Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 101 đến 105 - Năm học 2010-2011 - Bùi Thị Hồng Hạnh

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 101 đến 105 - Năm học 2010-2011 - Bùi Thị Hồng Hạnh

A. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:HS biết đọc các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông và hình quạt.

- Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các biểu đồ phần trăm dạng cột và ô vuông.

- Thái độ: Có ý thức tìm hiểu các biểu đồ phần trăm trong thực tế và dựng các biểu đồ phần trăm với các số liệu thực tế.

- Giáo dục cho HS tính cẩn thận, chính xác, khoa học, lòng yêu thích bộ môn

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án + SGK + SGV + Thước kẻ

2. Học sinh: Học bài + Làm các bài tập đã giao

 + SGK + SBT + Các dụng cụ học tập.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 I, Tổ chức:

Sĩ số : 6C: 6D:

 II, Kiểm tra bài cũ :

Câu hỏi Đáp án

- Chữa bài tập: (bảng phụ).

 Một trường có 800 HS số HS đạt HK tốt là 480 em, khá bằng đạt tốt, còn lại là TB.

a) Tính số HS đạt HK: Khá, TB.

b) Tính tỉ số % của số HS đạt HK tốt, khá, TB so với HS toàn trường. HS lên bảng:

a) Số HS đạt HK khá là:

 480. = 280 (HS).

Số HS đạt HK TB là:

 800 - (480 + 280) = 40 (HS).

b) Tỉ số % của số HS đạt HK tốt so với số HS toàn trường là:

 % = 60%.

Số HS đạt HK khá so với HS toàn trường là:

 % = 35 %.

Số HS đạt HK TB so với toàn trường là:

 100% - (60% + 35%) = 5%.

 

