Bài kiểm tra một tiết Hình học Lớp 6 - Trường THCS Sơn Đà

Bài kiểm tra một tiết Hình học Lớp 6 - Trường THCS Sơn Đà

Đề số 1

A. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1:Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng

a. A d và Bd b. A d và Bd c. A d và Bd d. A d và Bd

Câu 2: Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng

 a. A nằm giữa B và C b. B nằm giữa A và C

 c. C nằm giữa A và B d. Không có điểm nào nằm giữa

Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a. Điểm M nằm giữa A và B thì AM + = AB

b. Trong 3 điểm thẳng hàng có .điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 4: M là trung điểm của AB nếu

a. AM = BM ; b. AM + MB = AB ; c. AM + MB = AB và AM = MB

Câu 5:Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì

a. ME = 8 cm ; b. ME = 16cm; c. ME = 4cm ; d. ME = 2cm

B. Tự luận ( 7đ)

Câu 1: (1,5đ) Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

a. Vẽ đường thẳng b và điểm P không thuộc đường thẳng b.

b. Vẽ hai tia đối nhau Mx và My.

c. Cho đoạn thẳng MN = 6cm .Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng MN

Câu 2: (3,5đ) Trên tia Bx vẽ BC = 3 cm, BD = 6 cm.

a. Điểm C có nằm giữa hai điểmB và D không ? Vì sao?

b. Hãy so sánh BC và CD.

b. Chứng tỏ rằng C là trung điểm của BD.

Câu 3: (2đ) Trên tia Ox vẽ OA = 1 cm, OB = 4 cm, OC = 7cm.

a. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?

b. Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao?

 

doc 5 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra một tiết Hình học Lớp 6 - Trường THCS Sơn Đà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường THCS Sơn Đà BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
 Họ và tên . Môn : Hình học 
Lớp 6..
Điểm
Lời phê của cô giáo
Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ giấy này
Đề số 1
A. Trắc nghiệm (3đ) 
Câu 1:Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng 
a. A d và Bd	b. A d và Bd	c. A d và Bd	d. A d và Bd
Câu 2: Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
a. A nằm giữa B và C	b. B nằm giữa A và C	 	 
c. C nằm giữa A và B	d. Không có điểm nào nằm giữa
Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a. Điểm M nằm giữa A và B thì  +MB = AB
b.Có  ..........................đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
Câu 4: M là trung điểm của AB nếu 
a. AM = BM ; b. AM + MB = AB và AM = MB ; c. AM + MB = AB 
Câu 5:Cho đoạn thẳng MN = 16 cm, E là trung điểm của MN thì
a. ME = 8 cm ; b. ME = 4 cm; 	 c. ME = 16cm ;	d. ME = 32cm
B. Tự luận ( 7đ)
Câu 1: (1,5đ) Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau : 
a. Vẽ đường thẳng a và điểm P thuộc đường thẳng a.
b. Vẽ hai tia Cx và Dy.
c. Cho đoạn thẳng MN = 8cm .Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng MN
Câu 2: (3,5đ) Trên tia Ax vẽ 2 đoạn thẳng AB = 5 cm và AC = 10 cm. 
a. Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không ? Vì sao?
b. Hãy so sánh ABvà BC.
b. Chứng tỏ rằng B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
Câu 3: (2đ) Trên tia Ox vẽ OM = 2 cm, ON = 6 cm, OP = 10cm. 
a. Trong ba điểm M, N, P điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?
b. Điểm N có phải là trung điểm của đoạn thẳng MP không ? Vì sao?
Bài làm 
........
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Sơn Đà BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
 Họ và tên . Môn : Hình học 
Lớp 6..
Điểm
Lời phê của cô giáo
Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ giấy này
Đề số 1
A. Trắc nghiệm (3đ) 
Câu 1:Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng 
a. A d và Bd	b. A d và Bd	c. A d và Bd	d. A d và Bd
Câu 2: Cho hình vẽ. Em hãy khoanh tròn vào câu đúng
 a. A nằm giữa B và C	 b. B nằm giữa A và C	
 c. C nằm giữa A và B	 d. Không có điểm nào nằm giữa
Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a. Điểm M nằm giữa A và B thì AM +  = AB
b. Trong 3 điểm thẳng hàng có ..điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
Câu 4: M là trung điểm của AB nếu 
a. AM = BM ; b. AM + MB = AB ; c. AM + MB = AB và AM = MB
Câu 5:Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì
a. ME = 8 cm ; b. ME = 16cm; 	 c. ME = 4cm ;	d. ME = 2cm
B. Tự luận ( 7đ)
Câu 1: (1,5đ) Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau : 
a. Vẽ đường thẳng b và điểm P không thuộc đường thẳng b.
b. Vẽ hai tia đối nhau Mx và My.
c. Cho đoạn thẳng MN = 6cm .Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng MN
Câu 2: (3,5đ) Trên tia Bx vẽ BC = 3 cm, BD = 6 cm. 
a. Điểm C có nằm giữa hai điểmB và D không ? Vì sao?
b. Hãy so sánh BC và CD.
b. Chứng tỏ rằng C là trung điểm của BD.
Câu 3: (2đ) Trên tia Ox vẽ OA = 1 cm, OB = 4 cm, OC = 7cm. 
a. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?
b. Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao?
Bài làm 
........

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA SO 1 MON HINH HOC.doc