Kế hoạch chuyên môn - Năm học 2011-2012 - Trường THPT Chu Văn Thịnh

Kế hoạch chuyên môn - Năm học 2011-2012 - Trường THPT Chu Văn Thịnh

IV/. Nội dung, biện pháp quản lý, chỉ đạo và triển khai kế hoạch chuyên môn của nhà trường.

1. Nội dung quản lý.

a/. Về chương trình.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, hoàn thành và kết thúc

 chương trình đúng quy định:

Khối 12 hoàn thành chương trình ngày 05/5/2012.

Khối 10 & 11 hoàn thành chương trình ngày 12/5/2012.

- Học đủ các môn học theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị dạy học, quản lý tốt các tiết học có đồ

 dùng dạy học, lên danh mục các thiết bị để giáo viên lên hệ chuẩn bị cho tiết

 dạy.

- Quản lý tốt thiết bị, thư viện của nhà trường để đáp ứng nhu cầu học tập, đọc

 thêm của GV và học sinh.

- Giáo viên thống nhất biên soạn các tiết dạy tự chọn bám sát phù hợp với đối

 tượng học sinh để giúp các em lấp các kiến thức bị hổng.

- Phát hiện và bồi dưởng các học sinh Khá, Giỏi theo năng lực và sở trường của

 từng em.

 

doc 21 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch chuyên môn - Năm học 2011-2012 - Trường THPT Chu Văn Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT SƠN LA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mai Sơn, ngày tháng năm 2011
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2011 - 2012
Căn cứ công văn số	/SGDĐT-GDTrH ngày	/ /2011 của Sở Giáo dục và đào
tạo Sơn La về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục trung học năm học
2011-2012;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011 - 2012 của trường THPT Chu Văn Thịnh, 
	Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011 - 2012 như sau: 
A. KẾ HOẠCH CHUNG 
I/- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011 
1/- Kết quả TN THPT:
Số HS
Số HS	không 
cuối năm đủ ĐK
xét TN

Số HS
dự xét	TB
TN
SL	%

XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP
KHÁ 	GIỎI	CỘNG K,G 
SL 	% 	SL 	% 	SL 	% 
337	0	337	335	99.4%	46	13.6%	1	0.3%	47	13.9%
2/- Kết quả các mặt giáo dục:
HẠNH KIỂM	HỌC LỰC
Khối lớp	Số HS
Tốt	Khá	TB	Yếu	Giỏi	Khá	TB	Yếu	Kém
Số lượng	185	140	62	12	0	37	253	109	0
Tổng K10	399
%	46.4%35.1%15.5%3.0%	0.0%	9.3%	63.4%	27.3%	0.0%
Số lượng	209	118	25	4	4	65	279	8	0
Tổng K11	356
%	58.7%33.1%	7.0%	1.1%	1.1%	18.3%	78.4%	2.2%	0.0%
Số lượng	227	110	0	0	3	74	236	24	0
Tổng K12	337
%	67.4%32.6%	0.0%	0.0%	0.9%	22.0%	70.0%	7.1%	0.0%
Số lượng	621	368	87	16	7	176	768	141	0
Tổng 3 khối	1092
%	56.9%33.7%	8.0%	1.5%	0.6%	16.1%	70.3%	12.9%	0.0%
3/- Kết quả học sinh giỏi: 
1 
Môn 
Cấp

