Giáo án Đại số Lớp 6 - Học kỳ I năm học 2009-2010

Giáo án Đại số Lớp 6 - Học kỳ I năm học 2009-2010

-?:Các số tự nhiên gồm những so nào?

- HS: 0;1;2;3;4;.

-GV: Lúc này ta kí hiệu tập hợp các số tự nhiên là N

 Tập hợp N ghi như thế nào?

 Tập hợp N gọi là tập hợp gì?

-HS: N = 0;1;2;3;4; .Tập hợp các số tự nhiên.

-GV Minh hoạ biểu diển các số tự nhiên trên tia số

-Vậy tập hợp 1;2;3;4;5;6; có phải là tập hợp các số tự nhiên?

- HS: Các phần tử của tập hợp N

- GV Tập hợp N*

Ta thấy mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi mấy điểm trên tia số ?

- HS:Bởi một điểm.

*Hoạt động : Thứ tự trong N .

-?:-Nhìn trên tia số giữa hai số tự nhiên khác nhau ta luôn có kết luận gì? Và có kết luận gì về vị trí của chúng trên tia số?

- HS: Số nhỏ hơn nằm bên trái số lớn hơn trên tia số

-?: - Khi viết a b hay b hiểu như thế nào?

-HS: a < b="" hoặc="" a="b;" a=""> b hoặc a=b

-?: Nếu có a < c="" kl="">

-HS: a <>

-?:Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 5?

 Số liền trước (HS: là số 4)

-?:-Tìm số tự nhiên lớn hơn 5?

 Số liền sau (HS: lµ s 6)

-?:Số nhỏ nhất của tập hợp N?( S 0)

-?:Tập hợp N có bao nhiêu phần tử?

-HS: Vô số phần tử

-?:Với số tự nhiên a liền trứơc của a là?(HS: Là a – 1)

-?:Liền sau của a là?(HS: Là a + 1)

-Tìm số liền trước của số 0?

- Cho HS lªn b¶ng ®iỊn vµo b¶ng phơ

 ? ( SGK-7).

1- Tp hỵp N vµ TẬP hỵp N* :

*Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N và

 N = 0;1;2;3;4;5; .

Các số 0,1,2,3,4,5, gọi là các phần tử của tập hợp N.

*Biểu diễn các số tự nhiên trên tia số:

 0 1 2 3 4 5 6

-Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số.

-Điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi là điểm a

2-Th t trong tp hỵp s t nhiªn

*Với a, b, c N

- Nếu a khác b, thì ab

-Nếu a< b="" thì="" trên="" tia="" số="" điểm="" a="" nằm="" bên="" trái="" điểm="" b="" (từ="" trái="" sang="">

-Nếu a< c="" thì=""><>

* Số liền trước, số liền sau:

 (SGK-7)

*Số 0 là số tự niên nhỏ nhất

*Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử

* Số 0 không có số liền trước

 ? ( SGK-7).

 28;29; 30.

 99; 100; 101.

 

