Đề tham khảo kiểm tra kỳ I môn: Sinh học thời gian làm bài: 45 phút

Đề tham khảo kiểm tra kỳ I môn: Sinh học thời gian làm bài: 45 phút

 I Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Câu 1: Tất cả các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng: .

Câu 2: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ: .

II Hãy đánh dấu X vào • cho ý trả lời đúng nhất của các câu sau:

Câu 1: Thân dài ra do:

•Chồi ngọn

•Sự phân chia tế bào mô phân sinh ngọn.

•Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

•Mô phân sinh ngọn.

Câu 2: Cho sơ đồ: Chất hữu cơ + khí ôxi → năng lượng + + hơi nước.

 Từ trong dấu là:

•Tinh bột •Ánh sáng.

•chất diệp lục •Khí cacbonic

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 966Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo kiểm tra kỳ I môn: Sinh học thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA KỲ I 
TRƯỜNG THCS QUANG LANG MÔN:SINH HỌC. LỚP: 
GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HƯNG
 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
 A PHẦN TRẮC NGIỆM:(4 điểm)
 I Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Câu 1: Tất cả các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng:.
Câu 2: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ: .
II Hãy đánh dấu X vào ¨ cho ý trả lời đúng nhất của các câu sau:
Câu 1: Thân dài ra do:
¨Chồi ngọn
¨Sự phân chia tế bào mô phân sinh ngọn.
¨Sự lớn lên và phân chia của tế bào.
¨Mô phân sinh ngọn.
Câu 2: Cho sơ đồ: Chất hữu cơ + khí ôxi → năng lượng +  + hơi nước. 
 Từ trong dấu  là: 
¨Tinh bột ¨Ánh sáng. 
¨chất diệp lục ¨Khí cacbonic 
II Kết hợp cụm từ cột A, cột B và cột C sau cho phù hợp.
Cột A ( Tên cây)
Cột B ( Chức năng)
Cột C (Tên lá biến dạng)
A1. Xương rồng
B1.Làm giảm sự thóat hơi nước
C1 Lá bắt mồi
A2. Lá đậu Hà Lan
B2. Giúp cây vương lên cao
C2. Lá dự trữ
A3. Củ hành
B3. Bắt mồi làm chất dinh dưỡng
C3. Lá biến thành tua cuống
A4. Cây bèo đất
B4. Chức chất dự trữ cho cây
C4. Lá biến thành gai
IV Trong các câu sau câu nào đúng đánh chữ Đ vào ¨ câu nào sai đánh chữ S vào ¨.
Câu 1: Khi quang hôïp cây thải ra khí cacbonic. ¨
Câu 2: Cây hô hấp suốt ngày đêm. ¨
B PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM )
Câu1: Rễ cò mấy miền? Nêu chức năng của từng miền? Cho ví dụ 05 lòai cây có rễ cọc. 05 lòai cây có rễ chùm ?
Câu 2: Viết sơ đồ quang hợp ? Từ sơ đồ hãy nêu khái niệm quang hợp ?
Câu 3: Hoa gồm có mấy bộ phận? Nêu ra? Trong đó bộ phận nào là quan trong nhất ? Vì sao?
ÑAÙP AÙN:
A PHẦN TRẮC NGIỆM:(4 điểm)
 I Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Caâu 1:Teá baøo. ( 0,5 ñieåm)
Caâu 2: Maïch raây. ( 0,5 ñieåm)
II Choïn caâu ñuùng nhaát :
Caâu 1: Söï lôùn leân vaø phaân chia ôû teá baøo moâ phaân sinh ngoïn. ( 0,5 ñieåm)
Caâu 2: khí Cacboânic. ( 0,5 ñieåm)
III Keát hôïp caâu:
A1 + B1 + C4. ( 0,25 ñieåm)
A2 + B2 + C3. ( 0,25 ñieåm)
A3 + B4 + C2. ( 0,25 ñieåm)
A4 + B3 + C1. ( 0,25 ñieåm)
IV Choïn caâu ñuùng sai:
Caâu 1: Sai. ( 0,5 ñieåm)
Caâu 2: Ñuùng. ( 0,5 ñieåm)
B PHAÀN TÖÏ LUAÄN.:
Caâu 1: Reã coù 4 mieàn: 
Mieàn tröôûng thaønh laøm nhieäm vuï daãn truyeàn. ( 0,25 ñieåm)
Mieàn huùt : huùt nöôùc vaø muoái khoaùng ( 0,25 ñieåm)
Mieàn sinh tröôûng laøm cho reã daøi ra ( 0,25 ñieåm)
Mieàn choùp reã : che chôû cho ñaàu reã. ( 0,25 ñieåm)
 + 05 loaøi caây coù reã coïc : caây oåi , caây mít, caây xoaøi, caây nhaûn. Caây maän .( 0,5 ñieåm)
 + 05 loaøi caây coùi reã chuøm : caây luùa , caây hueä, caây tre, caây döøa, caây haønh, caây chuoái  (0,5 ñieåm)
Caâu 2: Sô ñoà quang hôïp:
 Aùnh saùng 
Nöôùc + Khí cacboânic tinh boät + Khí Oâxi. (1 ñieåm)
 Chaát dieäp luïc
Khaùi nieäm quang hôïp: Quang hôïp laø quaù trình caây nhôø coù chaát dieäp luïc , söû duïng nöôùc , khí cacboânic vaø naêng löôïng aùnh saùng maët trôøi ñeå cheá taïo ra tinh boät vaø thaûi ra ngoaøi khí Oâxi. (1 ñieåm) (1 ñieåm)
Caâu 3: Hoa goàm caùc boä phaän: cuoáng hoa , ñeá hoa , ñaøi hoa , traøng hoa ( caùnh) nhò vaø nhuî . (1 ñieåm)
 Trong ñoù nhò vaø nhuî laø hai boä phaän quang trong nhaát vì chuùng laøm nhieäm vuï sinh saûn chuû yeáu cuûa hoa. (1 ñieåm) 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI KHAO SAT SINH 6 HAY HOT.doc