Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 1 đến tiết 40

Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 1 đến tiết 40

 I. Mục tiêu:

 1) Kiến thức:

 Biết: nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.

 Phân biệt được vật sống và vật không sống.

 Nêu được đặc điểm chung của thực vật .

 Hiểu: phân tích và rút ra được sự đa dạng và phong phú của thực vật

 Vận dụng: cho vd để phân biệt được vật sống và vật không sống.

 2) Kỹ năng: rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs.

 3) Thái độ: gdục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật .

 

doc 43 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1075Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Tiết 1 đến tiết 40", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé gi¸o ¸n theo chuÈn kiÕn thøc míi n¨m häc 2011-2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN SINH HỌC
 ( Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, 
áp dụng từ năm học 2011-2012)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH m«n sinh häc 6
LỚP 6 
Cả năm: 37 tuần - 70 tiết
Học kì I: 19 tuần - 36 tiết
Học kì II: 18 tuần - 34 tiết
Nội dung
Số tiết
Lí thuyết
Bài tập
Thực hành
Ôn tập
Kiểm tra
Mở đầu
03
-
-
-
-
Chương I. Tế bào thực vật
02
-
02
-
-
Chương II. Rễ
04
-
01
-
-
Chương III. Thân
05
-
01
01
01
Chương IV. Lá
07
01
01
-
-
Chương V. Sinh sản sinh dưỡng
02
-
-
-
-
Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính
05
-
-
01
01
Chương VII. Quả và hạt
04
-
-
02
-
Chương VIII. Các nhóm thực vật
09
-
-
01
01
Chương IX. Vai trò của thực vật
05
-
-
-
-
Chương X. Vi khuẩn – Nấm – Địa y
04
01
03
01
01
Tổng cộng
50
02
08
06
04
Môû ñaàu sinh hoïc.
Bài 1.Ñaëc ñieåm cuûa cô theå soáng- Ñaëc ñieåm chung cuûa thöïc vaät
Mục tiêu: 
Kiến thức: 
Biết: nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống. 
Phân biệt được vật sống và vật không sống. 
Nêu được đặc điểm chung của thực vật . 
Hiểu: phân tích và rút ra được sự đa dạng và phong phú của thực vật
Vận dụng: cho vd để phân biệt được vật sống và vật không sống. 
Kỹ năng: rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs. 
Thái độ: gdục lòng yêu thích bộ môn - thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật .
Chuẩn bị: 
Tranh vẽ phóng to Hình 2.1 “Đại diện 1 số nhóm sinh vật trong tự nhiên”- Tranh vẽ phóng to các hình tương tự hình trang 10 
Bảng phụ ghi nội dung trang 6 sgk. 
Tiến trình lên lớp 
Ổn định tổ chức lớp : KTSS + VS
Kiểm tra bài cũ :
Bài mới :
 Mở bài: Mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với các vật dụng, các cây, con vật khác nhau. Chúng bao gồm những vật sống và vật không sống. Vậy, vật sống khác vật không sống như thế nào ? 
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
M tiêu: pbiệt được vật sống và vật không sống qua các biểu hiện bên ngoài. 
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Y/c hs: Hãy kể tên 1 số cây,con, đồ vật xung quanh ? 
Gv ghi lại; Chọn đại diện: con gà và cây đậu. 
Hãy th.luận nhóm trong 5’: 
 + Con gà, cây đậu cần những đk gì để sống ? 
 + Hòn đá (viên gạch, cái bàn) có cần có cần những đk như con gà, cây đậu để t.tại không ? 
 + Con gà , cây đậu có lớn lên sau 1 thgian nuôi (trồng) hay không ? Trong khi hòn đá có tăng k.thước không ? 
Treo Tranh vẽ phóng to ; Bổ sung hoàn chỉnh nội dung.
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: kể tên cây, con, đồ vật cụ thể. 
Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: 
 + Con gà, cây đậu cần thức ăn, nước uống để sống. hòn đá thì không cần
I. Nhận dạng vật sống và vật không sống: 
