Giáo án môn Sử 8 - Tiết 36 đến tiết 42

Giáo án môn Sử 8 - Tiết 36 đến tiết 42

CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

I . Mục tiu :

1 . Kiến thức :

-Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thực dân thế kỉ XIX . Nguyên nhân va tiến trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp .

-Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp ngay từ những ngày đầu tiên , thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng (1858) , Gia Định (1859) và các tỉnh Nam Kì .

2 . Tư tưởng :

-Bản chất tham lam, tàn bạo, hiếu chiến của chủ nghĩa thực dân.

-Tinh thần bất khuất, kiên cường chống ngoại xâm của nhân dân ta trong những ngày đầu chống Pháp xâm lược, cũng như thái độ yếu đuối, bạc nhược của giai cấp phong kiến .

-Ý chí thống nhất đất nước .

3 . Kĩ năng :

Rèn luyện cho HS phương pháp quan sát tranh ảnh , sử dụng bản đồ , các tư liệu lịch sử , văn học để minh họa , khắc sâu những nội dung cơ bản của bài học trên lớp .

 

doc 43 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 03/09/2020 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Sử 8 - Tiết 36 đến tiết 42", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I : 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
Tuần : 20
Tiết : 36 
Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873
I . Mục tiêu : 
1 . Kiến thức : 
-Nguyeân nhaân saâu xa cuûa caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc thöïc daân theá kæ XIX . Nguyeân nhaân va tieán trình xaâm löôïc Vieät Nam cuûa tö baûn Phaùp .
-Cuoäc khaùng chieán anh duõng cuûa nhaân daân Vieät Nam choáng xaâm löôïc Phaùp ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu tieân , theå hieän roõ ôû maët traän Ñaø Naüng (1858) , Gia Ñònh (1859) vaø caùc tænh Nam Kì .
2 . Tư tưởng : 
-Baûn chaát tham lam, taøn baïo, hieáu chieán cuûa chuû nghóa thöïc daân.
-Tinh thaàn baát khuaát, kieân cöôøng choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta trong nhöõng ngaøy ñaàu choáng Phaùp xaâm löôïc, cuõng nhö thaùi ñoä yeáu ñuoái, baïc nhöôïc cuûa giai caáp phong kieán .
-YÙ chí thoáng nhaát ñaát nöôùc .
3 . Kĩ năng : 
Reøn luyeän cho HS phöông phaùp quan saùt tranh aûnh , söû duïng baûn ñoà , caùc tö lieäu lòch söû , vaên hoïc ñeå minh hoïa , khaéc saâu nhöõng noäi dung cô baûn cuûa baøi hoïc treân lôùp .
II .Chuẩn bị :
	Gv :-Baûn ñoà Ñoâng Nam AÙ .
	-Baûn ñoà cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Vieät Nam choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc (1858 – 1873)
	-Baûng phuï , tranh aûnh minh hoïa
	-Thô vaên yeâu nöôùc cuoái theá kæ XIX.
	-Tö lieäu tham khaûo .
	Hs : Tham, khao SGK
III . Tiến trình lên lớp :
	1 . Ổn định :
	2 . Bài mới . 
J TIEÁT 36
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 trong phaàn I SGK 
 :Duøng baûn ñoà giôùi thieäu .
 ? Taïi sao thöïc daân Phaùp xaâm löôïc Vieät Nam ?
