Giáo án Số học khối 6 - Trường THCS Hoài Xuân - Tiết 61: Luyện tập

Giáo án Số học khối 6 - Trường THCS Hoài Xuân - Tiết 61: Luyện tập

I. Mục tiêu

1-Kiến thức : HS củng cố các quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu,nhân hai số nguyên khác dấu

2-Kỹ năng : Rèn kỹ năng thành thạo trong việc nhân hai số nguyên sử dụng máy tính bỏ túi để tính phép nhân

3-Thái độ :Thấy rõ ý nghĩa thực tế của phép nhân . Có ý thức quan sát đặc điểm của các bài tập từ đó tính hợp lý các giá trị của biểu thức

II-CHUẨN BỊ

GV : Bảng phụ ghi bài kiểm tra bài cũ , bài tập 84 và 86 SGK

HS : Học và làm các bài tập đã cho ở tiết trước

III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1-Ổn định tổ chức (1ph)

2-Kiểm tra bài cũ

 

doc 3 trang Người đăng nguyenkhanh Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 646Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học khối 6 - Trường THCS Hoài Xuân - Tiết 61: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 08.01.2010
Tieát 61 LUYEÄN TAÄP
-MUÏC TIEÂU
1-Kieán thöùc : HS cuûng coá caùc quy taéc nhaân hai soá nguyeân cuøng daáu,nhaân hai soá nguyeân khaùc daáu 
2-Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng thaønh thaïo trong vieäc nhaân hai soá nguyeân söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå tính pheùp nhaân û 
3-Thaùi ñoä :Thaáy roõ yù nghóa thöïc teá cuûa pheùp nhaân . Coù yù thöùc quan saùt ñaëc ñieåm cuûa caùc baøi taäp töø ñoù tính hôïp lyù caùc giaù trò cuûa bieåu thöùc 
II-CHUAÅN BÒ
GV : Baûng phuï ghi baøi kieåm tra baøi cuõ , baøi taäp 84 vaø 86 SGK
HS : Hoïc vaø laøm caùc baøi taäp ñaõ cho ôû tieát tröôùc 
III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
1-OÅn ñònh toå chöùc (1ph)
2-Kieåm tra baøi cuõ 
TL
Caâu hoûi
Ñaùp aùn
7ph
HS1(TB-K) :Haõy phaùt bieåu qui taéc nhaân hai soá nguyeân cuøng daáu , khaùc daáu .
 Chöõa baøi taäp 120 tr 69 SBT
Hỏi: (Theâm) Cho a laø moät soá nguyeân aâm. hoûi b laø soá gì neáu
a)a . b laø soá nguyeân döông
b)a . b laø soá nguyeân aâm
HS1 HS phaùt bieåu quy taéc nhaân hai soá nguyeân cuøng daáu, khaùc daáu (SGK)
= 55 ; (-6). 9 = -54 ; 4.(-3) = -12
 23.(-7) = -161 
a)b laø soá nguyeân aâm
b) b laø soá nguyeân döông
3-Giaûng baøi môùi
GV : Trong tieát naøy chuùng ta vaän duïng quy taéc nhaân hai soá nguyeân cuøng daáu, nhaân hai soá nguyeân khaùc daáu ñeå giaûi baøi taäp .
TL
6ph
Hoaït ñoäng cuûa giaùovieân
Hỏi:Hs(Y) Hai thöøa soá phaûi coù daáu nhö theá naøo ñeå tích laø moät soá döông Hỏi:Hs(Y) Hai thöøa soá phaûi coù daáu nhö theá naøo ñeå tích laø moät soá aâm ?
GV treo baûng phuï noäi dung baøi taäp 84 ôû baûng
 Goïi moät HS leân baûng ñieàn
GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 
GV :(ÑVÑ) Neáu bieát moät tích. Muoán tìm moät thöøa soá thì ta thöïc hieän nhö theá naøo ? 
Hoaït ñoängcuûahoïcsinh 
HS : Hai thöøa soá phaûi cuøng daáu 
HS : Hai thöøa soá phaûi khaùc daáu
HS ñoïc vaø nghieân cöùu ñeà baøi 
HS : Caàn xaùc ñònh daáu cuûa tích 
NỘI DUNG
Daïng 1: aùp duïng qui taéc vaø tìm thöøa soá chöa bieát .