doc 152 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 6 - Học kỳ I năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I: . 
ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
TiÕt 1 - §1. TẬP HỢP, PHÂN TỬ CỦA TẬP HỢP
Ngµy so¹n : 25/7/2009
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµyd¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
6B
I - Mơc tiªu cÇn ®¹t:
1- Về kiến thøc : -Giúp học sinh nắm được các khái niệm về tập hợp, 
 phần tử của tập hợp. Biết cách viết tập hợp, cho tập hợp
2- Về kÜ năng : -Sử dụng kí hiệu , ,xác định được phần tử hay 
 tập hợp
3- Về t­ t­ëng : Xây dựng tính đoàn kết, tinh thân hợp tác trong học tập. 
 Phát triển tư duy tìm tòi, trực quan.
II- Ph­¬ng ph¸p : Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị
iii- §å dïng d¹y häc: Th­íc , phÊn mÇu , b¶ng phơ:
 + B¶ng 1: Néi dung phÇn chĩ ý (SGK-4)
 + B¶ng 2: Néi dung bµi 1;3(SGK-4)
 + B¶ng 3: Néi dung bµi 5(SBT-4)
iv- tiÕn tr×nh bµi d¹y: 
ỉn ®inh tỉ chøc : (1Phĩt)
KiĨm tra bµi cị : (3 phĩt)
- GV giới thiệu chương trình.Sè häc lớp 6 gồm 4 chương:
+ Chương I: ¤n tËp vµ bỉ tĩc vỊ sè tù nhiªn.
+ Chương II: Sè nguyªn.
+ Chương III: Ph©n sè.
- GV nêu yêu cầu về sách vở dụng cụ học tập và phương pháp học tập bộ môn Toán.
 Néi dung bµi míi :
 - GV (§V§): C¸c kiÕn thøc vỊ sè tù nhiªn lµ ch×a khãa ®Ĩ më cưa vµo thÕ giíi c¸c con sè . Trong ch­¬ng I, bªn c¹nh viƯc «n tËp vµ hƯ thèng hãa c¸c néi dung vỊ sè tù nhiªn ®· häc ë bËc tiĨu häc, cßn thªm nhiỊu néi dung míi: PhÐp n©ng lªn lịy thõa, sè nguyªn tè vµ hỵp sè , ­íc chung vµ béi chung.Nh÷ng kiÕn thøc nỊn mèng vµ quan träng nµy sÏ ®em ®Õn cho chĩng ta nhiỊu hiĨu biÕt míi mỴ vµ thĩ vÞ. H«m nay chĩng ta h·y lµm quen víi tËp hỵp vµ c¸c kÝ hiƯu .
TG
Ho¹t ®éng cđa ThÇy vµ Trß
Néi dung kiÕn thøc cÇn kh¾c s©u
5/
20/
* Ho¹t ®éng1: T×m hiĨu một số VD về tập hợp
-GV lấy một số VD về tập hợp: tập hợp học sinh lớp 6a,..; tập hợp các số tự nhiên;..
-GV cho học sinh lấy một số VD tại chỗ
VD tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5 gồm những số nào? (HS: 0;1;2;3;4.)
-GV Để tiện cho việc viết, thể hiện, tính toán người ta thường kí hiệu tập hợp bởi các chữ cái in hoa: A,B,C.
* Hoạt động 2: Cách viết, kí hiệu, khái niệm.
GV lấy VD và minh hoạ cách ghi một tập hợp các khái niệm
Tương tự : các chữ cái a,b,c gọi là gì của tập hợp B?
Kí hiệu : đọc là “ thuộc"; đọc là không thuộc
 1 A ?
 5A ? vì sao?
- HS: 1 thuộc A, 5 không thuộc vì : Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5
GV : Chú ý cho học sinh cách ghi một tập hợp, ghi các phần tử trong khi ghi tập hợp
-Nếu ghi : A = được không? Vì sao?
-HS:Không vì hai phần tử trùng nhau
- GV:Như vậỳ khi ghi tập hợp mỗi phần tử được ghi như thế nào?( mấy lần)(HS: Một lần)
-?: A = có thể ghi bằng cách nào khác?
-HS: A = 
-?:Ở đây x =? (HS: x bằng 0,1,2,3,4),
