Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 5: Luyện tập - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 5: Luyện tập - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

I-MỤC TIÊU

 1. Kiến thức HS biết tìm số phần tử của một tập hợp

 2. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước , sử dụng đúng , chính xác các kí hiệu ; ;

 3. Thái độ Vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế

II-CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ , phấn màu

· Học sinh : Bảng nhóm

III-TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1:KIỂM TRA BÀI CŨ

HS1 : Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? Tập hợp rỗng là tập hợp như thế nào?

Chữa bài tập 17 /SGK/tr 13.

HS2:Khi nào tập hợp A đươc gọi là tập hợp con của tập hợp B?

Chữa bài tập 19/SGK/tr13

 Hai HS lên bảng trả lời

HS1: Trả lời chú ý/SGK/tr12 và chữa bài 17/SGK/tr13

a/ A= 0;1;2;3; ;20, tập hợp A có 21 phần tử.

b/ B= , tập hợp B không có phần tử nào.

HS2: Trả lời như SGK và chữa bài 19/SGK/tr13.

 Bài 17(SGK - tr13)

a/ A= 0;1;2;3; ;20, tập hợp A có 21 phần tử.

b/ B= , tập hợp B không có phần tử nào.

HS2: Trả lời như SGK

Bài 19(SGK - tr13)

