Giáo án Đại số Lớp 6 - Chương I, II - Năm học 2010-2011

Giáo án Đại số Lớp 6 - Chương I, II - Năm học 2010-2011

HS biết được tập hợp các số tự nhiên, nắm được quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên trục số, điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.

- Phân biệt được các tập N và N*, biết được các kí hiệu , , biết viết một số tự nhiên liền trước và liền sau một số.

- Rèn cho HS tính chính xác khi sử dụng kí hiệu.

B. Chuẩn bị

1. GV: SGK, SBT .

2. HS: Dụng cụ học tập

C.Tiến trình bài giảng

I. Ổn định lớp (1’)

II. Kiểm tra bài cũ

HS1: - Cho ví dụ một tập hợp.

- Viết bằng kí hiệu.

- Lấy một phần tử thuộc và không thuộc tập hợp trên, viết bằng kí hiệu.

HS2: Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách.

III. Bài mới

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng

- Giới thiệu về tập hợp số tự nhiên

- Biểu diễn tập hợp số tia nhiên trên tia số như thế nào?

HS: Nói cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.

- Giới thiệu về tập hợp N*:

- Điền vào ô vuông các kí hiệu ; :

5 N 5 N*

0 N 0 N*

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK các mục a, b, c, d, e. Nêu quan hệ thứ tự trong tập N

HS: - Quan hệ lớn hơn, nhỏ hơn

 - Quan hệ bắc cầu

 - Quan hệ liền trước, liền sau

- Viết tập hợp

A = bằng cách liệt kê các phần tử

HS: A =

 1. Tập hợp N và tập hợp N*

- Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N:

N =

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 kí hiệu N*:

N* =

2. Thứ tự trong tập số tự nhiên

 