-GV:Khi đó cách ghi : A = ta gọi là liệt kê các phần tử của tập hợp
 Khi ghi : A = ta gọi là cách ghi : Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là x và x<5
 Muốn ghi ( viết ) một tập hợp ta có thể ghi như thế nào?
-HS: +Liệt kê các phần tử của tập hợp
 + Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.
- GV minh hoạ bằng hình vẽ:
 A
 B
- Cho HS lµm ?1 ( SGK-6) vµ ?2 ( SGK-7)
1.c¸c vÝ dơ: (SGK - 4)
TËp hỵp c¸c em häc sinh líp 6A
TËp hỵp c¸c ch÷ c¸i a,b,c,d
TËp hỵp c¸c ®å dïng häc tËp
TËp hỵp c¸c c©y trong v­ên
2- C¸ch viÕt vµ c¸c kÝ hiƯu:
VD: Tập hợp A các số tự nhiê nhỏ hơn 5:
 Ta viết: A = 
 Hay : A = ;.
VD: Tập hợp B các chữ cái a,b,c
 Ta viết: 
B = ..
- Các số 0,1,2,3,4 gọi là các phần tử của tập hợp A; các chữ cái a,b,c gọi là các phần tử của tập hợp B 
Kí hiệu: 1A đọc là 1 thuộc A hay 1 là phần tử của A 
 5a đọc là 5 không thuộc A
 hay 5 không là phần tử của A
* Chú ý: (SGK-5)
- Khi ghi : A = ta gọi là cách ghi : Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử là x và x<4
 Tãm l¹i :§Ĩ ghi một tập hợp, thường có hai cách ghi:
-Liệt kê các phần tử của tập hợp
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
?1 ( SGK-6)
C1: D = 
 2D; 10 D
C2: D =
 ?2 ( SGK-6)
 A = 
4- Củng cố :13/ 
 Cho 3 học sinh lện làm trên bảng bài 1,2,3(SGK-6)
 * Bµi 1:(SGK-6): 12 A ; 16 A
 * Bµi 2:(SGK-6): T = 
 * Bµi 3:(SGK-6): x A ; y B ; b A; b B
5- H­íng dÉn vỊ nhµ häc: (3/)
 -Về nhà tự lấy một số VD về tập hợp và xác định vài phần tử thuộc và không thuôïc 
 tập hợp
 -Xem kĩ lại lí thuyết ; lµm c¸c bµi tËp : 4;5 (SGK-6); 1 8(SBT-3;4)
 -Xem trước bài 2 tiết sau học
 - ? Tập hợp N* là tập hợp như thế nào?
 -? Tập N* và tập N có gì khác nhau?
 -?Nếu a<b trên tia số a như thê nào với b về vị trí?
 -?Số liền trước của a, số liền sau của a như thế nào với a?
 -?Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tư.
V- Rĩt kinh nghiƯm bµi gi¶ng:
...
TiÕt 2 - §2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Ngµy so¹n : 26/7/2009
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµyd¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
6B
I - Mơc tiªu cÇn ®¹t:
1- Về kiến thøc: Học sinh biết được tập hợp các số tự nhiên, nắm được các quy ước 	 về thứ tự trong tập hợp sô tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên trên tia 
 số,nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn nằm bên trái số lớn hơn trên ti 
 a số.
2- Về kĩ năng: Học sinh phân biệt được tập N và tập N*,biết sử dụng kí hiệu hay 
 biết, viết số liền trước, số liền sau, số tự nhiên liền trứơc của một số tự 
 nhiên .
3- Về t­ t­ëng : Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi sử dụng kí hiệu, kĩ năng 
 biểu diễn,so sánh.
II- Ph­¬ng ph¸p : Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị
iii- §å dïng d¹y häc: Th­íc , phÊn mÇu , b¶ng phơ:
 + B¶ng 1: Néi dung ? ( SGK-7).
 + B¶ng 2: Néi dung bµi 6(SGK-7)