doc 11 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 04/03/2021 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 101 đến 105 - Năm học 2010-2011 - Bùi Thị Hồng Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 
NG: TiÕt 101: luyƯn tËp
a. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc: Cđng cè c¸c kiÕn thøc, quy t¾c vỊ tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m, tØ lƯ xÝch.
- KÜ n¨ng: RÌn luyƯn kÜ n¨ng t×m tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m cđa hai sè, luyƯn ba bµi to¸n c¬ b¶n vỊ ph©n sè d­íi d¹ng tØ sè phÇn tr¨m.
- Th¸i ®é: HS biÕt ¸p dơng c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vỊ tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m vµo viƯc gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tÕ.
B. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n + SGK + SGV + Thưíc kỴ
2. Häc sinh: Häc bµi + Lµm c¸c bµi tËp ®· giao 
 + SGK + SBT + C¸c dơng cơ häc tËp. 
C. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 I, Tỉ chøc: 
SÜ sè : 6C: 6D:
 II, KiĨm tra bµi cị : 
III, Bµi Míi:
	Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng I: LuyƯn tËp 
Bµi 138 .
GV gỵi ý HS phÇn a, 
Gäi tiÕp 3 HS lªn b¶ng thùc hiƯn .
GV NX .
y/c 1 HS thùc hiƯn trªn b¶ng .
 Em hiĨu thÕ nµo khi nãi ®Õn vµng bèn sè 9 ? (9999).
- Nªu c«ng thøc tÝnh tØ lƯ xÝch ? Tõ c«ng thøc ®ã suy ra c¸ch tÝnh chiỊu dµi thùc tÕ nh­ thÕ nµo ?
Bµi 147 .
- Nªu c¸ch gi¶i.
- GV gi¸o dơc lßng yªu n­íc vµ tù hµo vỊ sù ph¸t triĨn cđa ®Êt n­íc cho HS.
GV ®­a ra kÕt qu¶ ®ĩng 
Bµi 138(SGk/58) 
ViÕt c¸c tØ sè sau thµnh c¸c tØ sè cđa hai sè nguyªn .
a) b) 
c) d) 
Bµi 141(SGK/58).
a - b = 8
Thay a = b cã : b - b = 8
Cã a - b = 8 Þ a = 16 + 8 = 24.
Bµi 142(SGk/59).
Vµng 4 sè 9 nghÜa lµ trong 10 000g "vµng" nµy chøa tíi 9999 vµng nguyªn chÊt. TØ lƯ vµng nguyªn chÊt lµ:
 99,99%.
Bµi 146 .
T = 
a = 56,408 cm. TÝnh b ?.
Cã : T = 
a: Kh c¸ch gi÷a hai ®iĨm trªn b¶n ®å.
B: Kh c¸ch gi÷a hai ®iĨm t­¬ng øng trªn thùc tÕ. Þ b = 
ChiỊu dµi thËt cđa m¸y bay lµ:
 b = 
 b = 7051 (cm) = 70,51 (m).
Bµi 147(SGK/59).
 b = 1535 m ; T = 
a = ?
Gi¶i:
T = a = b. T = 1535. 
a = 0,07675 (m) ; a = 7,675 (cm).
Bµi 148(SGK/59)
HS sư dơng MTCT để tÝnh 
IV, Cđng cè: - HƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc
	 - Lµm bµi tËp:
V, HDVN: - Häc bµi theo vë ghi + SGK.
	- Lµm bµi tËp:143 , 148 .
 137, 141, 142 .
HD . Bµi 147(SGK/59).
 b = 1535 m ; T = 
a = ?
T = a = b. T = ....................?
TuÇn 34:
 TiÕt 102: biĨu ®å phÇn tr¨m
a. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc:HS biÕt ®äc c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m d¹ng cét, « vu«ng vµ h×nh qu¹t.
- KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng vËn dơng c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m d¹ng cét vµ « vu«ng.
- Th¸i ®é: Cã ý thøc t×m hiĨu c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m trong thùc tÕ vµ dùng c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m víi c¸c sè liƯu thùc tÕ.
