Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 55 đến 58 - Năm học 2009-2010 - Đặng Thị Hương

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 55 đến 58 - Năm học 2009-2010 - Đặng Thị Hương

I. MỤC TIÊU :

 - Thông qua tiết trả bài HS nhận thấy được các lỗi hay mắc phải về kiến thức về kỹ năng để rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập nhằm đạt được những kết quả học tập cao hơn trong kỳ II.

.* Trọng tâm : HS nhận thấy được các lỗi hay mắc phải về kiến thức về kỹ năng để rút kinh nghiệm.

II. CHUẨN BỊ :

– GV: Bản nhận xét của GV rút ra từ việc chấm bài của HS phần số học, thước thẳng, giáo án, bài kiểm tra.

– HS: Nắm lại toàn bộ nội dung các kiến thức số học đã học, thước kẻ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng

Hoạt động 1: Mục đích yêu cầu của tiết học .

GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. HS nghe.

Hoạt động 2 : Trả bài tự suy ngẫm

 GV yêu cầu HS đọc kỹ bài, suy ngẫm về bài làm của mình. HS đọc kỹ bài, suy ngẫm về bài làm của mình trên cơ sở lời phê của GV.

Hoạt động 3: Chữa bài theo đáp án.

+ GV cùng HS xây dựng đáp án

I. Trắc nghiệm (3đ): Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm.

II. Tự luận (7 đ).

Bài 2:

GV gọi HS nêu lại cách giải bài toán.

GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.

GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải

Bài 3 :

GV gọi HS nêu lại cách giải bài toán.

GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.

GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải

+HS xây dựng đáp án cùng GV.

Câu 1 : chọn D

Câu 2 : chọn C

Câu 3 : chọn B

Câu 4 : chọn A

Câu 5 : chọn C

Câu 6 : chọn B

Sửa lại các câu sai

HS nêu lại cách giải bài toán.

HS nghe.

Sửa lại các lỗi sai

HS nêu lại cách giải bài toán.

HS nghe

Sửa lại các lỗi sai

I. Trắc nghiệm (3đ):

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5đ.

Câu 1 : chọn D

Câu 2 : chọn C

Câu 3 : chọn B

Câu 4 : chọn A

Câu 5 : chọn C

Câu 6 : chọn B

II. Tự luận (7 đ).

Bài 2 (1®iÓm):

Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau.

a, 23 . 65 + 35 .23 + 210 =

= 23. (65 + 35) + 210

= 23 . 100 + 210 (0.25 ®)

= 2300 + 210

= 2510 (0.25 ®) b, 257 + (-32) + 478 + (-225) =

= [ 257 + (- 32) + (-225)] + 478 (0.25 ®)

= 478 (0.25 ®)

Bµi 3 (2 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt

a, 3 x - 7 = 23

 3x -7 = 8 (0.25 ®)

 3x = 8 + 7 (0.25 ®)

 3x = 15 (0.25 ®)

 x = 15 : 3 = 5 (0.25 ®)

b, 54 : (4 x- 2) = 32

 54 : (4x -2) = 9 (0.25 ®)

 4x - 2 = 54 : 9 = 6 (0.25 ®)

 4x = 6 + 2 = 8 (0.25 ®)

 x = 8 : 4 = 2 (0.25 ®)

 

