Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 89: Hỗ số. Số thập phân. Phần trăm

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 89: Hỗ số. Số thập phân. Phần trăm

HĐ - GV

HĐ1. Hỗn số

- GV đưa ra ví dụ

? Viết phân số dưới dạng hỗn số làm như thế nào

? Cho biết đâu là phần nguyên, đâu là phần phân số

- Yêu cầu HS làm ?1

- Gọi 2 HS lên bảng làm

? Khi nào thì viết được một phân số dưới dạng hỗn số

- GV đưa ra ví dụ

? Muốn viết một hỗn số dưới dạng phân số làm như thế nào

- Yêu cầu HS làm ?2

- Gọi 2 HS lên bảng làm

- GV giới thiệu các số cũng là các hỗn số

- GV đưa ra chú ý

- Gọi 2 HS đọc

HĐ2. Số thập phân

- GV đưa ra ví dụ

- Yêu cầu HS viết số thành phân số có mẫu là luỹ thừa của 10

- Gọi 1 HS đứng tại chỗ viết

- GV giới thiệu đó là các phân số thập phân

? Phân số thập phân là gì

- Gọi 2 HS đọc định nghĩa

- GV:

TT: Viết các số sau dưới dạng số thập phân ;

? Nhận xét gì về thành phần số thập phân

- Yêu cầu HS làm ?3

- Gọi 3 HS lên bảng làm

- Yêu cầu HS làm ?4

- Gọi 3 HS lên bảng làm

HĐ3. Phần trăm

- GV đưa ra ví dụ

- Yêu cầu HS làm ?5

HĐ4. Luyện tập

- Yêu cầu HS làm bài 94

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện

- GV nhận xét và chốt lại

- Yêu cầu HS làm bài 95

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện

- GV nhận xét và chốt lại

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 601Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 89: Hỗ số. Số thập phân. Phần trăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 89. Hỗn số – số thập phân – phần trăm
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Hiểu được các khái niệm về hỗn số, số thập phân, phần trăm
	2. Kỹ năng:
	- Viết được phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1)dưới dạng hỗn số và ngược lại.
	- Sử dụng thành thạo ký hiệu %
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ ?5
	- HS: Ôn lại khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm ở tiểu học
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Hỗn số 
- GV đưa ra ví dụ
? Viết phân số dưới dạng hỗn số làm như thế nào 
? Cho biết đâu là phần nguyên, đâu là phần phân số 
- Yêu cầu HS làm ?1
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
? Khi nào thì viết được một phân số dưới dạng hỗn số
- GV đưa ra ví dụ
? Muốn viết một hỗn số dưới dạng phân số làm như thế nào 
- Yêu cầu HS làm ?2
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV giới thiệu các số cũng là các hỗn số 
- GV đưa ra chú ý
- Gọi 2 HS đọc
HĐ2. Số thập phân 
- GV đưa ra ví dụ
- Yêu cầu HS viết số thành phân số có mẫu là luỹ thừa của 10
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ viết
- GV giới thiệu đó là các phân số thập phân 
? Phân số thập phân là gì
- Gọi 2 HS đọc định nghĩa
- GV: 
TT: Viết các số sau dưới dạng số thập phân ; 
? Nhận xét gì về thành phần số thập phân 
- Yêu cầu HS làm ?3
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
- Yêu cầu HS làm ?4
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
HĐ3. Phần trăm
- GV đưa ra ví dụ
- Yêu cầu HS làm ?5
HĐ4. Luyện tập 
- Yêu cầu HS làm bài 94
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 95
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại
- HS quan sát ví dụ
- Thực hiện phép chia 7 cho 4 tìm thương và số dư
1 là phần nguyên, là phần phân số của 
- HS làm ?1
-2 HS lên bảng thực hiện
Khi phân số đó có tử lớn hơn mẫu (phân số đó lớn hơn 1)
- HS quan sát
Lấy phần nguyên nhân với mẫu của phân số cộng với tử và giữ nguyên mẫu
- HS làm ?2
- 2 HS lên bảng làm
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- 2 HS đọc
- HS quan sát 
- HS viết các số thành phân số có mẫu là luỹ thừa của 10
- 1 HS đứng tại chỗ viết 
- HS lắng nghe
Là các phân số mà mẫu là các luỹ thừa của 10
2 HS đọc định nghĩa
=0,073; =0,0164
Số thập phân gồm hai phần:
+ Phần số viết bên phải dấu phẩy
+ Phần số viết bên trái dấu phẩy
+ Số chữ số ở phần thập phân đúng bằng chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân 
- HS làm ?3
- 3 HS lên bảng làm 
- HS làm ?4
- 3 HS lên bảng làm 
- HS quan sát
- HS làm ?5 
- HS làm bài 94
- 2 HS lên bảng thực hiện
- HS lắng nghe
- HS làm bài 95
- 2 HS lên bảng thực hiện
- HS lắng nghe
1. Hỗn số
Ví dụ: Viết phân số dưới dạng hỗn số 
7
4
3
1
Dư
Thương
?1. 
Ví dụ: Viết hỗn số sau dưới dạng phân số 
=
?2. 
Chú ý (SGK-45)
2. Số thập phân 
Ví dụ: Viết các số thành phân số có mẫu là luỹ thừa của 10
Định nghĩa (SGK-45)
Nhận xét (SGK-45)
?3
?4
3. Phần trăm
Ví dụ: 
?5
4. Luyện tập
Bài 94/46. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số
Bài 95
HĐ5. Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài + làm bài tập: 96; 97; 98; 99; 100; 101; 104; 105 (SGK-47)
	- Chuẩn bị: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 89.doc