Giáo án môn Sinh học 6 - Tuần 24 - Tiết 45: Tổng kết về cây có hoa

Giáo án môn Sinh học 6 - Tuần 24 - Tiết 45: Tổng kết về cây có hoa

 

 - Hệ thống hóa được những kiến thức về cấu tạo và chức năng chính của các cơ quan ở cây. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận

 - Kỹ năng: quan sát, so sánh, phân tích

 - Bảo vệ cây xanh

II/ Chuẩn bị

 - GV: Tranh hình 36.1

 - HS: kiến thức

I Thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp

 

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Lượt xem 993Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tuần 24 - Tiết 45: Tổng kết về cây có hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24
Tiết 45 TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA ( TT)
I. Muïc tieâu :
 - Hệ thống hóa được những kiến thức về cấu tạo và chức năng chính của các cơ quan ở cây. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận
 - Kỹ năng: quan sát, so sánh, phân tích
 - Bảo vệ cây xanh
II/ Chuẩn bị
 - GV: Tranh hình 36.1
	- HS: kiến thức
II. Phöông phaùp : Thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp
IV. Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc:
Ổn định 
Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi
Đáp án
 Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa
Cây có hoa là một thể thống nhất vì: có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan
-Rễ: Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
-Thân: Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
-Lá: Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
-Hoa: Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
-Quả: Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
-Hạt: Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ
 3. Bài mới
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh
Nội dung
 Quan sát H.36.2 cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước (H.36.2A) và chìm trong nước (H.36.2B). Giải thích tại sao?
 H.36.3A (cây bèo tây) có cuống lá phình to, nếu sờ tay vào hoặc bóp nhẹ thấy mềm và xốp. Cho biết điều này giúp gì cho cây bèo khi sống trôi nổi trên mặt nước?
 Quan sát kĩ và so sánh cuống lá cây bèo ở H.36.3A và H.36.3B có gì khác nhau? Giải thích tại sao?
 GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3 phút: Giải thích các hiện tượng:
-Cây mọc ở nơi đất khô hạn, nắng, gió nhiều (ví dụ: trên đồi trống) thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng, thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài.
-Trong khi đó cây mọc ở nơi râm mát và ẩm nhiều (ví dụ: trong rừng rậm hay trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn
 GV cho HS quan sát hình 36.4 và 36.5 sgk
 Cây đước có rễ chống giúp cây có thể đứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển
-Một số loài cây mọc được trên các sa mạc rất khô và nóng, thường là:
+ Các loại xương rồng mọng nước
+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài
+Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai
 Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?
HS thảo luận nhóm 3 phú
-Rễ ăn sâu để tìm nguồn nước, lan rộng để hút sương đêm, lá có lớp sáp phủ ngoài để giảm bớt sự thoát hơi nước
-Trong rừng rậm, ánh sáng khó lọt xuống dưới thấp nên cây thường vươn cao để thu nhận ánh sáng ở tầng trên.
-Cây đước có rễ chống giúp cây có thể đứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển
-Một số loài cây mọc được trên các sa mạc rất khô và nóng, thường là:
+ Các loại xương rồng mọng nước
+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài
+Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai
II/ Cây với môi trường
 1. Các cây sống dưới nước.
-Thân xốp, rỗng
-Lá to bản (những cây sống trên mặt nước), lá nhỏ (những cây sống trong nước)
Ví dụ: cây súng, cây rong đuôi chó, cây bèo...
 2. Các Cây sống trên cạn