doc 186 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 6 - Chương I, II - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1
Tuần 1
Ngày soạn: 15/08/2010
Ngày dạy: ..../..../2010
Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
§ 1. TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
A. Mục tiêu:
- Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một số đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.
- Biết viết một tập hợp theo diễn đạt bàng lời của bài toán, biết sử dụng kí hiệu thuộc và không thuộc .
- Rèn cho HS tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.
B. Chuẩn bị
GV: SGK, SBT ...
HS: Dụng cụ học tập
C. Tiến trình bài giảng
I. Ổn định lớp
II. Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu chương trình số học 6, yêu cầu học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở và phương pháp học bộ môn 
III. Bài mới
Giáo viên - Học sinh
Ghi bảng
- Cho HS quan sát H1 SGK
- Giới thiệu về tập hợp như Các ví dụ SGK
? Y/c HS lấy ví dụ tương tự
- Giới thiệu cách viết tập hợp A:
- Tập hợp A có những phần tử nào?
- Số 5 có phải phần tử của A không? Lấy ví dụ một phần tử không thuộc A.
- Viết tập hợp B các gồm các chữ cái a, b, c. 
HS: B = 
- Tập hợp B gồm những phần tử nào ? Viết bằng kí hiệu
HS: Phần tử a, b, c
a B....
- Lấy một phần tử không thuộc B. Viết bằng kí hiệu
HS: d B
- Yêu cầu HS làm bài tập 3
- Giới thiệu cách viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:
- Có thể dùng sơ đồ Ven:
1. Các ví dụ:
2. Cách viết. Các kí hiệu
Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 4:
A = hoặc 
A = 
Các số 0; 1; 2; 3 là các phần tử của A. kí hiệu: 1 A; 5 A ... đọc là 1 thuộc A, 5 không thuộc A ...
BÀI tập 3.SGK-tr06
a B; x B, b A, b A.
* Chú ý: SGK
Ví dụ: Ta có thể viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:
A = 
IV. Củng cố
- Để viết một tập hợp ta có mấy cách?
- Yêu cầu HS làm bài tập 1 / 6:
Cách 1: A =
Cách 2: A =
V. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài theo SGK
- Làm các bài tập 2; 4; 5 . 1,3,6,7	
- HD: bài 2 
Xem cách viết tập hợp
Xác định các phần tử của tập hợp là các chữ cái
Tiết 2
Tuần 1
Ngày soạn: 15/08/2010
Ngày dạy: ..../..../2010
§ 2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
A. Mục tiêu
- HS biết được tập hợp các số tự nhiên, nắm được quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên trục số, điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.
- Phân biệt được các tập N và N*, biết được các kí hiệu , , biết viết một số tự nhiên liền trước và liền sau một số.
- Rèn cho HS tính chính xác khi sử dụng kí hiệu.
B. Chuẩn bị
1. GV: SGK, SBT ...
2. HS: Dụng cụ học tập
C.Tiến trình bài giảng
I. Ổn định lớp (1’)
II. Kiểm tra bài cũ
HS1: - Cho ví dụ một tập hợp.
- Viết bằng kí hiệu.
- Lấy một phần tử thuộc và không thuộc tập hợp trên, viết bằng kí hiệu.
HS2: Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách.
III. Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
- Giới thiệu về tập hợp số tự nhiên
- Biểu diễn tập hợp số tia nhiên trên tia số như thế nào?
HS: Nói cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
- Giới thiệu về tập hợp N*:
- Điền vào ô vuông các kí hiệu ; :
5 N 5N*
0 N 0N*
- Yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK các mục a, b, c, d, e. Nêu quan hệ thứ tự trong tập N
HS: - Quan hệ lớn hơn, nhỏ hơn
 - Quan hệ bắc cầu
 - Quan hệ liền trước, liền sau
- Viết tập hợp 
A = bằng cách liệt kê các phần tử
HS: A = 
1. Tập hợp N và tập hợp N*
- Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N:
N = 
Tập hợp các số tự nhiên khác 0 kí hiệu N*:
N* = 
2. Thứ tự trong tập số tự nhiên
IV. Củng cố
Yêu cầu học sinh làm vào vở các bài 6; 8 / 8
V. Hướng dẫn học ở nhà
Học bài theo SGK
Làm các bài tập còn lại trong SGK
Làm bài tập 14; 15 / 5
Tiết 3
Tuần 1
Ngày soạn: 15/08/2010
Ngày dạy: ..../..../2010
§ 3. GHI SỐ TỰ NHIÊN
A. Mục tiêu
- HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt được số và chữ số trong hệ thập phân. Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số thay đổi theo vị trí.
- Biết đọc và viết các chữ số La mã không quá 30.
- Thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong cách đọc và ghi số tự nhiên.
B. Chuẩn bị
GV: Bảng ghi sẵn các số La mã từ 1 đến 30; ; giấy nháp.
Phiếu 1: 
Số đã cho
Số trăm
Chữ số hàng trăm
Số chục
Chữ số hàng chục
1425
14
4
142
2
- Bảng phụ ghi nội dung bài tập 11b
HS: Giấy nháp; bút viết giấy nháp.
C. Tiến trình bài giảng
I. Ổn định lớp
II. Kiểm tra bài cũ
Nêu nội dung của HS2
HS1: - Viết tập hợp N và N*
- Làm bài tập 7.
HS2: - Viết tập hợp A các số tự nhiên không thuộc N*
- Viết tập hợp B các số tự nhiên không lớn hơn 6 bàng hai cách.
III. Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
- Cho ví dụ một số tự nhiên
Người ta dùng mấy chữ số để viết các số tự nhiên ?
- Một số tự nhiên có thể có mấy chữ số ?
- Yêu cầu HS đọc chú ý SGK
- Nêu nội dung phiếu 1 
- Đọc mục 2 SGK
- Giới thiệu cách ghi số La mã. Cách đọc
- Đọc các số La mã:XIV; XXVII; XXIX
- Viết các số sau băngz số La mã: 26; 28.
- Ví dụ: 0; 53; 99; 1208 ....
- Dùng 10 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ;...; 9
- Có thể có 1 hoặc 2 hoặc nhiều chữ số
- Làm bài tập 11b SGK vào bảng phụ
- làm ? : 99 ; 987
- Đọc: 14; 27; 29
- Viết: XXVI; XXVIII
1. Số và chữ số
* Chú ý: SGK
2. Hệ thập phân
 = a.10 + b
 = a.100 + b.10 + c
3. Chú ý - Cách ghi số La mã
VII = 
V + I + I = 5 + 1 + 1 = 7
XVIII 
= X + V + I + I + I
= 10 + 5 + 1 + 1 + 1 
= 8
IV. Củng cố
Làm bài tập 12; 13 
*Yêu cầu cả lớp làm vào vở
*HS lên bảng trình bày
V. Hướng dẫn các bài tập về nhà
Làm bài tập 13; 14; 15 / 10
Làm bài 23; 24; 25; 28 / 6-7
HD: bài 15/ 10
VD: I V = V - I 
Hãy tìm cách khác
Tiết 4
Tuần 2
Ngày soạn: 22/08/2010
Ngày dạy: ..../..../2010
§ 4. SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
A. Mục tiêu
- Học sinh hiểu được một tập hợp có thể có một, nhiều phân tử, có thể có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào, hiểu được khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau.
- Biết tìm số phần tử của tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp có phải là tập hợp con của một tập hợp không.
- Biết sử dụng đúng kí hiệu .
- Rèn luyện tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu .
B. Chuẩn bị
GV: - Bảng phụ có nội dung sau:
1. Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?
D = ; E = {bút, thước}; H = {x Î N/x £ 10}.
2. Viết tập hợp các số tự nhiên x mà x + 5 = 2.
3. Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử?
HS:
C. Tiến trình bài giảng
I. Ổn định lớp
II. Kiểm tra bài cũ (8 phút)
HS1: - Làm bài tập 14. SGK
ĐS: 210; 201; 102; 120 
HS2: - Viết giá trị của số trong hệ thập phân.
- Làm bài tập 23 SBT ( Cho HS khá giỏi).
ĐS: a. Tăng gấp 10 lần.
b. Tăng gấp 10 lần và thêm 2 đơn vị.
III. Bài mới (27ph)	
Hoạt động của thầy
Hoạt đông của trò
Nội dung ghi bảng
- Hãy tìm hiểu các tập hợp A, B, C, N. Mỗi tập hợp có mấy phần tử?
- Vậy một tập hợp có thể có mấy phần tử?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm nội dung trên bảng phụ vào phiếu (giấy nháp)