 : Giaûi thích theâm .
 ? Taïi sao thöïc daân Phaùp laáy Ñaø Naüng laøm khôûi ñieåm?
: Trình baøy dieãn bieán .
? Böôùc ñaàu thöïc daân Phaùp bò thaát baïi nhö theá naøo?
: Yeâu caàu HS ñoïc muïc 2 trong phaàn I SGK 
? Vì sao Phaùp keùo quaân vaøo Gia Ñònh ?
? Chieán söï ôû Gia Ñònh dieãn ra nhö theá naøo ?
 ? Em coù nhaän xeùt gf veà thaùi ñoä choáng Phaùp xaâm löôïc cuûa trieàu ñình Hueá ?
 ? Nhaân daân ta khaùng Phaùp nhö theá naøo ?
 ? Ñaïi ñoàn Chí Hoøa bò taán coâng nhö theá naøo ?
Höôùng daãn HS xem hình 84 vaø minh hoïa theâm .
 ? Haõy cho bieát noäi dung cuûa Hieäp öôùc Nhaâm Tuaát ?
 Ñoïc to , roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
Quan saùt vaø theo doõi .
Döïa vaøo SGK traû lôøi 
Thaûo luaän traû lôøi .
Döïa vaøo SGK traû lôøi 
 Ñoïc to , roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
Döïa vaøo SGK traû lôøi 
Döïa vaøo SGK trình baøy .
Suy nghó vaø traû lôøi .
 Döïa vaøo SGK traû lôøi 
 Döïa vaøo SGK trình baøy .
 Döïa vaøo ñoaïn chöõ nhoû trong SGK traû lôøi .
I . THÖÏC DAÂN PHAÙP XAÂM LÖÔÏC VIEÄT NAM .
1 . Chieán söï ôû Ñaø Naüng nhöõng naêm 1858-1859 :
 a) Nguyeân nhaân : 
 -Caùc nöôùc phöông Taây ñaåy maïnh xaâm löôïc phöông Ñoâng , Vieät Nam cuõng naèm trong hoaøn caûnh chung ñoù .
 -Thöïc daân Phaùp laáy côù baûo veä ñaïo Gia Toâ ñaõ ñem quaân xaâm löôïc .
 -Trieàu ñình baïc nhöôïc , yeáu heøn vôùi chính saùch tieâu cöïc .
 b) Chieán söï ôû Ñaø Naüng :
 -Saùng 1 – 9 – 1858 thöïc daân Phaùp noå suùng xaâm löôïc nöôùc ta.
 -Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Nguyeãn Tri Phöông quaân daân ta anh duõng choáng traû à Sau 5 thaùng Phaùp chæ chieám ñöôïc baûn ñaûo Sôn Traø.
2 . Chieán söï ôû Gia Ñònh naêm 1859 :
-17 – 2 – 1859 Phaùp taán coâng thaønh Gia Ñònh .
-Quaân trieàu ñình choáng cöï yeáu ôùt roài tan raõ .
-Nhaân daân töï ñoäng ñöùng leân choáng Phaùp laøm chuùng raát khoù khaên .
-Raïng saùng 24 – 2 – 1861 quaân Phaùp taán coâng Ñaïi ñoàn , sau hai ngaøy Ñaïi ñoàn Chí Hoøa thaát thuû à Phaùp ñaùnh roäng ra caùc tænh Nam Kì .
-5 – 6 – 1862 trieàu ñình Hueá kí vôùi Phaùp Hieäp öôùc Nhaâm Tuaát .
Kí duyệt
Ngày 04 tháng 01 năm 2010
Lê Thị Xoan
	4 . C ủng cố :
	-Taïi sao thöïc daân Phaùp xaâm löôïc Vieät Nam ?
	-Tình hình chieán söï ôû Ñaø Naüng dieãn ra nhö theá naøo ?
	-Tình hình chieán söï ôû Gia Ñònh ?
	-Noäi dung cô baûn cuûa Hieäp öôùc Nhaâm Tuaát ?
	5 . Dặn dò : 
	-Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp .
	-Xem tröôùc phaàn II vaø chuù yù caùc caâu hoûi trong SGK.
	+Thaùi ñoä cuûa nhaân daân ta khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc ?
	+Nhöõng neùt chính veà cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp cuûa nhaân daân ta . 
Tuần : 21
Tiết : 37
Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873
I . Mục tiêu : 
1 . Kiến thức : 
