Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 ®)

 Hy khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B, C, D ®ng tr­íc c©u tr¶ li ®ĩng trong c¸c c©u sau:

1) Kết quả của phép tính là :

A. B. C. D.

2) Kết quả của phép tính 7,284 – 5,596 la :

A. 1,68 B. 1,688 C. 1,88 D. 1,888

3) Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh

cả lớp?

A. 150 % B. 60% C. 30% D. 40%

4) Chuyển hỗn số thành phân số là :

A. B. C. D.

5) Diện tích hình chữ nhật có độ dài hai cạnh lần lượt là 12cm và 8cm bằng:

A. 20 B. 100 C. 96 D. 98

6) Tập hợp A= { 8;9;10;.;100 } có:

A. 90 phần tử B. 91 phân tử C. 92 phân tử D. 93 phân tử

7) Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là:

A. 19 B. 95 C. 100 D. 500

8) 805 m2 = . ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5 B. 8,05 C. 0,805 D.0,0805

 Cho hai tập hợp A= { 0; 1; 2; 3; 4 } và B= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Điền kí hiệu hoặc = vào ô vuông cho đúng:

 a) 4 B ; b) 5 A ; c) { 0; 1; 2; 3; 4 } A ; d) A B

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 đ)

 Bi 1: (1,5 đ )

 Thực hiện php tính( bằng cch nhanh nhất nếu cĩ thể):

a) 32 .47 + 32 .53

b)

c) 8,16: (1,32 +3,48) – 0,345 :2

Bi 2: (1,0 đ )

a) Viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6 bằng hai cách

b) Tính số phần tử của tập hợp sau :

B= {6;8;10;.;100}

Bi 3: (1,5 đ )

 Tìm x, biết:

a) x: =

b) 6,2 . x = 43,18 + 18,82

Bi 4: (3.0 đ )

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, với vận tốc của dòng nước là 1,6

km/giờ

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lo-mét?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như đi xuôi dòng trong 3,5giờ?

 

doc 4 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Nguyễn Thái Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Thái Bình 
Lớp: 6
Họ và tên:..
 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2010-2011
 Mơn: Tốn 6
 Điểm Lời phê của giáo viên
 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) 
 	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 ®)
 Hãy khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B, C, D ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng trong c¸c c©u sau: 
1) Kết quả của phép tính là :
A. 	B.	C.	D.
2) Kết quả của phép tính 7,284 – 5,596 laØ :
A. 1,68	B. 1,688	C. 1,88	D. 1,888
3) Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh 
cả lớp?
A. 150 %	B. 60%	C. 30%	D. 40%
4) Chuyển hỗn số thành phân số là :
A.	B.	C.	D. 
5) Diện tích hình chữ nhật có độ dài hai cạnh lần lượt là 12cm và 8cm bằng:
A. 20	 	B. 100	C. 96	D. 98
6) Tập hợp A= { 8;9;10;...;100 } có:
A. 90 phần tử	 	B. 91 phân tử	C. 92 phân tử	D. 93 phân tử
7) Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là:
A. 19	 	B. 95	C. 100	D. 500
8) 805 m2 = ... ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 80,5	B. 8,05	C. 0,805	D.0,0805
 Cho hai tập hợp A= { 0; 1; 2; 3; 4 } và B= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Điền kí hiệu hoặc = vào ô vuông cho đúng:
 a) 4 B ;	 b) 5	 A ; 	c) { 0; 1; 2; 3; 4 } A ; d) A B
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 đ)
 Bài 1: (1,5 đ )
	Thực hiện phép tính( bằng cách nhanh nhất nếu cĩ thể):
32 .47 + 32 .53
b) 
c) 8,16: (1,32 +3,48) – 0,345 :2
Bài 2: (1,0 đ )
Viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6 bằng hai cách
Tính số phần tử của tập hợp sau :
B= {6;8;10;....;100}
Bài 3: (1,5 đ )
 	Tìm x, biết:
x: = 
6,2 . x = 43,18 + 18,82
Bài 4: (3.0 đ )
Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/giờ khi nước lặng, với vận tốc của dòng nước là 1,6 
km/giờ
Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lo-mét?
Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như đi xuôi dòng trong 3,5giờ?
Bài làm 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Lưu ý: Học sinh trình bày lời giải phần tự luận vào giấy kiểm tra.
 PhÇn I : Tr¾c nghiƯm kh¸ch quan: (3.0 ®)
	Mỗi ý đúng được 0,25 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Tổng
Đáp án
C
B
D
B
C
D
C
D
2,0 đ
=
Cho hai tập hợp A= { 0; 1; 2; 3; 4 } và B= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Điền kí hiệu hoặc = vào ô vuông cho đúng:
a) 4 B;	b) 5 	 A; 	c) { 0; 1; 2; 3; 4 } A; d) A B
Phần II. Tự luận (7,0 đ)
 Câu 1: (1,5 đ )
	Thực hiện phép tính( bằng cách nhanh nhất nếu cĩ thể):
a) 32 .47 + 32 .53 = 32.( 47 + 53 ) 	0,25 đ
 = 32.100 = 3200	0,25 đ
b) = 	0,25 đ
 = 	0,25 đ
=	0,25 đ
8,16: (1,32 +3,48) – 0,345 :2
= 8,16: 4,8- 0,1725	0,25 đ
= 1,7 – 0,1727 
= 1,5275	0,25 đ
Câu 2: (1,0 đ )
a) Viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6 bằng hai cách:
Cách 1 : A= { 0; 1; 2; 3; 4;5 }	0,25 đ
Cách 2 : A= { x N x < 6}	0,25 đ
b) Tìm số phần tử của tập hợp sau :
B= {6;8;10;....;100}
	Tập hợp B có :( 100 - 6) : 2 + 1 = 48 phần tử 	0, 5 đ
Câu 3: (1,5 đ )
 	Tìm x, biết:
x: = 
x = . 	0,25 đ
x =	0,25 đ
x = 	0,25 đ
6,2 . x = 43,18 + 18,82 
 6,2 . x = 62	0,25 đ
 x = 62:6,2	0,25 đ
	 x = 10 	0,25 đ
Câu 4: (3.0 đ )
	Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng trong một giờ là :
	7,2 + 1,6 = 8,8 ( km/giờ ) 	0, 5 đ 
	Trong 3,5 giờ tuyền đi được : 
8,8 . 3,5 = 30,8 ( ki-lo-mét )	1,0 đ
	b) Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng trong một giờ là :
	7,2 - 1,6 = 5,6 ( km/giờ )	 0, 5 đ 
Thời gian để thuyền đi ngược dòng bằng quãng đường như đi xuôi dòng trong 3,5giờ: 
30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) 	1,0 đ
Đáp số :
30,8 ki-lo-mét 
5,5 giờ.

Tài liệu đính kèm:

  • docKTKS TOAN 6_10-11.doc