- Giáo viên nêu nội dung tập hợp rỗng, số phần tử của tập hợp:
- Cho HS làm Bài tập 17
- Nhận xét gì về quan hệ giữa hai tập hợp E và F ?
- Giới thiệu khái niệm tập con như SGK
- Cho HS thảo luận nhóm ?3
- Giới thiệu hai tập hợp bằng nhau
- Cho HS làm bài tập 20
- Tập hợp A có 1 phần tử
Tập hợp B có 2 phần tử.
Tập hợp C có 100 phần tử.
Tập hợp N có vô số phần tử.
1. HS tự trả lời
2. Tập hợp này không có phần tử nào
3. Một tập hợp có thể có một ....
BT 17A 
{x Î N/x £ 20} có 21 phần tử
Tập hợp B không có khần tử nào, B = Æ
- Mọi phần tử của E đều là phần tử của F
- Một số nhóm thông báo kết quả:
Một số SH lên trình bày:
1. Số phần tử của một tập hợp
- Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng. Tập rỗng kí hiệu .
- Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.
2. Tập hợp con
Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B. 
Kí hiệu: A B.
?3 M A; M B
 A B; B A 
* Chú ý: Nếu A B và B A thì ta nói hai tập A và B bằng nhau. kí hiệu:
A = B. 
Bài 20. SGK
a)15 A;	b) {15 Ì A};
c) {15;24 Ì A} 
IV. Củng cố 
Một tập hợp có thể có thể có mấy phần tử? Cho ví dụ
Khi nào ta nói tập hợp M là tập con của tập hợp N? 
Thế nào là hai tập hợp con bằng nhau?
V. Hướng dẫn học ở nhà (4ph)
Học bài theo SGK
Làm các bài tập còn lại: 16, 18, 19/ 13
Bài 33, 34, 35, 36 / 7
HD: Bài 16 / 13
Tìm x trong đẳng thức.
Kết luận về tập hợp A, B, C, D
Tiết 5
Tuần 2
Ngày soạn: 22/08/2010
Ngày dạy: ..../..../2010
LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu
- Học sinh được củng cố khái niệm tập hợp, phần tử của tập hợp, tập hợp số tự nhiên.
- Vận dụng được các tính chất, quan hệ giữa các số vào làm bài tập
- Có ý thức ông tập, củng cố kiến thức thường xuyên.
B. Chuẩn bị 
GV: Bảng phụ
HS: Giấy nháp, bút viết giấy nháp
C. Tiến trình bài giảng
I. Ổn định lớp
II. Kiểm tra bài cũ (8ph)
Nêu nội dung kiểm tra bài cũ:
HS1: - Một tập hợp có thể có mấy phần tử?
- Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 11 bằng hai cách. Tập M có mấy phần tử?
HS2: - Trả lời câu hỏi bài tập 18. 
- Cho tập hợp H = {8; 10; 12}. Hãy viết tất cả các tập hợp có một phần tử, hai phần tử là tập con của H.
III. Luyện tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
- Đọc thông tin trong bài 21 và làm tiếp theo cá nhân
- Làm bài theo nhóm vào giấy nháp
- Hướng dẫn Bài 23. SGK
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân Bài tập 24. SGK
- Nêu nội dung đề bài bài 42. SBT
- GV hướng dẫn sơ lược cách giải
- Một HS lên bảng trình bày
- HS lớp làm ra giấy nháp, so sánh và nhận xét
- Một số nhóm lên bảng trình bày
- So sánh và nhận xét
- Làm việc cá nhân Bài 23. SGK
- Hai HS Lên bảng tính số phần tử của tập hợp D và E
- Lên bảng trình bày Bài tập 24. SGK
- Làm việc cá nhân Bài 42
- Lên bảng trình bày()
Bài 21. SGK
B = có 99 - 10 + 1 = 90 phần tử.
Bài 22. SGK
a. C = 
b. L = 
c. A = 
d. D = 
Bài 23. SGK
D = có 
(99 - 21): 2 + 1 = 40 phần tử
E = có 
(96 - 32) : 2 + 1 = 33 phần tử
Bài tập 24. SGK
A N; B N; N*N
Bài tập 42. SBT
Từ 1 đến 9 phải viết 9 chữ số
Từ 10 đến 99 phải viết
 90.2 = 180 chữ số
Trang 100 phải viết 3 chữ số
Vậy Tâm phải viết:
9 + 180 + 3 = 192 chữ số.
IV. Củng cố
Làm Bài 33 / 7
Làm Bài 34/ 7
V. Hướng dẫn học ở nhà
- Xem lại bài học, ôn lại các bài đã học
- Làm tiếp các bài tập 37; 38; 39; 40 / 8
HD: Bài 35 / 8
Xem số phần tử của hai tập hợp A và B
Thể hiện quan hệ bằng kí hiệu 
Tiết 6
Tuần 2
Ngày soạn: 22/08/2010
Ngày dạy: ..../..../2010
§ 5. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
