Giáo án môn Tin học - Tiết 53, 54: Ôn tập cuối năm

Giáo án môn Tin học - Tiết 53, 54: Ôn tập cuối năm

I- Mục tiêu

 1) Kiến thức:

 - Hs ôn tập lại cú pháp các hàm đã được học trong chương IV.

 2) Kĩ năng:

 - Hs vận dụng được kiến thức để làm các bài tập thwcj hành.

 3) Thái độ:

 - Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.

II- Chuẩn bị

 1) Tài liệu tham khảo:

 - Bài tập Excel.

 2) Phương pháp:

 - Thực hành, vấn đáp.

 3) Đồ dùng dạy học:

 - Máy chiếu, máy tính.

 

doc 4 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học - Tiết 53, 54: Ôn tập cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33
ÔN TẬP CUỐI NĂM (T1)
0
Tiết:53
NS: 30/3/2009
ND: 6/4
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs ôn tập lại cú pháp các hàm đã được học trong chương IV.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để làm các bài tập thwcj hành.
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành, vấn đáp.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ
	Câu 1: Nêu lại cú pháp hàm If
	Hs: if (điều kiện, kết quả 1, kết quả 2)
	Câu 2: Nêu cú páhp của hàm Average
	Hs: Averge (num1, num2,..)
	3) Nội dung thực hành:
Yêu cầu:
Tạo File D ( E) /Tm lớp/ bai on tap 1
Nhập bài thực hành trên
 Tính ĐTB biết: ĐTB= (Toán + Lý+ Hoá)/3
Điền KQ biết: ĐTB >= 5 thì “Đậu” ngược lại thì “ Rớt”
Xếp loại: Giỏi, nếu ĐTB >= 8
 Khá, nếu ĐTB>= 6.5
 TB, nếu ĐTB >= 5
 Yếu trong các trường hợp còn lại.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
? Đọc yêu cầu đề bài
 -Hs: Đọc
? Yêu cầu Hs đọc và làm yêu cầu 3.
 - Hs: =AVERAGE(D2:F2)
? Yêu cầu Hs đọc và làm yêu cầu 4
 - Hs: =IF(G2>=5;"Đậu";"Rớt")
? Đọc và làm yêu cầu 5
 - Hs: =IF(G2>=8;"Giỏi";IF(G2>=6,5;"Khá"
;IF(G2>=5;"TB";"Yếu")))
 - Gv: Cho Hs thực hành và dặn Hs Tạo trứơc một File sau đó nhập dữ liệu và vừa làm vừa lưu bài.
 - Hs: Thực hành.
 - Gv: Quan sát, theo dõi Hs thực hành.
Đáp án:
Yêu cầu 3
=AVERAGE(D2:F2)
Yêu cầu 4
=IF(G2>=5;"Đậu";"Rớt")
Yêu cầu 5
=IF(G2>=8;"Giỏi";IF(G2>=6,5;"Khá"
;IF(G2>=5;"TB";"Yếu")))
	4) Củng cố:
	- Gv: Kiểm tra một số Hs.
	5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	- Gv: Về nhà các em ôn lại cú pháp các hàm tiết sau thực hành ôn tập.
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................
Tuần 33
ÔN TẬP CUỐI NĂM (T2)
0
Tiết:54
Ns: 30/3/2009
Nd: 8/4
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs ôn tập lại cú pháp các hàm đã được học trong chương IV.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để làm các bài tập thực hành.
	3) Thái độ:
	- Hs trật tự, nghiêm túc thực hành.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành, vấn đáp.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ ( không)
	3) Nội dung thực hành:
	Yêu cầu:
Tạo File D (E) / Tm lớp / bai on tap 2
Nhập bài thực hành trên
Điền số điện tiêu thụ biết: tiêu thụ=số mới – số cũ
Tính tiền trong định mức biết: nếu tiêu thụ <= định mức thì trong ĐM= giá định mức * giá trong định mức
Tính tiền vượt ĐM biết: tiền vượt Đm =số KWh vượt * giá định mức * hệ số luỹ tiến
6) Tính tiền phải trả biết: Tiền trả = tiền trong ĐM + tiền vượt ĐM
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
? Nêu cú pháp hàm If
 - Hs: If (điều kiện, kết qủa 1, kết quả 2)
? Nêu cú pháp Vlookup
 - Hs: Vlookup (giá trị dò tìm, bảng dò tìm, cột, cách dò)
? Đọc yêu cầu của đề bài
 - Hs: Đọc
? Đọc và làm yêu cầu 3
 - Hs: =E3-D3
? Đọc và làm yêu cầu 4
 - Hs: =IF(F3<=C3;F3*VLOOKUP
(LEFT(B3;1)
;$B$10:$C$13;2);C3*VLOOKUP(LEFT(B3;1)
;$B$10:$C$13;2))
? Đọc và làm yêu cầu 5
 - Hs: =IF(F3>C3;(F3-C3)*VLOOKUP(LEFT(B3;1);$B$10:$C$13;2;0)
*IF((F3/C3)<2;1,5;IF((F3/C3)<3;2;3));0)
? Tính số tiền phải trả
 - Hs: =H3+G3
 - Gv: Cho Hs tiến hành thực hành và vừa làm vừa lưu bài.
 - Hs: Thực hành.
Đáp án:
Yêu cầu 3:
=E3-D3
Yêu cầu 4:
: =IF(F3<=C3;F3*VLOOKUP
(LEFT(B3;1)
;$B$10:$C$13;2);C3*VLOOKUP(LEFT(B3;1)
;$B$10:$C$13;2))
Yêu cầu 5:
: =IF(F3>C3;(F3-C3)*VLOOKUP(LEFT(B3;1);$B$10:$C$13;2;0)
*IF((F3/C3)<2;1,5;IF((F3/C3)<3;2;3));0)
Yêu cầu 6:
=H3+G3
	4) Củng cố:
	- Gv: Kiểm tra một số Hs thực hành.
	- Hs: Thực hành.
	5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	...................................................................................................................
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................	..................................................................................................................................	

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 33.doc