Như vậy, vật sống có các quá trình như: lớn lên, sinh sản, còn vật không sống thì không có các biểu hiện trên. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đđiểm của vật sống, so sánh với vật không sống.
Mục tiêu: hs nêu được: đđiểm của cơ thể sống: có qtrình trao đổi chất để lớn lên, sinh sản,  
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 6, hướng dẫn học sinh cột 6, 7 cách hoàn thành bảng; Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng theo hướng dẫn. 
Yêu cầu học sinh đại diện đọc kết quả h.thành bảng. 
Bổ sung hoàn chỉnh nội dung 
Theo dõi cách làm, thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung. 
II. Đặc điểm của cơ thể sống: 
Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) để tồn tại. 
Lớn lên và sinh sản. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của thực vật .
Mục tiêu: nêu được sự đa dạng của thực vật về môi trường sống, đặc điểm cấu tạo cơ thể. 
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Gv treo các tranh phóng to, 
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời 7 câu hỏi mục tam giác đầu trang 11. 
Hướng dẫn học sinh dựa vào tranh vẽ để trả lời. 
Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả. Bổ sung hoàn chỉnh nội dung .
Quan sát tranh các nhóm chuẩn bị tìm hiểu cách trả lới các câu hỏi đầu trang 11. Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung. 
I. Sự đa dạng vả phong phú của thực vật: 
Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú về: môi trường sống, số lượng loài,
Hoạt động 4: Tìm hiểu đặc điểm chung của thực vật .
Mục tiêu: hs nêu được những đặc điểm chung nhất của giới thực vật 
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 11, hướng dẫn học sinh hoàn thành bảng. 
Hãy thảo luận nhóm hoàn thành bảng và nhận xét 2 hiện tượng sau: 
 + Lấy roi đánh con chó. 
 + Đặt chậu cây gần cửa sổ. 
Hãy rút ra đđiểm chung của các loại cây trên và thực vật nói chung ? 
Bổ sung hoàn chỉnh nội dung 
Quan sát bảng phu tìm hiểu cách thực hiện. 
Thảo luận nhóm hoàn thành: 
 + Bảng trang 11
 + Nhận xét 2 hiện tượng gv vừa nêu. 
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung. 
Rút ra đặc điểm chung của thực vật . 
II. Đặc điểm chung của thực vật: 
Tự tổng hợp được chất hữu cơ. 
Phần lớn không có khả năng di chuyển. 
Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường bên ngoài. 
4/ : Củng cố: 
? Vaät soáng vaø vaät khoâng soáng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì khaùc nhau
? Trong caùc yù sau lôùn leân, sinh saûn, di chuyeån, laáy caùc chaát caàn thieát, loaïi boû caùc chaát nhöõng daáu hieäu naøo chung cho cô theå soáng .
? Ñaëc ñieåm chung cuûa cô theå soáng.
5/ Hướng dẫn về nhà : nhóm hs chuẩn bị tranh ảnh về động vật sống trong các môi trường khác nhau (trên báo chí, lịch, ) 
Xem mục “ Em có biết ” trang 12. 
Hoàn thành bài tập vào tập, 
Các nhóm chuẩn bị: cây có hoa (nhỏ, có mang hoa): đậu, lúa, cải, ; cây không có hoa: rau bợ, bòng bong, ráng,  
IV.Rút kinh nghiệm: 
gi¸o ¸n sinh häc 6 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi 2011-2012
liªn hÖ ®t 01689.218.668
Bài 2 : Nhieäm vuï cuûa sinh hoïc 
Mục tiêu: 
Kiến thức: 
Biết: kể được 1 số vd thấy được sự đa dạng của sinh vật tạo thành 4 nhóm: Động vật, thực vật, vi khuẩn và nấm . 
Hiểu: phân biệt được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học. 
Vận dụng: cho vd các nhóm thực vật trong tự nhiên. 
Kỹ năng: rèn kỹ năng, quan sát so sánh cho hs. 
Thái độ: gdục lòng yêu thích lòng yêu thiên nhiên và bộ môn. 
Chuẩn bị: 
Tranh vẽ phóng to Hình 2.1 “Đại diện 1 số nhóm sinh vật trong tự nhiên” 
Bảng phụ ghi nội dung trang 7 sgk. 
Tiến trình lên lớp 
Ổn định tổ chức lớp : KTSS
Kiểm tra bài cũ :
 Vật sống có những đđiểm gì khác vật không sống ? 
