Bài tập ôn tập hè môn Toán Lớp 5 - Số 2

Bài tập ôn tập hè môn Toán Lớp 5 - Số 2

1. TÍNH, TÍNH NHANH.

Bài 1 Thực hiện phép tính :

a) 27x75+25x27-150

b) 164x53+47x164

c) 204-84:12

d) 12000-(1500x2+1800x3+1800x2:3)

e) 12:{390:[500-(125+35)-70x3]}

Bài 2: Tính nhanh:

a) 2x17x12+4x6x21+8x3x62

b) 37x24+37x76+63x79+63x21

Bài 3 Tính nhanh:

a) 1+2+3+ +29+30

b) 2+3+4+ +37+38

c) 1+2+3+ +99+100

d) 1+2+3+ +1999+2000

e) 1+2+3+ +2008+2009

f) 1+2=3+ +1998+1999

Gợi ý : tính tổng: Tổng= [(

Bài 4 Tính nhẩm

a) 17x4; 45x6; 25x12; 13x99; 34x11; 47x101; 39x101; 13x12; 53x11

b) 17x4; 5x28; 13x12; 45x6; 15x4; 25x12; 125x16

c) 97+19; 996+45; 37+198; 98+17

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 691Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập hè môn Toán Lớp 5 - Số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BUỔI 2:
1. TÍNH, TÍNH NHANH.
Bài 1 Thực hiện phép tính :
27x75+25x27-150
164x53+47x164
204-84:12
12000-(1500x2+1800x3+1800x2:3)
12:{390:[500-(125+35)-70x3]}
Bài 2: Tính nhanh:
2x17x12+4x6x21+8x3x62
37x24+37x76+63x79+63x21
Bài 3 Tính nhanh:
1+2+3++29+30
2+3+4++37+38
1+2+3++99+100
1+2+3++1999+2000
1+2+3++2008+2009
1+2=3++1998+1999
Gợi ý : tính tổng: Tổng= [(
Bài 4 Tính nhẩm
17x4; 45x6; 25x12; 13x99; 34x11; 47x101; 39x101; 13x12; 53x11
17x4; 5x28; 13x12; 45x6; 15x4; 25x12; 125x16
97+19; 996+45; 37+198; 98+17
2.TÌM X:
I. Lí thuyết:
1.Phép tính
2.Qui tắc tìm số chưa biết trong phép tính
3. Thứ tự thực hiện phép tính.
II. Bài tập
Bài 1:
a) x+5=11
d)21+x=47
b)5+x=19
e)0+x=16
c)x+19=21
g) 6+x=6
Bài 2: Tìm x(Tìm thừa số chưa biết)
2x=4
4x=0
c)3x=6
d)2x=8
e)4x=12
g)5x=15
Bài 3: TÌm x(Tìm số trừ)
a) 21-x=11
d)21-x=47
b)5-x=19
e)60-x=16
c)40-x=21
g) 67-x=6
Bài 4: Tìm x(Tìm số bị trừ)
a) x-5=11
d) x-7=4-3
b) x-2=0
e) x-5=1+6
c)x-5=4
g) x-0=6-3
Bài 5 Tìm x(Tìm số chia)
a) 21:x=7
d)21:x=3
b)5:x=1
e)60:x=12
c)20:x=2
g)49:x=7
Bài 6: TÌm x( TÌm số bị chia)
a) x:9=7
d)x:4=3
b)x:3 =1
e)x:5=0
c)x:11=2
g)x:34=7
Bài 7: Tìm x(TÌm số hạng chưa biết)
a)2 x+5=11
d)2x+1=47
f) 3x+3=3
b)5+3x=20
e)0+2x=2
h) 4x+1=1
c)3x+19=22
g) 6+2x=18
i)7x+7=7
Bài 8: Tìm x(Tìm số bị trừ)
a)2 x-5=11
d)2x-1=47
f) 3x-3=3
b)35-3x=20
e)10-2x=2
h) 4x-1=3
c)4x-4=0
g) 2x-2=18
i)7x-7=7

Tài liệu đính kèm:

  • docbai tap so 2 on tap he 5 len 6.doc