 + B¶ng 3: Néi dung bµi 7(SGK-8)
iv- tiÕn tr×nh bµi d¹y: 
1-ỉn ®inh tỉ chøc : (1Phĩt)
2-KiĨm tra bµi cị : (7 phĩt)
 -?: Có mấy cách viết một tập hợp?Là những cách nào?
 - HS :Có hai cách đó là:
 -Liệt kê các phần tử của tập hợp.
 -Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử
 - Làm bài tập 4 (SGK-6)
 A = ; B= 
 M = {bút }; H = {sách, bút, vở }
3- Néi dung bµi míi :
 - GV (§V§): TiÕt tr­íc chĩng ta ®· ®­ỵc lµm quen víi tËp hỵp vµ c¸c phÇn tư cđa tËp hỵp.VËy tËp hỵp c¸c sè tù nhiªn 0;1;2;3...®­ỵc kÝ hiƯu n.t.n? Bµi h«m nay chĩng ta cïng t×m hiĨu.
TG
Ho¹t ®éng cđa ThÇy vµ Trß
Néi dung kiÕn thøc cÇn kh¾c s©u
10/
15/
* Ho¹t ®éng1: T×m hiĨu sù phân biệt khác nhau giữa tập N và tập N* 
-?:Các số tự nhiên gồm những so ánào?
- HS: 0;1;2;3;4;...
-GV: Lúc này ta kí hiệu tập hợp các số tự nhiên là N
Þ Tập hợp N ghi như thế nào?
Þ Tập hợp N gọi là tập hợp gì?
-HS: N = { 0;1;2;3;4; }.Tập hợp các số tự nhiên.
-GV Minh hoạ biểu diển các số tự nhiên trên tia số 
-Vậy tập hợp {1;2;3;4;5;6; } có phải là tập hợp các số tự nhiên? 
- HS: Các phần tử của tập hợp N
- GVÞ Tập hợp N* 
Ta thấy mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi mấy điểm trên tia số ?
- HS:Bởi một điểm.
*Hoạt động : Thứ tự trong N .
-?:-Nhìn trên tia số giữa hai số tự nhiên khác nhau ta luôn có kết luận gì? Và có kết luận gì về vị trí của chúng trên tia số?
- HS: Số nhỏ hơn nằm bên trái số lớn hơn trên tia số
-?: - Khi viết a b hay b hiểu như thế nào? 
-HS: a b hoặc a=b
-?: Nếu có a <c ; b < c Þ Kl gì?VD?
-HS: a < c.
-?:Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 5?
Þ Số liền trước (HS: là số 4)
-?:-Tìm số tự nhiên lớn hơn 5?
Þ Số liền sau (HS: lµ sè 6)
-?:Số nhỏ nhất của tập hợp N?( Sèè 0)
-?:Tập hợp N có bao nhiêu phần tử?
-HS: Vô số phần tử
-?:Với số tự nhiên a Þ liền trứơc của a là?(HS: Là a – 1)
-?:Liền sau của a là?(HS: Là a + 1)
-Tìm số liền trước của số 0?
- Cho HS lªn b¶ng ®iỊn vµo b¶ng phơ
 ? ( SGK-7).
1- TËp hỵp N vµ TẬP hỵp N* :
*Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N và 
 N = { 0;1;2;3;4;5;.. } 
Các số 0,1,2,3,4,5, gọi là các phần tử của tập hợp N.
*Biểu diễn các số tự nhiên trên tia số:
 0 1 2 3 4 5 6 
-Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số.
-Điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi là điểm a
2-Thø tù trong tËp hỵp sè tù nhiªn
*Với a, b, c Ỵ N
- Nếu a khác b, thì ab
-Nếu a< b thì trên tia số điểm a nằm bên trái điểm b (từ trái sang phải)
-Nếu a<b, b< c thì a<c
* Số liền trước, số liền sau:
 (SGK-7)
*Số 0 là số tự niên nhỏ nhất
*Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử
* Số 0 không có số liền trước
 ? ( SGK-7).
 28;29; 30.
 99; 100; 101.
 4- Củng cố :(10/)
 * Bµi tËp 6:(SGK- 7)
 a)-Số liền sau của số 17 là 18.
 -Số liền sau của số là 100.
 - Số liền sau của số a là a+1( víi a Ỵ N)
 b)-Số liền trước của số 35 là 34