Vật sống: có sự TĐC với môi trường, lớn lên và sinh sản
Bài mới : Sinh vật trong tự nhiên có rất nhiều loại đa dạng như: thực vật, động vật, vi sinh vật,Môn sinh nghiên cứu những vấn đề gì trong tự nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay !
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng của sinh vật trong tự nhiên.
Mục tiêu: mô tả được sv trong tự nhiên rất đdạng nhưng gồm 4 nhóm chính. : 
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 7. Hướng dẫn học sinh cách thực hiện. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trong 5’hoàn thành bảng theo hdẫn. 
Có nhận xét gì về thế giới sinh vật và vai trò của chúng ? 
Treo Tranh vẽ phóng to hình 2.1. 
Hãy dựa vào sự phân tích trong bảng trên và thảo luận nhóm: , thử phân loại các nhóm sinh vật trong hình này ? và khi phân chia nhóm em đã dựa vào đặc điểm nào của sv ? 
Yêu cầu học sinh đại diện phát biểu, bổ sung. 
Quan sát gv hướng dẫn. thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung. 
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: thế giới sv rất đa dạng. 
Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: phân loại thành 4 nhóm là: thực vật, động vật, vi khuẩn và nấm. 
I. Sinh vật trong tự nhiên: 
 1. Sự đa dạng của thế giới sinh vật: 
Thế giới sinh vật rất đa dạng. Chúng gồm những sv vừa có ích, vừa có hại cho con người. 
 2. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên:
Sinh vật được chia thành 4 nhóm: thực vật, động vật vi khuẩn và nấm. 
Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con người. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của sinh học và của thực vật học.
Mục tiêu: phân biệt được nhiệm vụ của sinh học và của thực vật học. 
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Yêu cầu học sinh đọc thông tin ô vuông trang 8: 
Hãy nêu những nhiệm vụ của sinh học ? 
Thuyết trình về nhiệm vụ của sinh học. 
Nhiệm vụ của thực vật học là gì ? 
Bổ sung hoàn chỉnh nội dung. 
Cá nhân quan sát , đọc thông tin sgk. 
Đại diện phát biểu. 
Nghe gv thuyết trình. 
II. Nhiệm vụ của sinh học: 
 Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ lợi ích con người. 
 4/ Củng cố: 
 ? Theá giôùi sinh vaät ña daïng ñöôïc theå hieän nhö theá naøo
 ? Haõy neâu 3 sinh vaät coù ích, 3 sinh vaät coù haïi cho ngöoøi baèng caùch laäp baûng.
STT
Teân sinh vaät
Nôi soáng
Coâng duïng
Taùc haïi
1
2
3
4
5/ Hướng dẫn về nhà :
Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 trang 9. 
Yêu cầu học sinh chuẩn bị tranh vẽ về thực vật ở các môi trường khác nhau (tương tự như 3.1 – 3.4 trang 10)
Rút kinh nghiệm: 
	.	.	.
gi¸o ¸n sinh häc 6 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi 2011-2012
liªn hÖ ®t 01689.218.668
Tuần 2 :Tiết 3
: 
: 
Ñaïi cöông veà giôùi thöïc vaät
 Bài 1 .Ñaëc ñieåm chung cuûa thöïc vaät
Mục tiêu: 
Kiến thức: 
Biết: nêu được đặc điểm chung của thực vật . 
Hiểu: phân tích và rút ra được sự đa dạng và phong phú của thực vật . 
Vận dụng: phân tích được sự đa dạng của thực vật ở địa phương. 
Kỹ năng: rèn kỹ năng phân tích, khái quát hóa cho hs. 
Thái độ: thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ thực vật .
Chuẩn bị: 
Tranh vẽ phóng to các hình tương tự hình trang 10
Bảng phụ ghi nội dung trang 11 sgk. 
Phương pháp: Đàm thoại + Trực quan + thuyết trình 
Tiến trình dạy học: 
KTBC: Môn sinh học có vai trò như thế nào trong đời sống con người ? Các sinh vật trong tự nhiên được phân chia ra sao ? 
Nghiên cứu đặc điểm hình thái,  nhằn phục vụ lợi ích con người. Sinh vật chia thành 4 nhóm: thực vật, động vật, vi khuẩn và nấm. 
Mở bài: thực vật trong thiên nhiên cũng rất đa dạng và phong phú về môi trường sống, về hình dạng, cấu tạo,
