Giáo án tự chọn Số học Lớp 6 - Tuần 28: Luyện tập (Tính chất phép cộng phân số) - Nguyễn Tất Chiến

Giáo án tự chọn Số học Lớp 6 - Tuần 28: Luyện tập (Tính chất phép cộng phân số) - Nguyễn Tất Chiến

dùng t/c giao hoán và kết hợp đưa các p/s có cùng mẫu vào cùng ngoặc ?

cộng trong các dấu ngoặc?

tính phép cộng phân số , rồi rút gọn ở bên trái và bên phải ?

sau đó tính ô trống

tương tự câu a

gọi 1H lên bảng làm tương tự ?

chảy 4 giờ đầy bể vậy 1 giờ chảy được bao nhêu phần của bể ?

tính cả 2 cùng chảy trong 1 giờ ta làm thế nào?

gọi 2 học sinh lên bảng làm tương tự bài tập 66/13 (đã làm trên)

so sánh các phân số trong tổng vớ phân số 1/20?

bài tập về nhà 67,70,72/14 Sách bài tập

hướng dẫn bài 72(tách tử thành các số âm sao cho tổng của chúng = tử cũ song các phân số tách ra đều phải rút gọn được bằng cách chia cả tử và mẫu cho chín tử của nó) bài tập 66/13

tính nhanh

bài tập 68/13

a)điền số nguyên thích hợp vào ô trống

vậy trong ô trống là số -2

b)tìm tập hợp các số nguyên x biết

vậy x={-3,-2,-1,0,1,2,3,4}

bài tập 69/13

vòi A chảy 4 giờ thì đầy bể nên 1 giờ vòi A chảy được 1/4 (bể)

tương tự : vòiB 1 giờ chảy được 1/5 (bể)

trong 1 giờ cả 2 vòi cùng chảy dược 1/4+1/5 (bể)

hay 9/20

bài 71 /14

tính nhanh

a)

b)

bài 73/14 cho

so sanhS với 1/2

ta thấy tất cả các phân số đều lớn hơn 1/20

nên S > 1/20+1/20+.

 S > 10/20

hay S > 1/2

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 808Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn Số học Lớp 6 - Tuần 28: Luyện tập (Tính chất phép cộng phân số) - Nguyễn Tất Chiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THCS §ång Quang - Quèc Oai -Hµ Néi
Tù chän b¸m s¸t líp 6
Ng­êi so¹n : NguyƠn TÊt ChiÕn
tuÇn 28 LUYỆN TẬP(tÝnh chÊt phÐp céng ph©n sè) 
Mục tiêu : 
– HS có kỹ năng thực hiện phép cộng phân số .
– Có kỹ năng vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính được hợp lí , nhất là khi cộng nhiều phân số .
– Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số .
Chuẩn bị :
Hoạt động dạy và học :
Ổn định tổ chức :
Kiểm tra bài cũ:
– Tính chất cơ bản của phép cộng phân số .
Dạy bài mới :
dïng t/c giao ho¸n vµ kÕt hỵp ®­a c¸c p/s cã cïng mÉu vµo cïng ngoỈc ?
céng trong c¸c dÊu ngoỈc?
tÝnh phÐp céng ph©n sè , råi rĩt gän ë bªn tr¸i vµ bªn ph¶i ?
sau ®ã tÝnh « trèng
t­¬ng tù c©u a 
gäi 1H lªn b¶ng lµm t­¬ng tù ?
ch¶y 4 giê ®Çy bĨ vËy 1 giê ch¶y ®­ỵc bao nhªu phÇn cđa bĨ ?
tÝnh c¶ 2 cïng ch¶y trong 1 giê ta lµm thÕ nµo?
gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm t­¬ng tù bµi tËp 66/13 (®· lµm trªn)
so s¸nh c¸c ph©n sè trong tỉng ví ph©n sè 1/20?
bµi tËp vỊ nhµ 67,70,72/14 S¸ch bµi tËp
h­íng dÉn bµi 72(t¸ch tư thµnh c¸c sè ©m sao cho tỉng cđa chĩng = tư cị song c¸c ph©n sè t¸ch ra ®Ịu ph¶i rĩt gän ®­ỵc b»ng c¸ch chia c¶ tư vµ mÉu cho chÝn tư cđa nã)
bµi tËp 66/13
tÝnh nhanh
bµi tËp 68/13
a)®iỊn sè nguyªn thÝch hỵp vµo « trèng
vËy trong « trèng lµ sè -2
b)t×m tËp hỵp c¸c sè nguyªn x biÕt
vËy x={-3,-2,-1,0,1,2,3,4}
bµi tËp 69/13
vßi A ch¶y 4 giê th× ®Çy bĨ nªn 1 giê vßi A ch¶y ®­ỵc 1/4 (bĨ)
t­¬ng tù : vßiB 1 giê ch¶y ®­ỵc 1/5 (bĨ)
trong 1 giê c¶ 2 vßi cïng ch¶y d­ỵc 1/4+1/5 (bĨ)
hay 9/20
bµi 71 /14
tÝnh nhanh 
a)
b)
bµi 73/14 cho
so sanhS víi 1/2
ta thÊy tÊt c¶ c¸c ph©n sè ®Ịu lín h¬n 1/20
nªn S > 1/20+1/20+...........
 S > 10/20
hay S > 1/2

Tài liệu đính kèm:

  • doctu chon 6 tuan 28.doc