A=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

B=0;1;2;3;4

B A.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 207Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 5: Luyện tập - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 02	 Ngaứy soaùn :16/08/2008
Tieỏt : 05 	 Ngaứy daùy :18/08/2008
LUYEÄN TAÄP 
I-MUẽC TIEÂU
 1. Kieỏn thửực : HS bieỏt tỡm soỏ phaàn tửỷ cuỷa moọt taọp hụùp 
 2. Kú naờng : Reứn luyeọn kú naờng vieỏt taọp hụùp, vieỏt taọp hụùp con cuỷa moọt taọp hụùp cho trửụực , sửỷ duùng ủuựng , chớnh xaực caực kớ hieọu ẻ ; ; è 
 3. Thaựi ủoọ : Vaọn duùng kieỏn thửực toaựn hoùc vaứo moọt soỏ baứi toaựn thửùc teỏ 
II-CHUAÅN Bề 
Giaựo vieõn : Baỷng phuù , phaỏn maứu 
Hoùc sinh : Baỷng nhoựm
III-TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 
NOÄI DUNG GHI BAÛNG 
HOAẽT ẹOÄNG 1:KIEÅM TRA BAỉI CUế
HS1 : Moói taọp hụùp coự bao nhieõu phaàn tửỷ? Taọp hụùp roóng laứ taọp hụùp nhử theỏ naứo?
Chửừa baứi taọp 17 /SGK/tr 13.
HS2:Khi naứo taọp hụùp A ủửục goùi laứ taọp hụùp con cuỷa taọp hụùp B?
Chửừa baứi taọp 19/SGK/tr13
Hai HS leõn baỷng traỷ lụứi
HS1: Traỷ lụứi chuự yự/SGK/tr12 vaứ chửừa baứi 17/SGK/tr13
a/ A= ớ0;1;2;3;;20ý, taọp hụùp A coự 21 phaàn tửỷ.
b/ B= ặ, taọp hụùp B khoõng coự phaàn tửỷ naứo.
HS2: Traỷ lụứi nhử SGK vaứ chửừa baứi 19/SGK/tr13.
Baứi 17(SGK - tr13)
a/ A= ớ0;1;2;3;;20ý, taọp hụùp A coự 21 phaàn tửỷ.
b/ B= ặ, taọp hụùp B khoõng coự phaàn tửỷ naứo.
HS2: Traỷ lụứi nhử SGK
Baứi 19(SGK - tr13)
A=ớ0;1;2;3;4;5;6;7;8;9ý
B=ớ0;1;2;3;4ý
Bè A.
HOAẽT ẹOÄNG 2 : LUYEÄN TAÄP
* GV cho HS laứm baứi 21/tr14 SGK .
-Ta thaỏy A laứ taọp hụùp caực soỏ tửù nhieõn tửứ 8 ủeỏn 20.
-GV hửụựng daón caựch tỡm soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp A nhử SGK
-Coõng thửực toồng quaựt SGK.
-Goùi moọt HS leõn baỷng tỡm soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp B: B=ớ10;11;12;;99ý
-Cho HS laứm baứi 23/SGK/tr14.
Tớnh soỏ phaàn tửỷ cuỷa caực taọp hụùp sau:D=ớ21;23;25;;99ý
 E=ớ32;34;36;;96ý
-GV yeõu caàu HS laứm vieọc theo nhoựm.
Yeõu caàu cuỷa nhoựm:
- Neõu coõng thửực tớnh soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp caực soỏ chaỹn tửứ a ủeỏn b(a<b).
- Neõu coõng thửực tớnh soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp caực soỏ leừ tửứ m ủeỏn n(m<n).
-Tớnh soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp D, E.
GV goùi moọt nhoựm ủaùi dieọn leõn trỡnh baứy.
- Goùi HS nhoựm khaực nhaọn xeựt .
-Kieồm tra baứi cuỷa caực nhoựm coứn laùi.
* GV cho HS laứm baứi 24/SGK 
GV goùi hai HS leõn baỷng laứm, HS coứn laùi laứm vaứo nhaựp.
Yeõu caàu nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng 
-GV ủửa noọi dung baứi toaựn 25/SGK/tr14 treõn baỷng phuù
-Goùi HS ủoùc ủeà.
-Goùi 1 HS vieỏt taọp hụùp A boỏn nửụực coự dieọn tớch lụựn nhaỏt.
 -Goùi 1 HS vieỏt taọp hụùp B ba nửụực coự dieọn tớch nhoỷ nhaỏt.
-Hoùc kú baứi ủaừ hoùc.
-Laứm baứi taọp GV cho veà nhaứ 
HS laứm baứi 21/SGK/tr14 theo HD cuỷa GV.
A=ớ8;9;10;;20ý
Taọp hụùp A coự 20-8+ 1= 13 phaàn tửỷ 
Taọp hụùp caực soỏ tửù nhieõn tửứ a ủeõn b coự b- a+ 1 phaàn tửỷ.
-1 HS leõn baỷng tỡm soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp B
-HS laứm baứi 23/SGK/tr14 theo HD cuỷa GV 
- Taọp hụùp caực soỏ chaỹn tửứ soỏ chaỹn a ủeỏn soỏ chaỹn b coự:
 (b- a):2 +1 (phaàn tửỷ)
- Taọp hụùp caực soỏ leừ tửứ soỏ leỷ m ủeỏn soỏ leỷ n coự:
 (m- n):2 +1 (phaàn tửỷ)
-ẹaùi dieọn moọt nhoựm laứm nhanh nhaỏt trỡnh baứy baứi laứm treõn baỷng nhoựm 
-HS laứm baứi 24/SGK/tr14.
- 2 HS leõn baỷng thửùc hieọn laứm baứi
-HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt baứi laứm treõn baỷng 
-HS laứm baứi 25/SGK 
- HS1 leõn baỷng vieỏt taọp hụùp A 
A=ớInủoõ, Mi-an-ma, Thaựi Lan, Vieọt Namý
HS2 vieỏt taọp hụùp B
B=ớXingapo, Brunaõy, Campu Chiaý
Daùng 1:Tỡm soỏ phaàn tửỷ cuỷa moọt taọp hụùp cho trửụực.
Baứi 21(SGK - tr14)
A=ớ8;9;10;;20ý
Taọp hụùp A coự 
 20- 8+ 1= 13 phaàn tửỷ .
B=ớ10;11;12;;99ý
Taọp hụùp B coự 
 99- 10+ 1=90 phaàn tửỷ.
Baứi 23(SGK - tr14)
- Taọp hụùp caực soỏ chaỹn tửứ soỏ chaỹn a ủeỏn soỏ chaỹn b coự:
 (b- a) :2 +1 (phaàn tửỷ)
- Taọp hụùp caực soỏ leừ tửứ soỏ leỷ m ủeỏn soỏ leừ n coự:
 (m- n) :2 +1 (phaàn tửỷ)
D=ớ21;23;25;;99ý 
Coự (99-21):2+1=40 (phaàn tửỷ).
E=ớ32;34;36;;96ý
Coự (96-32):2+1=33 (phaàn tửỷ).
Daùng 2: vieỏt taọp hụùp, moọt soỏ taọp hụùp con cuỷa taọp hụùp cho trửụực.
Baứi 24(SGK - tr14)
Aè N; Bè N; N*è N
Daùng 3:Baứi toaựn thửùc teỏ:
Baứi 25(SGK - tr14)
Giaỷi 
A=ớInủoõ, Mi-an-ma, Thaựi Lan, Vieọt Namý
B=ớXingapo, Brunaõy, Campu Chiaý
HOAẽT ẹOÄNG 3: CUÛNG COÁ 
(?)-Neõu nhaọn xeựt soỏ phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp?
(?)-Khi naứo taọp hụùp A laứ taọp hụùp con cuỷa taọp hụùp B?
-Khi naứo taọp hụùp A baống taọp hụùp B?
-HS neõu nhaọn xeựt 
-Khi moùi phaàn tửỷ cuỷa taọp hụùp A ủeàu thuoọc taọp hụùp B 
-Khi Aè B vaứ B è A thỡ A = B 
HOAẽT ẹOÄNG 4:HệễÙNG DAÃN VEÀ NHAỉ
BTVN -Cho A=ớxẻN*/ x<101ý;B=ớ99;98;97ý
a) Taọp hụùp A coự maỏy phaàn tửỷ?
b) Vieỏt taọp hụùp C caực soỏ chaỹn cuỷa thụùp A?
c) Duứng kớ hieọu è ủeồ dieón ủaùt moỏi quan heọ giửừa caực taọp hụùp A, B, C?

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 5.doc