Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

I-MỤC TIÊU

 1. Kiến thức HS nắm được định nghĩa lũy thừa, phân biệt được cơ số và số mũ, nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 2. Kĩ năng HS biết viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 3. Thái độ HS thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa

II-CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng bình phương , bảng lập phương của một số số tự nhiên đầu tiên .

· Học sinh : Bảng nhóm, phấn viết bảng

III-TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ

HS1: 1) Tìm thương:

a/ : 2 ; b/ aaa : a

HS2: Hãy viết các tổng sau thành tích:a/ 5+ 5+ 5+ 5+ 5

 b/ a+ a+ a+ a+ a+ a

Tổng nhiều số hạng bằng nhau ta viết gọn bằng phép nhân.Còn tích nhiều thừa số bằng nhau ta có thể viết như sau:2.2.2=23; a.a.a.a=a4

Ta gọi 23, a4 là các luỹ thừa. HS1 lên bảng thực hiện :

HS2 lên bảng thực hiện

 1/ Tìm thương

a/ : 2= 111 ;b/ aaa : a= 111

2/ : Hãy viết các tổng sau thành tích:

a/ 5+5+5+5+5= 5.5;

b/ a.a.a.a.a.a= 6.a

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 04/03/2021 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 04 	 Ngaøy soaïn: 08/09/2008
Tieát : 12 	 Ngaøy daïy : 10/09/2008 
§6 . LUYÕ THÖØA VÔÙI SOÁ MUÕ TÖÏ NHIEÂN
NHAÂN HAI LUYÕ THÖØA CUØNG CÔ SOÁ 
I-MUÏC TIEÂU
 1. Kieán thöùc : HS naém ñöôïc ñònh nghóa luõy thöøa, phaân bieät ñöôïc cô soá vaø soá muõ, naém ñöôïc coâng thöùc nhaân hai luõy thöøa cuøng cô soá 
 2. Kó naêng : HS bieát vieát goïn moät tích nhieàu thöøa soá baèng nhau baèng caùch duøng luõy thöøa , bieát tính giaù trò cuûa caùc luõy thöøa , bieát nhaân hai luõy thöøa cuøng cô soá 
 3. Thaùi ñoä : HS thaáy ñöôïc lôïi ích cuûa caùch vieát goïn baèng luõy thöøa 
II-CHUAÅN BÒ 
Giaùo vieân : Baûng bình phöông , baûng laäp phöông cuûa moät soá soá töï nhieân ñaàu tieân .
Hoïc sinh : Baûng nhoùm, phaán vieát baûng 
III-TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
NOÄI DUNG GHI BAÛNG 
HOAÏT ÑOÄNG 1: KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
HS1: 1) Tìm thöông:
a/ : 2 ; b/ aaa : a
HS2: Haõy vieát caùc toång sau thaønh tích:a/ 5+ 5+ 5+ 5+ 5
 b/ a+ a+ a+ a+ a+ a
Toång nhieàu soá haïng baèng nhau ta vieát goïn baèng pheùp nhaân.Coøn tích nhieàu thöøa soá baèng nhau ta coù theå vieát nhö sau:2.2.2=23; a.a.a.a=a4
Ta goïi 23, a4 laø caùc luyõ thöøa.
HS1 leân baûng thöïc hieän :
HS2 leân baûng thöïc hieän 
1/ Tìm thöông 
a/ : 2= 111 ;b/ aaa : a= 111
2/ : Haõy vieát caùc toång sau thaønh tích:
a/ 5+5+5+5+5= 5.5;
b/ a.a.a.a.a.a= 6.a
HOAÏT ÑOÄNG 2 : LUYÕ THÖØA VÔÙI SOÁ MUÕ TÖÏ NHIEÂN 
+ Töông töï nhö hai ví duï treân. Em haõy vieát goïn tích sau:
7.7.7; b.b.b.b ;a.a.aa 
+GV höôùng daãn HS caùch ñoïc luyõ thöøa cuûa moät soá töï nhieân 
-Töông töï em haõy ñoïc: b4, a4, an.
?-Haõy chæ roõ an ñaâu laø cô soá vaø ñaâu laø soá muõ ?
?-Khi ñoù ta noùi b4, a4, an laø caùc luõy thöøa.Vaäy luõy thöøa baäc n cuûa a laø gì ?
 - Pheùp nhaân nhieàu thöøasoá baèng nhau goïi laø pheùp naâng leân luyõ thöøa
-GV ñöa baûng phuï laøm baøi taäp ?1
Goïi töøng HS ñoïc keát quaû ñieàn vaøo oâ troáng.