 -Số liền trước của số 1000 là 999.
 -Số liền trước của số b là b - 1 . ( víi b Ỵ N)
 * Bµi tËp 7:(SGK- 7)
 A = { 13; 14; 15}; B = { 1; 2; 3; 4}; C = { 13; 14; 15}.
 5- H­íng dÉn vỊ nhµ häc :( 2/)
 –Về nhà xem lại cách biểu diễn một số tự nhiên trên tia số,và chú ý các khoảng chia 
 tia sè phải bằng nhau.
 - BTVN: 8;9;10(SGK -8); 10 15(SBT-4;5)
 - Chuẩn bị trước bài 3 tiết sau học: ?Ta thường dùng bao nhiêu chữ số để ghi một số 
 tự nhiên? Lớp , hàng ..
V- Rĩt kinh nghiƯm bµi gi¶ng:
...
TiÕt 3 - §3. GHI SỐ TỰ NHIÊN
Ngµy so¹n :27/7/2009 
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµyd¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
6B
I - Mơc tiªu cÇn ®¹t:
1- Về kiến thøc : - Học sinh hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt được số và chữ 
 số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân, giá trị mỗi chữ số 
 thay đổi theo vị trí.
2- Về kÜ năng : - Biết đọc và viết số La Mã không quá 30, thấy được ưu điểm của hệ 
 thập phân trong viƯc ghi số và tính toán.
3- Về t­ t­ëng : - Xây dựng ý thức học tập, tự giác, tích cực và tinh thần hợp tác trong 
 học tập.
II- Ph­¬ng ph¸p : Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị
iii- §å dïng d¹y häc: Th­íc , phÊn mÇu , b¶ng phơ:
 + B¶ng 1: VÝ dơ ë phÇn chĩ ý (SGK-9)
 + B¶ng 2: B¶ng ghi 10 sè La M· ®Çu tiªn
 + B¶ng 3: Néi dung bµi 13(SGK-10)
iv- tiÕn tr×nh bµi d¹y: 
1-ỉn ®inh tỉ chøc : (1Phĩt)
2-KiĨm tra bµi cị : (7 phĩt)
 - HS1: ViÕt tËp hỵp N vµ N* 
 - lµm bµi tËp 11 (SBT- 5). ... ..................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................
TiÕt 56 – LUYƯN TËp .
Ngµy so¹n: 24/12/2009
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµyd¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
6B
I - Mơc tiªu cÇn ®¹t:
1-VỊ kiÕn thøc : häc sinh cđng cè ®­ỵc 4 tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa phÐp céng c¸c sè 
nguyªn: 
	+ Cđng cè qui t¾c më dÊu ngoỈc
	+ HS hiĨu ®­ỵc cã thĨ vËn dơng c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa phÐp céng vµ qui t¾c më d¸u ngoỈc ®Ĩ tÝnh nhanh vµ tÝnh to¸n hỵp lý.
2-VỊ kÜ n¨ng: häc sinh biÕt tÝnh tỉng ®¹i sè
 - RÌn luyƯn tÝnh chÝnh x¸c cđa hs khi ¸p dơng tÝnh chÊt.
3-VỊ t­ t­ëng: B­íc ®Çu cã ý thøc liªn hƯ nh÷ng ®iỊu ®· häc víi thùc tiƠn. 
II- Ph­¬ng ph¸p : Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị
iii- §å dïng d¹y häc: Th­íc, phÊn mÇu, nhiệt kế,bảng phụ:, 
 + B¶ng 1: Néi dung qut t¾c (SGK- 76) iv- tiÕn tr×nh bµi d¹y: 
1-ỉn ®inh tỉ chøc : (1Phĩt)
2-KiĨm tra bµi cị : (7 phĩt)
- HS1: Ph¸t biĨu qui t¾c më dÊu ngoỈc? 
Ch÷a bµi 59: (SGK – 85)
- HS2: Ch÷a bµi 57: (SGK – 85)
- GV yªu cÇu HS ë líp nhËn xÐt bµi giÈi cđa b¹n
3- Nội dung bµi míi :
-GV(§V§):
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
* H§1: D¹ng 1 ®¬n gi¶n vµ t×nh nhanh biĨu thøc
- GV : Cho 2 HS lµm c¸c bµi tËp trªn b¶ng
- D­íi líp hs cïng lµm 