Phát triển bài: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng và phong phú của thực vật . 
Mục tiêu: nêu được sự đa dạng của thực vật về môi trường sống, đặc điểm cấu tạo cơ thể. 
Tiến hành: 
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung
Gv treo các tranh phóng to, 
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời 7 câu hỏi mục tam giác ... ïc phaàn <.
- GV giaûng giaûi caùch con ngöôøi thuï phaán cho caây ngoâ.
- GV ñöa ví duï cho HS thaáy ñöôïc haïn cheá cuûa söï giao phaán töï nhieân.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Taïi sao con ngöôøi phaûi thuï phaán cho caây?
+ Neâu caùch con ngöôøi öùng duïng thuï phaán trong thöïc teá?
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS quan saùt hình 30.4, 30.5 vaø laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS keát luaän.
3.Cñng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc môc : Em cã biÕt
4.DÆn dß
- Hoïc baøi cuõ.
- Ñoïc tröôùc baøi 31 “ Thuï tinh, keát haït vaø taïo quaû”.
Tieát PPCT: 38	
Baøi soá : 31 (Lyù thuyeát)
THUÏ TINH, KEÁT HAÏT VAØ TAÏO QUAÛ
lớp 6A Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
lớp 6B Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
lớp 6C Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
I/ MUÏC TIEÂU:
1.KiÕn thøc
Hieåu ñöôïc thuï tinh laø gì? Phaân bieät ñöôïc thuï phaán vaø thuï tinh, moái quan heä cuûa thuï phaán vaø thuï tinh.
Nhaän bieát daáu hieäu cô baûn cuûa sinh saûn höõu tính.
Xaùc ñònh ñöôïc söï bieán ñoåi caùc boä phaän cuûa hoa sau thuï tinh
.2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­îng.
 + Liªn hÖ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tóc tù gi¸c trong häc tËp 
Giaùo duïc yù thöùc troàng vaø baûo veä caây.
II/ CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân:
- Hình 31.1.
 2) Hoïc sinh:
- Ñoïc tröôùc baøi 31.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
Kieåm tra baøi cuõ:
- Ñaëc ñieåm hoa thuï phaán nhôø gioù?
- Nuoâi ong trong vöôøn caây aên quaû coù lôïi gì?
- So saùnh ñaëc ñieåm cuûa hoa thuï phaán nhôø gioù vaø hoa thuï phaán nhôø saâu boï?
 2) Noäi dung baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu hieän töôïng naûy maàm cuûa haït phaán.
- Haït phaán huùt chaát nhaày ôû ñaàu nhuïy tröông leân naûy maàm thaønh oáng phaán.
- Teá baøo sinh duïc ñöïc ñöôïc chuyeån tôùi ñaàu oáng phaán.
- OÁng phaán xuyeân qua ñaàu nhuïy, voøi nhuïy ñeán baàu nhuïy tieáp xuùc vôùi noaõn.
- Ñaàu oáng phaán chui vaøo noõan.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <.
- Yeâu caàu HS quan saùt hình 31.1 keát hôïp vôùi phaàn < trình baøy hieän töôïng naûy maàm cuûa haït phaán.
- Yeâu caàu HS traû lôøi.
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS thaûo luaän traû lôøi.
- HS traû lôøi vaø boå sung.
- HS keát luaän.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu hieän töôïng thuï tinh.
2. Thuï tinh:
 Thuï tinh laø hieän töôïng teá baøo sinh duïc ñöïc( tinh truøng) cuûa aïht phaán keát hôïp vôùi teá baøo sinh duïc caùi( tröùng) coù trong noõan taïo thaønh teá baøo môùi goïi laø hôïp töû.
 Sinh saûn coù hieän töôïng thuï tinh goïi laø sinh saûn höõu tính.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Thuï tinh laø gì?
+ Thuï tinh xaûy ra ôû ñaâu?
+ Taïi sao noùi sinh saûn coù hieän töôïng thuï tinh laø sinh saûn höõu tính?
+ Sau khi thuï phaán ñeán thuï tinh coù nhöõng hieän töôïng naøo xaûy ra?
+ Phaân bieät thuï tinh vaø thuï phaán? Moái quan heä cuûa thuï tinh vaø thuï phaán?
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS traû lôøi.
- HS keát luaän.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu söï keát haït vaø taïo quaû.
