Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)

Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)

PHẦN I: (3 điểm) - Hãy chọn câu trả lời đúng:

Câu 1: Số phần tử của tập hợp ước chung của 24 và - 42 là:

A. 4 B. 6 C. 8 D. -12

Câu 2: Trong các phân số , , , phân số nhỏ nhất là :

 A. B. C. D.

Câu 3: Nghịch đảo của số -6 là:

 A. B. C. D.

Câu 4: Tổng các số đối của các số ; là:

 A. B. C. D.

Câu 5: của -18 bằng:

 A. -18 B. -12 C. -24 D. -6

PHẦN II: (7điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

a) Rút gọn phân số : b)Tìm x biết:

c) Thực hiện phép tính: 1

d)Quy đồng mẫu số và sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:

 ; ; ; ; ;

Câu 2: (1,5điểm)

 Một mảnh vườn có diện tích là 374m2 được chia làm 2 mảnh, tỉ số diện tích giữa mảnh I và mảnh II là 37,5%. Tính diện tích mỗi mảnh?

Câu 3: (3điểm)

 Cho góc COD = 80o, vẽ tia OE nằm giữa hai tia OC và OD sao cho góc COE = 60o. Vẽ tia phân giác OF của góc COD .

 a) tính góc EOF ?

b)Chứng minh rằng OE là tia phân giác của góc DOF ?

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/02/2021 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 6 .	 Thời gian làm bài: 90 phút 
PHẦN I: (3 điểm) - Hãy chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: Số phần tử của tập hợp ước chung của 24 và - 42 là:
A. 4	 B. 6	C. 8	D. -12
Câu 2: Trong các phân số , , , phân số nhỏ nhất là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Nghịch đảo của số -6 là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Tổng các số đối của các số ; là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: của -18 bằng:
	A. -18	B. -12	C. -24	D. -6
PHẦN II: (7điểm) 
Câu 1: (2,5 điểm)
a) Rút gọn phân số : 	b)Tìm x biết: 
c) Thực hiện phép tính:	1
d)Quy đồng mẫu số và sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:
	 ; 	 ; 	 ; ; 	;
Câu 2: (1,5điểm)
	Một mảnh vườn có diện tích là 374m2 được chia làm 2 mảnh, tỉ số diện tích giữa mảnh I và mảnh II là 37,5%. Tính diện tích mỗi mảnh?
Câu 3: (3điểm)
	Cho góc COD = 80o, vẽ tia OE nằm giữa hai tia OC và OD sao cho góc COE = 60o. Vẽ tia phân giác OF của góc COD .
	a) tính góc EOF ?
b)Chứng minh rằng OE là tia phân giác của góc DOF ?
ĐÁP ÁN - MÔN: TOÁN 6 . 
	 	 Thời gian làm bài: 90 phút 
PHẦN I: (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
4
Đúng
A
D
B
B
B
Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1,0 đ
PHẦNII: (7điểm)
Câu 1: (2,5điểm)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
a) Rút gọn : = 	 	 c)1 = = 
b)Tính x :	d) Quy đồng 	 
x + 3 = -15	Sắp xếp thứ tự tăng dần :
(0,5đ)
(0,5đ)
 x = -8	 
(0,25đ)
(0,25đ)
câu 2: Tỷ số diện tích giữa mảnh I và II : 	
(0,5đ)
	Tổng tỷ số diện tích mảnh I và II : 3 + 8 = 11
(0,5đ)
O
C
F
E
D
COD = 80o ; góc COE = 60o 
OF là tia phân giác của COD. 
a) Tính DOF = 40o
	 DOE = 20o
Suy ra : EOF = 20o
b) OE là tia phân giác DOFvì:
	DOE + EOF = DOF
	DOE = EOF = 
	Diện tích mảnh I :	374 .	 	 Diện tích mảnh II:	374 . 
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
H ình vẽ (0,5đ)
Câu 3: 

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ KT TOÁN 6 CUỐI KỲ.doc