Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 27: Bài thực hành tổng hợp

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 27: Bài thực hành tổng hợp

I- Mục tiêu

 1) Kiến thức:

- Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập.

 2) Kĩ năng:

 - Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành.

 3) Thái độ:

 - Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự

II- Chuẩn bị:

 1) Tài liệu tham khảo:

 - Gv: Bài tập Excel.

 2) Phương pháp:

 - Vấn đáp, thực hành.

 3) Đồ dùng dạy học:

 - Máy chiếu, máy tính.

 

doc 5 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 27: Bài thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T1)
Tuần 27
Tiết:40
Ns: 15/02/2009
Nd: 23/02/2009
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
- Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành.
	3) Thái độ: 
	- Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự
II- Chuẩn bị:
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Gv: Bài tập Excel.
	2) Phương pháp: 
	- Vấn đáp, thực hành.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp:
	-Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ:
	- Gv gọi Hs đứng dậy nêu cú pháp của các hàm sau:
	1) Hàm If
	2) Hàm Vlookup
	3) Hàm Rank
	- Hs: If( điều kiện, kết quả 1, kết quả 2)
	 Vlookup(Giá trị dò tìm, bảng, cột dò tìm, cách dò)
	 Rank(Number, Ref, Order)
	3) Nội dung thực hành:
	* Yêu cầu:
	1) Tạo File D(E) / lop/ BAI THUC HANH 12
	2) Dùng hàm điền ngành thi biết: Nếu mã số bắt đầu là Athì thi ngành “Toán”; Nếu mã số bắt đầu là B thì thi ngành “Ly”ù, ngược lại thì thi ngành “Hoá”
	3) Điền điểm tổng cộng biết: Tổng cộng= môn chuyên ngành*2 + 2 môn còn lại
	4) Dùng hàm điềm KQ biết tổng cộng>= Kết quả thì “Đậu” ngược lại thì “Rớt”.
	5) Xếp hạng cho những thí sinh trên
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
- Gv: Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề bài
- Hs: Đọc yêu cầu
? Đọc và làm yêu cầu 2
 - Hs: Đọc
? Ở yêu cầu này ta sử dụng hàm gì
 - Hs: Hàm if
? Có mấy kết quả
 - Hs: có 3 kết quả
? chúng ta sử dụng mấy hàm If lồng nhau
- Hs: 2 hàm if lồng nhau
=IF(LEFT(A3;1)="A";"Toán";IF(LEFT
(A3;1)="B";"Lý";"Hoá"))
? Đọc và làm yêu cầu 3
 - Hs: Đọc
? ở yêu cầu này ta sử dụng hàm gì
 - Hs: Sử dụng hàm if
=IF(C3="Toán";D3*2+E3+F3;IF
(C3="Lý";D3+E3*2+F3;D3+E3+F3*2))
? Đọc và làm yêu cầu 4
 - Hs: Hs đọc
 - Gv: Phân tích đề
 - Hs: Quan sát
? Nhập hàm cho yêu cầu 4
 - Hs:
=IF(G3>=VLOOKUP(C3;$A$9:$B$11;2;0)
;"đậu";"rớt")
? Đọc và làm yêu cầu 5
 - Hs: Đọc yêu cầu 5 và làm
 =RANK(G3;$G$3:$G$7;0)
 - Gv: Cho Hs tiến hành thực hành theo yêu cầu
 - Hs: Thực hành
Đáp án:
 2) ngành thi:
=IF(LEFT(A3;1)="A";"Toán";IF(LEFT
(A3;1)="B";"Lý";"Hoá"))
3) Tổng cộng:
=IF(C3="Toán";D3*2+E3+F3;IF
(C3="Lý";D3+E3*2+F3;D3+E3+F3*2))
4) Kết quả:
=IF(G3>=VLOOKUP(C3;$A$9:$B$11;2;0)
;"đậu";"rớt")
5) Xếp hạng:
=RANK(G3;$G$3:$G$7;0)
	4) Củng cố:
	- Gv nhắc nhở chung một số lỗi mà Hs mắc phải trong quá trìng thực hành
	5) Hướng dẫn về nhà học bài:
	- Gv cho Hs về nhà điền đầy đủ đáp án ra vở làm BTVN
- Ta đổi Mã số là 100A hoặc 1A00 vẫn yêu cầu như vậy về nhà các em làm ra vở.
IV- Rút kinh nghiệm
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2)
Tuần 27
Tiết:41
Ns: 15/02/2009
Nd: 25/02/2009
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
- Hs nắm được cú pháp của tất cả các hàm ở chương IV, vận dụng được nó để làm bài tập.
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được cú pháp để làm tất cả các bài thực hành.
	3) Thái độ: 
	- Hs tự giác thực hành, nghiêm túc, trật tự
II- Chuẩn bị:
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Gv: Bài tập Excel.
	2) Phương pháp: 
	- Vấn đáp, thực hành.
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy chiếu, máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp:
	-Kiểm tra ss:
	2) Kiểm tra bài cũ:
	- Gv gọi Hs đứng dậy nêu cú pháp của các hàm sau:
	1) Hàm If
	2) Hàm Vlookup
	3) Hàm Rank
	- Hs: If( điều kiện, kết quả 1, kết quả 2)
	 Vlookup(Giá trị dò tìm, bảng, cột dò tìm, cách dò)
	 Rank(Number, Ref, Order)
	3) Nội dung thực hành:
	* Yêu cầu:
	1) tạo File D (E)/ lop/ BAI THU HANH 13.
	2) nhập bảng tính trên 
3) dùng hàm điền tên khách hàng: dựa vào kí tự đầu của mã số và bảng khách hàng.
4) dùng hàm điền mặt hàng: dựa vào kí tự thứ 2 của mã số và bảng tên hàng &ø đơn giá.
5) dùng hàm điền đơn giá dựa vào kí tự thứ 2 của mã số và bảng tên hàng & đơn giá.
	6) Tính thành tiền. Biết thành tiền= số lượng* đơn giá.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
 - Gv: Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề bài.
- Hs: Đọc yêu cầu của đề bài.
? Yêu cầu Hs đọc yêu cầu 3 và làm
 -Hs: =VLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$9:$B$11;2;0)
? Đọc yêu cầu 4 và làm yêu cầu 4.
 - Hs: =HLOOKUP(RIGHT(A3;1);$E$8:$H$10;2;0)
? Đọc yêu cầu 5 và làm yêu cầu 5.
 -Hs: =HLOOKUP(RIGHT(A3;1);$E$8:$H$10;3;0)
? Đọc yêu cầu 6 và làm yêu cầu 6.
 - Hs: =D3*E3
 - Gv: Cho Hs thực hành theo yêu cầu
 -Hs: thực hành.
Đáp án:
Tạo File: D (hoặc E)/ lop/ BAI THUC HANH 12
Nhập bảng.
Tên khách hàng =VLOOKUP(LEFT(A3;1);$A$9:$B$11;2;0)
Mặt hàng:
=HLOOKUP(RIGHT(A3;1);$E$8:$H$10;2;0)
5) Đơn giá:
=HLOOKUP(RIGHT(A3;1);$E$8:$H$10;3;0)
6) Thành tiền:
=D3*E3
4)Củng cố:
 Hướng dẫn về nhà học bài:
- Về nhà các em ôn lý thuyết để tiết sau thực hành.
IV- Rút kinh nghiệm:
	...............................................................................................................................
	...............................................................................................................................
	...............................................................................................................................
	...............................................................................................................................
	...............................................................................................................................
	...............................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 27( da sua).doc