doc 7 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 55 đến 58 - Năm học 2009-2010 - Đặng Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn . / / 20 Ngaøy daïy . / / 20 
Tieát 55, 56: KIỂM TRA HOÏC KYØ I 
I. Muïc tieâu:
- Tieáp tuïc cuûng coá, heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc cuûa chöông trình hoïc kyø 1 veà : Coäng, tröø caùc soá nguyeân, quy taéc daáu ngoaëc.
- Hoïc sinh giaûi thaønh thaïo caùc baøi toaùn thöïc hieän pheùp tính soá nguyeân. Ñaëc bieät vaän duïng thaønh thaïo quy taéc daáu ngoaëc ñeå tính toaùn.
- Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa soá nguyeân trong thöïc teá ñôøi soáng. Coù tính caån thaän, linh hoaït trong tính toaùn vaø giaûi baøi taäp.
* Troïng taâm: Kiểm tra mức ñoä naém vöõng kieán thöùc, vaän duïng kieán thöùc vaø reøn kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính toaùn ñaõ hoïc trong hoïc kyø I.
II. Chuaån bò:
- GV: Ñeà kieåm tra.
- Hs: OÂn taäp.
III. Tieán trình daïy hoïc:
- GV giao ñeà, quaûn lyù giôø kieåm tra
- HS nghieâm tuùc laøm baøi
ÑEÀ BAØI
Bµi 1 (3 ®iÓm): H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng cña c¸c c©u hái sau:
1. Chän c¸ch kÝ hiÖu ®óng.
A . - 5 Є N B. 0 Є Z C. N Є Z 	D. - 5 Є Z
2. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A = 
-7
+ 
7
 b»ng :
A. 13 B. 0 C. 14 	D. - 14
3. TÝnh -10 + ( -5 ) ®­îc :
A. 5
B. - 15
C. 15
 D. -5
4. Chän x sao cho 
x
>
5
A. x = - 6
B. x = - 3
C. x = -5
 D. x = - 4
5. Chän ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B.
A. MA = MB 
B. MA = AB : 2
C. AM + MB = AB 
D. AM - MB = AB 
6. BiÕt M lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AB; ®é dµi cña AB = 6cm. §é dµi cña AM lµ:
A. 2 cm 
B. 3 cm 
C. 4 cm
 D. 5 cm
Bµi 2 (1®iÓm): Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau.
a, 23 . 65 + 35 .23 + 210 	b, 257 + (-32) + 478 + (-225)
........
Bµi 3 (2 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt 
a, 3 x	- 7 = 23 	 	b, 54 : (4 x- 2) = 32
................
Bµi 4 (2 ®iÓm): 
Sè häc sinh cña líp 6A khi xÕp hµng 4, hµng 5 ®Òu thõa 3 em. BiÕt sè häc sinh trong kho¶ng tõ 35 ®Õn 50 häc sinh. TÝnh sè häc sinh líp 6A.
............
.... 
Bµi 5 (1 ®iÓm):
Cho ®o¹n th¼ng AB = 8cm. Gäi E lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB, M thuéc EB sao cho EM = 3 cm. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng MB. 
........................
Bµi 6 (1 ®iÓm):
TÝnh tæng S = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + + 1997 -1998- 1999 + 2000
................
H¦íNG DÉN
CHÊM BµI KIÓM TRA HäC Kú I N¡M HäC 2009 - 2010
M¤N TO¸N 6
Bµi 1 (3 ®iÓm): Mçi c©u ®óng ®­îc 0, 5 ®iÓm
C©u hái
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n ®óng
D
C
B
A
C
B
Bµi 2 (1®iÓm): Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau.
a, 23 . 65 + 35 .23 + 210 =
= 23. (65 + 35) + 210
= 23 . 100 + 210	(0.25 ®iÓm)
= 2300 + 210
= 2510 	(0.25 ®iÓm) 	
b, 257 + (-32) + 478 + (-225) =
= [ 257 + (- 32) + (-225)] + 478	(0.25 ®iÓm)
= 478	(0.25 ®iÓm)
Bµi 3 (2 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt 
a, 3 x	- 7 = 23 
 3x -7 = 8	(0.25 ®iÓm)
 3x = 8 + 7	(0.25 ®iÓm)
 3x = 15	(0.25 ®iÓm)
 x = 15 : 3 = 5	(0.25 ®iÓm)	 	
b, 54 : (4 x- 2) = 32
 54 : (4x -2) = 9	(0.25 ®iÓm)
 4x - 2 = 54 : 9 = 6	(0.25 ®iÓm)
 4x = 6 + 2 = 8	(0.25 ®iÓm)
 x = 8 : 4 = 2	(0.25 ®iÓm) 
Bµi 4 (2 ®iÓm): 
Sè häc sinh cña líp 6A khi xÕp hµng 4, hµng 5 ®Òu thõa 3 em. BiÕt sè häc sinh trong kho¶ng tõ 35 ®Õn 50 häc sinh. TÝnh sè häc sinh líp 6A.
