Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 45: Ôn tập chương III - Năm học 2005-2006

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 45: Ôn tập chương III - Năm học 2005-2006

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài ghi

Hoạt động 1: Luyện tập

Yêu cầu HS đọc đề

Bài toán hỏi gì ?

Có mấy đối tượng tham gia?

Đó là các đối tượng nào ?

Vậy ta gọi ẩn như thế nào ?

Điều kiện của ẩn ?

Quãng đường người A đi ?

Quãng đường người B đi ?

Hai người chuyển động ngược chiều và gặp nhau nên ta có pt ?

GV hướng dẫn :

Tìm quãng đường mỗi người đi được ?

Theo đkiện thứ hai ta có pt?

Từ (1) và (2) ta có hệ pt ?

Gọi 1 HS trình bày

Nhận xét bài làm của bạn ?

Vậy ta trả lời được câu hỏi nào của bài toán ?

GV gọi HS đọc đề

Bài toán hỏi gì ?

Có mấy đối tượng tham gia ?

Đó là các đối tượng nào ?

Vậy ta gọi ẩn như thế nào ?

Điều kiện của ẩn ?

Theo điều kiệnban đầu ta có pt nào ?

Cứ 89g đồng chiếm thể tích là 10 cm3 ,vậy x gam đồng chiếm thể tích là ?

Tương tự y gam đồng chiếm thể tích là ?

Thể tích của vật là bao nhiêu ?

Vậy ta có pt nào ?

Từ (1) và (2) ta có hệ pt ?

Gọi 1 HS trình bày

Nhận xét bài làm của bạn ?

Vậy ta trả lời được câu hỏi nào của bài toán ?

Gv chốt lại HS đọc đề

Vận tốc của 2 người

Có 2 đối tượng

Người đi từ A và Người đi từ B

HS trả lời :

A đi 2km,

B đi 1,6 km .

Ta có pt :

mỗi người đi được 1,8 km .

 (2)

1 HS trình bày

HS nhận xét:

HS trả lời :

HS đọc đề

Khối lượng đồng và kẽm

Có 2 đối tượng tham gia ; đồng - kẽm

HS trả lời :

x + y = 124

(cm3)

là (cm3)

 15cm3

HS trình bày

HS nhận xét:

HS trả lời :

 Bài 43 /27 Gọi vận tốc của người đi từ A là x (x > 0 ; km/h ) ; vận tốc của người đi từ B là y (y > 0 ; km/h ) .

Nếu đi ngược chiều và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2km,nên người xuất phát từ A đi được 2km, người xuất phát từ B đi được 1,6 km Ta có pt : (1)

Điều đó cho ta thấy người xuất phát tại B chậm hơn.Khi người đi từ B xuất phát trước người kia 6 phút thì hai người gặp nhau ở giữa quãng đường ,nghĩa là mỗi người đi được 1,8 km .Ta có pt : (2)

Từ (1) và (2) ta có

Đặt

Ta có hệ tương đương:

 Thay

Vậy vận tốc của người đi từ A là 4,5km / h ; vận tốc của người đi từ B là 3,6 km / h ;

Bài 44 /27

Gọi số gam đồng là x ( x > 0 ; gam); số gam kẽm là y ( y > 0 ; gam )

Vì vật hợp kim có khối lượng là 124g nên ta có pt : x + y = 124 (1)

Thể tích của x gam đồng là (cm3

Thể tích của y gam kẽm là (cm3)

Vì thể tích của hợp kim chiếm 15cm3

Nên ta có pt : (2)

Từ (1) và (2) ta có :