-Nguyeân nhaân saâu xa cuûa caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc thöïc daân theá kæ XIX . Nguyeân nhaân va tieán trình xaâm löôïc Vieät Nam cuûa tö baûn Phaùp .
-Cuoäc khaùng chieán anh duõng cuûa nhaân daân Vieät Nam choáng xaâm löôïc Phaùp ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu tieân , theå hieän roõ ôû maët traän Ñaø Naüng (1858) , Gia Ñònh (1859) vaø caùc tænh Nam Kì .
2 . Tư tưởng : 
-Baûn chaát tham lam, taøn baïo, hieáu chieán cuûa chuû nghóa thöïc daân.
-Tinh thaàn baát khuaát, kieân cöôøng choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta trong nhöõng ngaøy ñaàu choáng Phaùp xaâm löôïc, cuõng nhö thaùi ñoä yeáu ñuoái, baïc nhöôïc cuûa giai caáp phong kieán .
-YÙ chí thoáng nhaát ñaát nöôùc .
3 . Kĩ năng : 
Reøn luyeän cho HS phöông phaùp quan saùt tranh aûnh , söû duïng baûn ñoà , caùc tö lieäu lòch söû , vaên hoïc ñeå minh hoïa , khaéc saâu nhöõng noäi dung cô baûn cuûa baøi hoïc treân lôùp .
II .Chuẩn bị :
	Gv :-Baûn ñoà Ñoâng Nam AÙ .
	-Baûn ñoà cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Vieät Nam choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc (1858 – 1873)
	-Baûng phuï , tranh aûnh minh hoïa
	-Thô vaên yeâu nöôùc cuoái theá kæ XIX.
	-Tö lieäu tham khaûo .
	Hs : Tham, khao SGK
III . Tiến trình lên lớp :
	1 .Ổn định
	2 . Kiểm tra bài cũ :
	- Tình hình chieán söï ôû Ñaø Naüng dieãn ra nhö theá naøo ?
	-Taïi sao Phaùp choïn Ñaø Naüng laøm ñieåm khôûi ñieåm ?
	3 . Bài mới :
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
GV : Yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 trong phaàn II SGK 
Duøng baûn ñoà giôùi thieäu nhöõng nôi noå ra phong traøo .
 ? Em haõy cho bieát thaùi ñoä cuûa nhaân daân ta khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc Ñaø Naüng ?
 : Giaûi thích theâm .
 ? Phong traøo khaùng chieán ôû Gia Ñònh ra sao ?
 ? Em haõy cho bieát theâm vaøi neùt veà khôûi nghóa Tröông Ñònh ?
Cho HS xem hình 85 trong SGK .
 ? Sau khi khôûi nghóa Tröông Ñònh thaát baïi phong traøo khaùng chieán ôû Nam Boä phaùt trieån ra sao ?
Giaûi thích theâm vaø keát luaän .
Yeâu caàu HS ñoïc muïc 2 trong phaàn II SGK 
 ? Tình hình nöôùc ta sau ñieàu öôùc Nhaâm Tuaát nhö theá naøo ?
 ? Thöïc daân Phaùp chieám ba tænh mieàn Taây Nam Kì nhö theá naøo ?
GV : Xaùc ñònh ba tænh mieàn Taây Nam Kì vaø giaûi thích .
 ? Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân saùu tænh Nam Kì ra sao ?
GV : Giaûi thích theâm .
 Yeâu caàu HS nhaéc laïi caâu noùi cuûa Nguyeãn Trung Tröïc tröôùc khi bò cheùm ñaàu .
Ñoïc to , roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS : Quan saùt vaø theo doõi .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi 
Döïa vaøo SGK traû lôøi 
Döïa vaøo ñoaïn chöõ in nhoû trong SGK traû lôøi .
 Quan saùt vaø theo doõi .
 Döïa vaøo ñoaïn chöõ in nhoû trong SGK traû lôøi .
HS : Ñoïc to , roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS :Döïa vaøo SGK traû lôøi 
