Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc (Bản 3 cột)

Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc (Bản 3 cột)

A/ MỤC TIÊU

 1/ Kiến thức

 - HS hiểu thế nào là góc, nắm được khái niệm góc bẹt.

 - HS biết cách vẽ góc và điểm nằm bên trong góc.

 2/ Kĩ năng: biết vẽ góc,đọc tên góc, kí hiệu góc, nhận biết điểm nằm trong góc

 3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.

B/ CHUẨN BỊ

 * GV: Sgk, thước thẳng, bảng phụ: Bài tập; BT 6. H.8 sgk

Bài tập: Lấy điểm O trên đường thẳng x. Lấy điểm A,B nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ là đường thẳng x. Vẽ hai tia OA,OB.

 a) Gọi tên hai nửa mp đối nhau bờ x.

 b) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

 * HS : thước thẳng, Sgk

C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở ,vấn đáp.

D/ TIẾN TRÌNH

Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng

* Hoạt động 1: KTBC 10’

Gọi HS trả bài

Hỏi: Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?

Sửa bài tập /bảng phụ

GV nhận xét cho điểm. * Hoạt động 1

HS trả lời

HS làm

a) Nửa mp bờ x chứa điểm A

 Nửa mp bờ x chứa điểm B

b) Tia Ox nằm giữa hai tia OA,OB

* Hoạt động 2: 10’

GV : Gọi 1HS vẽ hai tia Ox,Oy chung gốc.

Hai tia chung gốc tạo thành một hình, hình đó gọi là góc. Vậy góc là gì ?

GV: giới thiệu đỉnh góc, hai cạnh của góc.

Gọi HS nêu lại tên đỉnh và tên cạnh của góc xOy.

GV giới thiệu cách gọi tên, kí hiệu của góc.

GV lấy hai điểm M,N như hình vẽ.giới thiệu cách gọi tên khác của góc xOy.

 * Hoạt động 2

HS tia Ox, Oy có chung một gốc

HS nêu định nghĩa

HS nêu: điểm O là đỉnh, hai tia Ox,Oy là cạnh của góc xOy

 1. Góc

Định nghĩa:

Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

- Góc xOy hoặc góc yOx hoặc góc O.

Kí hiệu: , ,

- Góc xOy còn gọi là góc MON hoặc góc NOM

Kí hiệu: hoặc

 

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/03/2021 Lượt xem 17Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học Lớp 6 - Tiết 17, Bài 2: Góc (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17 	
Bài 2: Goùc.
A/ MỤC TIÊU
	1/ Kiến thức
	- HS hiểu thế nào là góc, nắm được khái niệm góc bẹt.
	- HS biết cách vẽ góc và điểm nằm bên trong góc. 
	2/ Kĩ năng: biết vẽ góc,đọc tên góc, kí hiệu góc, nhận biết điểm nằm trong góc
	3/ Thái độ: Học tập nghiêm túc.
B/ CHUẨN BỊ
	* GV: Sgk, thước thẳng, bảng phụ: Bài tập; BT 6. H.8 sgk
Bài tập: Lấy điểm O trên đường thẳng x. Lấy điểm A,B nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ là đường thẳng x. Vẽ hai tia OA,OB.
	a) Gọi tên hai nửa mp đối nhau bờ x.
	b) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
	* HS : thước thẳng, Sgk
C/ PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình,gợi mở ,vấn đáp.
D/ TIẾN TRÌNH
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng
* Hoạt động 1: KTBC 10’
Gọi HS trả bài
Hỏi: Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?
Sửa bài tập /bảng phụ
GV nhận xét cho điểm.
* Hoạt động 1
HS trả lời
HS làm
a) Nửa mp bờ x chứa điểm A
 Nửa mp bờ x chứa điểm B
b) Tia Ox nằm giữa hai tia OA,OB
* Hoạt động 2: 10’
GV : Gọi 1HS vẽ hai tia Ox,Oy chung gốc.
Hai tia chung gốc tạo thành một hình, hình đó gọi là góc. Vậy góc là gì ?
GV: giới thiệu đỉnh góc, hai cạnh của góc.
Gọi HS nêu lại tên đỉnh và tên cạnh của góc xOy.
GV giới thiệu cách gọi tên, kí hiệu của góc.
GV lấy hai điểm M,N như hình vẽ.giới thiệu cách gọi tên khác của góc xOy.
* Hoạt động 2
HS tia Ox, Oy có chung một gốc
HS nêu định nghĩa
HS nêu: điểm O là đỉnh, hai tia Ox,Oy là cạnh của góc xOy
1. Góc
Định nghĩa:
Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.
- Góc xOy hoặc góc yOx hoặc góc O.
Kí hiệu: , ,
- Góc xOy còn gọi là góc MON hoặc góc NOM
Kí hiệu: hoặc 
* Hoạt động 3: củng cố 13’
GV: yêu cầu HS quan sát hình 4c
Hỏi: hình đó có phải là góc không?
Hai cạnh của góc xOy có gì đặt biệt ?
Đó là góc bẹt. Thế nào là góc bẹt ?
Để vẽ góc ta vẽ như thế nào ?
Trong một hình có nhiều góc người ta thường dùng vòng cung nhỏ nối hai cạnh của góc để dễ phân biệt hoặc dùng kí hiệu bằng số.
Gv dùng kí hiệu trên hình HS quan sát
GV giới thiệu điểm nằm bên trong góc như sgk
* Hoạt động 3
có, là góc xOy
Là hai tia đồi nhau
nêu định nghĩa góc bẹt.
HS:trả lời
HS quan sát ghi bài
HS vẽ hình ghi bài.
2. Góc bẹt
Định nghĩa: 
Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
3. Vẽ góc
Để vẽ góc: ta vẽ đỉnh và hai cạnh của nó.
Khi phân biệt góc người ta dùng:
 + Vòng cung nhỏ.
 + Kí hiệu bằng số 
4. Điểm nằm bên trong góc
Điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox,Oy.
* Hoạt động 4: củng cố 10’
Cho HS sửa bài 6 sgk
GV nhận xét chỉnh sửa.
Cho HS làm bài 8 sgk
lưu ý HS mỗi góc đọc một lần.
* Hoạt động 4
a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox,Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox,Oy là cạnh của góc xOy
b) Góc RST có đỉnh là S, có hai cạnh là: SR,ST
c) góc bẹt là: góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. 
HS làm
Góc BAC, góc CAD, góc BAD
kí hiệu: 
Có tất cả ba góc.
6) sgk
8) sgk
*DẶN DÒ: Về nhà
	- Xem và học định nghĩa góc, góc bẹt.
	- Xem lại cách gọi tên góc, cách viết kí hiệu của góc.
	- Xem lại cách vẽ góc và cách kí hiệu góc trên hình và kí hiệu bằng số.
	- Xem lại điểm nằm bên trong góc.
	- Chuẩn bị: thước đo góc.
	- BTVN: 7,9,10 sgk

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 17.doc