3. Keát haït vaø taïo quaû:
 Sau khi thuï tinh:
- Hôïp töû -> phoâi.
- Noaõn -> haït chöùa phoâi.
- Baàu -> quaû chöùa haït.
- Caùc boä phaän khaùc cuûa hoa heùo vaø ruïng.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <.
- Yeâu caàu HS thaûo luaän phaàn 6 SGK.
- Yeâu caàu HS traû lôøi.
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS thaûo luaän traû lôøi.
- HS traû lôøi vaø boå sung.
- HS keát luaän.
3.Cñng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc môc : Em cã biÕt
4.DÆn dß
- Hoïc baøi cuõ.
- Ñoïc tröôùc baøi 32 “ Caùc loaïi quaû”.
- Mang 1 soá loaïi quaû.
Tieát PPCT: 39	CHÖÔNG VII: QUAÛ VAØ HAÏT
Baøi soá : 32 (Lyù thuyeát)
CAÙC LOAÏI QUAÛ
lớp 6A Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
lớp 6B Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
lớp 6C Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
I/ MUÏC TIEÂU:
1.KiÕn thøc
Bieát caùch phaân chia quaû thaønh caùc nhoùm khaùc nhau.
- Döïa vaøo ñaëc ñieåm voû quaû ñeå chia quaû thaønh 2 nhoùm chính: quaû khoâ vaø quaû thòt.
2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­îng.
 + Liªn hÖ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tóc tù gi¸c trong häc tËp 
Vaän duïng kieán thöùc ñeå baûo quaûn, cheá bieán quaû sau thu hoïach.
II/ CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân:
- Hình 32.1.
 2) Hoïc sinh:
- Ñoïc tröôùc baøi 32.
- Mang 1 soá loaïi quaû.
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
Kieåm tra baøi cuõ:
- Thuï tinh laø gì?
- Sau khi thuï tinh, caùc boä phaän cuûa hoa phaùt trieån nhö theá naøo?
- Neâu hieän töôïng naûy maàm cuûa haït phaán?
 2) Noäi dung baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu caên cöù phaân chia caùc loaïi quaû.
1. Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm naøo ñeå phaân chia caùc loaïi quaû?
- Soá löôïng haït.
- Hình daïng.
- Maøu saéc
- Ñoä cöùng, meàm.
- 
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6SGK.
- Yeâu caàu HS traû lôøi.
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS quan saùt vaø thaûo luaän.
- HS traû lôøi vaø boå sung.
- HS keát luaän.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc loaïi quaû chính.
2. Caùc loaïi quaû chính:
 Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa voû quaû coù theå chia caùc quaû thaønh 2 nhoùm chính:
- Quaû khoâ: khi chín voû khoâ, cöùng, moûng.
- Quaû thòt: khi chín thì meàm, voû daøy, chöùa ñaày thòt.
a) Caùc loaïi quaû khoâ: 
- Quaû khoâ neû: khi chín voû töï nöùt ra, phaùt taùn haït.
- Quaû khoâ khoâng neû: khi chín voû khoâng töï nöùt.
b) Caùc loaïi quaû thòt:
- Quaû moïng: meàm, chöùa toaøn thòt.
- Quaû haïch: coù haïch cöùng bao boïc laáy haït.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <.
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6SGK.
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6 phaàn (a) SGK.
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6 phaàn (b) SGK.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Vì sao ngöôøi ta phaûi thu hoïach ñoã ñen, xanh tröôùc khi quaû chín?
+ Caùch baûo quaûn vaø cheá bieán quaû thòt?
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS quan saùt vaø traû lôøi.
- HS quan saùt vaø traû lôøi.
- HS quan saùt vaø traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS keát luaän.
3.Cñng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc môc : Em cã biÕt
4.DÆn dß
- Hoïc baøi cuõ.
- Ñoïc tröôùc baøi 33 “ Haït vaø caùc boä phaän cuûa haït”.
- Moãi HS chuaån bò: ngaâm haït ñoã ñen, haït ngoâ trong nöôùc 1 ngaøy.
- Chuaån bò thí nghieäm cho baøi 35: moãi nhoùm chuaån bò 4 coác:
