Giáo án Đại số 6 - Tiết 52: Luyện tập

Giáo án Đại số 6 - Tiết 52: Luyện tập

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố lại quy tắc dấu ngoặc, cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu.

 - Hiểu quy tắc dấu ngoặc để tính nhanh các tổng.

 2. Kỹ năng:

 - Vận dụng quy tắc dấu ngoặc một cách thành thạo.

 - Làm được các bài tập đơn giản.

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làmg bài tập

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ

 - HS: Học thuộc quy tắc và làm bài tập

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 660Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 52: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 52. Luyện tập
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố lại quy tắc dấu ngoặc, cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu.
	- Hiểu quy tắc dấu ngoặc để tính nhanh các tổng.
	2. Kỹ năng:
	- Vận dụng quy tắc dấu ngoặc một cách thành thạo.
	- Làm được các bài tập đơn giản.
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làmg bài tập
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ
	- HS: Học thuộc quy tắc và làm bài tập
	III/ Các hạot động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
? Phát biểu quy tắc dấu ngoặc
áp dụng: 17 – (5 + 17)
HĐ2. Luyện tập
? Để thực hiện phép tính trên làm thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- GV nhận xét và chốt lại 
- Yêu cầu HS làm bài 58
? Rút gọn biểu thức em làm thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 60
? Bỏ dấu ngoặc trước có dấu cộng ta làm thế nào
? Bỏ dấu ngoặc trước có dấu (-) ta làm thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại bái tập
áp dụng tổng đại số để thực hiện
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
- HS làm bài 58
áp dụng tổng đại số và sử dụng quy tắc dấu ngoặc
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
- HS làm bài 60
Bỏ dấu ngoặc trước có dấu cộng ta giữa dấu của các hạng tử trong ngoặc
Bỏ dấu ngoặc trước có dấu trừ ta đổi dấu của các hạng tử trong ngoặc
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe.
Bài 57/ 85. Tính tổng
c) (- 4)+(- 440)+(- 6)+440
= - 4 – 400 – 6 + 440
= (440 – 440) – (4 + 6) 
= 0 – 10 = -10
d) (- 5) + (-10) +16 + 9-1)
= -5 – 10 + 16 – 1
= (16 – 10) – (5 + 1)
= 6 – 6 = 10
Bài 58/ 85. Rút gọn biểu thức
a) x + 22 + (-14) + 52
= x + (22 – 14 + 52)
= x + 60
b) (-90) - (p + 10) + 100
= (-90) – p – 10 + 100
= -p + (-90 – 10 + 100)
= -p +0 = -p
Bài 60/ 85. Bỏ ngoặc rồi tính
a) (27 + 65) +(346-27-65)
= 27 + 65 + 346 – 27 – 65
= (27-27) + (65-65) + 346
= 0 + 0 + 346
= 346
b) (42-69+17) - (42+17)
= 42 – 69 + 17 – 42 -17
= (42 – 42)+(17 – 17) – 69
= 0 + 0 – 69
= -69
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Xem lại các bài tập đã chữa
	- Ôn lại các kiến thức chương I, các kiến thức trong chương II vừa học chuẩn bị giờ sau ôn tập học kì I

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 52.doc