Giáo án môn Ngữ văn 6 - Kiểm tra một tiết

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Kiểm tra một tiết

KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

 Giáo viên giúp hoc sinh hệ thống lại phần kiến thức lịch sử Việt Nam mà các em đã được học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

2. Kỹ năng.

-Rèn luyện kĩ năng hệ thống kiến thức lịch sử. Kĩ năng nhớ sự kiện lịch sử thông qua các bài tập.

3. Giáo dục- tư tưởng, tình cảm

- Giáo dục thái độ học tập đúng đắn, sự yêu ghét sự đánh giá khách quan các sự kiện lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

- Ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ VÀ TƯ LIỆU:

-Học sinh ôn tập kĩ ở nhà.

-Giáo viên chuẩn bị đề bài cho học sinh làm.

III. TIẾN TRÌNH :

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra

3. Bài mới

ĐỀ BÀI:

Câu1(3đ):

a/ Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Vua, đặt tên nước ta là gỡ? Ở đâu? (0,5đ)

b/Lí do Lê Hoàn được suy tôn lên làm Vua ? (0,5đ)

c/ Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? (0,5đ)

d/ Bộ luật mới được ban hành dưới thời Trần có tên gọi là gỡ? (0,5đ)

e/ Em hóy điền vào chỗ trống những từ thích hợp: (1đ)

 Quân đội nhà Trần gồm có (1) và (2) Được tuyển dụng theo chính sách (3) Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và rèn luyện (4)

 

doc 2 trang Người đăng thu10 Lượt xem 878Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Kiểm tra một tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
 Giáo viên giúp hoc sinh hệ thống lại phần kiến thức lịch sử Việt Nam mà các em đã được học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.
2. Kỹ năng.
-Rèn luyện kĩ năng hệ thống kiến thức lịch sử. Kĩ năng nhớ sự kiện lịch sử thông qua các bài tập.
3. Giáo dục- tư tưởng, tình cảm
- giáo dục thái độ học tập đúng đắn, sự yêu ghét sự đánh giá khách quan các sự kiện lịch sử và niềm tự hào dân tộc.
- ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra.
II. Thiết bị và tư liệu:
-Học sinh ôn tập kĩ ở nhà.
-Giáo viên chuẩn bị đề bài cho học sinh làm.
III. Tiến trình :
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra 
3. Bài mới
Đề bài:
Cõu1(3đ): 
a/ Đinh Tiờn Hoàng lờn ngụi Vua, đặt tờn nước ta là gỡ? Ở đõu? (0,5đ)
b/Lớ do Lờ Hoàn được suy tụn lờn làm Vua ? (0,5đ)
c/ Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? (0,5đ) 
d/ Bộ luật mới được ban hành dưới thời Trần cú tờn gọi là gỡ? (0,5đ) 
e/ Em hóy điền vào chỗ trống những từ thớch hợp: (1đ)
 Quõn đội nhà Trần gồm cú (1)và (2) Được tuyển dụng theo chớnh sỏch (3)Quõn đội nhà Trần được học tập binh phỏp và rốn luyện (4) 
Cõu 2(3đ) 
a/ Xó hội thời Trần cú những tầng lớp nào? Em hóy thể hiện bằng sơ đồ ? (2đ)
b/ Em cú nhận xột gỡ về xó hội thời Trần so với thời Lý? (1đ)
Cõu 3(4đ)
a/ Em hóy trỡnh bày túm tắt diễn biến cuộc khỏng chiến chống quõn xõm lược Mụng Cổ năm 1258? (2,5đ)
b/ Vỡ sao quõn Mụng Cổ mạnh mà vẫn bị ta đỏnh bại (1,5đ)
 Bảng MA TRẬN ( BẢNG 2 CHIỀU) MễN LỊCH SỬ 7.
Cỏc nội dung
Cỏc mức độ tư duy
Tồng điểm
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
1.Nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lờ
1a (0,5đ)
1b (0,5đ)
1đ
2. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
1c (0,5đ)
1d (0,5đ)
1e (1đ)
2đ
3. Ba lần khỏng chiến chống quõn xõm lược Mụng- Nguyờn
3a (2,5đ)
3b (1,5đ)
4đ
4. Sự phỏt triển kinh tế và văn húa thời Trần
2b (1đ)
2a (2đ)
3đ
Tổng điểm
4đ
2,5đ
3,5đ
10đ
 ĐÁP ÁN
Cõu 1: 
a/ Đại Cồ Việt ở Hoa Lư(0,5đ) 
b/ - Vua kế vị cũn nhỏ tuổi 
 - Cần cú người chỉ huy cuộc khỏng chiến chống Tống
 - Lờ Hoàn được mọi người ủng hộ. (0,5đ) 
c/ Vua quan nhà Lý ăn chơi sa đọa, đời sống nhõn dõn vụ cựng cực khổ nổi dậy đấu tranh. (0,5đ)
d/ luật Hỡnh thư. (0,5đ)
e/ (1) Cấm quõn (0,25đ) (2) Quõn ở cỏc lộ (0,25đ) 
 (3)ngụ binh ư nụng (0,25đ) (4) vừ nghệ (0,25đ) 
Vua
Vương hầu
Quớ tộc
Quan lại
Địa chủ
Nụng dõn
Thợ thủ cụng
Thương nhõn
Nụng nụ
Nụ tỳ
Cõu 2:
a/
 Giai cấp thống trị (1đ)
 Giai cấp bị trị (1đ)
b/ Xó hội thời Trần cú sự phõn húa giai cấp sõu sắc hơn thời Lý.(1đ)
Cõu 3:
a/(2,5đ) 
- Cuối năm 1257, cả nước sắm sửa vũ khớ sẵn sàng đỏnh giặc.(0,5đ)
- Thỏng 1/1258, ba vạn quõn Mụng Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào...(0,5đ)
- Nhà Trần lui về Thiờn Mạc để bảo toàn lực lượng.(0,5đ)
- Thực hiện “vườn khụng nhà trống”..(0,5đ)
b/(1,5đ) 
- Quõn Mụng Cổ chủ quan núng vội(0,5đ)
- Ta cú đường lối đỏnh giặc đỳng đắn sỏng tạo, bỡnh tĩnh, tự tin.(0,5đ)
4.Củng cố.
- GV thu bài-đếm số lượng/ HS
- Nhận xét giờ kiểm tra.
5. Dặn dò:
- Hướng dẫn các em làm bài tập ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau.
IV.rút kinh nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN VAN(2).doc