HS Döïa vaøo SGK traû lôøi 
Döïa vaøo ñoaïn chöõ in nhoû trong SGK traû lôøi .
 Döïa vaøo ñoaïn chöõ in nhoû trong SGK traû lôøi .
II . CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG PHAÙP TÖØ NAÊM 1858 ÑEÁN NAÊM 1873 .
1 . Khaùng chieán ôû Ñaø Naüng vaø ba tænh mieàn Ñoâng Nam Kì .
 a) Taïi Ñaø Naüng : nhieàu toaùn nghóa binh ñaõ keát hôïp vôùi quaân ñoäi trieàu ñình ñaùnh Phaùp .
 b) Taïi Gia ÑÒnh vaø ba tænh mieàn Ñoâng Nam Kì :
 -Phong traøo khaùng chieán caøng soâi noåi hôn .
 -Ñieån hình laø khôûi nghóa cuûa Nguyeãn Trung Tröïc , Tröông Ñònh 
2 . Khaùng chieán lan roäng ra ba tænh mieàn Taây Nam Kì .
 a) Tình hình nöôùc ta sau ñieàu öôùc Nhaâm Tuaát :
 -Trieàu ñình Hueá tìm moïi caùch ñaøn aùp caùch maïng .
 -Cöû moät phaùi ñoaøn sang Phaùp xin chuoäc laïi ba tænh mieàn Ñoâng Nam Kì nhöng khoâng thaønh .
 -Töø 20 – 6 ñeán 24 – 6 – 1867 thöïc daân Phaùp chieám noát ba tænh mieàn Taây Nam Kì : An Giang , Vónh Long , Haø Tieân maø khoâng toán moät vieân ñaïn .
 b) Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân saùu tænh Nam Kì :
 -Nhaân daân Nam Kì noåi leân choáng Phaùp ôû nhieàu nôi .
 -Nhieàu trung taâm khaùng chieán ñöôïc thaønh laäp : Taây Ninh , Sa Ñeùc 
à Noåi baät laø cuoäc khôûi nghóa cuûa Tröông Quyeàn , Phan Toân , Nguyeãn Trung Tröïc 
-Phong traøo tieáp tuïc phaùt trieån ñeán 1875 .
4 . Củng cố :
	-Khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc Ñaø Naüng nhaân daân ta khaùng chieán nhö theá naøo ?
	-Phong traøo khaùng chieán ôû Gia Ñònh ra sao ?
	-Tình hình nöôùc ta sau Hieäp öôùc Nhaâm Tuaát nhö theá naøo ?
	-Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân 6 tænh Nam Kì ra sao ?
	5 . Dặn dò :
	-Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp .
Kí duyệt
Ngày 11 tháng 01 năm 2010
Lê Thị Xoan
	-Xem tröôùc baøi 25 : KHAÙNG CHIEÁN LAN ROÄNG RA TOAØN QUOÁC (1873 – 1884).
	Chuù yù caùc caâu hoûi trong SGK .
	+Nhöõng neùt cô baûn cuûa tình hình Vieät Nam sau naêm 1867 ?
	+Thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì nhö theá naøo ?
	+Taïi sao trieàu ñình Hueá kí Hieäp öôùc Giaùp Tuaát (1874) ?
Tuần : 22
Tiết : 38 
Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC
( 1873 – 1884 )
I . Mục tiêu : 
1 . Kiến thức : 
-Naém ñöôïc dieãn bieán cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam cuûa thöïc daân Phaùp khi chuùng laøm chuû 6 tænh Nam Kì vaø cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân Baéc Kì laàn thöù nhaát vaø laàn thöù hai.
-Thoâng qua caùc söï kieän lòch söû töø sau Hieäp öôùc 1874 - 1884 , hieåu theâm nhöõng cô sôû, döõ kieän ñeå ñi ñeán keát luaän veà quaù trình nöôùc ta töø moät quoác gia ñoäc laäp trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Phaùp .
-Giaûi thích ñöôïc vì sao ñeán naêm 1883 , Phaùp laïi quyeát taâm ñaùnh chieám baèng ñöôïc Vieät Nam .
