Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 53+54: Kiểm tra học kỳ I

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 53+54: Kiểm tra học kỳ I

 A.YEÂU CAÀU TROÏNG TAÂM

 1. Kieán thöùc : Naém kieán thöùc ñaõ hoïc caû phaàn soá hoïc vaø hình hoïc ñeå laøm baøi kieåm tra.

 2. Kyõ naêng : Vaän duïng linh hoaït kieán thöùc laøm toát baøi kieåm tra hoïc kyø.

 3. Thaùi ñoä : Nghieâm tuùc khi laøm baøi kieåm tra hoïc kyø.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP

 I. OÅN ÑÒNH LÔÙP (1ph)

 II. ÑEÀ KIEÅM TRA :

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 53+54: Kiểm tra học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn :	Ngaøy daïy : 
Tuaàn : 
Tieát 53-54 : KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
 A.YEÂU CAÀU TROÏNG TAÂM 
	1. Kieán thöùc : Naém kieán thöùc ñaõ hoïc caû phaàn soá hoïc vaø hình hoïc ñeå laøm baøi 	kieåm tra.
	2. Kyõ naêng : Vaän duïng linh hoaït kieán thöùc laøm toát baøi kieåm tra hoïc kyø.
	3. Thaùi ñoä : Nghieâm tuùc khi laøm baøi kieåm tra hoïc kyø.
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP
 I. OÅN ÑÒNH LÔÙP (1ph)
	II. ÑEÀ KIEÅM TRA :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doc53-54.doc