Sử 
Tổng Nhất 	Nhì 	Ba

Địa 
KK 	Tổng Nhất 	Nhì

Cộng 
Ba 	KK 
Vòng 1	7	7	14
Vòng 2	0	5	1	3	1	5
Quốc gia
4/- Danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm học 2010-2011:
a/- Tập thể:
+ Đơn vị trường:	
+ Các tổ chuyên môn:
- Tổ Lao động Tiến tiến Xuất Sắc:	
- Tổ Lao động Tiến tiến : 
b/- Cá nhân: 
Cấp 
Danh hiệu 
Trường	Tỉnh	TTCP, Bộ GD&ĐT
GVG	3	1
CSTĐ 
Bằng khen 
6/- Những hạn chế cơ bản về giảng dạy, học tập trong năm học 2010-2011: 
2 
7/- Sĩ số HS năm học 2010-2011: 
Khối lớp	Khối 10	Khối 11	Khối 12	Toàn trường
Thời gian	(+)	Dt	Nữ	(+)	Dt	Nữ	(+)	Dt	Nữ	(+)	Dt	Nữ
Số lớp đầu năm
9	8
7	24 
HS đầu năm	436	415	172	386	366	161	351	333	152	1173	1114	485
HS cuối năm	399	379	156	356	335	138	337	321	142	1092	1035	436
HS chuyển đi	0	0	0
HS chuyển đến
1	1	2 
Tăng(+),giảm(-)	-37	-36	-16	-30	-31	-23	-14	-12	-10	-81	-79	-49
II/- TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012:
1/- Biên chế HS/lớp:
Khối 10	Khối 11	Khối 12	Toàn trường
Số lớp	10	9	8	27
Số học sinh	0
Số HS nữ	0
Con liệt sỹ	0
Con thương binh	0
Con dân tộc	0
HS khuyết tật	0
2/- Tình hình đội ngũ: (Tính cả hộ sản, không tính GV chuyên trách TV, TB, TPT đ+
+ Ban giám hiệu: 03 Nam; Nữ 0.
+ Giáo viên:
Môn	Văn	Sử	Địa	GDCD Anh	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Cnghệ	TD-QP	Tin	Tổng
Số GV	10	4	3	3	8	8	3	5	3	3	5	3	58
Thừa,thiếu	2	1	0	1	0.3	-0.3	-1.2	0.8	0.1	0.4	-0.8	-0.3	3
+ CNV: (chỉ tính chuyên trách, không tính GV kiêm nhiệm)
Trong đó
Số CNV
Kế toán	Thủ quỹ	Thư viện	Thiết bị	Bảo vệ	Văn thư	Tạp vụ	Y tế
11	1	1	1	1	3	1	2	1
3/. Biên chế tổ chuyên môn:
Tổ	Số GV	Họ tên tổ trưởng	Số GV/Chuyên môn đào tạo(*)
Toán - Tin	12	Hà Văn Thắng	Toán _ 9; Tin _ 3
Hoá-Sinh-KTNN	9	N guyễn Trung Thành	Hoá _ 4; Sinh _ 3; KTNN _ 1
III/- KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2011-2012: 
3 
1/- Những chỉ tiêu cơ bản: 
Khối 10	Khối 11	Khối 12	Toàn trường
Chỉ tiêu 
SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
Tổng số HS 
Lên lớp thẳng (TN) 
Thi lại 
Rèn luyện hè 
Lưu ban 
Bỏ học 
2/- GVDG và GVG các cấp: 
Đăng ký 
Tổ 
chuyên môn	GVDG trường	CSTĐ cơ sở	GVDG tỉnh	CSTĐ Tỉnh
Toán - Tin 
Hoá-Sinh-KTNN 
Sử-Địa-GDCD 
	Lí-KTCN 
Thể dục 
Văn 
Ngoại Ngữ 
	Tổng: 
3/- Chất lượng các mặt giáo dục: 
Mặt	Xếp	Khối 10	Khối 11	Khối 12	Toàn trường
giáo dục	loại	(+)	%	(+)	%	(+)	%	(+)	%
Tốt
Hạnh 
kiểm
Học lực
Khá 
	TB 
Yếu 
Giỏi 
Khá
TB
4 
Yếu 
Kém 
4/- Thực hiện quy chế chuyên môn: 
- Chuẩn bị bài dạy : (Giáo án, ĐDDH, hướng dẫn HS chuẩn bị, . . . ) 
- Giảng dạy trên lớp : (Thực hiện giờ giấc, chương trình, nội dung, phương pháp, tác phong SP, . . .) 
HS) 
5/- Kế hoạch tổ chức chuyên đề:
Số chuyên đề 
dự kiến thực hiện

Ở môn, khối lớp	Khoảng thời gian thực hiện 
6/- Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH: 
7/- Kế hoạch thanh, kiểm tra GV: 
a/- Dự kiến thanh tra toàn diện: 
5 
Họ, tên GV

