Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 17: Số đo góc

Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 17: Số đo góc

* Kiến thức:

 - HS công nhận mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt là 1800

 - HS biết định nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù.

* Kỹ năng:- HS biết đo góc bằng thước đo góc

 - HS biết so sánh hai góc.

* Thái độ: Giáo dục cho HS cách đo góc cẩn thận, chính xác.

*Xác định kiến thức trọng tâm: Học sinh hiểu được khái niệm số đo góc, biết mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt bằng 180o. là được bài tập 11; 12 sgk/t2/tr79

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1465Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học lớp 6 - Tiết 17: Số đo góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n:17/1/2011
Ngày giảng:..../1/2011
TiÕt 17: Sè ®o gãc
I. Mục tiêu bài học:
* Kiến thức:
	- HS công nhận mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt là 1800
	- HS biết định nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù.
* Kỹ năng:- HS biết đo góc bằng thước đo góc
	 - HS biết so sánh hai góc.
* Thái độ: Giáo dục cho HS cách đo góc cẩn thận, chính xác.
*Xác định kiến thức trọng tâm: Học sinh hiểu được khái niệm số đo góc, biết mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt bằng 180o. là được bài tập 11; 12 sgk/t2/tr79
II. Chuẩn bị:
1. Gi¸o viªn: PhÊn mµu, thước thẳng, thước đo độ.
2. Häc sinh: SGK, thước thẳng, thước đo độ.
III. Tổ chức các hoạt động học tập;
1. æn ®Þnh tổ chức:
2. KiÓm tra bµi cò: (5’)
- Gãc lµ g×? ThÕ nµo lµ gãc tï, gãc nhän, gãc bÑt?
*§Æt vÊn ®Ò: Số đo của đoạn thẳng thì là độ dài , vậy số đo của góc là gì? Ta học bài hôm nay “Số đo góc”
3. Bµi míi:
	Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
	Néi dung
Ho¹t ®éng 1: (15’).
*GV: - Giíi thiÖu vÒ th­íc ®o gãc.
 - H­íng dÉn häc sinh ®o gãc.
*HS: Chó ý vµ lµm theo gi¸o viªn.
*GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t vÝ dô ( SGK – trang 76, 77).
*HS: Hai häc sinh lªn b¶ng lÇn l­ît thùc hiÖn.
*GV: NhËn xÐt vµ kh¼ng ®Þnh:
- Mçi gãc cã mét sè ®o. 
- Sè ®o cña gãc bÑt b»ng 180o.
- Sè ®o cña mçi gãc kh«ng v­ît qua 180o.
*HS: Chó ý nghe gi¶ng vµ ghi bµi. 
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm ?1.
(SGK – trang 77)
§o ®é më cña c¸i kÐo vµ cña compa?
*HS: - Hai häc sinh lÇn l­ît lªn ®o.
 - Häc sinh d­íi líp thùc hiÖn vµ nhËn xÐt bµi lµm cña hai b¹n.
*GV: - NhËn xÐt .
 - Yªu cÇu häc sinh ®äc chó ý trong SGK – trang 77.
*HS: Thùc hiÖn. 
Ho¹t ®éng 2: (10’).
*GV: H·y ®o c¸c gãc trong mçi h×nh vÏ sau:
Tõ ®ã ®iÒn c¸c dÊu >, <, = thÝch hîp vµo « trèng sau:
 ; ;
*HS: Mét häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn.
*GV : NhËn xÐt. VËy muèn so s¸nh hai gãc ta lµm thÕ nµo ?.
*HS: Tr¶ lêi. 
*GV: Hai gãc cã cïng sè ®o gãc ®­îc gäi lµ g×? NÕu sè ®o cña hai gãc kh¸c nhau ®­îc gäi lµ g×?
*HS: Tr¶ lêi. 
*GV: Yªu cÇu häc sinh lµm ?2. 
*HS : Ho¹t ®éng theo nhãm nhá.
*GV : Yªu cÇu c¸c nhãm nhËn xÐt chÐo.
*HS: Thùc hiÖn. 
Ho¹t ®éng 3: (10’)
*GV : Cho c¸c h×nh vÏ sau:
H·y t×m sè ®o c¸c gãc trong mçi h×nh vÏ trªn vµ ®iÒn vµo “ ? ”
- 0o < ? < 90o.
 - ? = 90o.
 - 90o < ? < 180o.
 - ? = 180o
*HS: Thùc hiÖn. 
*GV: NhËn xÐt vµ giíi thiÖu:
 1. §o gãc
§¬n vÞ cña gãc : §é 
KÝ hiÖu : ( o )
C¸ch ®o: (SGK)
*NhËn xÐt :
- Mçi gãc cã mét sè ®o. 
- Sè ®o cña gãc bÑt b»ng 180o.
- Sè ®o cña mçi gãc kh«ng v­ît qua 180o
?1.
§o ®é më cña c¸i kÐo b»ng
§o ®é më cña compa b»ng
2. So s¸nh hai gãc
VÝ dô: So s¸nh c¸c gãc sau:
Ta cã: = 45o ; = 45o ;
 = 120o
Khi ®ã: < ; = 
 < 
?2.BAI = IAC
3. Gãc vu«ng. Gãc nhän. Gãc tï
VÝ dô:
*NhËn xÐt: (SG
4. Cñng cè :(3’)
	- Nh¾c l¹i kiÕn thøc trong bµi.
5. H­íng dÉn: (3’)
	- Häc bµi vµ lµm BT ®Çy ®ñ.
	- Nghiªn cøu bµi míi.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 17.doc