Giáo án môn Tin học Lớp 7 - Tuần 17 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án môn Tin học Lớp 7 - Tuần 17 - Nguyễn Vũ Lăng

I. Mục tiêu:

+ Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh từ bài 1 đến bài 7 của phần bảng tính trong thời gian 45 phút.

 Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.

+ Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

+ Thái độ: nghiêm túc.

II.Chuẩn bị:

+ Giáo viên: Đề kiểm tra.

+ Học sinh: Dụng cụ học tập.

III.Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số:

2.Kiểm tra bài cũ (Đề kiểm tra học kì I):

3.Bài mới (Nội dung đề kiểm tra):

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học Lớp 7 - Tuần 17 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18	TIẾT 35 & 36
LỚP
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
NGÀY
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh từ bài 1 đến bài 7 của phần bảng tính trong thời gian 45 phút.
 Kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học.
+ Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
+ Thái độ: nghiêm túc.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Đề kiểm tra.
+ Học sinh: Dụng cụ học tập.
III.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ (Đề kiểm tra học kì I):
3.Bài mới (Nội dung đề kiểm tra):
ĐỀ 1:
Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( Mỗi câu đúng 0,5 điểm )
1. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là bảng tính.
A. MicroSoft Excel	B. MicroSoft Word
C. MicroSoft Power Point	D. MicroSoft Access
2. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong ô C2 và D4, sau đó nhân giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?
A. (C2+D4)*B2	B. =(C2+D4)*B2
C. C2+D4*B2 	D. =(C2+D4)B2
3. Cho biết kết quả của hàm =AVERAGE(4,10,16)
A. 30	B. 16	C. 10	D.15
4. Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện:
A. Tính trung bình cộng của ô A5 và ô A10	B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 đến ô A10	D. Tính tổng của ô A5 đến ô A10
5. Quan sát hình bên: Kết quả ở ô C1 là:
A
B
C
D
1
=(12+9)/B1
3
=A1+2*D1
5
A. 17	B. 70
C. 45	D. 21
6. Trong ô C3 chứa công thức: =Min(5,55,23,67) cho ta kết quả nào:
A. 55	B. 5	C. 23	D. 67
Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1 (1đ). Em hãy nêu các bước chèn thêm cột vào trang tính.
Câu 2 (2đ). Em hãy nêu các bước sao chép dữ liệu của ô tính.
Câu 3 (2đ). Sử dụng công thức để tính các giá trị sau đây trên trang tính. (viết tiếp sau dấu bằng)
 a) .4 =..
 b) =.
Ví dụ: (1+2).3= (1+2)*3=9
Câu 4 (2đ). Em hãy nêu tên và cách nhập bốn hàm trong chương trình bảng tính đã học (Tin học 7).
ĐỀ 2:
Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( Mỗi câu đúng 0,5 điểm )
1. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là bảng tính.
A.MicroSoft Access 	B. MicroSoft Word
C. MicroSoft Power Point	D. MicroSoft Excel
2. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong ô A2 và B4, sau đó nhân giá trị trong ô C2. Công thức nào sau đây là đúng?
A. (A2+B4)*C2	B. =A4+B4*C2
C. =(A2+B4)*C2 	D. =(A2+B4)C2
3. Cho biết kết quả của hàm =SUM(4,10,16)
A. 4	B. 30	C. 10	D.15
4. Cho hàm =Average(A5:A10) để thực hiện:
A. Tính trung bình cộng của ô A5 đến ô A10	B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 đến ô A10	D. Tính tổng của ô A5 đến ô A10
5. Quan sát hình bên: Kết quả ở ô C1 là:
A
B
C
D
1
=(12+9)/B1
3
=A1+2*D1
5
A. 70	B. 17
C. 45	D. Không kết quả nào đúng
6. Trong ô C3 chứa công thức: =Max(5,55,23,67) cho ta kết quả nào:
A. 55	B. 5	C. 67	D. 23
Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1 (1đ). Em hãy nêu các bước chèn thêm hàng vào trang tính.
Câu 2 (2đ). Em hãy nêu các bước di chuyển dữ liệu của ô tính.
Câu 3 (2đ). Sử dụng công thức để tính các giá trị sau đây trên trang tính. (viết tiếp sau dấu bằng)
 a) .4 =..
 b) =.
Ví dụ: (1+2).3= (1+2)*3=9
Câu 4 (2đ). Em hãy nêu tên và cách nhập bốn hàm trong chương trình bảng tính đã học (Tin học 7).
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
PHẦN I - TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
ĐỀ 1
ĐỀ 2
Mỗi ý đúng 0,5 đ
1A; 2B; 3C; 4D; 5A; 6B
1D; 2C; 3B; 4A; 5B; 6C
PHẦN II - TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1 (1đ)
B1: Nháy chọn một cột
B2: Mở bảng chọn Insert->Columns
B1: Nháy chọn một hàng
B2: Mở bảng chọn Insert->Rows
Câu 2 (2đ)
B1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn sao chép.
B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ.
B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào.
B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ 
B1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin em muốn di chuyển.
B2: Nháy nút Cut trên thanh công cụ.
B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào.
B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ 
Câu 3 (2đ)
a) (2+3)^2*4 = 100
b) (2+3)^2*4 /5 = 20
Câu 4 (2đ)
Hàm tính tổng SUM (0,25đ)
Cách nhập: = Sum(a,b,c,) (0,25đ)
 - Hàm trung bình cộng AVERAGE (0,25đ)
Cách nhập: = Average(a,b,c,) (0,25đ)
Hàm xác định GTLN Max (0,25đ)
Cách nhập:= Max(a,b,c,) (0,25đ)
Hàm xác định GTNN Min (0,25đ)
Cách nhập: = Min(a,b,c,) (0,25đ)
(Trong đó a,b,c,là các số hay địa chỉ ô tính)
4. Cũng cố – Dặn dò: GV thu bài kiểm tra
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 35 & 36.doc