Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán Lớp 6 - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Đông Hoàng

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán Lớp 6 - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Đông Hoàng

Bài 1: (5 điểm)Tính hợp lý:

 a) b) 1,1- 2,2+ 3,3 - 4,4+ 5,5 - 6,6 + 7,7- 8,8

 c) d)

Bài 2: (4 điểm) Tìm x biết:

 a) b)

 c) + +=

Bài 3:(3 điểm) Tìm các chữ số x, y để số

a) Chia hết cho cả 2; 5 và 9

b) Chia hết cho 110

Bài 4:(2,5 điểm)

 Cuối học kì I số học sinh tiên tiến của lớp 6A bằng 10% số học sinh còn lại.

 Nếu số học sinh tiên tiến tăng thêm 3 bạn thì số học sinh tiên tiến bằng số học sinh còn lại (số học sinh cả lớp không thay đổi). Tính số học sinh lớp 6A?

Bài 5:(4 điểm) Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox sao cho: ; .

 a)Tính số đo của ?

b)Vẽ tia phân giác Ot của . Chứng tỏ rằng: Oy là tia phân giác của ?

c) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz (không chứa tia Oy) vẽ tia Om sao cho . Lấy điểm A trên tia Om, điểm B trên tia Oy. Chứng tỏ rằng 3 điểm A; O; B thẳng hàng

Bài 6:(1,5 điểm) So sánh hai số A và B biết:

 A = B =

 

doc 4 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 539Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán Lớp 6 - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Đông Hoàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHòng gd&Đt đông sơn
Trường thcs đông hoàng
Đề thi học sinh giỏi cấp trường
Năm học: 2009-2010
Môn thi: Toán 6
(Thời gian làm bài: 120 phút)
Đề Bài
Bài 1: (5 điểm)Tính hợp lý: 
 a) b) 1,1- 2,2+ 3,3 - 4,4+ 5,5 - 6,6 + 7,7- 8,8
 c) d)
Bài 2: (4 điểm) Tìm x biết: 
 a) b) 
 c) + += 
Bài 3:(3 điểm) Tìm các chữ số x, y để số 
Chia hết cho cả 2; 5 và 9
Chia hết cho 110
Bài 4:(2,5 điểm)
 Cuối học kì I số học sinh tiên tiến của lớp 6A bằng 10% số học sinh còn lại.
 Nếu số học sinh tiên tiến tăng thêm 3 bạn thì số học sinh tiên tiến bằng số học sinh còn lại (số học sinh cả lớp không thay đổi). Tính số học sinh lớp 6A?
Bài 5:(4 điểm) Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox sao cho: ; .
 a)Tính số đo của ?
b)Vẽ tia phân giác Ot của . Chứng tỏ rằng: Oy là tia phân giác của ? 
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz (không chứa tia Oy) vẽ tia Om sao cho . Lấy điểm A trên tia Om, điểm B trên tia Oy. Chứng tỏ rằng 3 điểm A; O; B thẳng hàng
Bài 6:(1,5 điểm) So sánh hai số A và B biết:
 A = B = 
Hết
 Đáp áN và biểu chấm thi học sinh giỏi cấp trường
 Năm học 2009- 2010
Môn: Toán- Lớp:6
 (Thời gian làm bài: 120phút)
Bài 1:(5 điểm)Tính hợp lý: 
 a)( 1,5đ) 
 ( Mỗi ý cho 0,5 đ) 
 b)( 1,5đ) 1,1- 2,2+ 3,3 - 4,4+ 5,5 - 6,6 + 7,7- 8,8 =( 1,1-2,2) + (3,3-4,4)+
( 5,5- 6,6) + (7,7- 8,8) = (-1,1) .4= - 4,4( Mỗi ý cho 0,5 đ)
 c) (1đ) 
 d)( 1đ)= == =
Bài 2: (4 điểm)Tìm x biết: 
 a)( 1,5đ) 
( Mỗi ý 0,5đ ) 
 b) ( 1,5đ) 
( Mỗi ý 0,5đ ) 
c)( 1đ)+ +=+ + (+1)+(+1)+(=
++---= 0
(x + 2010)(= 0x+ 2010 =0 x= -2010
 ( Mỗi ý 0,25đ)
Bài 3:(3 điểm)
a)( 1,5đ ) Ta có: y = 0
 Khi y= 0 ta được số : 9(4+ x+ 9+ 0) 9 ( 4+x ) 9 x =5
 Vậy x=5 và y= 0
 ( Mỗi ý 0,5đ)
 b) (1,5đ)110 ( Mỗi ý 0,5đ)
Bài 4:(2,5 điểm)
 Vì số học sinh tiên tiến HKI của lớp 6A bằng 10% = số học sinh còn lại nên
số học sinh tiên tiến HKI của lớp 6A so với số HS cả lớp bằng:= (Số HS cả lớp) ( 05 đ)
 Nếu tăng thêm 3 HS tiên tiến nữa thì số học sinh tiên tiến HKI của lớp 6A so với số HS cả lớp bằng:=(Số HS cả lớp) (0.5đ)
Do đó -= ( số HS lớp 6A ) là 3em ( 0,75). 
Vậy số HS lớp 6A là: 3: = 33( HS) ( 0,75đ)
 Bài 5:(4 điểm) 
a) ( 1,5đ)Vì 2 tia Oy, Oz cùng 
nằm trên một nửa mặt 
phẳng bờ chứa tiaOx 
mà: 
 ( 0,5đ)
 Tia Oy nằm
 giữa 2 tia Ox; Oz ( 0,5đ)
( 0,5đ)
 b) ( 1,5đ) Vì tia phân Ot là tia phân 
 giác của nên: 
== = 500 = (1) ( 0,5đ)
Lại có 2 tia Ot; Ox cùng nằm trên một
 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz mà
< Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox;
Oz 
 (2)( 0,5đ)
Từ (1) và (2) Oy là tia phân giác của ( 0,5đ)
c) ( 1đ) Ta có Om, Oy nằm trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia Oz mà + 1000 = 1800 ( 0,5đ)
 Om và Oy là hai tia đối nhau ( 0,25đ)
mà điểm A trên tia Om, điểm B trên tia Oy 3 điểm A; O; B thẳng hàng
( 0,25đ)
Bài 6:(1,5 điểm) Ta có:
 2009. A = = ( 0,5đ)
 2009. B = = ( 0,25đ)
 Mà 2009 2010 
 > > ( 0,5đ)
 2009A > 2009B A > B ( 0,25đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HSG(1).doc