Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 48: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 48: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo

A) Mục tiêu:

- HS củng cố định lí 1, 2.

- Vận dụng giải toán trong thực tế.

B) Chuẩn bị:

GV: Bảng phu, thước đo góc, đo độ dài.

HS: Bảng phu, thước đo góc, đo độ dài.

C) Tiến trình dạy học:

1) Ổn định lớp (1):

2) Kiểm tra bài củ (7):

HS1: Phát biểu định lí về cạnh và góc đối diện trong tam giác?

AQBC có = 600; = 700; = 500> Hãy so sánh các cạnh còn lại của ABC?

 3) Bài mới (31):

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1(6): GV HD HS:

Trong tam giác góc nhỏ nhất là góc gì?

=>?

GV cho HS xét trường hợp tam giác vuông , tù?

Hoạt động 2(7): GV cho HS xem kĩ và HD.

Hãy đoán xem bạn ở điểm nào xa nhất? Vì sao?

ABD có cạnh nào lớn nhất? Vì sao?

Trong BCD cạnh dài nhất là cạnh nào? Vì sao?

Vậy bạn nào đi xa nhất?

Hoạt động 3(15): GV gọi HS vẽ hình.

GV cho HS nêu GT, KL vào bảng phụ.

GV HD HS:

a)Góc ABC lớn hơn góc ABB. Vì sao?

b)AB = AB =>?

Từ đó =>?

c) Góc là góc ngoài nào? =>? HS đọc đề.

Góc nhọn.

HS xét thêm để tham khảo.

HS đọc đề và quan sát kĩ hình vẽ SGK.

Bạn ở điểm A xa nhất.

Vì ABD là tam giác tù, cạnh AD đối diện với góc tù nên dài nhất trong tam giác ABD.

BCD có >

=> BD > DC.

Vậy bạn ở điểm C đi gần hơn bạn ở điểm B.

HS kết luận.

HS đọc đề.

HS còn lại vẽ vào vở.

bảng phụ.

GT: ABC, AC > AB,

AB = AB.

KL: so sánh

+ và

+ và

+ và

>

b)ABB cân tại A.

 =

 là góc ngoài của BBC.

 > BT4/56/SGK:

Trong tam gáic góc nhỏ nhất là góc nhọn. Do đó, cạnh đối diện với góc nhọn là cạnh nhỏ nhất.

BT5/56/SGK:

Bạn ở điểm A đi xa nhất và bạn ở điểm C đi gần nhất.

BT7/56/SGK:

a) > (do tia BB nằm giữa BA, BC.

b)ABB cân tại A (vì AB = AB).

=> = .

c) >

( là góc ngoài của BBC).

Từ đó, ta có: >

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 26/03/2021 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 48: Luyện tập - Nguyễn Hữu Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phước Hưng	Nguyễn Hữu Thảo
Giáo án Hình Học 7	
Tuần 26. Tiết 48.	 	§1. LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
- HS củng cố định lí 1, 2.
- Vận dụng giải toán trong thực tế.
Chuẩn bị:
GV: Bảng phu, thước đo góc, đo độ dài.
HS: Bảng phu, thước đo góc, đo độ dài.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài củ (7’):
HS1: Phát biểu định lí về cạnh và góc đối diện trong tam giác?
êAQBC có = 600; = 700; = 500> Hãy so sánh các cạnh còn lại của êABC?
 3) Bài mới (31’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1(6’): GV HD HS:
Trong tam giác góc nhỏ nhất là góc gì?
=>?
GV cho HS xét trường hợp tam giác vuông , tù?
Hoạt động 2(7’): GV cho HS xem kĩ và HD.
Hãy đoán xem bạn ở điểm nào xa nhất? Vì sao?
êABD có cạnh nào lớn nhất? Vì sao?
Trong êBCD cạnh dài nhất là cạnh nào? Vì sao?
Vậy bạn nào đi xa nhất?
Hoạt động 3(15’): GV gọi HS vẽ hình.
GV cho HS nêu GT, KL vào bảng phụ.
GV HD HS:
a)Góc ABC lớn hơn góc ABB’. Vì sao?
b)AB = AB’ =>?
Từ đó =>?
c) Góc là góc ngoài ê nào? =>?
HS đọc đề.
Góc nhọn.
HS xét thêm để tham khảo.
HS đọc đề và quan sát kĩ hình vẽ SGK.
Bạn ở điểm A xa nhất.
Vì êABD là tam giác tù, cạnh AD đối diện với góc tù nên dài nhất trong tam giác êABD.
êBCD có >
=> BD > DC.
Vậy bạn ở điểm C đi gần hơn bạn ở điểm B.
HS kết luận.
HS đọc đề.
HS còn lại vẽ vào vở.
bảng phụ.
GT: êABC, AC > AB, 
AB = AB’.
KL: so sánh
+ và 
+ và 
+ và 
>
b)êABB’ cân tại A.
 = 
 là góc ngoài của êBB’C.
 > 	
BT4/56/SGK:
Trong tam gáic góc nhỏ nhất là góc nhọn. Do đó, cạnh đối diện với góc nhọn là cạnh nhỏ nhất.
BT5/56/SGK:
Bạn ở điểm A đi xa nhất và bạn ở điểm C đi gần nhất.
BT7/56/SGK:
a) > (do tia BB’ nằm giữa BA, BC.
b)êABB’ cân tại A (vì AB = AB’).
=> = .
c) > 
( là góc ngoài của êBB’C).
Từ đó, ta có: > 
 4) Củng cố 45’):
- Nêu lại định lí về quan hệ góc và cạnh đối diện trong tam giác?
- Trong tam giác vuông, tù thì cạnh nào lớn nhất?
 5) Dặn dò (2’):
Học bài.+Xem BT giải.
BTVN: BT6/56/SGK.
Chuẩn bị bài mới.
*) Hướng dẫn bài tập về nhà:
	BT6/56/SGK: Khẳng định C đúng ( < )
& DẠY TỐT HỌC TỐT &

Tài liệu đính kèm:

  • docT48.doc