-Naém ñöôïc tinh thaàn cô baûn cuûa hai hieäp öôùc 1883 vaø 1884 .
-Thaáy ñöôïc raèng maëc duø quaân ta chieán ñaáu heát söùc anh duõng , nhöng do nhaø nöôc phong kieán khoâng bieát toå chöùc , vaän ñoäng , khoâng coù ñöôøng loái chieán löôïc , chieán thuaät ñuùng ñaén , thieáu quyeát taâm , thieân veà tö töôûng ñaàu haøng neân ñaõ khoâng theå thaéng ñöôïc giaëc .
2 . Tư tưởng : 
-Coù thaùi ñoä ñuùng ñaén khi xem xeùt söï kieän lòch söû , nhaát laø veà coâng , toäi cuûa nhaø Nguyeãn ( khi baøn veà nguyeân nhaân maát nöôùc ).
-Cuûng coá loøng töï haøo daân toäc tröôùc nhöõng chieán coâng hieån haùch cuûa cha oâng .
-Traân troïng toân kính caùc vò anh huøng daân toäc ( Nguyeãn Tri Phöông , Hoaøng Dieäu  )
3 . Kĩ năng : 
-Reøn luyeän kó naêng töôøng thuaät söï kieän lòch söû moät caùch ha ... oäc phaûn coâng vaø cöï môû ñaøu cuûa phong traøo Caàn vöông choáng Phaùp .
-Quy moâ , tính chaát cuûa phong traøo Caàn vöông .
-Laøm cho HS thaáy roõ vai troø cuûa caùc só phu vaên thaân trong phong traøo vuõ trang choáng Phaùp cuoái theá kæ XIX cuõng nhö yù chí yeâu nöôùc quaät khôûi cuûa nhaân daân khi tham gia phong traøo Caàn vöông . Nguyeân nhaân thaát baïi cuûa phong traøo noùi chung vaø cuûa ngoïn côø phong kieán noùi rieâng .
2 . Tư tưởng : 
- Boài döôõng , naâng cao loøng yeâu nöôùc , nieàm töï haøo daân toäc , traân troïng vaø bieát ôn nhöõng vò anh huøng daân toäc cho HS.
3 . Kĩ năng : 
-Söû duïng caùc kó naêng toång hôïp : phaân tích , moâ taû nhöõng neùt chính cuûa moät cuoäc khôõi nghóa vuõ trang .
- Söû duïng baûn ñoà , caùc tri thöùc phuï trôï ( tranh aûnh ) vôùi loái so saùnh , lieân heä thöïc teá ( di tích lòch söû , baûo taøng ) ñeå traû lôøi caâu hoûi laøm noåi baät nhöõng yù chính .
II . Chuẩn bị :
	Gv : -Löôïc ñoà veà cuoäc phaûn coâng kinh thaønh Hueá thaùng 7 – 1885
	 -Baûn ñoà chung veà phong traøo Caàn vöông cuoái theá kæ XIX.
	 -Baûng phuï vaø tranh aûnh minh hoïa .
	 -Tö lieäu tham khaûo .
	Hs : Tham khảo bài trước.
III . Tiến trình lên lớp :
	1 . Ổn định :
	2 . Kiểm tra bài cũ :
- Boái caûnh lòch söû vaø dieãn bieán cuoäc phaûn coâng cuûa phaùi chuû chieán taïi kinh thaønh Hueá ?
	- Keát thuùc giai ñoaïn 1 phong traøo Caàn vöông nhö theá naøo ?
	3 . Bài mới :
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1
GV : Yeâu caàu HS ñoïc muïc II.1 trong SGK
 ? Caên cöù khôûi nghóa Ba Ñình ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo ?
GV : Duøng löôïc ñoà Coâng söï phoøng thuû Ba Ñình giôùi thieäu cho HS 
 ? Laõnh ñaïo khôûi nghóa laø ai ?
 ? Thaønh phaàn nghóa quaân goàm nhöõng ai ?
? Cuoäc chieán Ba Ñình dieãn ra nhö theá naøo ?
GV: Giôùi thieäu cho HS hình 92 .
 ? Quan saùt treân baûn ñoà em cho bieát ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa caên cöù ?
Hoạt động 2
GV : Yeâu caàu HS ñoïc muïc II.2 trong SGK
 ? Caên cöù khôûi nghóa Baõi Saäy ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo ?
