấy đo pH, nhiệt kế 	
II. Quy tr×nh thùc hµnh.
1. Quy tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thøc ¨n ñ xanh.
-B­íc1:LÊy mÉu thøc ¨n ñ xanh vµo b¸t sø.
- B­íc 2: Quan s¸t mµu s¾c thøc ¨n.
- B­íc 3: Ngöi mïi cña thøc ¨n.
- B­íc 4: §o ®é PH cña thøc ¨n ñ xanh.
Bước 1: LÊy thøc ¨n ®· ®­îc ñ, sê tay vµo thøc ¨n ®Ó c¶m nhËn nhiÖt ®é vµ ®é Èm cña thøc ¨n.
Bước 2: Quan s¸t mµu s¾c cña thøc ¨n ñ men.
B­íc 3: Ngöi mïi cña thøc ¨n ñ men.
thøc ¨n ñ men ( Trªn mÆt thøc ¨n cã nhiÒu m¶ng tr¾ng lµ ®¹t yªu cÇu.
HS: Thao t¸c thùc hµnh theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn, c¸c kÕt qu¶ quan s¸t thùc hµnh ghi vµo vë bµi tËp theo mÉu SGK.
GV: Theo dâi vµ chØ b¶o kÞp thêi nh÷ng sai sãt cña häc sinh.
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thøc ¨n ñ xanh. 
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thøc ¨n ñ men r­îu. 
4. Củng cố: (5’) 
 - HS tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ quan s¸t c¸c mÉu thøc ¨n theo sù ph©n c«ng ban ®Çu và thu dän dông cô, vÖ sinh n¬i thùc hµnh.
 - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña häc sinh, việc thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ thùc hµnh.
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)	
 HS häc bµi vµ «n l¹i phÇn ch¨n nu«i ®Ó tiết sau kiÓm tra.
* Rót kinh  ... ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng?
HS: Nghiªn cứu tr¶ lêi
GV: Bæ sung, kÕt luËn.
GV: Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó ng¨n chÆn n¹n « nhiÔm?
HS: Tr¶ lêi
H§3. T×m hiÓu c¸ch b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n.
GV: Nªu mét sè dÊu hiÖu t×nh h×nh nguån lîi thuû s¶n ®ang bÞ ®e do¹, h­íng dÉn häc sinh chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó thÓ hiÖn ®­îc hiÖn tr¹ng nguån lîi thuû s¶n trong n­íc.
HS: Ho¹t ®éng nhãm ®¹i diÖn cña tõng nhãm nhËn xÐt chÐo.
GV: NhËn xÐt, kÕt luËn.
GV: Yêu cầu häc sinh ®äc s¬ ®å h×nh 17 SGK.
GV: TËp trung ph©n tÝch 4 nguyªn nh©n SGK.
GV: Cã nªn dïng ®iÖn vµ thuèc næ khai th¸c c¸ kh«ng? V× sao?
HS: Tr¶ lêi
GV: Ở ®Þa ph­¬ng em ®ang nu«i d­ìng nh÷ng gièng c¸ nµo?
HS: Tr¶ lêi
- M«i tr­êng bÞ « nhiễm do:
+ N­íc th¶i giµu dinh d­ìng.
+ N­íc th¶i c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp
II. Mét sè biªn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng.
1. C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý nguån n­íc.
a) L¾ng (läc) : Dïng hÖ thèng ao ...
b) Dïng ho¸ chÊt dÔ kiÕm, rÎ tiÒn ...
c) Khi nu«i t«m c¸ mµ m«i tr­êng bÞ « nhiÔm:
- Ngõng cho ¨n, t¨ng c­êng sôc khÝ.
- Th¸o n­íc cò vµ cho n­íc s¹ch vµo.
- §¸nh b¾t hÕt t«m c¸ vµ xö lý nguån n­íc.
2. Qu¶n lý:
- Ng¨n cÊm huû ho¹i c¸c sinh vËt ®Æc tr­ng.
