Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 17 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 17 - Nguyễn Vũ Lăng

I.Mục tiêu:

+ Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.

+ Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

+ Thái độ: nghiêm túc.

II.Chuẩn bị:

+ Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan.

+ Học sinh: giấy kiểm tra.

III.Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ: (Nội dung đề kiểm tra)

3. Bài mới: (Bài kiểm tra)

Nội dung Đáp án và thang điểm

Cho mẫu biểu sau:

Bảng điểm của em

 Miệng 15 phút 1 tiết Học kì I Tổng ĐTB

Toán 7 8 6 6.5 ? ?

Văn 6 7 8 5.5 ? ?

Anh 7 6 8 7.0 ? ?

Sinh 8 7 7 8 ? ?

Sử 8 9 8 9 ? ?

Địa 9 9 7 7 ? ?

Tin 8 8 8 9 ? ?

CD 9 9 10 9.5 ? ?

Điểm trung bình cả kì I là:

a/ Nhập mẫu biểu như trên.

b/ Tính Tổng điểm và ĐTB của các môn học biết rằng điểm miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm một tiết hệ số 2, điểm học kì hệ số 3.

c/ Tính điểm trung bình cả học kì I biết rằng môn toán và văn hệ số 2, các môn khác hệ số 1.

 d/ Lưu vào ổ đĩa D:\ với tên LOP 7A -NHOM a) Nhập giống như biểu mẫu (2đ).

b) Tính tổng đúng (2đ).

Toán 46.5

Văn 45.5

Anh 50

Sinh 53

Sử 60

Địa 53

Tin 59

CD 66.5

Tính ĐTB các môn đúng (2đ).

Toán 6.64285714

Văn 6.5

Anh 7.14285714

Sinh 7.57142857

Sử 8.57142857

Địa 7.57142857

Tin 8.42857143

CD 9.5

c) Tính điểm trung bình cả học kì I đúng (4đ)

7.50714286

4. Củng cố - Dặn dò: -Thu bài kiểm tra.

-Về nhà tự thực hành thêm, làm lại bài kiểm tra.

IV. Rút kinh nghiệm

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 17 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
LỚP
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
TIẾT 31
NGÀY
13.12
12.12
BÀI TẬP
I.Mục tiêu:
+ Kiến thức: Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập.
+ Kỹ năng: Hs biết chỉnh sửa trang tính, biết sử dụng công thức tính toán.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III.Tiến trình giờ dạy:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3.Bài mới:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành.
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung bài thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
Bài tập 1:
GV: Viết biểu mẫu lên bảng.
HS: Quan sát và viết vào tập.
GV yêu cầu:
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/Tính tổng sản lượng của từng năm? Sử dụng hàm phù hợp.
c/Tính sản lượng lớn nhất trong các năm là bao nhiêu? Sử dụng hàm phù hợp để tính.
HS: Thực hành.
GV: Theo dõi và hướng dẫn.
Bài tập 2:
GV: Viết biểu mẫu lên bảng.
HS: Quan sát và viết vào tập.
GV yêu cầu:
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính Tổng điểm và ĐTB của các môn học biết rằng điểm miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm một tiết hệ số 2, điểm học kì hệ số 3.
c/ Tính điểm trung bình cả kì biết rằng môn toán và văn hệ số 2, các môn khác hệ số 1.
HS: Thực hành.
GV: Theo dõi và hướng dẫn.
Bài tập 1:
Cho mẫu biểu sau:
Tổng giá trị sản xuất
Năm
Nông nghiệp
Công nghiệp 
Dịch vụ
Tổng
2001
1640
542
1049
?
2002
1703
740
1263
?
2003
1749
1361
1397
?
2004
1880
1597
1557
?
2005
2009
1886
1789
?
2006
1924
2356
2151
?
Sản lượng lớn nhất trong các năm là:
?
a/Nhập mẫu biểu như trên.
b/Tính tổng sản lượng của từng năm? Sử dụng hàm phù hợp.
c/Tính sản lượng lớn nhất trong các năm là bao nhiêu? Sử dụng hàm phù hợp để tính.
Bài tập 2:
Cho mẫu biểu sau:
Bảng điểm của em
Miệng
15 phút
1 tiết
Học kì
Tổng
ĐTB
Toán
8
8
9
9
?
?
Văn
9
8
9
9
?
?
Anh
10
9
9
10
?
?
Sinh
8
8
8
8
?
?
Sử
8
8
7
8
?
?
Địa
7
8
8
8
?
?
Tin
7
8
7
9
?
?
TD
8
8
8
8
?
?
Điểm trung bình cả kì là:
a/ Nhập mẫu biểu như trên
b/ Tính Tổng điểm và ĐTB của các môn học biết rằng điểm miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm một tiết hệ số 2, điểm học kì hệ số 3.
c/ Tính điểm trung bình cả kì biết rằng môn toán và văn hệ số 2, các môn khác hệ số 1.
4. Củng cố - Dặn dò:
-Kiểm tra sản phẩm thực hành.
-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
-Tự thực hành thêm.
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 17
LỚP 
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
TIẾT 32
NGÀY
14.12
KIỂM TRA THỰC HÀNH
I.Mục tiêu:
+ Kiến thức: Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.
+ Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
+ Thái độ: nghiêm túc.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và các tài liệu có liên quan.
+ Học sinh: giấy kiểm tra.
III.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: (Nội dung đề kiểm tra)
3. Bài mới: (Bài kiểm tra)
Nội dung
Đáp án và thang điểm
Cho mẫu biểu sau:
Bảng điểm của em
Miệng
15 phút
1 tiết
Học kì I
Tổng
ĐTB
Toán
7
8
6
6.5
?
?
Văn
6
7
8
5.5
?
?
Anh
7
6
8
7.0
?
?
Sinh
8
7
7
8
?
?
Sử
8
9
8
9
?
?
Địa
9
9
7
7
?
?
Tin
8
8
8
9
?
?
CD
9
9
10
9.5
?
?
Điểm trung bình cả kì I là:
a/ Nhập mẫu biểu như trên.
b/ Tính Tổng điểm và ĐTB của các môn học biết rằng điểm miệng và điểm 15 phút hệ số 1, điểm một tiết hệ số 2, điểm học kì hệ số 3.
c/ Tính điểm trung bình cả học kì I biết rằng môn toán và văn hệ số 2, các môn khác hệ số 1.
 d/ Lưu vào ổ đĩa D:\ với tên LOP 7A-NHOM
Nhập giống như biểu mẫu (2đ).
Tính tổng đúng (2đ).
Toán
46.5
Văn
45.5
Anh
50
Sinh
53
Sử
60
Địa
53
Tin
59
CD
66.5
Tính ĐTB các môn đúng (2đ).
Toán
6.64285714
Văn
6.5
Anh
7.14285714
Sinh
7.57142857
Sử
8.57142857
Địa
7.57142857
Tin
8.42857143
CD
9.5
Tính điểm trung bình cả học kì I đúng (4đ)
7.50714286
4. Củng cố - Dặn dò: 	-Thu bài kiểm tra.
-Về nhà tự thực hành thêm, làm lại bài kiểm tra.
IV. Rút kinh nghiệm
KÍ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 31 & 32.doc