GV : Minh hoïa theâm .
 ? Laõnh ñaïo khôûi nghóa laø ai ?
GV : Cho HS xem hình 93 .
? Cuoäc khôõi nghóa Baõi Saäy dieãn ra nhö theá naøo ?
GV : Boå sung theâm vaø keát luaän .
 ? Em haõy neâu nhöõng neùt khaùc nhau giöõa hai cuoäc khôûi nghóa Baõi Saäy vaø Ba Ñình ?
Hoạt động 3
GV : Yeâu caàu HS ñoïc muïc II.2 trong SGK
GV : Giôùi thieäu hình veà Phan Ñình Phuøng .
? Laõnh ñaïo khôûi nghóa laø ai ?
 Trình baøy dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa Höông Kheâ ?
GV : Duøng löôïc ñoà trình baøy laïi dieãn bieán .
HS : Ñoïc to, roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi .
HS : Quan saùt vaø theo doõi .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi 
HS : Quan saùt vaø theo doõi 
HS : Thaûo luaän vaø traû lôøi theo söï höôùng daãn cuûa GV .
HS : Ñoïc to, roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi 
HS : Quan saùt .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi 
HS : Thaûo luaän vaø traû lôøi theo söï höôùng daãn cuûa GV .
HS : Ñoïc to, roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS : Quan saùt vaø theo doõi .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi 
HS : Döïa vaøo ñoaïn chöõ in nhoû trong SGK traû lôøi .
HS : Quan saùt vaø theo doõi .
II . NHÖÕNG CUOÄC KHÔÛI NGHÓA LÔÙN TRONG PHONG TRAØO CAÀN VÖÔNG 
1 . Khôûi nghóa Ba Ñình (1886 – 1887 )
-Caên cöù thuoäc huyeän Nga Sôn , tænh Thanh Hoùa .
-Laõnh ñaïo : Phaïm Baønh vaø Ñinh Coâng Traùng 
-Thaønh phaàn nghóa quaân : Kinh , Möôøng , Thaùi 
-Dieãn bieán :
 +Töø 12 – 1886 à 1 – 1887 : nghóa quaân caàm cöï trong 34 ngaøy ñeâm .
 +Giaëc Phaùp phun daàu thieâu truïi caùc caên cöù à xoùa teân ba laøng treân baûn ñoà .
2 . Khôûi nghóa Baõi Saäy ( 1883 – 1892 )
-Caên cöù Baõi Saäy ( Höng Yeân ) : laø vuøng lau saäy um tuøm ôû caùc huyeän Vaên Laâm , Khoaùi Chaâu , Yeân Mó 
-Laõnh ñaïo : Ñinh Gia Hueá , Nguyeãn ThieänThuaät .
-Dieãn bieán : 
 +Nghóa quaân thöïc hieän chieán thuaâït du kích .
 +Giaëc nhieàu laàn bao vaây nhöng ñeàu thaát baïi 
 +Löïc löôïng nghóa quaân hao moøn daàn à 1892 khôûi nghóa tan raõ 
3 . Khôûi nghóa Höông Kheâ (1885 - 1895 )
-Laõnh ñaïo : Phan Ñình Phuøng , Cao Thaéng .
-Dieãn bieán : 
 +Giai ñoaïn 1 : 1885 – 1888 xaây döïng caên cöù , reøn ñuùc vuõ khí , tích tröõ löông thöïc , chuaån bò löïc löôïng 
 +Giai ñoaïn 2 : 1888 – 18895 nghóa quaân döïa vaøo röøng nuùi hieåm trôû taán coâng ñòch , chæ huy thoáng nhaát , ñaåy luøi nhieàu ñôït caøn queùt cuûa ñòch à Thöïc daân phaùp bao vaây , coâ laäp nghóa quaân vaø taán coâng vaøo caên cöù Ngaøn Tröôi . 28 – 12 – 1895 Phan Ñình Phuøng hy sinh , nghóa quaân tan raõ .
4 . Củng cố :
	- Trình baøy dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa Ba Ñình baèng löôïc ñoà ?
	- Caên cöù khôûi nghóa Baõi Saäy ñöôïc xaây döïng nhö theá naøo ?
	- Cuoäc khôõi nghóa Baõi Saäy dieãn ra nhö theá naøo ?