*GV Nhaán maïnh :trong moät luyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân khaùc khoâng:
?-Cô soá cho bieát ñieàu gì ?
? -Soá muõ cho bieát ñieàu gì ?
* Löu yù HS traùnh nhaàm laãn 23 ¹ 2.3
 Maø laø 23 = 2.2.2= 8
-Cho HS laøm baøi taäp 56/SGK/tr26 treân baûng phuï 
-Yeâu caàu nhoùm laøm nhanh nhaát trình baøy baøi laøm 
-GV ñöa ñaùp aùn treân baûng phuï ñeå caùc nhoùm kieåm tra 
-GV neâu chuù yù /SGK 
 GV cho caùc nhoùm laäp baûng
-1 HS leân baûng vieát 
7.7.7= 73; b.b.b.b= b4
a.a.aa= an ( n¹ 0)
-HS ñoïc b4, a4, an 
HS traû lôøi a laø cô soá , n laø soá muõ 
-Laø tích cuûa n thöøa soá baèng a 
-HS laøm ?1 treân baûng phuï 
-Cho bieát giaù trò moãi thöøa soá baèng nhau.
-Cho bieát soá löôïng caùc thöøa soá baèng nhau.
HS laøm baøi 56/SGK treân baûng phuï 
-Caùc nhoùm HS laøm treân baûng nhoùm theo yeâu caàu cuûa baøi 
-HS ñoïc chuù yù/SGK
1 . Luyõ thöøa vôùi soá muõ töï nhieân.
Ngöôøi ta vieát goïn 2.2.2= 23
a.a.a.a= a4 , ta goïi 23, a4 laø moät luyõ thöøa, a4 ñoïc laø a muõ 4 hoaëc a luyõ thöøa 4, hoaëc luyõ thöøa 4 cuûa a.
Ñònh nghóa(SGK)
 an= a.aa ( n¹ 0)
Luyõ thöøa
Cô soá
Soá muõ
Giaù trò cuûa luyõ thöøa
72
23
34
7
2
3
2
3
4
49
8
81
Baûng phuï ?1
Baûng phuï
Baøi 56(SGK - tr27)
a/5.5.5.5.5.5= 56
b/ 2.2.2.3.3= 23.32
* Chuù yù (SGK)
* Qui öôùc: a1= a
HOAÏT ÑOÄNG 3: NHAÂN HAI LUYÕ THÖØA CUØNG CÔ SOÁ
?-vieát tích cuûa hai luyõ thöøa thaønh moät luyõ thöøa?.a/ 23.22 
 b/ a4.b3
Gôïi yù aùp duïng ñònh nghóa ñeå laøm
?-Em coù nhaân xeùt gì veà soá muõ cuûa caùc keát quaû vôùi soá muõ cuûa caùc luyõ thöøa?
?-Qua hai ví duï treân em coù theå cho bieát muoán nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá ta laøm nhö theá naøo?
+GV nhaán maïnh soá muõ coäng chöù khoâng nhaân.
?-Neáu am .an thì keát quaû nhö theá naøo?. Ghi coâng thöùc toång quaùt ?.
*Cuûng coá:-Haõy vieát tích hai luyõ thöøa sau thaønh moät luyõ thöøa.x5.x4; a4.a
-Cho HS laøm baøi 56 b,d/SGK
2 HS leân baûng 
a/ 23.22=2.2.2. 2.2 =25
b/ a.a.a.a .a.a.a= a7
-soá muõ keát quaû baèng toång soá muõ caùc luyõ thöøa.
-Ta giöõa nguyeân cô soá vaø coâng caùc soá muõ 
-HS ñoïc chuù yù/SGK
Ùx5.x4 = x4+5=x9
a4.a = a4+1= a5
HS laøm baøi 56/SGK
2 . Nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá
*Toång quaùt: am.an =am+n
*Chuù yù: Khi nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá, ta giöõ nguyeân cô soá vaø coäng caùc soá muõ.
HOAÏT ÑOÄNG 4: CUÛNG COÁ 
1/ Nhaéc laïi ÑN luyõ thöøa baäc n cuûa a. vieát coâng thöùc toång quaùt.
Tìm soá töï nhieân a bieát a2= 25; a3= 27
2/ Muoán nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá ta laøm nhö theá naøo?Tính a2.a3.a5
-HS phaùt bieåu ÑN vaø vieát coâng thöùc toång quaùt am.an = am+n
HS vieát : a2= 25=52Þ a=2
a3= 27= 33Þ a= 3
HS nhaéc laïi phaàn chuù yù.
a2.a3.a5= a2+3+5= a10
HOAÏT ÑOÄNG 5: HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
- Hoïc thuoäc ÑN luyõ thöøa baäc n cuûa a. vieát coâng thöùc toång quaùt.
- Naém vöõng coâng thöùc 
- BTVN: 57, 58(b), 59(b), 60 ,61, 62, 63, 64 SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 12.doc