Đề kiển tra Hình học Lớp 6 - Tuần 27, Tiết 22 - Học kỳ II - Trường THCS Vũ Xá

Đề kiển tra Hình học Lớp 6 - Tuần 27, Tiết 22 - Học kỳ II - Trường THCS Vũ Xá

I/ Tr¾c nghiƯm (3®)

Câu 1(1®): Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của góc kia

là:

 A/ 1000; B/ 1100; C/ 1200; D/ 1300

Câu 2(1®): Hai góc bù nhau có tổng bằng :

 A) 900 B) 1800 C) 1000 D) Là một đáp số khác

Câu 3(1®) : Cho tia Ox là tia phân giác của góc yOz, biết góc xOy = 560, thì số

®o góc yOz bằng :

 A) 280 B) 1240 C) 340 D) 1120

II/ T lun (7®)

Bµi 1(®): Cho AOB = 900. V tia ph©n gi¸c OK cđa AOB, tÝnh s ®o cđa AOK.

 

doc 10 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 18/02/2021 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiển tra Hình học Lớp 6 - Tuần 27, Tiết 22 - Học kỳ II - Trường THCS Vũ Xá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T Lơc Nam
Tr­êng THCS Vị X¸
Häc kú:II
®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:01
I/ Tr¾c nghiƯm (3®)
C©u 1(0,5®): Hai gãc phơ nhau lµ hai gãc cã tỉng sè ®o b»ng:
A. 1800 B.900 C. 450 D. 3600
C©u 2(0,5®): Hai gãc võa kỊ nhau, võa bï nhau lµ hai gãc:
A. KỊ bï B. Bï nhau C. Phơ nhau D. KỊ nhau
C©u 3(0,5®): Mçi gãc (kh«ng ph¶i gãc bĐt) cã mÊy tia ph©n gi¸c?
A. 3 B.2 C. 1 D. 0
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1(4®): VÏ gãc xOy b»ng 1200. VÏ tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy
®ã. 
TÝnh gãc xOz vµ yOz?
Bµi 2(3®): ThÕ nµo lµ hai gãc kỊ bï, phơ nhau, bï nhau?
®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:01
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
C©u 1:B
C©u 2: A
C©u3: C
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bµi 1(4®): VÏ ®­ỵc gãc xOy b»ng 1200. (2®)
 VÏ tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy
®ã. (1®)
TÝnh gãc xOz vµ yOz = 600 (1®)
Bµi 2(3®): ThÕ nµo lµ hai gãc kỊ bï, phơ nhau, bï nhau?
Hai gãc võa kỊ nhau, võa bï nhau gäi lµ hai gãc kỊ bï
Hai gãc phơ nhau lµ hai gãc cã tỉng sè ®o b»ng 900
Hai gãc bï nhau lµ hai gãc cã tỉng sè ®o b»ng 1800.
Phßng GD&§T Lơc Nam
Tr­êng THCS Vị X¸
Häc kú:II
®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:02
I/ Tr¾c nghiƯm (3®)
Câu 1(1®): Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của góc kia
là:
 A/ 1000;	 B/ 1100;	 C/ 1200;	 D/ 1300
Câu 2(1®): Hai góc bù nhau có tổng bằng :
 A) 900 B) 1800	 C) 1000	D) Là một đáp số khác
Câu 3(1®) : Cho tia Ox là tia phân giác của góc yOz, biết góc xOy = 560, thì số
®o góc yOz bằng : 
 A) 280	B) 1240	C) 340 	D) 1120
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1(®): Cho AOB = 900. VÏ tia ph©n gi¸c OK cđa AOB, tÝnh sè ®o cđa AOK.
§¸p ¸n ®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:02
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
C©u 1:C
C©u 2: B
C©u3: D
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: Cho AOB = 900. VÏ tia ph©n gi¸c OK cđa AOB, tÝnh sè ®o cđa AOK.
VÏ h×nh ®ĩng (3®)
TÝnh ®­ỵc gãc AOK = 450 (4®)
Phßng GD&§T Lơc Nam