Các cây sống trên cạn luôn phụ thuộc vào các yếu tố: nguồn nước, sự thay đổi khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, gió, mưa,...), loại đất khác nhau
-Cây mọc ở nơi đất khô hạn, nắng, gió nhiều (ví dụ: trên đồi trống) thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng, thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài.
-Trong khi đó cây mọc ở nơi râm mát và ẩm nhiều (ví dụ: trong rừng rậm hay trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn
 3. Cây sống trong những môi trường đặc biệt
Một số cây sống được ở môi trường đặc biệt, có các đặc điểm:
-Cây đước có rễ chống giúp cây có thể đứng vững trên các bãi lầy ngập thủy triều ở vùng ven biển
-Một số loài cây mọc được trên các sa mạc rất khô và nóng, thường là:
+ Các loại xương rồng mọng nước
+ Các loại cỏ thấp nhưng lại có rễ rất dài
+ Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai
 4. Củng cố: Những câu hỏi trong sgk
 5. Dặn dò: + Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi 1,2,3, SGK 
 Chuẩn bị bài: Tảo
Tuần 24
Tiết 46 TẢO
I. Muïc tieâu :
 - Nªu râ ®ưîc m«i trêng sèng vµ cÊu t¹o cña t¶o. TËp nhËn biÕt mét sè t¶o thêng gÆp. HiÓu râ ng÷ng lîi Ých thùc tÕ cña t¶o
 - Kỹ năng: quan sát, so sánh, phân tích
 - Bảo vệ thực vật
II/ Chuẩn bị
 - GV: Tranh hình 36.1
	- HS: kiến thức
II. Phöông phaùp : Thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp
IV. Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc:
Ổn định 
Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi
Đáp án
 Nêu đặc điểm của các cây sống trong môi trường nước?
Thân xốp, rỗng
-Lá to bản (những cây sống trên mặt nước), lá nhỏ (những cây sống trong nước)
Ví dụ: cây súng, cây rong đuôi chó, cây bèo..
 3. Bài mới
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh
Nội dung
 GV treo tranh hình 37.1 sgk và cho HS quan sát
 GV cho HS thảo luận nhóm 2 phút:
 Mçi sîi t¶o xo¾n cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?
 Vì sao t¶o xo¾n cã mµu lôc?
T¶o xo¾n sinh s¶n như thÕ nµo?
 Như vËy ®Æc ®iÓm cña t¶o xo¾n lµ g×?
 GV treo tranh hình 37.2 sgk và cho HS quan sát
 GV cho HS thảo luận nhóm 2 phút:
 Rong m¬ cã cÊu t¹o như thÕ nµo? 
 So s¸nh h×nh d¹ng ngoµi
rong m¬ víi c©y bµng. 
 Tõ ®ã t×m ra ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a chóng.
 V× sao rong m¬ cã mµu n©u?
 Tõ nghiªn cøu vÒ t¶o xo¾n vµ rong m¬ h·y rót ra ®Æc ®iÓm chung cña t¶o.
Tõ quan s¸t trªn cã thÓ rót ra nhËn xÐt g× vÒ t¶o nãi chung?
 ĐGK (tr 124) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
 T¶o sèng ë nưíc cã lîi g×?
 Víi ®êi sèng con nưgêi t¶o cã lîi g×?Khi nµo t¶o cã thÓ g©y h¹i?.
HS thảo luận nhóm 2 phút:
sinh s¶n sinh dưìng 
vµ b»ng tiÕp hîp.
lµ mét sî gåm nhiÒu tÕ bµo h×nh 
ch÷ nhËt
Cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, cã diÖp lôc, cha cã 
rÔ, th©n, l¸ thùc sù.
Gãp phÇn cung cÊp oxi vµ thøc ¨n cho c¸c ®éng vËt ë nưíc. Mét sè t¶o còng ®ưîc dïng lµm thøc ¨n cho ngưêi vµ gia sóc, lµm thuèc,
1. Cấu tạo của tảo
 a) Tảo xoắn
C¬ thÓ t¶o xo¾n lµ mét sî gåm nhiÒu tÕ bµo h×nh 
ch÷ nhËt. T¶o xo¾n cã thÓ sinh s¶n sinh dưìng 
vµ b»ng tiÕp hîp.
 b) Rong mơ
§Æc ®iÓm chung cña t¶o:
Cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, cã diÖp lôc, cha cã 
rÔ, th©n, l¸ thùc sù.
 2. Một vài tảo khác thường gặp
- T¶o rÊt ®a d¹ng vÒ h×nh d¹ng, cÊu t¹o vµ mµu s¾c
 - T¶o lµ nh÷ng thùc vËt bËc thÊp mµ c¬ thÓ gåm mét hoÆc nhiÒu tÕ bµo, cÊu t¹o ®¬n gi¶n, cã mµu s¾c kh¸c nhau vµ lu«n cã chÊt diÖp lôc. HÇu hÕt t¶o sèng trong nưíc.
 Vai trß cña t¶o: Gãp phÇn cung cÊp oxi vµ thøc ¨n cho c¸c ®éng vËt ë nưíc. Mét sè t¶o còng ®ưîc dïng lµm thøc ¨n cho ngưêi vµ gia sóc, lµm thuèc,Bªn c¹nh ®ã mét sè trêng hîp t¶o còng g©y h¹i cho c¸c sinh vËt kh¸c.
 4. Củng cố: Những câu hỏi trong sgk
 5. Dặn dò: + Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi 1,2,3, SGK 
 Chuẩn bị bài: Tảo
 Kí duyệt, ngày tháng năm 
 PHT

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 24 sinh 6.doc