- Gi¸o dơc cho HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, lßng yªu thÝch bé m«n
B. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n + SGK + SGV + Thưíc kỴ
2. Häc sinh: Häc bµi + Lµm c¸c bµi tËp ®· giao 
 + SGK + SBT + C¸c dơng cơ häc tËp. 
C. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 I, Tỉ chøc: 
SÜ sè : 6C: 6D:
 II, KiĨm tra bµi cị : 
C©u hái
§¸p ¸n
- Ch÷a bµi tËp: (b¶ng phơ).
 Mét tr­êng cã 800 HS sè HS ®¹t HK tèt lµ 480 em, kh¸ b»ng ®¹t tèt, cßn l¹i lµ TB.
a) TÝnh sè HS ®¹t HK: Kh¸, TB.
b) TÝnh tØ sè % cđa sè HS ®¹t HK tèt, kh¸, TB so víi HS toµn tr­êng.
HS lªn b¶ng:
a) Sè HS ®¹t HK kh¸ lµ:
 480. = 280 (HS).
Sè HS ®¹t HK TB lµ:
 800 - (480 + 280) = 40 (HS).
b) TØ sè % cđa sè HS ®¹t HK tèt so víi sè HS toµn tr­êng lµ:
 % = 60%.
Sè HS ®¹t HK kh¸ so víi HS toµn tr­êng lµ:
 % = 35 %.
Sè HS ®¹t HK TB so víi toµn tr­êng lµ:
 100% - (60% + 35%) = 5%.
III, Bµi Míi:
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng I: BiĨu ®å phÇn tr¨m 
- GV ®Ỉt vÊn ®Ị vµo bµi.
1. BiĨu ®å phÇn tr¨m d¹ng cét:
- GV ®­a H13 (60 SGK) lªn b¶ng phơ ®Ĩ HS quan s¸t.
 60
 40
 0
 C¸c lo¹i h¹nh kiĨm
- Tia th¼ng ®øng ghi g× ? Tia n»m ngang ghi g× ? Trªn tia th¼ng ®øng, b¾t ®Çu tõ gèc O, c¸c sè ph¶i ghi theo tØ lƯ?
- Yªu cÇu HS lµm ?1. .
- HS ®øng t¹i chç ®äc kÕt qu¶.
 Sè HS ®i xe buýt chiÕm:
 % = 15% (Sè HS c¶ líp).
Sè HS ®i xe ®¹p chiÕm:
 37,5% (Sè HS c¶ líp)
Sè HS ®i bé chiÕm:
 100% - (15% + 37,5%) = 47,5%
(sè HS c¶ líp).
- Gäi mét HS lªn b¶ng vÏ.
2. BiĨu ®å phÇn tr¨m d¹ng « vu«ng:
- GV ®­a H14 ®Ĩ HS quan s¸t.
- BiĨu ®å nµy gåm bao nhiªu « vu«ng nhá ?
 100 « vu«ng nhá ®ã biĨu thÞ 100%. VËy sè HS cã h¹nh kiĨm tèt ®¹t 60% øng víi bao nhiªu « vu«ng nhá?
T­¬ng tù víi h¹nh kiĨm kh¸ vµ TB.
- Yªu cÇu HS dïng giÊy kỴ « vu«ng lµm bµi tËp 149 SGK.
- Yªu cÇu mét HS
lªn b¶ng vÏ (b¶ng phơ cã kỴ s½n « vu«ng).
3. BiĨu ®å phÇn tr¨m d¹ng h×nh qu¹t
- GV ®­a H15 h­íng dÉn HS 
®äc biĨu ®å.
- GV gi¶i thÝch: H×nh trßn ®­ỵc chia thµnh 100 h×nh qu¹t b»ng nhau, mçi h×nh qu¹t ®ã øng víi 1%.
HS quan s¸t, tr¶ lêi c©u hái vµ vÏ h×nh vµo vë theo h­íng dÉn cđa GV.
- Tia th¼ng ®øng ghi sè %, tia n»m ngang ghi c¸c lo¹i h¹nh kiĨm.
?1. HS tãm t¾t ®Çu bµi.
 30
 15
 0
- HS quan s¸t H14 SGK.
35% kh¸
60% tèt
5% trung b×nh
Bµi 149:
Sè HS ®i xe buýt: 15%.
Sè HS ®i xe ®¹p : 37,5%.
Sè HS ®i bé: 47,5%.
TB5%
Tốt 60%
Kha 35%
Sè HS ®¹t h¹nh kiĨm tèt: 60%.
Sè HS ®¹t h¹nh kiĨm kh¸: 35%
Sè HS ®¹t h¹nh kiĨm TB: 5%.
IV, Cđng cè: - HƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc
	 - Lµm bµi tËp:
V, HDVN: - Häc bµi theo vë ghi + SGK.
	- Lµm bµi tËp:	
3/ Cđng cè 
- GV chèt l¹i c¸c d¹ng biĨu ®å vµ c¸ch ®äc.
4/ H­íng dÉn vỊ nhµ:
- HS cÇn biÕt ®äc c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m dùa theo sè liƯu vµ ghi chĩ trªn biĨu ®å.
- HS biÕt vÏ biĨu ®å d¹ng cét vµ biĨu ®å « vu«ng.
- Lµm bµi tËp 150, 151, 53.
 TiÕt 103: luyƯn tËp
a. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc: Cđng cè c¸c kiÕn thøc, quy t¾c vỊ tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m, tØ lƯ xÝch.
- KÜ n¨ng: RÌn luyƯn kÜ n¨ng tÝnh tØ sè phÇn tr¨m, ®äc c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m, vÏ biĨu ®å phÇn tr¨m d¹ng cét vµ d¹ng « vu«ng.
- Th¸i ®é: Trªn c¬ së sè liƯu thùc tÕ , dùng c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m, kÕt hỵp gi¸o dơc ý thøc v­¬n lªn cho HS.
- Gi¸o dơc cho HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, lßng yªu thÝch bé m«n
B. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n + SGK + SGV + Thíc kỴ
2. Häc sinh: Häc bµi + Lµm c¸c bµi tËp ®· giao + SGK + SBT + C¸c dơng cơ häc tËp. 
C. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 I, Tỉ chøc: 
SÜ sè : 6C: 6D:
 II, KiĨm tra bµi cị : 
C©u hái
§¸p ¸n
- HS1: Ch÷a bµi 151.
- HS2: Ch÷a bµi 150.
- GV ®­a H16 lªn ®Ĩ HS ®äc biĨu ®å.
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt, GV cho ®iĨm.
- HS1: Bµi 151.
a) Khèi l­ỵng cđa bª t«ng lµ:
 1 + 2 + 6 = 9 (t¹)
TØ sè phÇn tr¨m cđa xi m¨ng lµ:
 . 100% = 11%.
TØ sè phÇn tr¨m cđa c¸t lµ:
 .100% » 22%.
TØ sè phÇn tr¨m cđa sái lµ:
 . 100% » 67%.
HS dïng phÊn mµu vÏ ba phÇn ph©n biƯt.
- HS2: Bµi 150.
a) Cã 8% ®¹t ®iĨm 10.
b) §iĨm 7 lµ nhiỊu nhÊt, chiÕm 40%.
c) TØ lƯ bµi ®iĨm 9 lµ 0%.
d) Cã 16 bµi ®¹t ®iĨm 6, chiÕm 32% tỉng sè bµi. VËy tỉng sè bµi lµ:
 16 : (bµi).
III, Bµi Míi:
	Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng: luyƯn tËp
Bµi 1: §äc biĨu ®å:
- GV ®­a mét sè biĨu ®å kh¸c d¹ng (cét, « vu«ng, h×nh qu¹t) ®Ĩ HS ®äc.
Bµi 152 .
Muèn dùng ®­ỵc biĨu ®å biĨu diƠn c¸c tØ sè trªn, ta cÇn lµm g× ?
- Yªu cÇu HS thùc hiƯn, gäi lÇn l­ỵt HS lªn tÝnh.
- GV yªu cÇu HS nãi c¸ch vÏ biĨu ®å h×nh cét (tia th¼ng ®øng, tia n»m ngang ...).
* Bµi tËp thùc tÕ:
 Trong tỉng kÕt HKI võa qua, líp ta cã 8 HS giái, 16 HS kh¸, 2 HS yÕu cßn l¹i lµ HS trung b×nh.
BiÕt líp cã 40 HS. Dùng biĨu ®å « vu«ng biĨu thÞ kÕt qu¶ trªn.
* Bµi tËp (phiÕu häc tËp).
KÕt qu¶ kiĨm tra to¸n cđa mét líp 6 nh­ sau: Cã 6 ®iĨm 5; 8 ®iĨm 6 ; 14 ®iĨm 7 ; 12 ®iĨm 8 ; 6 ®iĨm 9 ; 4 ®iĨm 10. H·y dùng biĨu ®å h×nh cét biĨu thÞ kÕt qu¶ trªn.
- HS ®äc biĨu ®å vµ nªu ý nghÜa cđa c¸c sè liƯu ®ã.
Bµi 152.
T×m tỉng sè c¸c tr­êng PT n­íc ta tÝnh c¸c tØ sè råi dùng biĨu ®å.
- Tỉng sè c¸c tr­êng PT n­íc ta n¨m häc 1998 - 1999 lµ:
 13076 + 8583 + 1641 = 23300.
Tr­êng tiĨu häc chiÕm:
 % » 56%.
Tr­êng THCS chiÕm:
 % » 37%.
Tr­êng THPT chiÕm:
 % » 7%.
 0
- HS ho¹t ®éng theo nhãm:
Sè HS giái chiÕm: = 20%.
Sè HS kh¸ chiÕm: = 40%.
Sè HS yÕu chiÕm: 5%.
Sè HS trung b×nh chiÕm:
 100% - (20% + 40% + 5%) = 35%.
Sau ®ã c¸c nhãm vÏ biĨu ®å trªn giÊy kỴ « vu«ng.
* Bµi tËp:
KÕt qu¶:
§iĨm 5 chiÕm: 12%.
§iĨm 6 chiÕm: 16%.
§iĨm 7 chiÕm: 28%.
§iĨm 8 chiÕm: 24%.
§iĨm 9 chiÕm: 12%.
§iĨm 1o chiÕm: 8%.
IV, Cđng cè: - HƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc
	 - Lµm bµi tËp:
