Giáo án Số học khối 6 - Tiết 46: Luyện tập

Giáo án Số học khối 6 - Tiết 46: Luyện tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên

2. Kĩ năng.

- HS thực hiện thành thạo phép cộng hai số nguyên .

- Biết liên hệ các kiến thức đã học vào thực tiễn.

3. Thái độ.

- Rèn tính cẩn thận, óc tư duy nhanh nhẹn, có ý thức vận dụng vào thực tiễn.

II. Chuẩn bị:

- GV Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề các bài tập, đề kiểm tra 15'.

III. C¸c ph­¬ng ph¸p.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenkhanh Lượt xem 1085Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học khối 6 - Tiết 46: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 7 / 12 / 2009.
Ngµy gi¶ng: 6B: 10 / 12 / 2009; 6D: 12 / 12 / 2009
Tiết 46:
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên
2. Kĩ năng.
- HS thực hiện thành thạo phép cộng hai số nguyên .
- Biết liên hệ các kiến thức đã học vào thực tiễn.
3. Thái độ.
- Rèn tính cẩn thận, óc tư duy nhanh nhẹn, có ý thức vận dụng vào thực tiễn.
II. Chuẩn bị:
- GV Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề các bài tập, đề kiểm tra 15'.
III. C¸c ph­¬ng ph¸p.
 - Vấn đáp, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, luyện tập, hợp tác trong nhóm nhỏ
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Ổn định: 
Sĩ số: 6B...........................................; 6D.............................................. 
2. Kiểm tra 15’
§Ò
PhÇn I: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: C¸c sè 2, -3, -4, 0, 5 ®­îc s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn:
A. 0, 2, -3, -4, 5 B. -3, -4, 0, 2, 5 C. -4, -3, 0, 2, 5 D. 5, 2, 0, -3, -4
C©u 2: Sè nguyªn x khi < x < 3 lµ:
A. 0 B. 1 C. -2 D. 2
C©u 3: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh (-5) + (-6) lµ:
A. -11 B. 11 C. -1 D. 1
C©u 4: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh (-7) + lµ:
A. -16 B. 16 C. 2 D. -2.
PhÇn II: 6 ®iÓm.
C©u 1: (3®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a, (- 35) + (-15), b, + (-12)
C©u 2: (3®) So s¸nh:
a, -10 vµ (-3) + (-8); b, (-105) + 5 vµ -105
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
PhÇn I: Mçi c©u ®óng ®­îc 1 ®iÓm.
1. C; 2. D; 3. A; 4. C
PhÇn II:
C©u 1: 3®iÓm
a, (- 35) + (-15) = - (35 + 15) = -50 (1,5®)
b, + (-12) = 9 + (-12) = -(12 - 9) = -3 (1,5®).
C©u 2: 3®iÓm.
a, - 10 > (-3) + (-8) (1,5®).
b, (-105) + 5 > (-105) (1,5®).
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy và trò
Ghi bảng
* Hoạt động 1: Dạng tính giá trị của biểu thức. 
Bài 31, 32/77 SGK
GV: Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài.
- Yêu cầu HS lên bảng giải.
- Cho HS cả lớp nhận xét
HS: Thực hiện các yêu cầu của GV và nêu các bước thực hiện.
GV: Sửa sai và chốt cách làm.
? Cộng hai số nguyên khác dấu khi nào thì kết quả mang dấu +, khi nào mang dấu - ?
? Đối với biểu thức có giá trị tuyệt đối ta làm như thế nào?
Bài 34/77 SGK
GV: Để tính giá trị của biểu thức ta làm như thế nào?
HS: Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.
* Hoạt động 2: Dạng điền số thích hợp vào ô trống. 9’
GV: Treo bảng phụ kẻ sẵn đề bài. Yêu cầu HS lên bảng điền số thích hợp vào ô trống.
HS: Lên bảng điền và nêu các bước thực hiện.
GV: Cho lớp nhận xét và ghi điểm.
* Hoạt động 3: Dạng dự đoán giá trị của x và kiểm tra lại.
Bài 35/77 SGK
GV: Treo đề bài và yêu cầu HS đọc và phân tích đề.
HS: Thực hiện yêu cầu của GV.
Bài 31/77 SGK: Tính
a) (-30)+(- 5) = - (30+5) = -35
b) (-7)+(- 13) = - (7+13) = -20
Bài 32/77 SGK: Tính
a) 16 + (- 6) = 16 - 6 = 10
b) (-14) + 6 = - (14 - 6) = -8
c) + (-12) = 18 + (-12) = 
 = 18 - 12 = 6
Bài 34/77 SGK:
Tính giá trị của biểu thức:
a) x + (-16) biết x – 4
(-4)+(-16) = -(4+16) = -20
b) (-102) + 2 = -(102 - 2) = -100
Bài 33/77 SGK:
a
-2
18
12
-2
-5
b
3
-18
-12
6
-5
a+b
1
0
0
4
-10
Bài tập:
a) x + (-3) = -11
=> x = (-8) ; (-8)+(-3) = -11
b) -5 + x = 15
=> x = 20 ; -5 + 20 = 15
c) x + (-12) = 2
=> x = 14 ; 14+(-12) = 2
d) x + = -10
=> x = -13 ; -13 +3 = -10
Bài 35/77 SGK:
a) x = 5
b) x = -2
4. Hướng dẫn về nhà: 2’	- Xem lại các dạng bài tập đã giải, đọc trước bài mới.
	- Làm bài tập 53 ; 54 ; 58 ; 47/59 + 60 SBT
V. Rút kinh nghiệm.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 46.doc