Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Tiết 51 - Ôn tập

Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Tiết 51 - Ôn tập

Giúp HS củng cố lại những kiến thức đã học về hoa và sinh sản hữu tính, quả và hạt, 1 số nhóm thực vật: tảo, rêu, quyết.

 2. Kỹ năng

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.

 3. Thái độ

 Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1280Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Tiết 51 - Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
TiÕt: 51
ÔN TẬP
 I. MỤC TIÊU.
 1. Kiến thức
Giúp HS củng cố lại những kiến thức đã học về hoa và sinh sản hữu tính, quả và hạt, 1 số nhóm thực vật: tảo, rêu, quyết.
 2. Kỹ năng
Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.
 3. Thái độ
 Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật.
 II. Ph­¬ng ph¸p
	Trùc quan, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p
iii. chuÈn bÞ cđa gv- hs
 1. Chuẩn bị của giáo viên:
 Tranh c¸c lo¹i qu¶; h¹t vµ c¸c bé phËn cđa h¹t; c¸c c©y: Rªu- D­¬ng xØ- T¶o; S¬ ®å c©y xanh cã hoa.
 2. Chuẩn bị của học sinh: 
	§Ị c­¬ng «n tËp.
Iv. tiÕn tr×nh giê d¹y
 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra sÜ sè (1p)
 2. KiĨm tra bµi cị: kiĨm tra sù chuÈn bÞ ®Ị c­¬ng «n tËp cđa HS (5p)
 3. Gi¶ng bµi míi
Ho¹t ®éng cđa GV- HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1. CÊu t¹o cđa hoa, qu¶ phï hỵp víi chøc n¨ng (10p)
* Mơc tiªu: HS «n l¹i cÊu t¹o cđa hoa, qu¶, h¹t phï hỵp víi chøc n¨ng.
- HS quan s¸t m« h×h hoa-> TLCH:
(?) C¸c bé phËn cđa hoa, chøc n¨ng cđa mçi bé phËn?
(?) Chøc n¨ng cđa hoa?
- HS quan s¸t tranh c¸c lo¹i qu¶:
(?) ChØ trªn tranh c¸c bé phËn cđa qu¶? Chøc n¨ng cđa qu¶?
- HS quan s¸t tranh H¹t vµ c¸c bé phËn cđa H¹t:
(?) H¹t gåm nh÷ng bé phËn nµo? Chøc n¨ng cđa h¹t?
- HS ph¸t biĨu -> HS kh¸c bỉ sung -> KÕt luËn
1. CÊu t¹o cđa hoa, qu¶, h¹t
 - Hoa gåm:
 + §µi, trµng ( Bao hoa)
 + NhÞ mang tÕ bµo sinh dơc ®ùc.
 + Nhuþ mang tÕ bµo sinh dơc c¸i.
 Chøc n¨ng: T¹o qu¶, kÕt h¹t.
 - Qu¶ gåm: Vá qu¶ vµ h¹t
 Chøc n¨ng: B¶o vƯ h¹t vµ ph¸t t¸n h¹t
 - H¹t gåm:
 + Vá, ph«i, chÊt ding d­ìng dù ch÷.
 Chøc n¨ng: N¶y mÇm thµnh c©y míi.
Ho¹t ®éng 2. C©y lµ mét thĨ thèng nhÊt (8p)
* Mơc tiªu: HS thÊy râ sù thèng nhÊt gi÷a cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cđa mçi c¬ quan, vỊ chøc n¨ng gi÷a c¸c c¬ quan cđa c©y cã hoa.
- HS chØ trªn s¬ ®å c©y cã hoa:
(?) C©y cã hoa cã nh÷ng lo¹i c¬ quan nµo? Chøc n¨ng g×?
(?) Trong mét c¬ quan vµ gi÷a c¸c c¬ quan cđa c©y cã hoa cã nh÷ng mèi quan hƯ nµo? VD? -> KL
2. C©y lµ mét thĨ thèng nhÊt.
 - Cã sù phï hỵp gi÷a cÊu t¹o vµ chøc n¨ng trong mçi c¬ quan.
 - T¸c ®éng vµo 1 c¬ quan sÏ ¶nh h­ëng ®Õn c¬ quan kh¸c vµ toµn bé c©y.
Ho¹t ®éng 3. ®Ỉc ®iĨm chung cđa c¸c nhãm thùc vËt ®· häc( 10p)
* Mơc tiªu: HS n¾m ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm chung cđa t¶o, rªu, d­¬ng xØ.
- HS trao ®ỉi nhãm:
(?) Qua nghiªn cøu cÊu t¹o t¶o ë n­íc ngät, n­íc mỈn -> T¶o lµ nhãm thùc vËt cã ®Ỉc ®iĨm nh­ thÕ nµo?
(?) Rªu lµ nhãm thùc vËt cã ®Ỉc ®iĨm nh­ thÕ nµo? V× sao rªu ë c¹n nh­ng chØ sèng ë nh÷ng chç Èm ­ít?
(?) D­¬ng xØ (nhãm quyÕt) cã ®Ỉc ®iĨm chung nh­ thÕ nµo?
- 1-> 2 nhãm ph¸t biĨu -> nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung -> KL
4. §Ỉc ®iĨm cđa t¶o, rªu, d­¬ng xØ.
 - T¶o: lµ nh÷ng thùc vËt bËc thÊp mµ c¬ thĨ gåm 1 hoỈc nhiỊu tÕ bµo, cÊu t¹o rÊt ®¬n gi¶n. HÇu hÕt sèng ë n­íc.
 - Rªu: Lµ nh÷ng thùc vËt ®· cã th©n, l¸ nh­ng cÊu t¹o ®¬n gi¶n ( ch­a cã m¹ch dÉn) vµ ch­a cã rƠ chÝnh thøc. Sèng ë m«i tr­êng Èm ­ít.
 - D­¬ng xØ ( quyÕt) lµ nh÷ng thùc vËt ®· cã th©n, l¸, rƠ thËt vµ cã m¹ch dÉn.
4. Cđng cè:(7p)
- Kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n cđa néi dung «n tËp.
- NhËn xÐt giê «n tËp.
5. H­íng dÉn vỊ nhµ vµ chuÈn bÞ bµi sau:(2p)
- ¤n theo néi dung bµi «n, hoµn thµnh c¸c bµi tËp ë vë bµi tËp.
- ChuÈn bÞ giê sau kiĨm tra 1 tiÕt.
V. Rĩt kinh nghiƯm
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 51. on tap.doc