	- Tai sao noùi khôûi nghóa Höông Kheâ laø tieâu bieåu nhaát trong phong traøo Caàn vöông ?
	- Em coù nhaän xeùt gì veà phong traøo vuõ trang choáng Phaùp cuoái theá kæ XIX ?
	- Cho HS laøm baøi taäp baèng baûng phuï : Laäp nieân bieåu veà 3 cuoäc khôûi nghóa .
5 . Dặn dò :
	-Veà nhaø hoïc baøi và nắm các ý chính.
	- Chuẩn bị bài : “ Khởi nghĩa Yên thế và Phong trào chống pháp” 
Duyệt của Phó Hiệu trưởng
Ngày tháng 02 năm 2010
Nguyễn Ngọc Khâm
Kí duyệt
Ngày tháng 02 năm 2010
Lê Thị Xoan
Tuần : 26
Tiết : 42
Bài 27 KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I . Mục tiêu : 
1 . Kiến thức : 
-Giuùp HS naém ñöôïc ñaëc ñieåm moät loaïi hình ñaáu tranh vuõ trang choáng Phaùp cuoái theá kæ XIX – phong traøo khoângcoù söï chi phoái cuûa tö töôûng Caàn vöông maø tröôùc ñaây thöôøng ñöôïc goïi laø ñaáu tranh “töï ñoäng” , “töï phaùt” .
-Nhöõng noäidung caàn naém laø : 
	 + Hoaøn caûnh buøng noå phong traøo ;
	 + Quy moâ cuûa phong traøo noùi chung , dieãn bieán cuûa phong traøo noâng daân Yeân Theá noùi rieâng ;
	 + Nguyeân nhaân thaát baïi vaø yù nghóa lòch söû .
2 . Tư tưởng : 
-Khaéc saâu hình aûnh ngöôøi noâng daân Vieät Nam : caàn cuø , chaát phaùc ,yeâu töï do , caêm thuø quaân xaâm löôïc .
-Nhöõng haïn cheá cuûa noâng daân khi tieán haønh ñaáu tranh giai caùp vaø daân toäc .
-Söï caàn thieát phaûi coù moät giai caáp laõnh ñaïo tieân tieán trong caùch maïng Vieät Nam ñeå daãn daét noâng daân ñi ñeán thaéng lôïi .
3 . Kĩ năng : 
Reøn luyeän caùc kó naêng :
-Mieâu taû , töôøng thuaät moät söï kieän lòch söû ;
-Söû duïng baûn ñoà ;
-Ñoái chieáu , so saùnh , phaân tích , ñaùnh giaù lòch söû 
II . Chuẩn bị :
 Gv :-Baûn ñoà khu vöïc Yeân Theá vaø Baéc Kì cuoái theá kæ XIX
	-Tranh aûnh coù lieân quan ñeán cuoäc khôûi nghóa Yeân Theá .
 Hs : Tham khảo bài trước.
III . Tiến trình lên lớp :
	1 . Ổn định :. 
	2 . Kiểm tra bài cũ . 
	-Nhöõng cuoäc khhôûi nghóa lôùn trong phong traøo Caàn vöông ? ( caên cöù , laõnh ñaïo , thaønh phaàn nghóa binh , dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa )
	3 . Bài mới :
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1
GV : Yeâu caàu HS ñoïc muïc I trong SGK 
GV : Treo baûn ñoà caên cöù Yeân Theá vaø chæ cho HS vò trí cuûa Yeân Theá .
 ? Cho bieát vaøi neùt veà caên cöù Yeân Theá ?
GV ? Tình hình daân cö ?
GV : Giaûi thích theâm . “ Khi thöïc daân Phaùp  ñaáu tranh ”à Ñoù laø nguyeân nhaân buøng noå chuû yeáu cuûa cuoäc khôûi nghóa .
 ? Neâu dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa Yeân Theá ?
GV : Giaûng theâm veà thaønh phaàn laõnh ñaïo , nguyeân nhaân caùc cuoäc giaûng hoøa. 
 ? Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa laâu hôn baát cöù cuoäc khôûi nghóa naøo trong phong traøo Caàn vöông ? Taïi sao ? 
GV : Giaûng theâm .
Hoạt động 2
GV : Yeâu caàu HS ñoïc muïc II trong SGK 