A. Mục tiêu
- Học sinh nắm vững các tính chất giao hoán, kết hơp của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên, tính chất phân ... g để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp kết quả bài làm
- Nhận xét và sửa lại kết quả
- Nêu lại quy tắc tương ứng
- Thống nhất và hoàn thiện vào vở
- Làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi
- Lên bảng trình bày trên bảng phụ. Cả lớp hoàn thiện vào vở
- Một số nhóm thông báo kết quả 
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Thảo luận tìm phương án phù hợp
- Thảo luận nhóm với nhau thống nhất đáp án
Bài tập 132. Tìm x, biết :
a)
b)
Bài 133. SGK
Số lượng cùi dừa cần thiết là :
0,8 : =1,2 (kg)
Số lượng đường cần thiết là :
1,2. 5 % = 0,06 (kg)
Bài 135. SGK
Số phần kế hoạch còn phải làm là :
1 - = 
Số sản phẩm làm theo kế hoạch là :
560 : = 1260 (sản phẩm)
ĐS : 1260 sản phẩm
IV. Củng cố
V. Hướng dẫn học ở nhà(5)
- Học bài theo SGK
- Xem lại các bài tập đã làm
- Làm các Bài tập 136, 134SGK 	
Tuần 32
Tiết 99
Ngày soạn: 18/04/06
Ngày dạy: 25/04/06
Luyện tập
A. Mục tiêu
	- HS được củng cố quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó
	- Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số khi biết giá trị phân số của nó.
	- Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn
B. Chuẩn bị
	- Bảng phụ
C. Hoạt động trên lớp
	I. Ổn định lớp(1)
	Vắng :
	6a :	..................................	6b:	..........................	6c:	..................	
	II. Kiểm tra bài cũ.(7)
HS1: Muốn tìm một số biết của nó bằng a ta làm thế nào ?
Làm bài 136. Sgk
Làm Bài tập 128 SBT
Đs : a) 375	b) -1,6
	III. Bài mới(32)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm vào giấy nháp và trình bày 
- Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân
- Một số HS diện lên trình bày trên bảng
- Nhận xét chéo giữa các cá nhân.
- Treo bảng phụ để HS điềm vào trong ô trống
- Yêu cầu HS nhận xét và thống nhất kết quả.
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm và thông báo kết quả
- Tìm ví dụ tương tự
- Nhận xét ?
- Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày
Yêu cầu làm việc nhóm trên giấy nháp
- Trình bày và nhận xét
- Một số HS đại diện trình bày 
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Làm vào nháp kết quả bài làm
- Nhận xét và sửa lại kết quả
- Nêu lại quy tắc tương ứng
- Thống nhất và hoàn thiện vào vở
- Làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi
- Lên bảng trình bày trên bảng phụ. Cả lớp hoàn thiện vào vở
- Một số nhóm thông báo kết quả 
- Nhận xét bài làm và bổ sung để hoàn thiện bài làm
- Hoàn thiện vào vở
- Thảo luận tìm phương án phù hợp
- Thảo luận nhóm với nhau thống nhất đáp án
Bài 129. SBT
Quả dưa hấu nặng :
4 : = 6,75 (kg)
Bài tập 131. SBT
Số trang đã đọc trong ngày thứ hai và ba là : 90 : = 240 (trang)
Số trang của quyển sách là :
240 : = 360 ( trang)
Bài 132. SBT
Mảnh vải dài là :
8 : = 22 (m)
Bài tập 133. SBT
Sau khi bán số trứng thì còn lại số trứng, tương ứng với 30 quả
Vậy số trứng đem bán là :
30 : = 54 ( quả)
Bài 134. SBT
Lúc đầu số sách ở ngăn A bằng = tổng số sách, lúc sau bằng tỏng số sách;
14 quyển đó chính là -= tổng số sách
Vậy tổng số sách lúc đầu ở hai ngan là : 14 : =96 (quyển)
Lúc đầu ở ngan A có : .96=36 (q)
ở ngăn B có : 60 quyển
IV. Củng cố
V. Hướng dẫn học ở nhà(5)
- Học bài theo SGK
- Xem lại các bài tập đã làm
- Làm các Bài tập 115, 119, 120SGK 	
Tuần 32
Tiết 100
Ngày soạn: 20/04/06
Ngày dạy: 27/04/06
Tìm tỉ số của hai số
A. Mục tiêu
	- HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.
	- Có kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm và tỉ lệ xích.
	- Có ý thức áp dụng các kĩ năng nói trên để giải một số bài toán thực tiễn
B. Chuẩn bị
	- Bảng phụ
C. Hoạt động trên lớp
	I. Ổn định lớp(1)
	Vắng :
	6a :	..................................	6b:	..........................	6c:	..................	
	II. Kiểm tra bài cũ.(7)
Thực hiện phép tính 1,7 : 3,12 	; : 
Đs : a) b)
	III. Bài mới(24)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
- Tỉ số của hai số là gì ?
Được kí hiệu như thế nào ?
Lấy cí dụ minh hoạ
- KHi nói tỉ số và khi nói phân số thì a và b có gì khác nhau ?
Khái niệm tỉ số thường được dùng để nói về gì ?
- Thế nào là tỉ số phần trăm ?
- Lấy ví dụ minh hoạ
- Tìm tỉ số phần trăm của 78,1 và 25
- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm thế nào ?
- Làm ?1
- Yêu cầu làm việc cá nhân ra nháp
- Tỉ lệ xích là T gì ?
- Viết công thức xác định tỉ lệ xích
- Làm cá nhân ?2
- Thương trong phép chia số a cho số b (b0) gọi là tỉ số của a và b.
Tỉ số của a và b kí hiệu là a:b hoặc 
Ví dụ : 
1,7 : 3,12 	; : ...
- Nếu nói tỉ số thì a và b là nhứng số nguyên, phân số, số thập phân ...
Nếu nói phân số thì a và b phải là nhũng số nguyên.
- Nói rõ khái niệm tỉ số phần trăm dùng cho hai đại lượng cùng loại
- Phát biểu quy tắc tính tỉ số phần trăm của hai số
- Làm ?1
- Thông báo kết quả băng giấy nháp 
- Phất biểu định nghĩa tỉ lệ xích
- Viết công thức xác định tỉ lệ xích
1. Tỉ số của hai số
Thương trong phép chia số a cho số b (b0) gọi là tỉ số của a và b.
Tỉ số của a và b kí hiệu là a:b hoặc 
Ví dụ : 
1,7 : 3,12 	; : ...
Nếu nói tỉ số thì a và b là nhứng số nguyên, phân số, số thập phân ...
Nếu nói phân số thì a và b phải là nhũng số nguyên.
Khái niệm tỉ số thờng được dùng khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị.
Ví dụ : SGK
2. Tỉ số phần trăm
Trong thực hành người ta thường dùng tỉ số dưới dạng phần trăm với kí hiệu % thay cho 
Ví dụ. Tìm tỉ số phần trăm của 78,2 và 25 :
=
Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả: 
?1
a) 62,5%
b) 83,3%
3. Tỉ lệ xích
Tỉ lệ xích T của một bản đồ là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ và khoảng cách b giữa hai điểm trên thực tế.
T = 
Ví dụ : Đọc SGK
?2 
T = 1 : 10000000
IV. Củng cố(10)
Bài 137. SGK
a) 	b) 
Bài tập 138. SGK
a) 	b) 
V. Hướng dẫn học ở nhà(3)
- Học bài theo SGK
- Xem lại các bài tập đã làm
- Làm các Bài tập 139, 140, 141SGK 	
Tuần 33 tiết 101
LUYỆN TẬP
Ngày soạn : 24/4 ngày dạy :5/5
A.Mục tiêu
Củng cố các kiến thức , quy tắc về tỉ số phần ttrăm, tỉ lệ xích.
Rèn kĩ năng tìm tỉ số , tỉ số phần trăm của 2 số , luyện 3 bài toán cơ bản về phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.
HS biết áp dụng các kiến thức và kĩ năng về tỉ số , tỉ số phần trăm vào việc giảI một số bài toán thực tế.
B.Chuẩn bị : SGK,SBT
C.Tiến trình dạy học
1.Ổn định lớp (1p)
2.Kiểm tra bài cũ (8p)
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Gọi 2 HS lên kiểm tra:
HS1 : Nêu cách tìm tỉ số của 2 số a và b ?
Chữa Bài tập 139(sbt)
Tìm tỉ số của 2 số : 
HS2: chữa Bài tập 144(sbt)
Tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%
Tính lượng nước trong 4 kg dưa chuột ?
2 HS lên bảng :
HS1 : 
HS2: lượng nước trong 4 kg dưa chuột là :
 4.97,2% = 3,888(kg)
3.Luyện tập(34p)
Bài 138(sgk)
Viết tỉ số thành tỉ số 2 số nguyên:
Bài 141(sgk)
Tỉ số của a và b là ; a-b = 8.Tìm 2 số ?
Gợi ý : tính a theo b rồi thay vào hiệu 2 số.
Bài 142(sgk)