Thời gian 
dự kiến TT

Thời gian Họ, tên GV
dự kiến TT 
b/- Dự kiến thanh tra từng mặt (chuyên đề): 
8/- Chỉ tiêu về HSG: 
Môn	Vòng 1	Vòng 2	Q uốc gia	Ghi chú
Văn 
Toán 
Lý 
Hóa 
Sinh 
Sử 
Địa 
Tiếng Anh 
MTBT 
Cộng: 
9/- Kế hoạch dạy và học: 
a/- Kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém:
Môn/khối lớp
Số HS	Số tiết 
yếu, kém 	dạy
Thời gian bắt
Họ tên GV phụ đạo 
	đầu thực hiện 
6 
b/- Kế hoạch bồi dưỡng HSG:
Đội tuyển/khối	Số HS
Số tiết 
	dạy
Thời gian bắt
Họ tên GV bồi dưỡng 
	đầu thực hiện 
c/- Kế hoạch dạy môn tự chọn: 
d/- Kế hoạch dạy tin học, dạy nghề: 
e/- Kế hoạch tổ chức hoạt động GDNGLL: 
IV/. Nội dung, biện pháp quản lý, chỉ đạo và triển khai kế hoạch chuyên môn của nhà trường. 
1. Nội dung quản lý. 
a/. Về chương trình. 
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, hoàn thành và kết thúc 
	chương trình đúng quy định: 
Khối 12 hoàn thành chương trình ngày 05/5/2012. 
Khối 10 & 11 hoàn thành chương trình ngày 12/5/2012. 
- Học đủ các môn học theo quy định. 
- Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị dạy học, quản lý tốt các tiết học có đồ 
	dùng dạy học, lên danh mục các thiết bị để giáo viên lên hệ chuẩn bị cho tiết 
	dạy. 
- Quản lý tốt thiết bị, thư viện của nhà trường để đáp ứng nhu cầu học tập, đọc 
	thêm của GV và học sinh. 
- Giáo viên thống nhất biên soạn các tiết dạy tự chọn bám sát phù hợp với đối 
	tượng học sinh để giúp các em lấp các kiến thức bị hổng. 
- Phát hiện và bồi dưởng các học sinh Khá, Giỏi theo năng lực và sở trường của 
	từng em. 
- Xây dựng chương trình ngoại khoá ở các tổ chuyên môn.
7
- Tổ chức dạy học bộ môn GDQP theo đúng phân phối chương trình quy định. 
- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật, dân số, kế hoạch 
	hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, môi trường và phòng chống các 
	tai tệ nạn xã hội, 
- Tổ chức thực hiện tốt nền nếp giảng dạy bộ môn GDNGLL, HĐGDHN và 
	nghề phổ thông. 
- Phát huy vai trò tự quản của ĐTN trong việc tự quản của học sinh trong việc 
	học tập, giáo dục động cơ và thái độ đúng đắn, không gian lận trong kiểm tra, 
	thi cử. 
- Triệt để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, trên cở sở nắm vững nội 
	dung, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng. Giáo viên chủ động vận dụng linh hoạt 
	các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và phát huy 
	được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, năng lực tự học của học sinh. 
b/. Về quy chế chuyên môn. 
- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn do Sở và Bộ ban hành. 
- Nghiêm túc thực hiện các quy định về hồ sơ sổ sách hành chính và chuyên 
	môn, đặc biệt là sổ điểm lớn và học bạ, sổ đầu bài, hồ sơ thi, cấp phát văn 
	bằng. 
- Không ngừng nâng cao, củng cố chất lượng giáo dục. 
c/. Về công việc tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo 
viên. 
-	Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch định kỳ và theo kế hoạch của tổ.
-	Tích cực học tập trong các đợt bồi dưỡng thường xuyên do Bộ quy định.
-	Duy trì nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm môn để học hỏi, giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ. Qua dự giờ, rút ra kinh nghiệm cho đồng nghiệp, bản thân sử
chữa các thiếu sót, tìm ra phương pháp dạy phù hợp hơn.
2.	Biện pháp quản lý.
-	Từng tuần, tháng, kỳ đề ra kế hoạch chuyên môn cụ thể, có đánh giá, rút kinh
nghiệm những mặt còn hạn chế, chưa đạt được để khắc phục. 
-	Các bộ phận chỉ đạo chuyên môn, tổ trưởng, trưởng các nhóm môn, khối, 
thông qua việc theo dõi hàng ngày, kiểm tra hồ sơ, PPCT, dự giờ thăm lớp, thông qua kết quả nhiệm vụ chuyên môn, qua các buổi giao ban hành tuần để phổ biến, triển khai, thông báo, thống nhất việc chỉ đạo chuyên môn. 
3.	Chỉ đạo và triển khai kế hoạch chuyên môn.