 ? Haõy neâu nhöõng phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi ?
GV : Sô keát baøi hoïc .
HS : Ñoïc to, roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi
HS : Ña phaàn laø daân nguï cö
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi , theo töøng giai ñoïan 
HS : Suy nghó traû lôøi theo söï gôïi yù cuûa GV .
HS : Ñoïc to, roõ cho caùc baïn cuøng nghe .
HS : Döïa vaøo SGK traû lôøi 
HS : Chaêm chuù laéng nghe .
I . KHÔÛI NGHÓA YEÂN THEÁ ( 1884 – 1913 )
 1 . Caên cöù : 
 - Yeân Theá ôû phía taây baéc tænh Baéc Giang .
 - Laø vuøng ñaát ñoài , caây coái raäm raïp , ñòa hình hieåm trôû .
 2 . Daân cö : 
 - Ña phaàn laø daân nguï cö .
 - Thöïc daân Phaùp muoán chieám Yeân Theá .
 - Noâng daân Yeân Theá ñöùng leân ñaáu tranh .
 3 . Dieãn bieán :
 - Giai ñoaïn 1884 – 1892 : nghóa quaân hoaït ñoäng rieâng leõ , thuû lónh coù uy tín nhaát laø Ñeà Naém .
 - Giai ñoaïn 1893 – 1908 : do Ñeà Thaùm ( Hoaøng Hoa Thaùm ) laõnh ñaïo , vöøa chieán ñaáu vöøa xaây döïng löïc löôïng . Nghóa quaân 2 laàn giaûng hoøa vôùi Phaùp .
 - Giai ñoaïn 1909 – 1913 : 
 + Phaùp taäp trung löïc löôïng taán coâng Yeân Theá .
 + 10 – 2 – 1913 Ñeà Thaùm hi sinh , phong traøo tan raõ .
 4 . Nguyeân nhaân toàn taïi laâu daøi cuûa cuoäc khôûi nghóa Yeân Theá .
 Phong traøo phaàn naøo keát hôïp ñöôïc vaán ñeà daân toäc vaø daân chuû cho daân .
II . PHONG TRAØO CHOÁNG PHAÙP CUÛA ÑOÀNG BAØO MIEÀN NUÙI .
- Noå ra muoän hôn ôû ñoàng baèng nhöng keùo daøi hôn .
- Moät soá phong traøo tieâu bieåu :
 + Nam Kì : ngöôøi Thöôïng , Khô Me , Xtieâng cuøng ngöôøi Kinh ñaùnh Phaùp .
 + Trung Kì : Haø Vaên Mao ( Möôøng ) , Caàm Baù Thöôùc ( Thaùi )
 + Taây Nguyeân : Nô-trang Gö , Ama Con ,
 + Taây Baéc : Nguyeãn Vaên Giaùp , Ñeøo Vaên Trì , Ñeøo Chính Luïc 
 + Ñoâng Baéc : phong traøo cuûa ngöôøi Dao , Hoa .
- Phong traøo noå ra kòp thôøi , maïnh meõ , laâu daøi , ngaên chaën quaù trình xaâm löôïc cuûa Phaùp .
4 . Củng cố :
	- Neâu caên cöù , thaønh phaàn , nguyeân nhaân vaø dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa Yeân Theá ?
	- Khôûi nghóa Yeân Theá khaùc nhöõng cuoäc khôûi nghóa ñöông thôøi ôû nhöõng ñieåm naøo ?
	- Em coù nhaän xeùt gì veà phong traøo khaùng chieán choáng Phaùp cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi ?
5 . Dặn dò :
	- Hoïc thuoäc loøng caùc phaàn ñaõ ghi .
	- Laøm baøi taäp .
	- Xem tröôùc baøi 28 : TRAØO LÖU CAÛI CAÙCH DUY TAÂN ÔÛ VIEÄT NAM NÖÛA CUOÁI THEÁ KÆ XIX.
	+ Nhöõng neùt chính veà kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam Giöõa theá kæ XIX .
	+ Vì sao caùc quan laïi só phu ñöa ra nhöõng ñeà nghò caûi caùch?
	+ Keå teân nhöõng só phu tieâu bieåu trong phong traøo caûi caùch nöûa cuoái theá kæ XIX . Nhöõng noäi dung chính trong ñeà nghò caûi caùch cuûa hoï .
	+ Keát cuïc cuûa caùc ñeà nghò caûi caùch .
Kí duyệt
Ngày tháng 02 năm 2010
Lê Thị Xoan

Tài liệu đính kèm:

  • docGA su 8 19 25.doc