Yêu cầu HS giải thích thế nào là vàng 4 số 9 (9999)?
Bài 146(sgk)
Trên bản vẽ có tỉ lệ xích 1:125, chiều dài một chiếc máy bay Bô inh 747 là 56,408cm. Tính chiều dài thật của chiếc máy bay?
Bài 147(sgk)
Chiều dài cầu Mĩ thuận trên bản vẽ là bao nhiêu?
Bài 147(sbt)
Lớp 6C có 48HS
Số HSG: 18,75%
Số HSTB: 300%HSG
Số HS khá :?
Tính tỉ số phần trăm số HS TB và HS khá so với cả lớp?
HS làm bài , 1 HS lên chữa bài:
Làm bài :
Vàng 4 số 9 tức là trong 10000g vàng này chứa 9999g vàng nguyên chất , tỉ lệ vàng nguyên chất là :
Làm bài :
Chiều dài thật của chiếc máy bay là :
56,408:=56,408.125 = 7051(cm)=70,51(m)
Chiều dài cầu Mĩ Thuận trên bản vẽ là :
Làm bài : 
Số HSG là : 18,75.48 = 9(HS)
Số HSTB là : 9.300%= 27(HS)
Số HS khá là : 48- 9 - 27 = 12(HS)
Số HS khá so với cả lớp : 
Số HSTB so với cả lớp là 
4.Hướng dẫn về nhà (2p)
ôn lại các kiến thức đã học về tỉ số
Bài tập : 148(sgk); 137,141,142,146,148(sbt)
****************************
Tuần 33 tiết 102
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM
Ngày soạn : 24/4 ngày dạy :5/5
A.Mục tiêu
HS biết đọc các biểu đồ phần trăm dạng cột , ô vuông, hình quạt
Có kĩ năng dựng các biểu đồ phần trăm dạng cột và ô vuông.
Có ý thức tìm hiểu các biểu đồ phần trăm trong thực tế và dựng các biểu đồ phần trăm với các số liệu thực tế
B.Chuẩn bị : Thước kẻ, com pa,êke,giấy kẻ ô vuông , MTBT
C.Tiến trình dạy học
1.Ổn định lớp (1p)
2.Kiểm tra bài cũ (6p)
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Một trường học cớ 800 HS, số HS đạt HK tốt là 480 em, số HS đạt HK khá bằng 7/12 số HS đạt HK tốt , còn lại là HS đạt HK trung bình.Tính số HS đạt HK khá , TB và tỉ số % giữa các loại HS với cả lớp ?
1HS lên bảng :
Số HS đạt HK khá là :
Số HS đạt HK TB là :
800-(480+280) = 40(em)
Tỉ số % của số HS đạt HK tốt so với cả lớp là :
Tỉ số % của số HS đạt HK khá so với cả lớp là :
Tỉ số % của số HS đạt TB tốt so với cả lớp là :
3.Bài giảng
1.Biểu đồ phần trăm
a) biểu đồ phần trăm dạng cột
yêu cầu HS quan sát hình 13 (sgk)
ở biểu đồ này , tia thẳng đứng ghi gì ? tia nằm ngang ghi gì ?
chú ý số ghi trên tia đứng bắt đầu từ 0 các số ghi theo tỉ lệ
Các cột có chiều cao bằng tỉ số phần trăm tương ứng, có mầu hoặc kí hiệu khác nhau
Yêu cầu HS làm ?1
b) biểu đồ phần trăm dạng ô vuông
Yêu cầu HS quan sát hình 14 (sgk)
Biểu đồ này có bao nhiêu ô vuông?
Có 100 ô vuông, mỗi ô vuông biểu thị 1%
35% khá
60% tốt
5% trung bình
Yêu cầu HS dùng giấy kẻ ô vuông để là Bài tập 149(sgk)
c) Biểu đồ hình quạt
Yêu cầu HS quan sát hình 15 sgk
Đọc hình ?
Hình tròn được chia thành 100 phần bằng nhau , mỗi phần ứng với 1%
Yêu cầu HS đọc 1 biểu đồ khác :
Giỏi 15%
Khá50%
TB 35%
Quan sát SGK
Tia đứng ghi số phần trăm, tia nằm ngang ghi các loại hạnh kiểm
Làm ?1:
Tóm tắt :
Lớp có 40 HS
Đi xe buýt : 6 bạn
Đi xe đạp : 15 bạn
Còn lại đi bộ
Tính tỉ số % mỗi loại HS so với cả lớp
Biểu diễn bằng biểu đồ cột 
Cả lớp làm bài , 1 em lên bảng vẽ
Giải :
a)
b)biểu đồ
Số học sinh
Đi xe buýt
Đi xe đạp
Đi bộ
Số phần trăm
0
60
47,5
37,5
30
15
Quan sát hình 14:
Có 100 ô vuông
Làm bài :
Số HS đạt HK tốt 60%
Số HS đạt HK khá 35%
Số HS đạt HK TB 5%
Giỏi : 15%
Khá : 50%
TB: 35%
4.Củng cố luyện tập(5p)
Yêu cầu HS đọc biểu đồ phần trăm biểu thị số dân thành thị và nông thôn :
Đọc : Thành thị : 23,48%
 Nông thôn : 76,52%
5.Hướng dẫn về nhà (3p)
Nắm chắc cách đọc các loại biểu đồ phần trăm và cách vẽ
Bài tập : 150,151,152(sgk)
Tự thu thập số liệu kết quả học tập học kì I của lớp để vẽ biểu đồ phần trăm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an toan 6 KHII.doc