-	Các tổ phân công hợp lý, chia đều số tiết cho các giáo viên.
-	BGH chỉ đạo công tác chuyên môn tới các tổ theo từng tuần, tháng, các đợt thi
đua, 
-	Mỗi tuần một lần, phụ trách chuyên môn cùng các tổ trưởng đánh giá kết quả 
công việc, chỉ ra những đạt được và tồn tại để đề ra công tác tuần sau. 
-	Giám sát hoạt động của thư viện, thiết bị, phòng máy tính, để đảm bảo công 
tác dạy và học diễn ra bình thường. 
-	Các tổ chuyên môn sinh hoạt ít nhất một tháng 2 lần: Kiểm điểm, bình xét thi 
đua, triển khai kế hoạch, trao đổi về chuyên môn, rút kinh nghiệp giờ dự, bàn thống nhất các giờ dạy còn tranh cãi, giờ dạy khó, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, trao đổi về nội dung bám sát, 
8 
- Mỗi giáo viên được dự giờ ít nhất 1 tiết trên một kỳ. 
- BGH có kế hoạc dự giờ, kiểm tra đột xuất đối với giáo viên về giờ dạy và hồ 
	sơ chuyên môn. 
- BGH kết hợp với thanh tra nhân dân lên kế hoạch thanh tra toàn diện đối với 
	giáo viên. 
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn thường xuyên, kiểm tra việc thực hiện PPCT thông 
	qua sổ công tác, sổ đầu bài, sổ điểm, để có đánh giá chi tiết, cụ thể về việc 
	thực hiện quy chế. 
- Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu, danh hiệu Tổ, cá nhân, thực hiện tốt nội dung thi 
	đua. 
- Để tổ chức tốt các hoath động ngoại khoá, các tổ cử người xây dựng kế hoạch 
	chi tiết, cụ thể để trình BGH duyệt. 
V/. Nội dung chuyên môn chính của từng học kỳ. 
1.	Kỳ I: 19 tuần thực học.
-	Bắt đầu từ ngày 15/8/2011
-	Ổn định nền nếp chuyên môn.
-	Phân công giảng dạy, xếp TKB, phát văn phòng phẩm hợp lý.
-	Các tổ đăng ký chỉ tiêu chuyên môn, dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách.
-	Tổ chức đi dự giờ, học hỏi kinh nghiệm ở các trường bạn.
-	Dự giờ thao giảng 20/10; 20-11.
-	Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 11/2009.
-	Kiểm tra hồ sơ giáo viên vào trung tuần tháng 11/2009.
-	Đăng ký dạy các tiết có ứng dụng CNTT.
-	Tổ chức ngoại khoá SKSSVTN và ngoại khoá Rung chuông vàng.
-	Phân loại, phụ đạo học sinh yếu kém, tổ chức ôn thi tốt nghiệp ngay từ trung
tuần tháng 11/2011.
-	Chọn đội tuyển học sinh giỏi, ôn thi học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
-	Thi HSG vòng I ngày 08/10/2011; Thi HSG vòng II 11/11/2011.
-	Ôn thi học kỳ I, sơ kết học kỳ I (kiểm tra học kỳ theo đề chung).
-	Các tổ chuẩn bị ngoại khóa khoa học.
-	Tổ chức học môn GDQP-AN theo PPCT.
-	Kết thúc học kỳ I ngày 24/12/2011.
2.	Học kỳ II: 18 tuần thực học.
-	Bắt đầu từ ngày 27/12/2011.
-	Duy trì nền nếp chuyên môn, thực hiện các nội dung thi đua.
-	Dự giờ chào mừng các ngày lễ 2/3, 8/3, 26/3, 19/5.
-	Đăng ký dạy các tiết có ứng dụng CNTT.
-	Bồi dưỡng học sinh Giỏi, phụ đạo học sinh Yếu, Kém.
-	Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12.
-	Thi HSG c ... 
NÔI DUNG CÔNG VIÊC 
	Bồi dưỡng hè
Khảo sát chất lượng đầu năm
Lập các loại hồ sơ sổ sách theo quy định
Xây dưng và lập kê hoach tô chuyên môn; 
	GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.
Lập danh sách học sinh học nghề (Theo 
	mẫu)
Phân chia lớp học nghề và xếp TKB 
	Học nghề PT ở khối 11
Triên khai vê chuân kiên thưc , ky năng cân 
đat cua môn hoc (ban hành kem theo QĐ sô
16/2006 / QĐ BGD-ĐT)
Duyêt hô sơ xin miên hoc thê duc và miên 
	thưc hành môn GDQP-AN cho HS cac
khôi
GVCN cho HS đăng ký mượn SGK
Môn Sử, Địa chọn lựa, lập danh sách đội 
	tuyển HSG và tiến hành ôn thi
Các tổ trưởng lập lại kế hoạch bám sát và 
	nộp cho Đ/c Dương (02 bản) để duyệt
Bộ phận thực 
	hiện
GV toàn trường 
	GV 8 môn:
Toán, Lí, Hoá, 
Sinh, Văn, Sử, Địa
GV và các tổ 
	chuyên môn 
TTCM và các
giáo viên
GVCN khối 11
Đ/c Dương 
GV dạy nghề
TTCM -GVBM
GVCN và HT
GVCN và Đ/c 
	Dân
Nhóm Sử, Địa
Tổ trưởng 
chuyên môn
Điều chỉnh, bổ 
	sung 
THANG 9 NĂM HOC 2011-2012 
10 
TT
1
2
3
4
5
6
7

