Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 12, Bài 4: Một số hệ thức bề cạnh và góc trong tam giác vuông (tiếp theo) - Năm học 2009-2010

Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 12, Bài 4: Một số hệ thức bề cạnh và góc trong tam giác vuông (tiếp theo) - Năm học 2009-2010

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng

-Trong tam giác vuông,nếu cho biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc thì ta sẽ tính được tất cả các cạnh và góc còn lại của nó. Bài toán đặt ra như thế gọi là bài toán “Giải tam giác vuông”.

-Đưa đề bài và hình vẽ lên BảNG PHễ

-Hướng dẫn hs làm VD3.

-Để giải tam giác vuông ABC, ta cần tính cạnh, góc nào?

-HD hs tính từng yếu tố.

-Gọi một hs tính BC

( không sử dụng ĐL py-ta-go)

-Đưa đề bài và hình vẽ lên BảNG PHễ

-Hướng dẫn hs làm VD4.

-Để giải tam giác vuông OPQ, ta cần tính cạnh, góc nào?

-Nêu cách tính?

-Nhận xét?

-Gọi 1 hd làm ?3.

-Nhận xét?

-GV nhận xét.

-Đưa đề bài và hình vẽ lên BảNG PHễ

-Gọi một hs lên bảng làm bài.

-đưa 2 bài làm lên BảNG PHễ

-Nhận xét?

-Qua các ví dụ, rút ra nhận xét?

-GV nhận xét.

-Theo dõi, nắm khái niệm giải tam giác vuông.

-Theo dõi đề bài.

-Theo dõi cách làm VD3.

-Ta cần tính cạnh BC, B , C.

-Theo dõi cách tính.

-Một hs tính BC

-Nhận xét.

-Bổ sung.

-Theo dõi đề bài.

-Theo dõi cách làm VD.

-Ta cần tính , cạnh OP, OQ.

 -Một hs nêu cách tính

-Nhận xét.

-Bổ sung.

-1 hs làm ?3.

-nhận xét.

-Bổ sung.

-Theo dõi đề bài.

-1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra phiếu học tập.

-Quan sát bài làm trên bảng và bảng phụ

-Nhận xét.

-Rút ra nhận xét.

-Nhận xét, bổ sung.

 2.áp dụng vào giải tam giác vuông.

VD3. sgk tr 87.

Theo địnhlí Py-ta-go ta có:

 = 9,434.

Mặt khác, .

 C 320. B 580.

?2.

Ta có C 320

nên B 580.

 BC = 9,433 cm.

VD4. sgk tr 87.

Ta có. = 900 – 360 = 540.

OP = PQ.sinQ = 7sin540 5,663.

OQ = PQ.sinP = 7.sin 360 4,114.

?3. sgk tr 87.

Ta có.

OP = PQ.cosP = 7cos360 5,663

OQ = PQ.cosQ = 7.cos540 4,114.

VD5. sgk tr 87.

 Ta có.

 N = 900 – M = 900 – 520 = 390.

 LN = LM.tgM = 2,8.tg510 3,458.

 4,449.

*Nhận xét: sgk tr 88.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 12, Bài 4: Một số hệ thức bề cạnh và góc trong tam giác vuông (tiếp theo) - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 6
Tieỏt 12
Ngaứy soaùn : 18/ 09/ 2009-09-27 Ngaứy daùy : ..
Bài 4 : MOÄT SOÁ HEÄ THệÙC VEÀ CAẽNH VAỉ GOÙC TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG
(tiếp theo).
I. Mục tiêu
Hiểu được thuật ngữ giải tam giác vuông là gì.
Vận dụng được các hệ thức đã học trong việc giải tam giác vuông.
Thấy được việc ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế.
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Thước thẳng, ê-ke,thước đo độ,bảng phụ, bảng số, mtđt.
	Học sinh: Thước thẳng, ê-ke,thước đo độ, bảng số, mtđt.
III. Các hoạt động dạy học trên lớp 
	1. ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút)	
a) Cho ABC có éA = 900, AB = c, AC = b, BC =a. Hãy viết các tỉ số lượng giác của éB và éC.
b) Cho AC = 86 cm, éC= 340. Tính AB?
3. Dạy học bài mới: (24 phút)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
-Trong tam giác vuông,nếu cho biết trước hai cạnh hoặc một cạnh và một góc thì ta sẽ tính được tất cả các cạnh và góc còn lại của nó. Bài toán đặt ra như thế gọi là bài toán “Giải tam giác vuông”.
-Đưa đề bài và hình vẽ lên BảNG PHễ
-Hướng dẫn hs làm VD3.
-Để giải tam giác vuông ABC, ta cần tính cạnh, góc nào?
-HD hs tính từng yếu tố.
-Gọi một hs tính BC 
( không sử dụng ĐL py-ta-go) 
-Đưa đề bài và hình vẽ lên BảNG PHễ
-Hướng dẫn hs làm VD4.
-Để giải tam giác vuông OPQ, ta cần tính cạnh, góc nào?
-Nêu cách tính?
-Nhận xét?
-Gọi 1 hd làm ?3.
-Nhận xét?
-GV nhận xét.
-Đưa đề bài và hình vẽ lên BảNG PHễ
-Gọi một hs lên bảng làm bài.
-đưa 2 bài làm lên BảNG PHễ
-Nhận xét?
-Qua các ví dụ, rút ra nhận xét?
-GV nhận xét.
-Theo dõi, nắm khái niệm giải tam giác vuông.
-Theo dõi đề bài.
-Theo dõi cách làm VD3.
-Ta cần tính cạnh BC, éB , éC. 
-Theo dõi cách tính.
-Một hs tính BC
-Nhận xét.
-Bổ sung.
-Theo dõi đề bài.
-Theo dõi cách làm VD.
-Ta cần tính , cạnh OP, OQ.
 -Một hs nêu cách tính
-Nhận xét.
-Bổ sung.
-1 hs làm ?3.
-nhận xét.
-Bổ sung.
-Theo dõi đề bài.
-1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra phiếu học tập.
-Quan sát bài làm trên bảng và bảng phụ
-Nhận xét.
-Rút ra nhận xét.
-Nhận xét, bổ sung.
2.áp dụng vào giải tam giác vuông. 
VD3. sgk tr 87. 
Theo địnhlí Py-ta-go ta có:
 = 9,434.
Mặt khác, .
 éC 320. éB 580. 
?2.
Ta có éC 320 
nên éB 580.
 BC = 9,433 cm.
VD4. sgk tr 87.
Ta có. = 900 – 360 = 540.
OP = PQ.sinQ = 7sin540 5,663.
OQ = PQ.sinP = 7.sin 360 4,114.
?3. sgk tr 87.
Ta có.
OP = PQ.cosP = 7cos360 5,663
OQ = PQ.cosQ = 7.cos540 4,114.
VD5. sgk tr 87.
 Ta có.
 éN = 900 – éM = 900 – 520 = 390.
 LN = LM.tgM = 2,8.tg510 3,458. 
 4,449.
*Nhận xét: sgk tr 88.
4. Củng cố:( 12 phút)
	Cho hs hoạt động theo nhóm bài 27 tr 88 sgk, mỗi tổ làm 1 câu.
	Cụ thể: 
	-Vẽ hình, điền các yếu tố đã biết vào hình.
	-Tính cụ thể.
5.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)
-Xem lại các VD và BT.
-Làm các bài 27, 28 tr 88, 89 sgk, bài 55,56 57,58 tr 97 sbt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 12.doc