- Quy ®Þnh nång ®é tèi ®a cña ho¸ chÊt.
- Sö dông ph©n vi sinh, h÷u c¬ ®· ñ, thuốc trừ sâu hợp lý.
III. B¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n.
- B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån lîi thuû s¶n lµ mét lÜnh vùc cã ý nghÜa to lín...
- Lµ yªu cÇu cÊp thiÕt tr­íc m¾t vµ l©u dµi, lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n.
1. HiÖn tr¹ng nguån lîi thuû s¶n trong n­íc.
- . . . n­íc ngät . . . tuyÖt chñng
- . . . khai th¸c . . . gi¶m sót
- . . . sè l­îng . . . kinh tÕ. 
 2. Nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng thuû s¶n.
- Khai th¸c víi c­êng ®é cao, mang tÝnh huû diÖt.
- Ph¸ ho¹i rõng ®Çu nguån.
- §¾p ®Ëp ng¨n s«ng, x©y dùng hå chøa
- ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc.
3. Khai th¸c vµ b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n hîp lý.
- TËn dông tèi ®a mÆt n­íc nu«i thuû s¶n, kÕt hîp gi÷a c¸c ngµnh ¸p dông m« h×nh VAC – RVAC hîp lý.
- C¶i tiÕn n©ng cao biÖn ph¸p kü thuËt.
- Chän c¸ lín nhanh, hÖ sè thøc ¨n thÊp.
- Cã biÖn ph¸p b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n.
4. Củng cố: 
 - HS đọc phần ghi nhớ.
 - HS trả lời : 
 a. H·y nªu một số biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản.
 b. Tóm tắt một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản.
 - GV tóm tắt nội dung bài học, giáo dục thái độ đúng cho HS . 
5. Hướng dẫn về nhà: 	
 	 - HS häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
 	 - Chuẩn bị ôn tập phần Chăn nuôi và phần Thủy sản.
Rót kinh nghiÖm 
TuÇn 35 
Ngày dạy: / /2011
Lớp: 7/8 , 7/7 , 7/6 , 7/3
Tiết 52 ÔN TẬP
I. Môc tiªu:
 Th«ng qua giê «n tËp, giúp häc sinh:
 - Cñng cè ®­îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng ®· häc trong phần Chăn nuôi và Thủy sản.
	- BiÕt vËn dông vµo cuộc sèng, t¨ng thªm t×nh yªu lao ®éng vµ thÝch thó häc tËp.
	- Cã ý thøc làm việc cÇn cï chÞu khã, chÝnh x¸c và an toµn lao ®éng.	
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
	- GV: Nghiªn cøu SGK, chuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái, ®¸p ¸n cho tiÕt «n tËp vÒ kiÕn thøc träng t©m.	
 - HS: §äc vµ xem tr­íc bµi.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Ổn ®Þnh tæ chøc: 
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng
Néi dung
 GV nªu ra các c©u hái, häc sinh tr¶ lêi (sau khi th¶o luËn theo c¸c nhãm häc tËp, tæng hîp kiÓm tra, ghi) .
HÖ thèng c©u hái
Câu 1. Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi như thế nào?
§¸p ¸n
Câu 1. Vai trò của chăn nuôi là cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. Nhiệm vụ của chăn nuôi là phát triển toàn diện; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất; đầu tư cho nghiên cứu và quản lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi.
Câu 2. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi ? 
Câu 3. Thế nào là chọn phối ? Nhân giống thuần chủng là gì ?
Câu 4. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi ?
Câu 5. Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào ?
Câu 6. Thức ăn được vật nuôi tiêu hóa và hấp thụ như thế nào ?
Câu 7. Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn ?
Câu 8. Nêu một số PP sản xuất thức ăn giàu protein.
Câu 9. Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì ?
Câu 10. Khái niệm về bệnh ? Nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi ?
Câu 2. Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể của vật nuôi .
Câu 3. Chọn phối là chọn ghép đôi giữa con đực với con cái để cho sinh sản. Nhân giống thuần chủng là chọn phối giữa con đực với con cái của cùng 1 giống để cho sinh sản.