Tr­êng THCS Kiªn Vị X¸
Häc kú:II
®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:03
I/ Tr¾c nghiƯm (3®)
C©u 1:Cho xOy = 200; xOz = 700. kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®ĩng?
Hai góc xOy và góc xOz là hai góc kề nhau 
Hai góc xOy và góc xOz là hai góc phụ nhau
Hai góc xOy và góc xOz là hai góc kề và phụ nhau
Các câu A; B; C đều sai.
C©u 2: Hai góc kề phụ nhau, số đo của một góc là 700, góc kia có số đo là
bao nhiêu?
 A) 200 	 B) 1300 	 C) 1100 D) 300 
C©u 3:Cho tia Ot; Ox nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy 
và góc yOx = 800, yOt = 500 thì số đo góc xOt là:	
	A) 400	B) 1300	 C) 500	 D) 300
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: Cho xOy = 1200 tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy.
TÝnh sè ®o cđa xOz?
§¸p ¸n ®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:03
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
C©u 1:B
C©u 2:A
C©u3:D
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: Cho xOy = 1200 tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy.
TÝnh sè ®o cđa xOz?
VÏ h×nh ®ĩng (3®)
TÝnh ®­ỵc gãc xOz = 600 (4®)
Phßng GD&§T Lơc Nam
Tr­êng THCS Vị X¸
Häc kú:II
®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:04
I/ Tr¾c nghiƯm (3®)
C©u 1(0,5®): Hai gãc phơ nhau lµ hai gãc cã tỉng sè ®o b»ng:
A. 1800 B.900 C. 450 D. 3600
C©u 2(0,5®): Hai gãc võa kỊ nhau, võa bï nhau lµ hai gãc:
A. KỊ bï B. Bï nhau C. Phơ nhau D. KỊ nhau
C©u 3(0,5®): Mçi gãc (kh«ng ph¶i gãc bĐt) cã mÊy ph©n gi¸c?
A. 3 B.2 C. 1 D. 0
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: VÏ gãc xOy b»ng 1200. VÏ tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy ®ã. TÝnh
gãc xOz vµ yOz?
§¸p ¸n ®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:04
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
C©u 1:B
C©u 2:A
C©u3:C
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: Cho xOy = 1200 tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc xOy.
TÝnh sè ®o cđa xOz?
VÏ h×nh ®ĩng (3®)
TÝnh ®­ỵc gãc xOz = gãc yOz = 600 (4®)
Phßng GD&§T Lơc Nam
Tr­êng THCS Kiªn Vị X¸
Häc kú:II
®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:05
I/ Tr¾c nghiƯm (3®)
C©u 1(1®): Hai gãc võa kỊ nhau, võa bï nhau lµ hai gãc:
A. KỊ bï B. Bï nhau C. Phơ nhau D. KỊ nhau
C©u 2(1®): Mçi gãc (kh«ng ph¶i gãc bĐt) cã mÊy ph©n gi¸c?
A. 3 B.2 C. 1 D. 0
Câu 3(1®): Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của
góc kia là:
 A/ 1000;	 B/ 1100;	 C/ 1200;	 D/ 1300
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: Cho AOB = 900. VÏ tia ph©n gi¸c OK cđa AOB, tÝnh sè ®o cđa AOK.
§¸p ¸n ®Ị kiĨm tra
M«n:To¸n 6
Thêi gian lµm bµi : 15phĩt
Thêi ®iĨm kiĨm tra:TiÕt:22, TuÇn :27
M· ®Ị:05
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
C©u 1:A
C©u 2:C
C©u3:C
II/ Tù luËn (7®)
Bµi 1: Cho AOB = 900. VÏ tia ph©n gi¸c OK cđa AOB, tÝnh sè ®o cđa AOK.
VÏ h×nh ®ĩng (3®)
TÝnh ®­ỵc gãc AOK = 450 (4®)

Tài liệu đính kèm:

  • doc15'Hinh6.doc