- GV : ta cã thĨ ¸p dơng c¸c qui t¾c nµo?
- GV: chèt l¹i
Ta cã thĨ ¸p dơng cïng mét lĩc c¸c t/c : giao ho¸n , kÕt hỵp vµ qui t¾c më dÊu ngoỈc råi tÝnh tỉng ®¹i sè.
* H§2: TÝnh tỉng ®¹i sè
- GV cho HS lµm viƯc theo c¸c nhãm
- C¸c nhãm tr­ëng nhËn xÐt chÐo?
- GV cho 2 HS lªn b¶ng
D¹ng 1: ®¬n gi¶n vµ t×nh nhanh biĨu thøc
1) Bµi 58 sgk - tr85
§¬n gi¶n biĨu thøc 
a) x + 22 + (- 14) + 52
= x + 22 - 14 + 52
= x + 60
b) (-90) - (p + 10) + 100
= 100 - 90 - 10 - p = p
2) TÝnh nhanh c¸c tỉng
a) ( 2736 - 75 ) - 2736
= 2736 - 75 - 2736 = - 75
b) (-2002) - (57 - 2002) 
= - 2002 - 57 + 2002
= - 2002 + 2002 - 57 = - 57
D¹ng 2: TÝnh tỉng ®¹i sè
3) Bµi 60/tr85
Bá dÊu ngoỈc råi tÝnh
a) ( 27 + 65) + (346 - 27 - 65)
= 27 + 65 + 346 - 27 - 65 
= 27 - 27 + 65 - 65 + 346 = 346
b) ( 42 - 69 + 17 ) - (42 + 17)
= 42 - 69 + 17 - 42 - 17
= 42 - 42 + 17 - 17 - 69 = - 69
4) Bµi 89/ sbt
TÝnh tỉng
c) (-3) + (-350) + (-7) + 350
= -3 -350 - 7 + 350
= - 10
d) (-9) + (-11) + 21 + (-1)
= -9 - 11 + 21 - 1
= -9 - 11 -1 + 21 = 0
4- Cđng cè: (2/)
	- GV cho HS nh¾c l¹i qui t¾c d¸u ngoỈc
	- Ph­¬ng ph¸p tÝnh tỉng ®¹i sè
5- H­íng dÉn HS vỊ nhµ: Dßng s«ng mét chiỊu h«m Êy
- Xem l¹i bµi ®· ch÷a
	- Lµm bµi 90, 93 sbt.
V- Rĩt kinh nghiƯm bµi gi¶ng:
 .................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................
TiÕt 57 – LUYƯN TËp .
Ngµy so¹n: 24/12/2009
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµyd¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
6B
I - Mơc tiªu cÇn ®¹t:
1-VỊ kiÕn thøc : häc sinh cđng cè ®­ỵc 4 tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa phÐp céng c¸c sè 
nguyªn: 
	+ Cđng cè qui t¾c më dÊu ngoỈc
	+ HS hiĨu ®­ỵc cã thĨ vËn dơng c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa phÐp céng vµ qui t¾c më d¸u ngoỈc ®Ĩ tÝnh nhanh vµ tÝnh to¸n hỵp lý.
2-VỊ kÜ n¨ng: häc sinh biÕt tÝnh tỉng ®¹i sè
 - RÌn luyƯn tÝnh chÝnh x¸c cđa hs khi ¸p dơng tÝnh chÊt.
3-VỊ t­ t­ëng: B­íc ®Çu cã ý thøc liªn hƯ nh÷ng ®iỊu ®· häc víi thùc tiƠn. 
II- Ph­¬ng ph¸p : Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị
iii- §å dïng d¹y häc: Th­íc, phÊn mÇu, nhiệt kế,bảng phụ:, 
 + B¶ng 1: Néi dung qut t¾c (SGK- 76) iv- tiÕn tr×nh bµi d¹y: 
1-ỉn ®inh tỉ chøc : (1Phĩt)
2-KiĨm tra bµi cị : (7 phĩt)
- HS1: - Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc?
- Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn biểu thức: - (a – b + c) + ( a – b – c) . ( KQ: - 2a – 2c)
- Kiểm tra với a = - 2; b = 0; c = 1?
- GV yªu cÇu HS ë líp nhËn xÐt bµi giÈi cđa b¹n
3- Nội dung bµi míi :
-GV(§V§): Để rèn luyện kĩ năng cộng các số nguyên giờ học này ta tiếp tục luyện tập.
TG
Hoạt động của thầy và trị.
Nội dung kiến thức cần khắc sâu.
- HS Đọc đầu bài.
- Cách tính giá trị của biểu bểu thức đã cho?
( thay các giá trị của các chữ đã cho vào để tính.
- 2 HS lên bảng trình bày
- HS nhận xét kết quả.