Câu 4. Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ thực vật, động vật và chất khoáng .
Câu 5. Thức ăn vật nuôi có nước và chất khô. Phần chất khô có: protein, gluxit, lipit, vitamin và chất khoáng .
Câu 6. Sau khi được vật nuôi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ để tạo ra các sản phẩm chăn nuôi như thịt, sữa , trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc 
Câu 7. Có nhiều cách chế biến thức ăn vật nuôi như cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang, hấp, nấu chín, đường hóa, kiềm hóa, ủ lên men và tạo thành thức ăn hỗn hợp. Thức ăn vật nuôi thường được dự trữ bằng PP làm khô hoặc ủ xanh.
Câu 8. Một số PP sản xuất thức ăn giàu protein như : chế biến sản phẩm nghề cá; nuôi giun đất; trồng xen, tăng vụ cây họ đậu . . .
Câu 9. Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý :
Nuôi vật nuôi mẹ tốt . . .
Giữ ấm cho cơ thể .
Tập cho vật nuôi non ăn sớm với thức ăn có đủ chất dinh dưỡng.
Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc với ánh sáng.
Giữ VS, phòng bệnh cho vật nuôi non.
Câu 10. Bệnh là sự rối loạn đời sống bình thường của cơ thể sinh vật do tác động của các yếu tố gây bệnh khác nhau gây ra. Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi :
Yếu tố bên trong (yếu tố di truyền) ;
- Yếu tố bên ngoài ( môi trường sống): yếu tố cơ học (chấn thương), yếu tố lí học (nhiệt độ cao . . .), yt hóa học (nhiệt độ cao), yt sinh học (kí sinh trùng, vi sinh vật).
Câu 11. Cho biết vắc-xin đối với cơ thể vật nuôi như thế nào ?
Câu 12. Vai trò của nuôi thủy sản ?
Câu 13. Nêu tóm tắt tính chất lí học của nước nuôi thủy sản.
Câu 14. Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên.
Câu 15. Trình bày mối quan hệ về thức ăn của tôm cá.
Câu 11. Khi đưa vắc-xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra kháng thể chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. 
Câu 12. Vai trò của nuôi thủy sản : Cung cấp thực phẩm cho xã hội; thức ăn cho gia súc, gia cầm; nguyên liệu cho xuất khẩu và công nhiệp chế biến; đồng thời làm sạch môi trường nước. 
Câu 13. Tính chất lí học của nước nuôi thủy sản:
Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tiêu hóa, hô hấp và sinh sản của tôm, cá.
Độ trong là 1 trong những tiêu chí để đánh giá độ tốt, xấu của 1 vực nước nuôi thủy sản.
Màu nước có 3 màu chính: màu nõn chuối hoặc vàng lục là nước béo; màu màu tro đục, xanh đồng là nước gầy; màu đen, mùi thối là nước bệnh. 
Sự chuyển động của nước sẽ ảnh hưởng đến lượng oxy, thức ăn . . . 
Câu 14. Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên:
Thức ăn tự nhiên có sẵn trong nước gồm: vi khuẩn, thực vật thủy sinh, động vật phù du, động vật đáy và mùn bã hữu cơ .
Thức ăn nhân tạo do con người cung cấp trực tiếp. Có 3 nhóm: thức ăn tinh, thức ăn thô, và thức ăn hỗn hợp (có đầy đủ thành phần dinh dưỡng).
Câu 15. Các SV sống trong nước luôn có xu hướng: mỗi 1 bước chuyển hóa dinh dưỡng hay mỗi nhóm SV là 1 nguồn thức ăn cho nhóm SV kế tiếp. Vì vậy mối quan hệ về tức ăn đó đã tác động vào sự tồn tại và phát triển chung của SV ở trong nước.
3. Củng cố: 
 - HS chơi “Bắn tên” để trả lời câu hỏi.
4. Hướng dẫn về nhà: 
 HS «n l¹i phÇn Chăn nuôi và phần Thủy sản ®Ó tiết sau kiÓm tra.
