Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương

I - MỤC TIÊU

 1.Kiến thức : HS hiểu cơ sở lí luận của các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 5.

 2.Kĩ năng HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số, một tổng hay một hiệu có hay không chia hết cho 2, cho 5.

 3.Thái độ Rèn luyện cho HS tính chính xác và vận dụng giải các bài toán về tìm số dư, ghép số

II - CHUẨN BỊ

· Giáo Viên : Bảng phụ, phấn màu .

· Học Sinh : Bảng nhóm, bút viết bảng.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ

-GV dùng bảng phụ : xét biểu thức

HS1:246+ 30. mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 không? Không tính tổng. Hãy xem tổng đó có chia hết cho 6 không? Phát biểu tính chất tương ứng?

HS2 :246+ 30+ 15. không làm phép cộng hãy cho biết tổng đó có chia hết cho 6 không? Hãy phát biểu tính chất tương ứng? -HS1 làm câu a và phát biểu t/c

a) Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 vì 246:6 và 30 :6

HS2 làm câu b) và phát biểu t/c

Tổng 246+30+15 :6 vì 246:6 ; 30:6

15:6

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 04/03/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Năm học 2008-2009 - Phan Hoàng Kiều Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 06 	 Ngày soạn : 25/09/2008
Tiết : 20	 Ngày daỵ : 27/09/2008
§11.DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5 
I - MỤC TIÊU
 1.Kiến thức : HS hiểu cơ sở lí luận của các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 5.
 2.Kĩ năng :HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số, một tổng hay một hiệu có hay không chia hết cho 2, cho 5.
 3.Thái độ : Rèn luyện cho HS tính chính xác và vận dụng giải các bài toán về tìm số dư, ghép số
II - CHUẨN BỊ
Giáo Viên : Bảng phụ, phấn màu .
Học Sinh : Bảng nhóm, bút viết bảng.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 
-GV dùng bảng phụ : xét biểu thức
HS1:246+ 30. mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 không? Không tính tổng. Hãy xem tổng đó có chia hết cho 6 không? Phát biểu tính chất tương ứng?
HS2 :246+ 30+ 15. không làm phép cộng hãy cho biết tổng đó có chia hết cho 6 không? Hãy phát biểu tính chất tương ứng?
-HS1 làm câu a và phát biểu t/c
a) Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 vì 246:6 và 30 :6
HS2 làm câu b) và phát biểu t/c
Tổng 246+30+15 :6 vì 246:6 ; 30:6 
15:6
HOẠT ĐỘNG 2 : NHẬN XÉT MỞ ĐẦU 
(?) Tìm một số VD về số có chữ số tận cùng bằng 0 ?
(?) Số 250 ; 370 ; 950 ... có chia hết cho 2 và 5 không ? vì sao ?
-Nhận xét mở đầu:
GV cho HS cho một số có chữ số tận cùng là 0.
(?) xét xem những số đó có chia hết cho 2 và 5 không?
(?) Nhận xét gì về các số có chữ số tận cùng bằng 0 ?
-HS tìm VD chẳng hạn : 
250; 370 ; 950...
- Các số 250 ; 370 ; 950 chia hết cho 2 và 5 vì 
+ 250 =10.25
+ 370 = 10.37
+ 950 = 10.95 
-Các số đó chia hết cho 2 và 5 
-Các số có chữ số tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 2 và 5 
1 . Nhận xét mở đầu
*Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là 0 đề chia hết cho 2 và cho 5.
* Ví vụ:
20= 2.10= 2.2.5 chia hết cho 2 và 5.
210= 21. 10= 21.2.5 chia hết cho 2 và 5.
3130= 313.10= 313.2.5 chia hết cho 2 và 5
HOẠT ĐỘNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 
(?) Trong các số có một chữ số, số nào chia hết cho 2 ?
(?) Xét số thay * bởi số nào thì n chia hết cho 2?
(?) Vậy những số như thế nào thì chia hết cho 2 ? Þ Kết luận 1
(?) Thay dấu * bởi chữ số như thế nào thì n không chia hết cho 2?Þ Kết luận 2
(?) Từ kết luận 1 và kết luận 2 hãy phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2 ?
-Củng cố: cho HS làm ?1
-Trong các số có một chữ số , số chia hết cho 2 là: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8
-Thay * = 0,2,4,6,8 thì n : 2
-Những số có chữ số tận cùng là chẵn thì chia hết cho 2
-Những số có chữ số tận cùng là lẻ thì không chia hết cho 2
-HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2
-HS làm ?1
+Các số 328 ; 1234 chia hết cho 2 
+Các số 1437 ; 895 không chia hết cho 2
2 . Dấu hiệu chia hết cho 2
n= 430+ *
430 chia hết cho 2. vậy * phải là số chia hết cho 2 .
HS tìm được các đáp số n= 0, 2, 4, 6, 8.
*Kết luận 1: Số có chữ số tận cùng là số chẵn thì chia hết cho 2
* Kết luận2 (SGK)
?1
328, 1234 chia hết cho 2. 1437, 895 không chia hết cho 2.
Dấu hiệu chia hết cho 2(SGK)
HOẠT ĐỘNG 4: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 
(?) Em hãy tìm một vài VD về các số có chữ số tận cùng là 0 và 5 ?
(?) Xét xem các số 730 ; 515 ; 670 có chia hết cho 5 không ?
(?) Xét số n = 43* , * bằng bao nhiêu để n : 5 ?
(?) Qua đó em rút ra nhận xét gì về những số chia hết cho 5 ? 
(?) Nếu thay dấu “*” bởi các số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì n có chia hết cho 5 không ? 
(?)Những số như thế nào thì chia hết cho 5?
-Củng cố : Cho HS làm ?2
-HS cho vài ví dụ chẳng hạn :
 730 ; 515 ; ; 670 
- Các số 730 ; 515 ; ; 670 đều chia hết cho 2 và 5 
-Ta có n =430 + * 
Vậy * = 0 ; 5 thì n : 5 vì các số hạng của tổng đều chia hết cho 5 
-HS rút ra nhận xét 
-Nếu thay dấu “*” bởi các số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì n:5
-HS rút ra nhận xét :Các số có chữ số tận cùng là 0 
-HS làm ?2
3 . Dấu hiệu chia hết cho 5
-Kết luận 1: Những số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5
-Kết luận 2: (SGK)
?2:* = 0 hoặc * = 5.
HOẠT ĐỘNG 5:LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ 
*Cho HS làm bài 91/tr38
*Cho HS làm bài 92 (SGK)
*Cho HS làm bài 93, 94/SGK/tr38 trên bảng phụ 
-HS hoạt động nhóm bài 93
-HS làm bài 91/SGK/tr38 . 2 HS lên bảng thực hiện 
 -HS làm bài 92/SGK/tr38
Bài 91/SGK/tr38
+Số chia hết cho 2 : 652 ; 850 ; 1546
+Số chia hết cho 5 là : 850 ; 785
HOẠT ĐỘNG 6: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học theo SGK 
-BTVN 95, 96, 97, 98/SGK/tr83

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 20.doc