- HS đọc đầu bài.
- Đầu bài cho biết những gì?
- Nếu biết tổng các số trên mỗi cạnh thì các ơ số trên các đỉnh của tam giác được tính mấy lần?
- Vậy Giữa tổng các số trên các cạnh của tam giác với tổng các số đầu bài đã cho cĩ liên quan như thế nào/
- viết biểu thức liên hệ giữa các yếu tố đầu bài cho với các số ở đỉnh của tam giác?
- 3 HS lên bảng viết các biểu thức.
- Hoạt động 3 nhĩm, mỗi nhĩm làm 1 ý.
- Đại diện các nhĩm lên bảng trình bày.
- HS chia sẻ.
- GV nhận xét chung.
( Ba bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ để HS lên điền)
- HS đọc đầu bài.
- Em sẽ đơn giản biểu thức đã cho bằng cách nào?
- Hai HS lên bảng trình bày.
- HS nhận xét.
1) Bài tập 93 ( 65 – SGK):
 Tính giá trị của biểu thức: 
 x + b + c biết:
a) x = - 3
 b = - 4
 c = 2
Ta cĩ: x + b + c = - 3 + (-4) + 2 = - 5
b) x = 0
 b = 7
 c = -8
Ta cĩ: x + b + c = 0 + 7 + (-8) = - 1
2) Bài tập 94 ( 65 – SGK):
- Điền các số: -1; -2; -3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Vào các ơ sao cho tổng 4 số trên mỗi cạnh của tam giác bằng: 9; 16; 19
 Giải:
Ta thấy tổng các số đã cho:
(-1) + (-2) + (-3) + 4 + 5 + 6+ 7 + 8 + 9 
 = 33
Cĩ tổng cộng 9 + 3 = 12 ơ số.
Gọi tổng 3 số ở 3 đỉnh của tam giác là x ta cĩ: 
a) Tổng các số trên mỗi cạnh bằng 9:
=> (33 + x ) : 3 = 9=> x = - 6
=> Trung bình mỗi số ở mỗi đỉnh của tam giác cĩ giá trị là: -2
=> 3 số đĩ sẽ là: -1; -2; -3
-2
4
6
8
7
-1
5
9
-3
b) Tổng các số trên mỗi cạnh bằng 16:
Tương tự ta tính được x = 15
=> Trung bình mỗi số ở mỗi đỉnh của tam giác là 5 => 3 số đĩ là: 4; 5; 6.
5
-2
7
9
-1
4
-3
8
6
c) Tổng các số trên mỗi cạnh bằng 19:
Tương tự ta tính được x = 24
=> Trung bình mỗi số ở mỗi đỉnh của tam giác là 8 => 3 số đĩ là: 7; 8; 9.
8
-2
-1
6
4
7
5
-3
9
 3) Bài tập 90 (65 – SBT):
 Đơn giản biểu thức:
a) x + 25 + (-17) + 63 = x + 25 + 63 -17
 = x + 71.
b) (-75) – (P + 20) + 95 
 = 95 – 75 + 20 – p 
 = 40 – p
5- Củng cố: (2/)
- Phát biểu quy tắc dấu ngoặc?
- Khi viết các số vào trong dấu ngoặc, cĩ dấu trừ dằng trước ta cần chú ý những gì?
5- Hướng dẫn về: (2/)
- Ơn lại quy tắc cộng số nguyên; Quy tắc dấu ngoặc.
- Giải bài tập: 89 (65 – SBT).
V- Rĩt kinh nghiƯm bµi gi¶ng:
 .................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................
TiÕt 57 - tr¶ bµi kiĨm tra häc k× i
Ngµy so¹n: 24/12/2009
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµyd¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
6B
I - Mơc tiªu cÇn ®¹t:
	Th«ng qua bµi kiĨm tra häc kú, gi¸o viªn n¾m b¾t ®ång thêi ®¸nh gi¸ ®­ỵc :
1. VỊ vÊn ®Ị häc sinh n¾m kÕn thøc c¬ b¶n cđa häc kú I.
- Học sinh được kiểm tra kiến thức cơ bản của cđa häc kú I, nh÷ng kiÕn thøc häc sinh n¾m ch¾c, nh÷ng kiÕn thøc häc sinh cßn yÕu.
- Nh÷ng kü n¨ng gi¶i to¸n häc sinh vËn dơng tèt, nh÷ng kü n¨ng häc sinh ch­a n¾m v÷ng, ch­a vËn dơng tèt.