NÔI DUNG CÔNG VIÊC
Cung cô ôn đinh đôi tuyên HSG và bôi 
dương cho đôi tuyên; Thi HSG cấp trường. 
Lập danh sach hoc sinh thang 9 vào sô ghi
tên ghi điêm cua lơp
Lập sô danh bô cho HS mơi tuyên , lập hoc 
	ba cho HS khôi 10
Xây dưng và triên khai kê hoach kiêm tra 
	nội bộ
Thưc hiên hô sơ sô sach theo quy đinh , GV 
	kiêm nhiêm lên lich hoat đông .
Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN 
	tháng 9
Tiến hành học GDQP-AN

Bộ phận thực 
	hiện
GVBM 
GVCN
Đ/c Phước 
BGH, TTCM 
BGH-GVBM
GV được phân 
	công
GV được phân 
	công

Điều chỉnh, bổ 
	sung 
THANG 10 NĂM HOC 2011-2012
TT
1
2
3
4

NÔI DUNG CÔNG VIÊC
Tiêp tuc BD đôi tuyên HSG; Thi HSG vòng 
	I ngày 08/10/2011
Thực hiện các chuyên đề các tổ đăng ký 
	(nếu có)
Cac tô chuyên môn dư giờ , kiêm tra nôi bô 
	theo kế hoạch KT nội bộ .
Báo cáo kinh nghiệm chuyên môn 
Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN 
	tháng 10

Bộ phận thực	Điều chỉnh, bổ
hiện	sung
GVBM;
Chuyên môn 
TTCM và GV
BGH-TT và 
	TPCM
GV được phân 
	công 
THANG 11 NĂM HOC 2011-2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Tiêp tuc BD đôi tuyên HSG , Thi HSG
vòng II 11/11/2011
2	Tô chưc chuyên đê “Môt sô vấn đê vê ưng
dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy”
3	Tổ chức thao giảng Hội thi GVDG cấp
trường