Baøi 84 tr 92 SGK
Daáu 
Cuûa a
Daáu cuûa b
Daáu cuûa ab
Daáu cuûa ab
 +
 +
 +
 +
 +
 -
 -
 -
 -
 +
 -
 -
 -
 -
 +
 -
5ph
7ph
GV khaúng ñònh chöa laøm nhö theá ñöôïc vaø yeâu caàu HS suy nghó theâm 
GV goïi HS leân baûng thöïc hieän baøi 85 tr 93 SGK
GV treo baûng phuï ghi baøi 86 tr93 SGK
GV goïi HS leân baûng thöïc hieän
HS : Caàn xaùc ñònh daáu cuûa tích 
HS : Phuï thuoäc vaøo thöøa soá 
HS trình baøy baøi giaûi xaùc ñònh keát quaû 
-200
-270
150000
169
HS coù theå traû lôøi laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát 
HS phaùt hieän
Veà daáu : Caên cöù vaøo daáu cuûa tích vaø daáu cuûa thöøa soá tìm daáu cuûa thöøa soá coøn laïi 
Veà soá : Soá cuûa tích chia cho soá cuûa thöøa soá ñaõ bieát 
HS thöïc hieän xaùc ñònh
HS coù theå traû lôøi laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát 
Baøi 85 tr 93 SGK
-25 . 8 = -200
18 . (-15) = -270
(-1500).(-100) = 150000
(-13)2= (-13).(-13) = 169
Baøi 86 tr 93 SGK
a
-15
13
-4
9
-1
b
60
-3
-7
-4
-8
a.b
-90
-39
28
-36
8
11ph
GV giôùi thieäu ñeà baøi taäp 87
Hỏi: Hs(TB) Ngoaøi soá 3 coøn soá naøo bình phöông leân baèng 9 ? 
HS trình baøy keát quaû ôû baûng
Vaän duïng kieán thöùc naøy caùc em haõy giaûi baøi taäp sau 
GV ghi ñeà baøi leân baûng 
Hỏi:Hs(K) Vôùi giaù trò naøo cuûa a thì a2 = 16 ?
GV löu yù cho HS : Luyõ thöøa cuûa moät soá aâm thì soá aâm phaûi ñöa vaøo trong daáu ngoaëc 
Hỏi:Hs(K) Coù nhaän xeùt gì veà bình phöông cuûa moät soá ? 
Gv neâu daïng toaùn so saùnh caùc soá 
 Goïi hai HS leân baûng thöïc hieän 
Gv ghi ñeà baøi taäp 88tr93 SGk treân baûng 
Hỏi:Hs(TB_Y) x coù theå nhaän nhöõng giaù trò naøo ? (vôùi x z )
HS : Laø soá -3
HS : a = 4 hoaëc a = -4
HS tieáp nhaän 
Bình phöông cuûa moïi soá ñeàu khoâng aâm 
 Hai HS leân baûng thöïc , caùc HS coøn laïi cuøng laøm vaø nhaän xeùt keát quaû .
 x coù theå laø : soá nguyeân aâm , nguyeân döông 
Baøi 87 tr 93 SGK
Bieát 32 = 9 coøn soá naøo maø bình phöông cuûa noù baèng 9
32 = 9
(-3)2 = (-3) . (-3) = 9
Baøi taäp laøm theâm 
a)a2 = 16 Þ a = 4 hoaëc a =-4
Vì 42 = (-4)2 = 16
Daïng 2 :So saùnh caùc soá 
Baøi 82tr 92 SGK
(-7).(-5) > 0
(-17).5 < (-5).(-2)
(+19).(+6) <(-17).(-10)
 Baøi 88 tr93 SGK
So saùnh (-5) vôùi 0
x coù theå nhaän caùc giaù trò sau 
x laø soá nguyeân aâm (-5).x > 0
x laø soá nguyeân döông 
 (-5).x<0
x = 0 thì (-5).x = 0
3ph
3ph
GV höôùng daãn HS söû duïng maùy tính boû tuùi ñeå thöïc hieän pheùp nhaân trong hai tröôøng hôïp 
Goïi 2 Hs leân baûng thöïc hieän .
*-Cuûng coá
? Khi naøo tích cuûa hai soá nguyeân laø soá nguyeân aâm , laø soá nguyeân döông , laøù soá 0 ? 
D aïng 3: Söû duïng maùy tính boû tuùi .
Baøi 89 tr93 SGK 
a) (-1356) .7 = -9492
b) 39.(-152) = -5928
c) (-1909). (-75) =143175
5-Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo (2ph)
-Hoïc thuoäc cacù quy taéc 
-Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi 
-BTVN : 128 ñeán 132 tr 70, 71 SBT
-Xem tröôùc baøi môùi : Tính chaát cuûa pheùp nhaân
IV-RUÙT KINH NGHIEÄM VAØ BOÅ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 61LUYEN TAP.doc