V, HDVN: - Häc bµi theo vë ghi + SGK.
	- Lµm bµi tËp:	154, 155, 161.
NS: 
NG: 
TiÕt 104: «n tËp ch­¬ng iii
 (Cã thùc hanh gi¶i to¸n trªn mtct) 
a. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc: HS ®­ỵc hƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cđa ph©n sè vµ øng dơng. So s¸nh ph©n sè. C¸c phÐp tÝnh vỊ ph©n sè vµ tÝnh chÊt.
- KÜ n¨ng: RÌn luyƯn c¸c kÜ n¨ng rĩt gän ph©n sè, so s¸nh ph©n sè, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc, t×m x.
 RÌn luyƯn kh¶ n¨ng so s¸nh, ph©n tÝch, tỉng hỵp cho HS.
- Th¸i ®é: Trªn c¬ së sè liƯu thùc tÕ , dùng c¸c biĨu ®å phÇn tr¨m, kÕt hỵp gi¸o dơc ý thøc v­¬n lªn cho HS.
- Gi¸o dơc cho HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, lßng yªu thÝch bé m«n
B. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n + SGK + SGV + Thíc kỴ
2. Häc sinh: Häc bµi + Lµm c¸c bµi tËp ®· giao + SGK + SBT + C¸c dơng cơ häc tËp. 
C. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 I, Tỉ chøc: 
SÜ sè : 6C: 6D:
 II, KiĨm tra bµi cị : 
C©u hái
§¸p ¸n
III, Bµi Míi:
	§V§:
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng I: 
«n tËp kh¸i niƯm ph©n sè, tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè
1. Kh¸i niƯm vỊ ph©n sè:
- ThÕ nµo lµ ph©n sè ? Cho vÝ dơ mét ph©n sè nhá h¬n 0, mét ph©n sè lín h¬n 0.
- Ch÷a bµi 154 .
2. TÝnh chÊt c¬ b¶n vỊ ph©n sè:
- Ph¸t biĨu tÝnh chÊt c¬ b¶n vỊ ph©n sè? Nªu d¹ng tỉng qu¸t, GV ®­a tÝnh chÊt c¬ b¶n lªn b¶ng phơ.
Bµi 155 .
Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm.
Ng­êi ta ¸p dơng tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè ®Ĩ lµm g× ?
 Bµi 156. .
Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng ch÷a.
- Muèn rĩt gän mét ph©n sè ta lµm thÕ nµo ?
- ThÕ nµo lµ ph©n sè tèi gi¶n ?
Bµi 158 .
- Muèn so s¸nh hai ph©n sè, ta lµm thÕ nµo ?
- L­u ý: Ph©n sè cã mÉu ©m thµnh mÉu d­¬ng.
- HS tr¶ lêi.
Bµi 154. 
a) x < 0.
b) = 0 Þ x = 0.
c) 0 < < 1 Þ 
Þ 0 < x < 3 vµ x Ỵ Z Þ x Ỵ (1; 2)
d) = 1 = 
e) 1 < 
Þ 3 < x < 6 Þ x Ỵ {4; 5; 6}.
Bµi 155.
( )
Bµi 156.
a) 
b) = 
Bµi 158.
a) ; 
Þ Þ 
b) C1: Theo quy t¾c:
 ; 
Þ Þ 
C2:
 vµ 
v× 
 hay 
Ho¹t ®éng II: C¸c phÐp tÝnh vỊ ph©n sè 
1. Quy t¾c c¸c phÐp tÝnh vỊ ph©n sè:
- Ph¸t biĨu quy t¾c céng hai ph©n sè: cïng mÉu ; kh«ng cïng mÉu.
- Quy t¾c trõ, nh©n, chia ph©n sè.
§­a ra c¸c c«ng thøc.
2. TÝnh chÊt cđa phÐp céng vµ phÐp nh©n ph©n sè:
- GV ®­a b¶ng tÝnh chÊt cđa phÐp céng vµ phÐp nh©n ph©n sè.
Bµi 161. .
Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm.
- Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm bµi 161 SBT ; 162 (a) SBT.
T×m x biÕt:
 (2,8x - 32) : 90.
- HS nªu c¸c quy t¾c vµ c«ng thøc.
Bµi 161.
A = 
B = 1,4. 
 = .
Bµi 162.
2,8 x - 32 = -90. 
2,8x - 32 = -60
2,8x = - 28
x = -10.
 Bài tập trắc nghiệm
Bµi 1: Khoanh trßn tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
1) Sè thÝch hỵp lµ:
 A: 12 ; B: 16 ; C: -12.
2) Sè thÝch hỵp lµ:
 A: -1 ; B: 1 ; C: - 2.
1) Chän C: - 12.
2) Chän B: 1.