Bộ phận thực	Điều chỉnh, bổ
hiện	sung
GVBM
Các TTCM
tham gia gửi nội 
	dung báo cáo 
Ban giám khảo 
	GVBM 
11 
4	Cac tô chuyên môn tiêp tuc dư giờ , kiêm	BGH-TT và
tra nôi bô 1/5 GV trong tô	TPCM
5	Cac tô chuyên môn tô chưc đăng ky tiêt	TTCM -
day tôt chao mưng 20/11 . ( Môi GV day	GVBM
1 tiêt GAĐT hoăc 2 tiêt co sử dụng thiêt
bị dạy học , ĐDDH)
6	Tổ chức KTGHKI theo kế hoạch của Sở	BGH-GVBM
(Nếu có)
7	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN	GV được phân
tháng 10	công
THANG 12 NĂM HOC 2011-2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Hoàn tất thi GV day gioi cấp trường
2	Cac tô chuyên môn tiêp tuc dư giờ , kiêm
tra nôi bô 1/5 GV trong tô ( hoàn tất 50% kê hoach kiêm tra nôi bô )
3	Kiêm đinh chất lương đê tham khao HKI và
đê cương tư luận (GVBM nôp ban đanh 
	may và tư liêu trên đia mêm hoăc USB ) 
4 	Tô chưc thi hoc kỳ I theo đê chung; Xet
duyêt kêt qua hoc kỳ I cua cac lơp
5	Cac tô chuyên môn thông kê chất lương bô
môn , so vơi chi tiêu kê hoach đâu năm , thông kê ti lê đat ơ cac bô môn
6	Sơ kêt công tac chuyên môn ơ cac tô và bàn
phương hương hoc kỳ 2
7	Kiêm tra sô goi tên ghi điêm cua GVBM
8	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN
tháng 12
Bộ phận thực 
	hiện
GV đăng ky thi 
GVG cấp cơ sơ
BGH-TT và 
	TPCM
Ban kiêm đinh 
	đê cua cac tô
CM
BGH-GVBM, GVCN
Tô CM
TTCM
BGH-TTCM 
	GV được phân 
	công
Điều chỉnh, bổ 
	sung 
THANG 01 NĂM HOC 2011-2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Kiêm tra sô goi tên ghi điêm cua GT và
GVBM
2	Tổ chức lớp phụ đạo cho yếu kém
3	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN
tháng 1
Bộ phận thực	Điều chỉnh, bổ
hiện	sung
BGH-TTCM
GVBM
GV được phân 
	công 
THANG 02 NĂM HOC 2011-2012 
12 
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Cac tô chuyên môn tiêp tuc kiêm tra GV
trong tô
2	Hướng dẫn TTSP (Nếu có)
3	Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu
4	Cac tô chuyên môn tiêp tuc dư giờ , kiêm
tra nôi bô
5	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN
tháng 2

Bộ phận thực	Điều chỉnh, bổ
hiện	sung
BGH-TTCM
BGH-GVBM GVBM
BGH-TT và 
	TPCM
GV được phân 
	công 
THANG 03 NĂM HOC 2011-2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Cac tô chuyên môn tô chưc chuyên đê
chuyên môn
2	Thi GV Gioi cấp cơ sơ , thi bài viêt và KT
hồ sơ
3	Cac tô chuyên môn tiêp tuc dư giờ , kiêm
tra nôi bô 1/5 GV trong tô ( hoàn tất 75% kê hoach kiêm tra nôi bô )
4	Kiêm đinh chất lương đê kiêm tra 15 phut
và 1 tiêt HK2 ( GVBM nôp ban đanh may và tư liêu trên đia mêm hoăc USB )
5	Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 theo kế
hoạch của Sở (nếu có)
6	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN
tháng 3
Bộ phận thực 
	hiện
TTCM
GV dư thi
BGH-TT và 
	TPCM
Ban kiêm đinh 
	đê cua cac tô
CM
BGH- TTCM và GVBM
GV được phân 
	công
Điều chỉnh, bổ 
	sung 
THANG 4 NĂM HOC 2011-2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Đẩy mạnh công tác phụ đạo HS yếu ,
GVBM bổ sung HS yếu qua KTCL GHK2 vào lớp phụ đạo
2	Thi HKII ở khối 12 ; Chuẩn bị thi HK 2 ở
khối 10 và 11
3	Cac tô chuyên môn tiêp tuc dư giờ , kiêm
tra nôi bô 1/5 GV trong tô ( hoàn tất 100%

