Đề kiểm tra 1 tiết Số học Lớp 6 - Tiết 40 - Trường THCS Châu Văn Biếc

Đề kiểm tra 1 tiết Số học Lớp 6 - Tiết 40 - Trường THCS Châu Văn Biếc

I\ Trắc nghiệm: (3 điểm)

1\ Kết quả của phép tính 23.32 là:

 a\ 25 b\ 55 c\ 65 d\ 72

2\ Cho các số : 218;423;515;540 số chia hết cho cả 2,3,5,9 là:

 a\ 218 b\ 423 c\ 515 d\ 540

3\ Khẳng định sau đúng hay sai:

“Số nguyên tố là số tự nhiên có hai ước 1 và chính nó; hợp số là số tự nhiên có nhiều hơn hai ước”

 a\ Đúng b\ Sai

4\ Cho m=13.15.17+19.31.37

 a\ m là số nguyên tố b\ m là hợp số

5\ Số 60 có dạng phân tích ra thừa số nguyên tố là:

 a\ 60=4.15 b\ 22.15 c\ 4.3.5 d\ 22.3.5

6\ Bạn Nam đã làm: BCNN(65;1) =1; ƯCNN(65;1) =65 theo em bạn Nam làm đúng hay sai?

 a\ Sai b\ Đúng

II\ Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: Thực hiện phép tính (1,5 đ)

 a\ 22.3 +32.2-52

 b\ 172.39 – 172. 61

Câu 2: Tìm x biết (2,5đ)

 a\ (x-5).73=75

 b\

Câu 3: Tìm số học sinh của một lớp biết rằng khi chơi trò chơi cô giáo chia lớp thành 21 nhóm thì vừa đủ. Khi chơi trò khác cô chia lớp thành 14 nhóm cũng vừa đủ ( số học sinh ở mỗi nhóm bằng nhau). Số học sinh không đến 50 người. (2 đ)

Câu 4: Tìm số tự nhiên n có bốn chữ số biết n chia hết cho cả 2,3,5,9 (1 đ)

 

doc 1 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 27/02/2021 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Số học Lớp 6 - Tiết 40 - Trường THCS Châu Văn Biếc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Châu Văn Biếc	Đề Kiểm Tra 1 Tiết
	Môn: Số học
	Thời gian: 45’
I\ Trắc nghiệm: (3 điểm)
1\ Kết quả của phép tính 23.32 là:
	a\ 25	b\ 55	c\ 65	d\ 72
2\ Cho các số : 218;423;515;540 số chia hết cho cả 2,3,5,9 là:
	a\ 218	b\ 423	c\ 515	d\ 540
3\ Khẳng định sau đúng hay sai: 
“Số nguyên tố là số tự nhiên có hai ước 1 và chính nó; hợp số là số tự nhiên có nhiều hơn hai ước”
	a\ Đúng	b\ Sai
4\ Cho m=13.15.17+19.31.37 
	a\ m là số nguyên tố	b\ m là hợp số 
5\ Số 60 có dạng phân tích ra thừa số nguyên tố là:
	a\ 60=4.15	b\ 22.15	c\ 4.3.5	d\ 22.3.5
6\ Bạn Nam đã làm: BCNN(65;1) =1; ƯCNN(65;1) =65 theo em bạn Nam làm đúng hay sai?
	a\ Sai	b\ Đúng
II\ Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính (1,5 đ)
	a\ 22.3 +32.2-52
	b\ 172.39 – 172. 61
Câu 2: Tìm x biết (2,5đ)
	a\ (x-5).73=75
	b\ 
Câu 3: Tìm số học sinh của một lớp biết rằng khi chơi trò chơi cô giáo chia lớp thành 21 nhóm thì vừa đủ. Khi chơi trò khác cô chia lớp thành 14 nhóm cũng vừa đủ ( số học sinh ở mỗi nhóm bằng nhau). Số học sinh không đến 50 người. (2 đ)
Câu 4: Tìm số tự nhiên n có bốn chữ số biết n chia hết cho cả 2,3,5,9 (1 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 40.doc