IV, Cđng cè: - HƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc
	 - Lµm bµi tËp:
V, HDVN: 
- ¤n tËp kiÕn thøc ch­¬ng III, «n l¹i ba bµi to¸n c¬ b¶n vỊ ph©n sè.
- Lµm bµi tËp: 157, 159, 160, 162 (b), 163 .
TiÕt 105: «n tËp ch­¬ng iii
 (Cã thùc hanh gi¶i to¸n trªn mtct)
a. Mơc tiªu:
- KiÕn thøc: TiÕp tơc cđng cè kiÕn thøc träng t©m cđa ch­¬ng, hƯ thèng 3 bµi to¸n c¬ b¶n vỊ ph©n sè.
- KÜ n¨ng: RÌn luyƯn kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc, gi¶i to¸n ®è.
- Th¸i ®é: Cã ý thøc ¸p dơng c¸c quy t¾c ®Ĩ gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tiƠn.
- Gi¸o dơc cho HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc, lßng yªu thÝch bé m«n
B. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n + SGK + SGV + Thưíc kỴ
2. Häc sinh: Häc bµi + Lµm c¸c bµi tËp ®· giao + SGK + SBT + C¸c dơng cơ häc tËp. 
C. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 I, Tỉ chøc: 
SÜ sè : 6C: 6D:
 II, KiĨm tra bµi cị : 
C©u hái
§¸p ¸n
HS1: Ph©n sè lµ g× ?
- Ph¸t biĨu vµ viÕt d¹ng TQ tÝnh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n sè.
 Ch÷a bµi 126 (b) .
HS2: Nªu quy t¾c phÐp nh©n ph©n sè. ViÕt c«ng thøc
- PhÐp nh©n ph©n sè cã nh÷ng tÝnh chÊt g× ?
 Ch÷a bµi 152 .
Bµi 162.
b) T×m x:
(4,5 - 2x).1 x = 2.
Bµi 152.
1
= 
= 
= 
III, Bµi Míi:
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung ghi b¶ng
Ho¹t ®éng I: «n tËp ba bµi to¸n c¬ b¶n vỊ ph©n sè
Bµi 164 .
- Yªu cÇu HS tãm t¾t ®Çu bµi.
- GV ®­a b¶ng "Ba bµi to¸n c¬ b¶n vỊ ph©n sè" lªn tr­íc líp.
Bµi 166 .
- Dïng s¬ ®å ®Ĩ gỵi ý.
- Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm.
HKI:
HS giái: 
HS cßn l¹i: 
HS c¶ líp : 9 phÇn.
HKII:
HS giái:
HS cßn l¹i:
HS c¶ líp : 5 phÇn.
Bµi 165.
- Yªu cÇu HS lªn b¶ng gi¶i, HS cßn l¹i lµm vµo vë.
 Bµi tËp:
Kho¶ng c¸c gi÷a hai thµnh phè lµ 
105 km . Trªn b¶n ®å kho¶ng c¸ch ®ã dµi 10,5 cm.
a) T×m tØ lƯ xÝch.
b) NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iĨm A vµ B trªn b¶n ®å lµ 7,2 cm th× trªn thùc tÕ kho¶ng c¸ch ®ã lµ bao nhiªu km ?
Bµi 164.
Tãm t¾t: 10% gi¸ b×a lµ 1200®.
TÝnh sè tiỊn ph¶i tr¶ ?
Gi¶i:
Gi¸ b×a cđa cuèn s¸ch lµ:
 1200 : 10% = 12 000 (®).
Sè tiỊn Oanh ®· mua cuèn s¸ch lµ:
 12 000 - 1200 = 10 800 (®).
 (hoỈc : 12 000 . 90% = 10800 ®).
 Bµi 166.
HKI, sè HS giái b»ng sè HS cßn l¹i, b»ng sè HS c¶ líp.HKII: Sè HS giái b»ng sè HS cßn l¹i, b»ng sè HS c¶ líp.
Ph©n sè chØ sè HS ®· t¨ng lµ:
 sè HS c¶ líp.
Sè HS c¶ líp lµ:
 8: (HS).
Sè HS giái häc k× I cđa líp lµ:
 45. 10 (HS).
Bµi 165:
L·i suÊt 1 th¸ng lµ:
 100% = 0,65%.
NÕu gưi 10 triƯu ®ång th× l·i suÊt hµng th¸ng lµ: 10 000 000 . = 56 000 ®
Sau 6 th¸ng sè tiỊn l·i lµ:
 56 000 . 3 = 168 000 ®.
Bµi tËp:
a) TØ lƯ xÝch: = 
b) AB thùc tÕ : 72 km.
IV, Cđng cè: - HƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc
	 - Lµm bµi tËp:
V, HDVN: - Häc bµi theo vë ghi + SGK.
	- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi ®· ch÷a.

Tài liệu đính kèm:

  • docT101 - 105.doc