Bộ phận thực	Điều chỉnh, bổ
hiện	sung
GVBM
BGH-GVBM
BGH-TT và 
	TPCM 
13 
kê hoach kiêm tra nôi bô ) 
Kiểm tra lập hồ sơ GVG cấp cơ sở 
4	Kiêm đinh chất lương đê tham khao HKII	Ban kiêm đinh
và đê cương tư luận ( GVBM nôp ban đanh	đê cua cac tô
may và tư liêu trên đia mêm hoăc USB )	CM
5	Tô chưc kiêm tra hô sơ GV HK2	BGH-TTCM-
TPCM
6	Kiêm tra sô goi tên ghi điêm và sô điêm cac	BGH-TTCM
nhân của GVBM
7	Tổ chức thi nghề phổ thông ở khối 11	Theo QĐ của
Sở
8	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN	GV được phân
tháng 4	công
THANG 05 NĂM HOC 2011-2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Tiêp tuc tô chưc thi HKII ơ khôi 10 và 11
2	Cac tô chuyên môn chấm thi HKII và tông
kêt điêm trung binh môn ghi sô điêm . 
3 	Tô chưc kiêm tra cheo viêc ghi điêm và xêp
loai hoc sinh giưa cac lơp chu nhiêm
4	Xet duyêt kêt qua hoc kỳ II cua cac lơp
5	Cac tô chuyên môn thông kê chất lương bô
môn , so vơi chi tiêu kê hoach đâu năm , thông kê ti lê đat ơ cac bô môn
6	Tông kêt công tac chuyên môn ơ cac tô ,
góp y nôi dung chương trinh và bàn phương hương bôi dương thường xuyên he , phân công GVBM ôn tập cho HS thi lai .
7	Kiêm tra sô goi tên ghi điêm cua GT và
GVBM
8	Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN
tháng 5 và hè
Bộ phận thực 
	hiện
BGH-GVBM 
	BGH-TT và
TPCM
GVCN theo 
phân công cua
BGH
BGH - GVCN 
	Tô CM
TTCM
BGH-TTCM
GV được phân 
	công
Điều chỉnh, bổ 
	sung 
THANG 6-7-8 /2012
TT	NÔI DUNG CÔNG VIÊC
1	Coi thi tốt nghiệp THPT và chấm thi
2	Ôn thi vào lớp 10
3	Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 
4 	Tô chưc cac lơp ôn tập thi lai trong he
Bộ phận thực	Điều chỉnh, bổ
hiện	sung
Theo QĐ của Sở
BGH-GV được 
	phân công
Ban tuyển sinh 
	GVBM theo 
14 
phân công cua 
	BGH 
5	Tổ chức cho HS rèn luyện hè	BGH - GVCN
6	Tổ chức coi chấm thi lại và xét duyệt HS	BGH
lên lớp
8	Báo cáo công tác tự bồi dưỡng của GVBM	GVBM
và chuẩn bị NH mới
9	Thi vào lớp 10, chấm thi, lập danh sách	Theo QĐ của
trúng tuyển,..	Sở
B/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
KẾ HOẠCH THÁNG 8 + 9
I.	Kế hoạch chung.
1.	Công tác tư tưởng.
-	Tham gia các lớp bồi dưỡng hè về chuyên môn; học tập chính trị; sinh hoạt
chuyên môn tại trường một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
-	Động viên cán bộ giáo viên bước vào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm
hoàn thành nhiệm vụ năm học.
-	Khắc phục mọi khó khăn để thực hiện đúng quy chế chuyên môn.
-	Tránh tư tưởng dã đám sau nghỉ hè.
-	Học tập, tự học tập để trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nắm vững nội dung