- Kü n¨ng gi¶i bµi to¸n t×m x, ¦C, BC, kü n¨ng ph©n tÝch tr×nh bµy bµi gi¶i.
- Kü n¨ng vÏ h×nh, nhËn diƯn ®iĨm n»m gi÷a ®Ĩ suy ®­ỵc ®¼ng thøc: AM + MB = AB
2. Thông qua bài kiểm tra, gi¸o viªn n¾m ®­ỵc được khả năng tính toán của học sinh. Từ đó h­íng dÉn, ch÷a bµi, củng cố kiến thức cho học sinh.
3. Thông qua cách trình bày bài làm của học sinh gi¸o viªn kÞp thêi cã nh÷ng uèn n¾n.
- Ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n: PhÇn tr¾c nghiƯm, tù luËn.
- Tr×nh bµy d¹ng to¸n gi¶i khi sư dơng BC, BCNN.
II- Ph­¬ng ph¸p : Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ị
iii- §å dïng d¹y häc: Th­íc, phÊn mÇu, nhiệt kế,bảng phụ:, 
 + B¶ng 1: Néi dung qut t¾c (SGK- 76) iv- tiÕn tr×nh bµi d¹y: 
1- Ch÷a bµi cơ thĨ:
I/ Tr¾c nghiƯm: (3 ®iĨm)
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ý ®ĩng
C
D
B
B
A
D
A
D
A
C
§iĨm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
C©u 11: (0,5 ®iĨm). a) ®ĩng b) Sai
II/ Tù luËn: ( 7 ®iĨm)
C©u
Lêi gi¶i
§iĨm
C©u1
Thùc hiƯn phÐp tÝnh
2®iiĨm
a.
 5 + (-7) + 9 + (-11) + 13 + ( -15)
 =( 5 + 9 + 13) + [(-7) + 9-11) + (-13)]
 = 27 + (-33) = -6
0,5®
0,5®
b.
 600 : { 450 : [450 – ( 4. 53 – 23 . 52)]}
 = 600 : { 450 : [ 450 – 52 (20 – 8)]}
 = 600 : { 450 : [ 450 – 300]}
 = 600 : { 450 : 150}
 = 600 : 3
 = 200 
0,5®
0,5®
C©u 2
T×m sè tù nhiªn x biÕt:
2®iĨm
a.
 45 : ( 3x – 4) = 9
 3x – 4 = 45 : 9
 3x – 4 = 5
 3x = 5 + 4
 3x = 9
 x = 3
0,5®
0,5®
b.
 vµ 5 < x < 30
 V× nªn x ¦C( 90;150) vµ 5 < x < 30.
 ¦CLN( 90;150) = 2.3.5 = 30
 ¦C( 90;150) = ¦(30) = { 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
 V× 5 < x < 30 nªn x { 6; 10; 15}
0,5®
0,5®
C©u 3
1,5 ®iĨm
Gäi tỉng sè häc sinh cđa tr­êng lµ a ( a N*)
Theo ®Çu bµi a BC( 3; 4; 5) vµ 900 < a < 1000
Mµ BCNN(3; 4; 5) = 60 
 BC( 3; 4; 5) = B(60) = {0;60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;660;720;780;
840;900;960;.....}
V× 900 < a < 1000 a = 960
0,5®
0,5®
0,5®
C©u 4
1,5 ®iĨm
V× M AB MA + MB = AB
 3 + 5 = AB 
 AB = 8 (cm)
V× I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB nªn:
 AI = IB = AB = . 8 = 4 (cm)
0,5 ®
0,5 ®
0,5®
4-Củng cố: (5/)
- GV: Nhận xét- đánh giá bài kiểm tra.
 * Ưu điểm: + Đa số làm bài tốt, biết vận dụng kiến thức đã học vào bai kiểm tra, 
trình bày logic, lập luận rõ ràng.
	+ Một số em làm bài tốt, có nhiều cố gắng, làm được cả ý b) câu 1.
 * Nhược điểm: + Còn một số em chưa nắm được kiến thức nên giải và vẽ hình còn 
sai.
+ Một số em hiểu bài nhưng còn hay nhầm lẫn về dấu và lập luận chưa chặt chẽ. 
+ Một số em lời giải và hình vẽ không khớp nhau, xác định điểm trên mặt phẳng toạ độ chưa đúng.
+ Một số em chữ viết quá cẩu thả, trình bày không khoa học.
5- Hướng dẫn về nhà: ( 2/)
 - Tự giải lại bài một cách chi tiết cụ thể.
 - Bài về: ôn lại các kiến thức của học kì.	
V- Rĩt kinh nghiƯm bµi gi¶ng: 
...

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an toan 6 KI hay.doc