* Rót kinh nghiÖm
TuÇn 
Ngày dạy: / /2011
Lớp: 7/8 , 7/7 , 7/6 , 7/3
Tiết 53 KiÓm tra häc k× II
I. Môc tiªu:
 - HS ôn tập, củng cố, ghi nhớ các kiến thức đã học.
 - HS yêu thích môn học và có tính tự giác nghiêm túc trong thi cử.
 - GV đ¸nh gi¸ ®­îc ph­¬ng ph¸p truyÒn thô vµ rót ra ph­¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp.
II. Ma trận:
Chủ đề
Chăn nuôi
và 
Thủy sản
Các mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Câu 1
( 1 điểm )
Câu 1
( 4 điểm )
Câu 3
( 1 điểm )
Câu 2
( 3 điểm )
Câu 2
( 1 điểm )
5 Câu
( 10 điểm )
III. Nội dung kiểm tra:
1. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhất:	
 Câu 1. Sự sinh trưởng của vật nuôi là:
A. Sự tăng lên về khối lượng các bộ phận của cơ thể.	
B. Sự tăng lên về kích thước các bộ phận của cơ thể.	.
C. Sự tăng lên về khối lượng và kích thước các bộ phận của cơ thể.	.
D. Sự phân chia tế bào.
 Câu 2. Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì ?
A. Nuôi vật nuôi mẹ tốt .
B. Giữ ấm cơ thể và giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non .
C. Tập cho vật nuôi non ăn sớm với thức ăn có đủ chất dinh dưỡng và cho vật nuôi non vận động, tiếp xúc với ánh sáng .
D. Cả A, B và C đều đúng.
 Câu 3. Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm, cá là :
A. Thức ăn tự nhiên là thức ăn có sẵn trong nước. Thức ăn nhân tạo là thức ăn do con người tạo ra để cung cấp trực tiếp cho tôm, cá.
B. Thức ăn tự nhiên gồm có thực vật, động vật. Thức ăn nhân tạo là các thức ăn hỗn hợp.
C. Thức ăn tự nhiên là các thực vật thủy sinh. Thức ăn nhân tạo là các loại thức ăn tinh và thức ăn thô.
D. Cả A, B và C đều sai.
2. Tự luận : ( 7 điểm )
 Câu 1. Hãy nêu khái niệm về bệnh. Nguyên nhân nào gây bệnh cho vật nuôi ?
 Câu 2. Trình bày mối quan hệ về thức ăn của tôm, cá.
IV. Đáp án vµ thang ®iÓm:
1. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Mçi câu tr¶ lêi ®óng 1 ®iÓm :
 1. C ; 2. D ; 3. A 
 2. Tự luận : ( 7 điểm )
	 C©u 1 ( 4 ®iÓm ) Bệnh là sự rối loạn đời sống bình thường của cơ thể sinh vật do tác động của các yếu tố gây bệnh khác nhau gây ra. Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi :
Yếu tố bên trong (yếu tố di truyền) ;
 - Yếu tố bên ngoài ( môi trường sống): yếu tố cơ học (chấn thương), yếu tố lí học (nhiệt độ cao . . .), yếu tố hóa học (nhiệt độ cao), yếu tố sinh học (kí sinh trùng, vi sinh vật).
 C©u 2 ( 3 ®iÓm ) Các SV sống trong nước luôn có xu hướng: mỗi 1 bước chuyển hóa dinh dưỡng hay mỗi nhóm SV là 1 nguồn thức ăn cho nhóm SV kế tiếp. Vì vậy mối quan hệ về thức ăn đó đã tác động vào sự tồn tại và phát triển chung của SV ở trong nước.
* Củng cố : 
 GV thu bµi vÒ chÊm, nhËn xÐt giê kiÓm tra.
* Hướng dẫn về nhà: 
 HS ôn tập các kiến thức đã học và vận dụng vào cuộc sống. 
* Rót kinh nghiÖm: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • doccn 7.doc