chương trình phân ban mới.
2.	Công tác tổ chức.
-	Ổn định tổ chức các lớp học: bầu cán sự lớp, chia tổ,
-	Phân công GVCN, giáo viên giảng dạy, xếp thời khoá biểu hợp lý.
-	Giữ nguyên đội ngũ các tổ trưởng, điều chỉnh tổ phó tổ Toán.
-	Các tổ phân công giáo viên phụ trách các nhóm bộ môn, các khối lớp.
3.	Công việc cụ thể.
-	Phân công GVCN, giáo viên giảng dạy, xếp TKB hợp lý, cấp phát văn phòng
phẩm.
-	Nhanh chóng đưa việc dạy và học vào nền nếp ngay từ ngày học đầu tiên, giờ
học đầu tiên.
-	Các tổ đăng ký chỉ tiêu chuyên môn, danh hiệu thi đua.
-	Các tổ cho các thành viên học tập, nghiên cứu các tiêu trí về đánh giá, xếp loại
giáo viên; đánh giá, xếp loại học; thống nhất việc kiểm tra, đánh giá, cho điểm,
số lượt điểm, vào điểm, cộng điểm,
-	Hướng dẫn học tập các văn bản về chuyên môn.
-	Phân loại học sinh và tiến hành lập đội tuyển ôn thi học sinh Giỏi các môn Sử,
Địa; Thống kê học sinh yếu kém của từng lớp để tiến hành phụ đạo. 
II.	Kế hoạch từng tuần cụ thể.
TUẦN 1: Từ 15/8 đến 21/8 
1.	Kế hoạch.
15 
- Ổn định và duy trì nền nếp dạy và học. 
- Tránh tư tưởng dã đám sau khi nghỉ hè. 
- Đầu tư cho soạn giảng để nâng cao chất lượng chuyên môn. 
- Các tổ quản lý tốt các thành viên về thời khoá biểu, giờ giấc lên lớp, không để 
	sảy ra giờ trống. 
- Giáo viên lên lớp làm quen với học sinh trong lớp, ghi nhớ ban cán sự lớp; thu 
	thập thông tin, điều tra cơ bản về đối tượng học sinh trên từng lớp; Thống nhất 
	về các quy định của bộ môn, đưa ra yêu cầu của môn học, hướng dẫn học sinh 
	phương pháp học và tự học ở bộ môn. 
2. Triển khai thực hiện. 
Thực hiện đúng theo kế hoạch đặt ra. 
3. Kết quả. 
- Thực hiện được kế hoạch đặt ra. 
- Trong tuần có 02 tiết trông (Toán - Hùng) do GV nghỉ không báo được tổ 
	trưởng. 
C/- KẾT QUẢ CÁC MẶT: 
1/- Kết quả hội giảng trường: 
16 
TT

Tổ 
CM

Họ và tên GV

Học	Môn/	XL 
	kỳ 	lớp 	tiết dạy

XL	XL 
đề tài 	chung 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
17 
2/-Kết quả xếp loại GV: 
18 
Tổ

Học	T/độ

Xếp loại từng mặt 
Qchế

Xếp Cnhiệm
TT
CM
Họ và tên GV
kỳ 	tay	C/
nghề 	môn
KQ 
GD
loại
+Ctác 
	chung 
	khác 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
19 
3/- Kết quả khảo sát, kiểm tra: (Ghi từng môn, thời gian, nhận xét kết quả kiểm tra) 
5/- Kết quả bồi dưỡng HSG: (Ghi kết quả thi HSG các cấp, kết quả thi TN-TH các 
cấp) 
6/- Kết quả công tác phụ đạo HS yếu, kém: 
7/-Kết quả làm và sử dụng DDDH: 
8/- Kết quả các hoạt động khác: 
PHẦN KIỂM TRA 
20 
Họ tên, chữ ký
Ngày KT	Nhận xét
người kiểm tra 
21 

Tài liệu đính kèm:

  • docanhduc_ok.doc