 Bµi gi¶i
Gäi sè HS líp 6A lµ x ( x Є N, 35 < x < 50)	(0.25 ®iÓm)
Khi ®ã x-3 chia hÕt cho 4 vµ 5	(0.25 ®iÓm)
Nªn x-3 Є BC(4,5)	(0.25 ®iÓm)
Ta cã BCNN(4,5) = 4.5 = 20	(0.25 ®iÓm)
Do ®ã BC(4,5) = B(20) = {0; 20; 40; 60; }	(0.25 ®iÓm)
x - 3 Є {0; 20; 40; 60; } suy ra x Є {3; 23; 43; 63; }	(0.25 ®iÓm) 
mµ 35 < x < 50 nªn x= 43	(0.25 ®iÓm)
VËy sè HS líp 6A lµ 43 HS.	(0.25 ®iÓm)
Bµi 5 (1 ®iÓm):
Cho ®o¹n th¼ng AB = 8cm. Gäi E lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB, M thuéc EB sao cho EM = 3 cm. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng MB. 
 VÏ h×nh ®óng 	 (0.25 ®iÓm)
V× E lµ trung ®iÓm cña AB nªn AE = EB = AB = . 8 = 4 (cm)	 (0.25 ®iÓm)
V× M EB nªn EM + MB = EB suy ra MB = EB - EM = 4 - 3 = 1 (cm) (0.25 ®iÓm)
VËy EM = 1 cm.	 (0.25 ®iÓm)
Bµi 6 (1 ®iÓm):
TÝnh tæng:
S = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + + 1997 -1998- 1999 + 2000 
 = ( 1 - 2 - 3 + 4) + (5 - 6 - 7 + 8) + + (1997 -1998- 1999 + 2000)	 (*)
 = [1+ (-2) + (-3) + 4] + [5+ (-6) + (-7) + 8] + + [1997 + (-1998) + (-1999) + 2000] (*)
 = 0 + 0 + + 0 (*)
 = 0 (*)
 ( Mçi dÊu * øng víi 0.25 ®iÓm)
Ghi chó: 
+ Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
+ §iÓm tæng toµn bµi kiÓm tra lµm trßn ®Õn 0,5. VD: 6,25 lµm trßn thµnh 6,5.
	 6,75 lµm trßn thµnh 7.
Ngày soạn: ....../ . / 20 Ngày dạy: ....../ . / 20
Tiết 57: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU : 
 - Thông qua tiết trả bài HS nhận thấy được các lỗi hay mắc phải về kiến thức về kỹ năng để rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập nhằm đạt được những kết quả học tập cao hơn trong kỳ II. 
.* Trọng tâm : HS nhận thấy được các lỗi hay mắc phải về kiến thức về kỹ năng để rút kinh nghiệm.
II. CHUẨN BỊ :
– GV: Bản nhận xét của GV rút ra từ việc chấm bài của HS phần số học, thước thẳng, giáo án, bài kiểm tra.
– HS: Nắm lại toàn bộ nội dung các kiến thức số học đã học, thước kẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Mục đích yêu cầu của tiết học .
GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
HS nghe.
Hoạt động 2 : Trả bài tự suy ngẫm
 GV yêu cầu HS đọc kỹ bài, suy ngẫm về bài làm của mình.
HS đọc kỹ bài, suy ngẫm về bài làm của mình trên cơ sở lời phê của GV. 
Hoạt động 3: Chữa bài theo đáp án.
+ GV cùng HS xây dựng đáp án 
I. Trắc nghiệm (3đ): Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm.
II. Tự luận (7 đ).
Bài 2: 
GV gọi HS nêu lại cách giải bài toán.
GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.
GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải 
Bài 3 : 
GV gọi HS nêu lại cách giải bài toán.
GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.
GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải 
+HS xây dựng đáp án cùng GV. 
Câu 1 : chọn D
Câu 2 : chọn C
Câu 3 : chọn B
Câu 4 : chọn A
Câu 5 : chọn C
Câu 6 : chọn B
Sửa lại các câu sai
HS nêu lại cách giải bài toán.
HS nghe.
Sửa lại các lỗi sai
HS nêu lại cách giải bài toán.
HS nghe
Sửa lại các lỗi sai
I. Trắc nghiệm (3đ): 
Mỗi câu khoanh đúng được 0,5đ.
Câu 1 : chọn D
Câu 2 : chọn C
Câu 3 : chọn B
Câu 4 : chọn A
Câu 5 : chọn C
Câu 6 : chọn B
II. Tự luận (7 đ).
Bài 2 (1®iÓm): 
Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau.
a, 23 . 65 + 35 .23 + 210 =
= 23. (65 + 35) + 210
= 23 . 100 + 210	 (0.25 ®)
= 2300 + 210
= 2510 (0.25 ®) b, 257 + (-32) + 478 + (-225) =
= [ 257 + (- 32) + (-225)] + 478 (0.25 ®)
= 478	 (0.25 ®)
Bµi 3 (2 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt 
a, 3 x - 7 = 23 
