Đề kiểm tra học kì I môn: Ngữ văn lớp 6 - Mã Đề: V613

Đề kiểm tra học kì I môn: Ngữ văn lớp 6 - Mã Đề: V613

Câu 1(2đ)- Truyện truyền thuyết là gì? Hãy kể tên các truyện kể dân gian có liên quan đến thời đại Hùng Vương mà em đã biết?

Câu 2(2đ)- Cho các danh từ: học sinh; thầy giáo.

 2.1- Hãy phát triển thành cụm danh từ?

 2.2- Đặt câu với mỗi cụm danh từ đó?

Câu 3(6đ)- Kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em

 

doc 2 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 30/09/2019 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn: Ngữ văn lớp 6 - Mã Đề: V613", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:..
Lớp 6
M· §Ò: V613
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
NĂM HỌC: 2008-2009
(Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề)
*********************
Câu 1(2đ)- Truyện truyền thuyết là gì? Hãy kể tên các truyện kể dân gian có liên quan đến thời đại Hùng Vương mà em đã biết?
Câu 2(2đ)- Cho các danh từ: học sinh; thầy giáo.
	2.1- Hãy phát triển thành cụm danh từ?
	2.2- Đặt câu với mỗi cụm danh từ đó?
Câu 3(6đ)- KÓ vÒ mét kû niÖm ®¸ng nhí cña em 
****************************
Bài làm:
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
MÃ ĐỀ V613
*************
Câu 1(2 đ): yêu cầu HS trả lời đảm bảo các nội dung sau:
- Nêu được khái niệm truyện truyền thuyết(1đ): là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có những yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Truyền thuyết thể hiện thái dộ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử quen thuộc.
- Kể tên một số truyện dân gian đã học hoặc đã biết(1đ): Con Rồng cháu Tiên; Thánh Gióng; Bánh chưng bánh giầy; Sự tích trầu cau; Chử đồng tử; quả dưa hấu.
*Lưu ý: Nội dung câu này nếu HS trả lời đủ 3 truyện đã học trong chương trình thì cho 0,75đ. Kể thêm được 1 trong 3 truyện còn lại thì cho nốt số điểm còn lại: 0,25đ.
Câu 2(2đ): 
2.1(1đ): Yêu cầu HS phát triển các danh từ thành các cụm danh từ mỗi cum từ đúng cho 0,5đ.
Ví dụ:
	- học sinhà thành cụm danh từ: Các em học sinh hoặc:Tất cả học sinh lớp; người học sinh ấy(0,5đ)
	- Thầy giáoà thành cụm danh từ: thầy giáo chủ nhiệm hoặc thầy giáo dạy môn toán(0,5đ)
2.2(1đ): Yêu cầu cần đạt:
	- Đặt được câu với mỗi cụm danh từ vừa phát triển được ở phần 2.1 mỗi câu đúng cho 0,5đ
Câu 3(6đ)- Yêu cầu cần đạt:
ThÓ lo¹i : V¨n kÓ chuyÖn
Néi dung: KÓ l¹i mét kû niÖm thêi th¬ Êu mµ em nhí m·i.
A. Më bµi (0,5 ®) : 
	Giíi thiÖu kû niÖm mµ em ®Þnh kÓ vµ nh÷ng Ên t­îng lµm em nhí m·i
B. Th©n bµi (5®iÓm): 
Håi t­ëng l¹i mét kû niÖm nµo ®ã (Cã thÓ kÓ ng­îc)
	- Sù viÖc ®ã, kû niÖm ®ã diÔn ra ë ®©u.
	- DiÔn biÕn thÕ nµo.
	- Ng«i kÓ lµ “T«i”
	- ThÓ hiÖn c¶m xóc ch©n thµnh l­u luyÕn.
C. KÕt bµi (0,5 ®iÓm) : 
	KÕt thóc b»ng t×nh c¶m vµ nhËn thøc cña m×nh vÒ kû niÖm ®ã.

Tài liệu đính kèm:

  • docV613.doc