Bài kiểm tra Toán Lớp 6 - Phần Số học

Bài kiểm tra Toán Lớp 6 - Phần Số học

Đề bài:

Câu 1( 3đ)_: Tính nhanh (nếu có thể)

a)24+25+26+27+28+29+30+31

b) 2+4+6+8+10+ . +100

c)23 .53 +46 .23+ 23

d)13.75+13.25 -100

e)(125 .37.32) : 4

g)15.33-15 +68.15

Câu2( 3đ): Tính giá trị của các biểu thức sau :

A =3 .3 +2 . 2

B =3 .4 -2 .3

C= 2. 5 – 36 :3

D=3. 19 - 3. 12

E =50 -

F= 585-

 Câu 3( 4đ): Tìm số tự nhiên x , biết:

a)(x-78) .26 =0

b)39 .( x- 5 ) =39

c) (x- 14) :2 = 3

d) (30-x) .4 =92

e) (x-32 ) :16 =48

g) 814 –( x-305 ) =712

h)15x- ( 58- 4 )= 2. 3

i) x = 2 : 2+ 3 . 3

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 521Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra Toán Lớp 6 - Phần Số học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ, tờn: ................................................... BÀI KIỂM TRA SỐ 1
 Mụn :Toỏn số
 Thời gian :60
Điểm
Lời nhận xột của cụ giỏo
Đề bài: 
Cõu 1(1d): Viết tập hợp D cỏc số tự nhiờn tận cựng bằng 0 , lớn hơn 10 nhưng khụng vượt quỏ 50 bằng hai cỏch
Cõu 2(1d) :Viết tập hợp sau bằng cỏch liệt kờ cỏc phần tử, sau đú điền kớ hiệu thớch hợp vào ụ vuụng : N =
	0	N	7	N
Cõu 3(1,5): Tỡm số tự nhiờn x ,biết :
a) x N và x < 5	b ) 4< x 6
c) x là số lẻ sao cho 15 x <21	
Cõu 4(2d): Tớnh:
1 + 7 + 8 + 15 + 23 + . . . + 160
Tổng cỏc số tự nhiờn lẻ từ 1 đờn 777
1+4+7+10+ ... +127
1+2 +3 +... +150
 Cõu 5(2d):Tớnh nhanh: 
199+36+201+184+37
26 .72+ 84.74 + 12 .26 
2.53.12 + 4.6.47- 3.8.20
43.27 + 93.43 + 57.61 + 59.57
Cõu 6(1,5) : Tỡm x, biết:
36. ( x-15) = 0
(22-x ) (x-13) = 0
164- 2x =134
Cõu 7(1d) : Cú bao nhiờu số tự nhiờn nhỏ hơn n (nN)
Giải:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Họ, tờn: ................................................... BÀI KIỂM TRA SỐ 2
 Mụn :Toỏn số
 Thời gian :
Điểm
Lời nhận xột của cụ giỏo
Đề bài:
Câu 1( 3đ)_: Tính nhanh (nếu có thể)
a)24+25+26+27+28+29+30+31
b) 2+4+6+8+10+ ... +100
c)23 .53 +46 .23+ 23
d)13.75+13.25 -100
e)(125 .37.32) : 4
g)15.33-15 +68.15
Câu2( 3đ): Tính giá trị của các biểu thức sau :
A =3 .3 +2 . 2
B =3 .4 -2 .3
C= 2. 5 – 36 :3
D=3. 19 - 3. 12
E =50 - 
F= 585- 
 Câu 3( 4đ): Tìm số tự nhiên x , biết:
a)(x-78) .26 =0
b)39 .( x- 5 ) =39
c) (x- 14) :2 = 3
d) (30-x) .4 =92
e) (x-32 ) :16 =48
g) 814 –( x-305 ) =712
h)15x- ( 58- 4 )= 2. 3
i) x = 2 : 2+ 3 . 3 
Giải:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ, tờn: ................................................... BÀI KIỂM TRA SỐ 3
 Mụn :Toỏn 
 Thời gian :
Điểm
Lời nhận xột của cụ giỏo
Đề :
Bài 1: 
Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
a) (315.4 + 5.315): 316
b) 17.85 + 15.17 – 120
c) 3. 52 - 16 : 22
d) (39 . 42 - 37. 42) : 42
e) 
g) 4.52 – 3.23;
h) 28.76 + 13.28 + 9.28;
i) 1024 : ( 17.25 + 15.25) 
k) 3.52 – 16:22;
l) 
Bài 2: Tìm xN, biết:
a) 5x+1 = 125;
b) 5 2x-3 – 2.52 = 52.3;
c) 2x = 16
d) x50 = x.
e) (9x + 2). 3 = 60;
g) 71 + (26 – 3x): 5 = 75;
h) 2x = 32;
i) (x- 6)2 = 9
k) 5( x- 3) = 15;
l) 10 + 2.x = 45 : 43;
Giải:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan 6(21).doc