Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Tiết 41 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Tiết 41 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt

. Kiến thức:

- Phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt.

- Tìm ra những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.

 2. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.

 3. Thái độ:

 Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật.

 

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1929Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Tiết 41 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt: 41
 Bài 34. PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT
I. MỤC TIÊU.
 1. Kiến thức: 
- Phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt.
- Tìm ra những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.
 2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.
 3. Thái độ:
 Giáo dục ý thức yêu thích, bảo vệ thực vật.
II. Ph­¬ng ph¸p
	Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm, vÊn ®¸p
III. ChuÈn bÞ cđa gv – hs
 1. Chuẩn bị của giáo viên:
Chuẩn bị: quả chò, ké, trinh nữ, xà cừ, hoa sữa
 2. Chuẩn bị của học sinh: 
Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập.
BT1
C¸ch ph¸t t¸n
BT2
Tªn qu¶ vµ h¹t
BT3
§Ỉc ®iĨm thÝch nghi
Iv. tiÕn tr×nh giê d¹y
 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra sÜ sè (1p)
 2. KiĨm tra bµi cị: (7p)
- Hạt gồm có những bộ phận nào?
	- Hãy phân biệt hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm?
 3. Gi¶ng bµi míi	
* Vµo bµi: Cây thường sống cố định một chõ nhưng quả và hạt của chúng lại được phát tán đi xa hơn nơi nó sống. Vậy, những yếu tố nào để quả và hạt phát tán được?
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Néi dung
Hoạt động 1: TÌM HIỂU CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT (15p)
*Mục tiêu: HS nắm được 3 cách phát tán tự nhiên của quả và hạt, đó là: tự phát tán, nhờ gió, nhờ động vật.
- Gv cho HS làm bài tập 1 ở phiếu học tập.
- Gv yêu cầu HS thảo luận câu hỏi: quả và hạt thường được phát tán ra xa cây mẹ, yếu tố nào giúp quả và hạt phát tán được?
- Gv ghi ý kiến của nhóm lên bảng, nghe bổ sung và chốt lại có 3 cách phát tán: tự phát tán, nhờ gió, nhờ động vật.
- Gv yêu cầu HS làm bài tập 2 phiếu học tập.
- Gv yêu cầu HS trình bày đáp án g HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- Gv hỏi: quả và hạt có những cách phát tán nào?
- HS đọc nội dung bài tập 1.
- HS trong nhóm bằng những hiểu biết của mình qua quan sát thực tế g trao đổi tìm các yếu tố giúp quả và hạt phát tán xa cây mẹ.
 - Đại diện nhóm trình bày đáp án g nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- HS từng nhóm tự ghi tên quả và hạt.
- HS trình bày đáp án g HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
1. C¸c c¸ch ph¸t t¸n cđa qu¶ vµ h¹t: 
Cã 3 c¸ch ph¸t t¸n cđa qu¶ vµ h¹t:
+ Tù ph¸t t¸n
+ Ph¸t t¸n nhê giã
+ Ph¸t t¸n nhê ®éng vËt
Hoạt động 2: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI VỚI CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT (15p)
*Mục tiêu: HS phát hiện được đặc điểm chủ yếu của quả và hạt phù hợp với từng cách phát tán.
- Gv yêu cầu hoạt động nhóm: làm bài tập 3 trong phiếu học tập.
- Gv gợi ý: tìm những đặc điểm thích nghi như cánh của quả, chùm lông, mùi, vị của quả, đường nứt ở vỏ
- Gv gọi nhóm trình bày g bổ sung.
- Gv cho HS chữa bài tập 2: kiểm tra xem các quả và hạt đã phù hợp với cách phát tán chưa.
- Gv cho HS tìm thêm 1 số quả và hạt phù hợp với các cách phát tán.
(?)Ngoài các cách phát trên còn có các cách phát tán nào?
- GV hái thªm:
+ T¹i sao n«ng d©n th­êng thu ho¹ch ®ç khi qu¶ míi giµ?
+ Sù ph¸t t¸n qu¶ vµ h¹t cã lỵi g× cho thùc vËt vµ con ng­êi? 
- Hoạt động nhóm: + Chia các quả và hạt thành 3 nhóm theo cách phát tán.
+ Suy nghĩ trao đổi nhóm tìm đặc điểm phù hợp với cách phát tán.
- Đại diện nhóm trình bày đáp án g nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- Mét vµi HS tr¶ lêi -> HS kh¸c nhËn xÐt bỉ sung
- HS th¶o luËn nhãm-> ®¹i diƯn tr×nh bµy -> nhãm kh¸c bỉ sung.
2. §Ỉc ®iĨm thÝch nghi víi c¸c c¸ch ph¸t t¸n cđa qu¶ vµ h¹t
- Phát tán nhờ gió:
Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ. 
+ Vd : quả chò
- Phát tán nhờ động vật: Quả có hương vị thơm, vị ngọt, hạt vỏ cứng, quả có nhiều gai.
+ Vd: Quả sim, quả ổi...
- Tự phát tán: Vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài.
+ Vd: Quả các cây họ đậu, xà cừ...
4. Cđng cè: (5p)
- Cho HS ®äc KLC SGK/108
- HS tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 SGK/1108.
5. H­íng dÉn vỊ nhµ vµ chuÈn bÞ bµi sau: (2p)
- Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK.
- ChuÈn bÞ thÝ nghiƯm:
+ Tỉ 1: H¹t ®ç ®en trªn b«ng Èm.
+ Tỉ 2: H¹t ®ç ®en trªn b«ng kh«.
+ Tỉ 3: H¹t ®ç ®en ngËp trong n­íc.
+ Tỉ 4: H¹t ®ç ®en trªn b«ng Èm ®Ỉt trong tđ l¹nh.
V. Rĩt kinh nghiƯm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 34(t41).doc