Đề kiểm tra môn lịch sử 9 học kỳ II năm học 2010-2011

Đề kiểm tra môn lịch sử 9 học kỳ II năm học 2010-2011

Câu 1(1đ): Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhăm mục đích gì?

A.Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

C. Chống lại Liên Xô ,Trung Quốc và Việt Nam.

D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu2(1đ) Cuộc bầu cử Quôc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 3/9/1945 B.Ngày 2/9/1946

C. Ngày 6/1/1946 D.Ngày 2/9/1947

 

doc 6 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 20/05/2017 Lượt xem 569Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn lịch sử 9 học kỳ II năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD-ĐT Tânn Lạc
Trường THCS Trung Hoà
Đề KIểM TRA MÔN LịCH Sử 9 HọC Kỳ II
NĂM HọC 2010-2011
I.Trắc nghiệm: (4Đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1(1đ): Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhăm mục đích gì? 
A.Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu
C. Chống lại Liên Xô ,Trung Quốc và Việt Nam.
D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu2(1đ) Cuộc bầu cử Quôc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà diễn ra vào thời gian nào?
A. Ngày 3/9/1945 B.Ngày 2/9/1946
C. Ngày 6/1/1946 D.Ngày 2/9/1947
Câu 3(1đ): Hội nghị ban chấp hành Trung Ương Đảng lần 21 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản gì?
A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. Chuyển sang cách mạng XHCN.
C. Đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. Chuyển sang giai đoạn đấu tranh hoà bình để thống nhất đất nước.
Câu 4(1đ): Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ mấy đề ra đường lối đổi mới?
A.Địa hội lầnIV B. Đại hội lần V
C. Đại hội lần VI D. Đại hội lần VII
II. Tự luận:(6đ)
Câu1:(2đ) Em hãy nêu tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám?
Câu 2. (4đ)Ehãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cưúu nước (1954-1975)?
Phòng GD-ĐT Tânn Lạc
Trường THCS Trung Hoà
ĐáP áN BIểU ĐIểM MÔN LịCH Sử 9 HọC Kỳ II
NĂM HọC 2010-2011
I.Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 1điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
C
A
C
II. Tự luận:(6đ)
Câu 1.(2đ) Tình hình nước tra sau cách mạng tháng tám như ‘ ngàn cân treo sợi tóc” :
Các lực lượng đế quốc vào chống phá cách mạng: miềm Bắc 20 vạn quân Tưởng và bọn tay sai, miền Nam quân Anh mở đường cho Pháp quay trở lại xâm lược.(0,5đ)
Sản xuất đình đốn, nạn đói đe doạ đời sống nhân dân.(0.5đ)
Tài chính trống rỗng, chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương.(0,5đ)
Văn hoá giáo dục: 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội vẫn tồn tại.(0,5đ)
Câu2:(4đ) 
ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ:
-Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của CNĐQ và chế đọ phong kiến ở nước ta, hoan thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.(1đ)
- Mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc- kỷ nguyên độc lâp thống nhất đi lên CNXH.(0,5đ)
-Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ; cổ vũ to lớn phong trào cách mạng thế giới.(0,5đ)
*Nguyên nhân thắng lợi:
-Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minhvới đường lối chính trị, quân sự độc lập ,tự chủ.(0,5đ)
-Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết lao động cần cù, dũng cảm trong chiến đấu...(0.5đ)
-Hậu phương miền bắc không ngừng lớn mạnhcó khả năng đap ứng kịp thờicác yêu cầu của cuộc chiến ở 2 miềm.(0,5đ)
-Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ của 3 dân tộc Đông Dương sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới nhất là Liên Xô ,Trung Quốc và các nước XHCN.(0,5đ)
Phòng GD-ĐT Tânn Lạc
Trường THCS Trung Hoà
Đề KIểM TRA MÔN LịCH Sử 7 HọC Kỳ II
NĂM HọC 2010-2011
I.Trắc nghiệm(4đ):Khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1(1đ).Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý ở thế kỷ XV?
A.Muốn thám hiểm những vùng đất mới.
B.Giai cấp tư sản Châu âu cần vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.
C. Thăm dò sự phát triển của các dân tộc trên thế giới.
D. Nghiên cứu địa chất.
Câu 2(1đ). Điểm tiến bộ nhất trong bộ luật hình thư thời Lý?
A.Bảo vệ nhà vua và kinh thành.
B. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
C. Bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
D. Bảo vệ của công và tài sản nhân dân.
Câu 3(1đ). Bộ luật gia long được ban hành vào thời gian nào?
 A.Năm 1802 B.Năm1806 
 C. Năm1815 D. Năm 1831
Câu 4(1đ):Điểm nổi bật về tình hình nông nghiệp nước ta ỳư TK VI- XI X là?
A.Thực hiện chế độ quân điền.
B. Sửa chữa đê điều thuỷ lợi.
C. Liên tục nhiều năm được mùa.
D. Mở rộng diện tích khai hoang.
II. Tự luận:(6 điểm)
Câu 1(3đ).Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong thào Tây Sơn?
Câu2(3đ) : Nêu tình hình kinh tế dưới triều Nguyễn ở nửa đâu thế kỷ XIX?
Phòng GD-ĐT Tânn Lạc
Trường THCS Trung Hoà
ĐáP áN BIểU ĐIểM MÔN LịCH Sử 7 HọC Kỳ II
NĂM HọC 2010-2011
I.Trắc nghiệm(4đ): Mỗi câu trả lời đúng được 1điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
D
C
D
II. Tự luận:(6đ)
Câu1 (3đ)
Nguyên nhân thắng lợi:(1đ)
-Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước đoàn kết và hy sinh cao cả của nhân dân.
-Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân
* ý nghĩa lịch sử:(2đ)
-Thắng lợi của phong troà Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền Nguyễn-Trịnh-Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước
-Thắng lợi của phong troà Tây Sơn trong việc chống quân Xiêm Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước giữ vững nền độc lập....
Câu2:(3đ) Tình hình kinh tế dưới triều Nguyễn thế kỷ XI X:
Về nông nghiệp: (1đ)
-Chú ý việc khhai hoang, thi hành các biện pháp di dân lập ấp, đặt chế độ quân điền.Về sau nông nghiệp không còn được quan tâm như rtước nữa...
*Về công thương nghiệp:(1đ)
-Lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu... nghành khai mỏ được mở rộng...
-Các nghề thủ côngvẫn phát triển nhưng phân tán, thợ thủ công phải nộp thuế nặng xuất hiện nhiều thị tứ...
* Về ngoại thương(1đ):nói chung nhà nước hạn chế buôn bán với nước ngoài.
Phòng GD-ĐT Tânn Lạc
Trường THCS Trung Hoà
Đề KIểM TRA MÔN LịCH Sử 6 HọC Kỳ II
NĂM HọC 2010-2011
I.Trắc nghiệm:(4đ) Khoanh tròn vào đấp án đúng:
Câu1(1đ) Công cụ sản xuất đầu tiên của Người tối cổ là?
A.Đá có sẵn trong tự nhiên
B. Đá được ghè đẽo qua loa
C. Lưỡi cày đồng
D. Cuốc sắt
Câu2(1đ). Nhà nước văn Lang ra đồi trong hoànn cảnh?
Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh
Giải quyết xung đột gữa các bộ lạc Lạc Việt
Nhu cầu trị thuỷ bảo vệ mùa màng
Cả ba đều đúng
Câu3(1đ): Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào năm nào?
A.Năm544 B. Năm 545 C. Năm546 D.NĂM 547
Câu 4(1đ). Âm mưu thâm độc của phong kiến phương bắc khi chúng sang xâm lược nước ta là?
Bắt nhân dân ta phải nộp nhiều sản vật quý
Bắt thợ thủ công tài giỏi của nước ta về Trung Quốc
Đăt ra hàng trăm thứ thuế để vơ vét của cải
Nô dịch và đồng hoá dân tộc ta
II. Tự luận:(6đ)
Câu1(3đ):Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248)?
Câu2(3đ) em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế và văn hoá ở nước ta thời băc thuộc?
Phòng GD-ĐT Tânn Lạc
Trường THCS Trung Hoà
ĐáP áN BIểU ĐIểM MÔN LịCH Sử 6 HọC Kỳ II
NĂM HọC 2010-2011
I.Trắc nghiệm(4đ): Mỗi câu trả lời đúng được 1điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
D
A
D
II. Tự luận:(6đ)
Câu1(3đ):Cuộc khởi nghiã Bà Triệu năm 248:
*Nguyên nhân: nhân dân ta không chịu kiếp sống nô lệ...(0,5đ)
*Diễn biến:(1đ)
-Năm 248 khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền, Bà Triệu lãnh đạo nghiĩa quân đánh phá thành ấp của quân ngô ở Cửu Chân ->khắp Giao châu
-Nhà ngô cử 6000 quân sang đàn áp
*Kết quả: cuộc khởi nghĩa thất bại , Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng(0,5đ)
*ý nghĩa: khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc(1đ)
Câu2(3đ). Những chuyển biến về kinh tế và văn hoá:
Về kinh tế:(1,5đ)
-Nông nghiệp trồng lúa nước phát triển: trồng lúa 2 vụ, biết lam thuỷ lợi....
-Thủ công nghiệp: nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển
-Có sự giao lưu buôn bán trong và ngoai nước
*Về văn hoá:(1,5đ)
-Chữ hán ,đạo phật, đạo nho được truyền bá vào nược ta.
- Tuy nhiên nhân dân ta vấn sử dụng tiếng nói của tổ tiên, và sống theo phong tục tập quán riêng của dân tộc
-Điều đóchứng tỏ sức sông mãnh liệt không có gì tiêu diệt được nền văn hoá Việt, trở thành nền tảng cho cuộc đấu tranh giàng độc lập dâqn tộc

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra HKII GDCD.doc