 3x -7 = 8	 (0.25 ®)
 3x = 8 + 7 (0.25 ®)
 3x = 15 (0.25 ®)
 x = 15 : 3 = 5 (0.25 ®)	 	
b, 54 : (4 x- 2) = 32
 54 : (4x -2) = 9 (0.25 ®)
 4x - 2 = 54 : 9 = 6 (0.25 ®)
 4x = 6 + 2 = 8 (0.25 ®)
 x = 8 : 4 = 2 (0.25 ®) 
Hoạt động 4: GV nhận xét chung
+GV nhận xét về một số lỗi thường gặp trong bài.
+ Nhận xét về một số bài làm tốt 
 HS nghe.
Hoạt động 5: Hướng dẫn dặn dò
GV hướng dẫn HS tiếp tục sửa chữa hoàn thiện bài làm ở nhà. 
Ngày soạn: ....../ . / 20 Ngày dạy: ....../ . / 20 	
Tiết 58: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I (tiếp)
I. MỤC TIÊU : 
 - Thông qua tiết trả bài HS nhận thấy được các lỗi hay mắc phải về kiến thức về kỹ năng nhất là kỹ năng vẽ hình và quan sát hình vẽ để rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập nhằm đạt được những kết quả học tập cao hơn trong kỳ II. 
.* Trọng tâm : HS nhận thấy được các lỗi hay mắc phải về kiến thức về kỹ năng để rút kinh nghiệm.
II. CHUẨN BỊ :
– GV: Bản nhận xét của GV rút ra từ việc chấm bài của HS phần hình học, thước thẳng, giáo án, bài kiểm tra.
– HS: Nắm lại toàn bộ nội dung các kiến thức số học và hình học đã học, thước kẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Mục đích yêu cầu của tiết học .
GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
HS nghe.
Hoạt động 2 : Trả bài tự suy ngẫm
 GV yêu cầu HS đọc kỹ bài, suy ngẫm về bài làm của mình.
HS đọc kỹ bài, suy ngẫm về bài làm của mình trên cơ sở lời phê của GV. 
Hoạt động 3: Chữa bài theo đáp án.
II. Tự luận (7 đ).
Bài 4: 
GV gọi HS nêu lại cách giải bài toán.
GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.
GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải 
Bài 5: 
GV gọi HS lên bảng vẽ hình và nêu cách giải bài toán.
GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.
GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải 
Bài 6: 
GV gợi ý các giải bài toán.
GV gọi HS lên bảng giải bài toán.
GV nêu biểu điểm cụ thể cho từng phần.
GV chữa và nhắc nhở các lỗi sai nhiều HS mắc phải 
HS nêu lại cách giải bài toán.
HS nghe.
Sửa lại các lỗi sai
HS nêu lại cách giải bài toán.
HS nghe.
Sửa lại các lỗi sai
HS nêu lại cách giải bài toán.
HS nghe.
Sửa lại các lỗi sai
II. Tự luận (7 đ).
Bµi 4 (2 ®iÓm): 
Gäi sè HS líp 6A lµ x 
( x Є N, 35 < x < 50)	 (0.25 ®)
Khi ®ã x-3 chia hÕt cho 4 vµ 5 (0.25 ®)
Nªn x-3 Є BC(4,5)	 (0.25 ®)
Ta cã BCNN(4,5) = 4.5 = 20 (0.25 ®)
Do ®ã BC(4,5) = B(20) 
= {0; 20; 40; 60; }	 (0.25 ®)
x - 3 Є {0; 20; 40; 60; } 
suy ra x Є {3; 23; 43; 63; } (0.25 ®)
mµ 35 < x < 50 nªn x= 43	 (0.25 ®)
VËy sè HS líp 6A lµ 43 HS. (0.25 ®)
Bµi 5 (1 ®iÓm):
VÏ h×nh ®óng 	 (0.25 ®)
V× E lµ trung ®iÓm cña AB nªn AE = EB = AB = . 8 = 4 (cm)	 (0.25 ®)
V× M EB nªn EM + MB = EB suy ra MB = EB - EM = 4 - 3 = 1 (cm) (0.25 ®)
VËy EM = 1 cm.	 (0.25 ®)
Bµi 6 (1 ®iÓm):
TÝnh tæng:
S = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + + 1997 -1998- 1999 + 2000 
 = ( 1 - 2 - 3 + 4) + (5 - 6 - 7 + 8) + + (1997 -1998- 1999 + 2000)	 (*)
 = [1+ (-2) + (-3) + 4] + [5+ (-6) + (-7) + 8] + + [1997 + (-1998) + (-1999) + 2000] (*)
 = 0 + 0 + + 0 (*)
 = 0 (*) 
 ( Mçi dÊu * øng víi 0.25 ®)
Hoạt động 4: GV nhận xét chung
+ GV nhận xét về một số lỗi thường gặp trong bài.
+ Nhận xét về một số bài làm tốt 
+ Hướng dẫn HS đổi mới cách học trong học kỳ II để đạt kết quả cao hơn
Hoạt động 5: Hướng dẫn dặn dò
GV hướng dẫn HS tiếp tục sửa chữa hoàn thiện bài làm ở nhà.
Chuẩn bị cho học kỳ II 

Tài liệu đính kèm:

 • docSO HOC 6 T55 - T58.doc