+ Coác 1: 10 haït ñoã ñen.
Ngaâm trong 1 tuaàn
+ Coác 2: 10 haït ñoã ñen ngaäp trong nöôùc.
+ Coác 3: 10 haït ñoã ñen raûi treân boâng aåm.
+ Coác 4: 10 haït ñoã ñen raûi treân boâng aåm boû trong tuû laïnh.
gi¸o ¸n sinh häc 6 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi 2011-2012
liªn hÖ ®t 01689.218.668
Tieát PPCT: 40	
Baøi soá : 33 (Lyù thuyeát)
HAÏT VAØ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA HAÏT
lớp 6A Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
lớp 6B Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
lớp 6C Tiết............. Ngày..........................Sĩ số............................
I/ MUÏC TIEÂU:
1.KiÕn thøc
Bieát ñöôïc teân caùc boä phaän cuûa haït.
Phaân bieät haït 1 laù maàm vaø haït 2 laù maàm.
2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­îng.
 + Liªn hÖ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tóc tù gi¸c trong häc tËp 
II/ CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân:
- Hình 33.1, 33.2.
 2) Hoïc sinh:
- Ñoïc tröôùc baøi 33.
- Ngaâm haït ngoâ, ñaäu xanh trong nöôùc 1 ngaøy.
- Kính luùp. 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
Kieåm tra baøi cuõ:
- Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm gì ñeå phaân chia caùc loaïi quaû? Coù maáy loaïi quaû? Cho ví duï?
- Coù maáy loaïi quaû khoâ? Ví duï.
- Coù maáy loaïi quaû thòt? Ví duï.
- Vì sao phaûi thu hoaïch ñaäu tröôùc khi chín?
- Caùch baûo quaûn vaø cheá bieán quûa thòt?
 2) Noäi dung baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu caùc boä phaän cuûa haït.
1. Caùc boä phaän cuûa haït:
 Haït goàm coù:
- Voû.
- Phoâi goàm: choài maàm, laù maàm, thaân maàm vaø reã maàm.
- Chaát dinh döôõng döï tröõ: chöùa trong laù maàm hoaëc phoâi nhuõ.
- Höôùng daãn HS caùch boùc voû haït ñaäu ñen vaø haït ngoâ ñaõ ngaâm.
- Yeâu caàu HS quan saùt qua kính luùp, ñoái chieáu hình 33.1 vaø 33.2 nhaän bieát caùc boä phaän cuûa haït.
- Treo hình caùc boä phaän cuûa haït. Yeâu caàu HS leân xaùc ñònh.
- Yeâu caàu HS hoøan thaønh baûng SGK trang 108.
- Yeâu caàu HS traû lôøi.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Caùch choïn haït gioáng toát? Giaûi thích?
+ Traû lôøi caâu 3* SGK trang 109.
- Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS boùc voû haït.
- HS quan saùt vaø nhaän bieát caùc boä phaän cuûa haït.
- HS traû lôøi.
- HS thaûo luaän traû lôøi.
- HS traû lôøi vaø boå sung.
- HS traû lôøi.
- HS keát luaän.
Hoaït ñoäng 2: Phaân bieät haït 1 laù maàm vaø haït 2 laù maàm.
2. Phaân bieät haït 1 laù maàm vaø haït 2 laù maàm:
- Caây Moät laù maàm: phoâi cuûa haït coù 1 laù maàm: ngoâ, luùa, keâ, mía
- Caây Hai laù maàm: phoâi cuûa haït coù 2 laù maàm: ñaäu, cam, böôûi
- Yeâu caàu HS traû lôøi phaàn 6.
- Yeâu caàu HS traû lôøi.
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn <
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
+ Ñieåm khaùc nhau chuû yeáu cuûa 2 loaïi haït laø gì?
+ Coù maáy caùch phaân bieät caây Moät laù maàm vaø caây Hai laù maàm?
 - Yeâu caàu HS keát luaän.
- HS ñoïc.
- HS traû lôøi vaø boå sung.
- HS ñoïc.
- HS traû lôøi.
- HS keát luaän.
3.Cñng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc môc : Em cã biÕt
4.DÆn dß
- Hoïc baøi cuõ.
- Ñoïc tröôùc baøi 34 “ Phaùt taùn cuûa quaû vaø haït”.
- Mang 1 soá loaïi quaû vaø haït.
.................................................................................................................................. gi¸o ¸n sinh häc 6 chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¶ n¨m míi 2011-2012
liªn hÖ ®t 01689.218.668
....................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Sinh hoc 6 chuan ca nam.doc