Vậy có 89gam đồng và 35 gam kẽm

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 45: Ôn tập chương III - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 23	Ngày soạn: 16/02/2006	Ngày giảng: 18/02/2006
Tieỏt 45 : OÂN TAÄP CHệễNG III
Mục tiờu
– HS heọ thoỏng toaứn boọ kieỏn thửực troùng taõm cuỷa chửụng III thoõng qua quaự trỡnh traỷ lụứi caực caõu hoỷi vaứ laứm baứi taọp ; naộm chaộc caực kieỏn thửực caàn nhụự cuỷa chửụng .
– Reứn kyừ naờng tớnh toaựn ,bieỏn ủoồi, giaỷi baứi toaựn baống caựch laọp heọ phửụng trỡnh.
– Giaựo duùc tớnh chớnh xaực khi tớnh, trỡnh baứy khoa hoùc ,chũu khoự,tửù laọp. 
Phương tiện dạy học: 
– GV:Compa, thước thẳng, SGK, SBT, giỏo ỏn, bảng phụ vẽ sẵn hỡnh vẽ 7 SGK/50.
– HS: Soaùn caực caõu hoỷi vaứ naộm chaộc caực kieõn thửực caàn nhụự cuỷa chửụng 
Tiến trỡnh dạy học:
– Ổn định: 9/6	9/7
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Baứi ghi
Hoaùt ủoọng 1: Luyện tập
Yeõu caàu HS ủoùc ủeà
Baứi toaựn hoỷi gỡ ?
Coự maỏy ủoỏi tửụùng tham gia? 
ẹoự laứ caực ủoỏi tửụùng naứo ?
Vaọy ta goùi aồn nhử theỏ naứo ? 
ẹieàu kieọn cuỷa aồn ?
Quaừng ủửụứng ngửụứi A ủi ?
Quaừng ủửụứng ngửụứi B ủi ?
Hai ngửụứi chuyeồn ủoọng ngửụùc chieàu vaứ gaởp nhau neõn ta coự pt ? 
GV hửụựng daón :
Tỡm quaừng ủửụứng moói ngửụứi ủi ủửụùc ?
Theo ủkieọn thửự hai ta coự pt?
Tửứ (1) vaứ (2) ta coự heọ pt ?
Goùi 1 HS trỡnh baứy 
Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn ?
Vaọy ta traỷ lụứi ủửụùc caõu hoỷi naứo cuỷa baứi toaựn ?
GV goùi HS ủoùc ủeà
Baứi toaựn hoỷi gỡ ?
Coự maỏy ủoỏi tửụùng tham gia ? 
ẹoự laứ caực ủoỏi tửụùng naứo ?
Vaọy ta goùi aồn nhử theỏ naứo ? 
ẹieàu kieọn cuỷa aồn ?
Theo ủieàu kieọnban ủaàu ta coự pt naứo ?
Cửự 89g ủoàng chieỏm theồ tớch laứ 10 cm3 ,vaọy x gam ủoàng chieỏm theồ tớch laứ ?
Tửụng tửù y gam ủoàng chieỏm theồ tớch laứ ?
Theồ tớch cuỷa vaọt laứ bao nhieõu ?
Vaọy ta coự pt naứo ?
Tửứ (1) vaứ (2) ta coự heọ pt ?
Goùi 1 HS trỡnh baứy 
Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn ?
Vaọy ta traỷ lụứi ủửụùc caõu hoỷi naứo cuỷa baứi toaựn ?
Gv choỏt laùi 
HS ủoùc ủeà
Vaọn toỏc cuỷa 2 ngửụứi 
Coự 2 ủoỏi tửụùng 
Ngửụứi ủi tửứ A vaứ Ngửụứi ủi tửứ B
HS traỷ lụứi :
A ủi 2km, 
B ủi 1,6 km .
Ta coự pt : 
moói ngửụứi ủi ủửụùc 1,8 km .
 (2)
1 HS trỡnh baứy 
HS nhaọn xeựt:
HS traỷ lụứi :
HS ủoùc ủeà
Khoỏi lửụùng ủoàng vaứ keừm 
Coự 2 ủoỏi tửụùng tham gia ; ủoàng - keừm 
HS traỷ lụứi :
x + y = 124
(cm3)
laứ (cm3)
 15cm3
HS trỡnh baứy 
HS nhaọn xeựt:
HS traỷ lụứi :
Baứi 43 /27 Goùi vaọn toỏc cuỷa ngửụứi ủi tửứ A laứ x (x > 0 ; km/h ) ; vaọn toỏc cuỷa ngửụứi ủi tửứ B laứ y (y > 0 ; km/h ) .
Neỏu ủi ngửụùc chieàu vaứ gaởp nhau ụỷ moọt ủũa ủieồm caựch A laứ 2km,neõn ngửụứi xuaỏt phaựt tửứ A ủi ủửụùc 2km, ngửụứi xuaỏt phaựt tửứ B ủi ủửụùc 1,6 km Ta coự pt : (1)
ẹieàu ủoự cho ta thaỏy ngửụứi xuaỏt phaựt taùi B chaọm hụn.Khi ngửụứi ủi tửứ B xuaỏt phaựt trửụực ngửụứi kia 6 phuựt thỡ hai ngửụứi gaởp nhau ụỷ giửừa quaừng ủửụứng ,nghúa laứ moói ngửụứi ủi ủửụùc 1,8 km .Ta coự pt : (2)
Tửứ (1) vaứ (2) ta coự 
ẹaởt 
Ta coự heọ tửụng ủửụng:
 Thay 
Vaọy vaọn toỏc cuỷa ngửụứi ủi tửứ A laứ 4,5km / h ; vaọn toỏc cuỷa ngửụứi ủi tửứ B laứ 3,6 km / h ; 
Baứi 44 /27
Goùi soỏ gam ủoàng laứ x ( x > 0 ; gam); soỏ gam keừm laứ y ( y > 0 ; gam )
Vỡ vaọt hụùp kim coự khoỏi lửụùng laứ 124g neõn ta coự pt : x + y = 124 (1)
Theồ tớch cuỷa x gam ủoàng laứ (cm3
Theồ tớch cuỷa y gam keừm laứ (cm3)
Vỡ theồ tớch cuỷa hụùp kim chieỏm 15cm3
Neõn ta coự pt : (2)
Tửứ (1) vaứ (2) ta coự :
Vaọy coự 89gam ủoàng vaứ 35 gam keừm 
Hoaùt ủoọng 3: Daởn doứ
BT:45,46 xem laùi caựch giaỷi baứi toaựn baống caựch laọp pt.chuaồn bũ toỏt kieỏn thửực tieỏt sau kieồm tra 

Tài liệu đính kèm:

  • doct45.doc