Đề kiểm tra 1 tiết Đại số Lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Dương Thị Thanh Nga

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số Lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Dương Thị Thanh Nga

A. Đề bài

Câu 1

a. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ?

b. Để nhân 2 đơn thức ta làm thế nào? Áp dụng nhân các đơn thức sau:

3x2y3 z và -4xy4z; 5xy3z và 7x2y2

C©u 2: Cho đa thức: P(x)= 3x2- 5x3+ x + x3- x2 + 4x3- 3x - 4.

 a. Hãy thu gọn đa thức trên.

 b.Tính P(0); P(1); (-1); P(2). Những giá trị nào là nghiệm của đa thức P(x)?

 c. Cho đa thức Q(x) = x3 - 2x + 1. Tính P(x) – Q(x)

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Đại số Lớp 7 - Năm học 2011-2012 - Dương Thị Thanh Nga", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Ngày ra đề: 23/4/2011 
Ngày duyệt đề: 24/4/2011 
Ngày kiểm tra: 25/4/2011 
Ngày vào điểm: 3/4/2011 
A. Đề bài
Câu 1
a. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ?
b. Để nhân 2 đơn thức ta làm thế nào? Áp dụng nhân các đơn thức sau:
3x2y3 z và -4xy4z; 5xy3z và 7x2y2
C©u 2: Cho đa thức: P(x)= 3x2- 5x3+ x + x3- x2 + 4x3- 3x - 4.
	a. Hãy thu gọn đa thức trên.
	b.Tính P(0); P(1); (-1); P(2). Những giá trị nào là nghiệm của đa thức P(x)?
	c. Cho đa thức Q(x) = x3 - 2x + 1. Tính P(x) – Q(x)
B. Hướng dẫn chấm
Câu 1: (4điểm)
a. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. 
Ví dụ: 2xy đồng dạng -5xy
b. Để nhân 2 đơn thức ta nhân hệ số với nhau và nhân các biến với nhau
3x2y3 z . -4xy4z = (3.-4) . (x2 .x) . (y3 . y4) (z . z) = -12x3y7z2
5xy3z . 7x2y2 = (5.7) . (x .x2) . (y3 . y2) . z = 35x3y5z
 C©u 2: (6 ®iÓm) 
a. §a thøc thu gän lµ: P(x) = 2x2 - 2x – 4
	P(0) = 2.02 - 2.0 – 4 = - 4
	P(1) = 2.12- 2.1 – 4 = - 4
	P(-1) = 2.(-1)2 - 2.(-1) – 4 = 0
	P(2) = 2.22 - 2.2 – 4 = 0
b. x= -1; x = 2 lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x)
c. P(x) - Q(x) = - x3 - 5
Giáo viên ra đề
Dương Thị Thanh Nga
Giáo viên duyệt đề
Hoàng Đình Quảng

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT.doc